<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Απορρίπτει αναίρεση
1)
426/2018 ΘΕΜΑ : Προσωπικό των ΚΤΕΛ. Προϋποθέσεις απολύσεως του τακτικού ή έκτακτου προσωπικού. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 6/2012 Π.Υ.Σ. καταργήθηκαν από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 οι λεγόμενες ρήτρες μονιμότητας, δηλαδή καταργήθηκαν, πέραν του ορίου ηλικίας ή της προϋπόθεσης συνταξιοδότησης, οι περιορισμοί του δικαιώματος καταγγελίας, ανεξαρτήτως εάν αυτοί προβλέπονταν από διατάξεις νόμων ή άλλες αντίστοιχες πηγές κανόνων δικαίου, ή του χαρακτηρισμού της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίο...
2)
525/2018 Για την πληρότητα της αγωγής, με την οποία ζητείται η καταβολή επιδομάτων εορτών, προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες και νύκτα, αρκεί ν' αναφέρονται στο αγωγικό δικόγραφο, εκτός από την εργασιακή σχέση και τους όρους αυτής, η παροχή εργασίας κατά τις Κυριακές, αργίες και νύκτα, ο αριθμός αυτών και το χρονικό διάστημα, στο οποίο αναφέρονται, χωρίς να είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός τους με ακριβείς ημερομηνίες, αφού οι μεν Κυριακές προκύπτουν από το ημερολόγιο, οι δε αργίες καθορ...
3)
612/2018 Η μη αναγραφή όλων των ονομάτων των αναιρεσιβλήτων στο αναιρετήριο , εφόσον δεν γεννάται αμφιβολία περί της ταυτότητας αυτών, δεν επάγεται ακυρότητα του δικογράφου. Ερημοδικία μερικών αναιρεσιβλήτων. Αόριστος ο λόγος αναίρεσης από τον αρ. 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αφού δεν εκτίθενται σ' αυτόν οι παραδοχές της προσβαλλομένης αποφάσεως, αν δηλαδή η έφεση έγινε δεκτή ή απορρίφθηκε για τυπικούς λόγους ή κατ' ουσίαν ούτε το αποδιδόμενο στο δικαστήριο νομικό σφάλμα περί την ερμηνεία ή την εφαρμογή του ο...
4)
614/2018 Ανώτατο όριο αποζημίωσης αποχώρησης των εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, περιλαμβανομένων και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, βάσει του άρθρου 2 παρ. 2 του α.ν. 173/1967 και 1 παρ. 1 ΝΔ 618/1970, δια των οποίων η αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, ακόμη και αν η καταβολή υψηλότερης αποζημίωσης προβλέπεται από άλλη διάταξη νόμου ή κανονισμού ή από σύμβαση οποιασδήποτε μορφής ή εθιμικό κανόνα, επειδή είναι διατάξεις αναγκαστικού δικαίου. Δικαιολογητικός λόγος τ...
5)
615/2018 Προαγωγές υπαλλήλων της Ιονικής και Λαϊκής και ήδη της συγχωνευθείσας με αυτήν εναγομένης -αναιρεσείουσας ALPHA τράπεζας στο βαθμό του Εντεταλμένου Διεύθυνσης σύμφωνα με τον έχοντα ισχύ νόμου Οργανισμό Προσωπικού της. Η παράλειψη προαγωγής εργαζομένου από τα αρμόδια όργανα του εργοδότη ελέγχεται από τα πολιτικά δικαστήρια με βάση τη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, για κατάχρηση δικαιώματος, η οποία υφίσταται όταν, κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης, παραλείφθηκε η προαγωγή εργαζομένου που καταφ...
6)
761/2018 Υπάλληλος της ΔΕΗ που απολύθηκε για σοβαρά παραπτώματα παράνομων ηλεκτροδοτήσεων κλπ με οικονομική ζημία της εναγομένης- αναιρεσίβλητης. Το αίτημα περί ακυρότητας της απόλυσης του ενάγοντος- αναιρεσείοντος, λόγω μη καταβολής της προβλεπόμενης από το ν. 2112/1920 και το ν. 3198j 1955, αποζημίωσης απόλυσης, είναι μη νόμιμο, αφού εφαρμογή έχουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού της ΔΕΗ. Μη καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος εκ μέρους της αναιρεσίβλητης της απόλυσης του αναιρεσείοντος και χωρί...
7)
766/2018 Επίσχεση εργασίας. Έννοια. Νόμιμη η επίσχεση εργασίας των εναγόντων εργαζομένων. Μη καταχρηστική η άσκηση επίσχεσης. Αξιόλογη η καθυστέρηση πληρωμής των αποδοχών των εργαζομένων αναιρεσιβλήτων λόγω κινδύνου διαβίωσής τους. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σε δυστροπία και κακοβουλία, καθώς και σε εκδικητικότητά της εργοδότριας σε βάρος των εργαζομένων αναιρεσιβλήτων. Η εργοδότρια ήταν ζημιογόνα, αν και δημόσιο και άλλοι δημόσιοι φορείς της όφειλαν σημαντικό ποσό, χωρίς όμως αυτή να λάβει κάποια μέτρ...
8)
767/2018 Επίσχεση εργασίας. Έννοια. Νόμιμη η επίσχεση εργασίας των εναγόντων εργαζομένων. Μη καταχρηστική η άσκηση επίσχεσης. Αξιόλογη η καθυστέρηση πληρωμής των αποδοχών των εργαζομένων αναιρεσιβλήτων λόγω κινδύνου διαβίωσής τους. Η καθυστέρηση αυτή οφειλόταν σε δυστροπία και κακοβουλία, καθώς και σε εκδικητικότητά της εργοδότριας σε βάρος των εργαζομένων αναιρεσιβλήτων. Η εργοδότρια ήταν ζημιογόνα, αν και δημόσιο και άλλοι δημόσιοι φορείς της όφειλαν σημαντικό ποσό, χωρίς όμως αυτή να λάβει κάποια μέτρ...
9)
768/2018 ΕΦΚΑ. Καθολικός διάδοχος του ΟΑΕΕ. Καθαρίστρια ΟΑΕΕ. Άκυρη σύμβαση εργασίας. Απλή σχέση εργασίας, ενόψει άκυρης μη έγγραφης σύμβασης. Απόλυση, λόγω καταγγελίας. Οι αποδοχές, το επίδομα άδειας και τα δώρα εορτών, καθώς και η αποζημίωση απόλυσης καταβάλλονται πάντα και επί απλής σχέσης εργασίας, καθόσον οι αξιώσεις τους αυτές θεμελιώνονται απευθείας στο νόμο και όχι στις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Έννοια τακτικών αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των ανωτέρω. Παντελ...
10)
968/2018 Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Έννοια, διακρίσεις και νομικό καθεστώς αυτών. Η σύμβαση διευθυντή, μετόχου και προέδρου του δ.σ. της ανώνυμης εταιρείας, φέρει το χαρακτήρα σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών και όχι της εξαρτημένης εργασίας, εφόσον αυτός δεν τελεί σε υπηρεσιακή και νομική εξάρτηση από την εταιρεία του. Ερμηνεία συμβάσεων κατά τις διατάξεις των άρθρων 173 και 200 ΑΚ. Αόριστος ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ γι...


<< Επιστροφή