<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Υπερημερία εργοδότη
1)
613/2018 Υπερημερία εργοδότη λόγω άκυρης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του εργαζομένου. Συνέπειες. Έλεγχος της καταχρηστικής ασκήσ8γί£ του δικαιώματος του εργαζομένου για αξίωση αποδοχών υπερημερίας. Στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η σχετική ένσταση του εργοδότη. Ορθή η απόρριψη της σχετικής ένστασης του εργοδότη, βάσει της οποίας ο ενάγων με δική του θέληση παρέμεινε άνεργος, προκειμένου να εισπράξει υψηλές αποδοχές υπερημερίας, καθόσον αποδείχθηκε το αντίθετο, αφού ο ενάγων κατέβαλε σοβαρή προσ...


<< Επιστροφή