<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Έγκλησης δικαιούχος
1)
460/2013 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, της οποίας νόμιμη κομίστρια ήταν η εγκαλούσα τραπεζική εταιρία, στην οποία η επιταγή είχε μεταβιβαστεί λόγω ενεχύρου. Είχε δικαίωμα να υποβάλει την έγκληση. Ορισμός δικηγόρου ως υποκατάστατου του ΔΣ στην εκπροσώπηση της τελευταίας και διορισμός από αυτόν, στα πλαίσια της εκπροσωπήσεως της εταιρίας, δικηγόρου για την υποβολή της εγκλήσεως. Δεν απαιτείτο βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής όλων των μελών του ΔΣ. Νόμιμη υποβολή της εγκλήσεως. ...
2)
2059/2007 Επιταγή δίγραμμη, πληρωτέα μόνο στον σημειούμενο εντός των γραμμών τραπεζίτη. Έμμεσο οικονο-μικό αποτέλεσμα της διγράμμισης μπορεί να θεωρηθεί και ότι η πληρωμή της επιταγής γίνεται με λογιστική πράξη μεταξύ των Τραπεζών. Οι τρόποι λογιστικού κανονισμού της δίγραμμης επιταγής είναι τρεις: η πίστωση σε λογαριασμό, ο γύρος και ο συμψηφισμός. Εσφαλμένη ερμη-νεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας. Κατάθεση της επιταγής από τον λήπτη σε άλλη, και όχι στην πληρώτρια τράπεζα, προς είσπρ...
3)
2060/2007 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής στην οποία υπάρχει οπισθογράφηση που περιέχει τη μνεία ενέχουσα απλή εντολή. Συνάγεται ότι ο δυνάμει οπισθογραφήσεως λόγω πληρεξουσιό-τητας κομιστής μπορεί να ασκήσει τα από την επιταγή απορρέοντα δικαιώματα επ’ ονόματι και για λογαριασμό του οπισθογράφου, ο οποίος παραμένει νόμιμος κομιστής της επιταγής και συνεπώς αυτός δικαιούται να υποβάλει την έγκληση
4)
2348/2007 Αιτιολογημένη καταδίκη αναραισείουσας για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δικαιούχος εγκλήσεως είναι και ο εξ αναγωγής κομιστής της επιταγής. Αναστέλλεται η παραγραφή έστω και αν το κλητήριο θέσπισμα που επιδόθηκε καλούσε την αναιρεσείουσα να εμφανιστεί σε αναρμόδιο δικαστήριο.
5)
2365/2007 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: 1) όχι δικαιούχος προς υποβολή εγκλήσεως και η εγκαλούσα ΑΕ προηγούμενη κομίστρια που πλήρωσε τις επίμαχες 28 επιταγές στους τελευταίους νόμιμους κομιστές και έγινε πάλι κάτοχός τους για την παράστασή της ως πολιτικώς ενάγουσα. Απορρίπτονται 1ος, 2ος λόγοι αναιρέσεως (Δ΄, Ε΄, Η΄ και Α΄), καθώς και ο 5ος λόγος (510 παρ. 2 ΚΠΔ και 599 αριθ. 1 ΚΠολΔ) 2) όχι νομότυπη υποβολή εγκλήσεως (υπογράφηκε από υποκατάστατο του ΔΣ της ΑΕ και κατατ...
6)
2366/2007 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ’ εξακολούθηση. Υποβολή της εγκλήσεως από δικηγόρο, απλή εντολοδόχο του ΔΣ της εγκαλούσας ΑΕ και όχι υποκατάστατο αυτού. Όχι βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των εντολέων - μελών του ΔΣ στο προσαρτηθέν στην έγκληση σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με 42 παρ. 2 ΚΠοινΔ.


<< Επιστροφή