<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Προσφυγή
1)
422/2013 Τρομοκρατία. Προσφυγή κατά αποφάσεως της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρα 7, 7 Α, 49 ΑΝ 3691/2008), με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του προσφεύγοντος για ανάκληση αποφάσεως για ένταξη του ονόματος του στον κατάλογο των σχετιζομένων με την τρομοκρατία προσώπων και αποδεσμεύθηκε τραπεζικός (μισθοδοτικός) λογαριασμός, μόνο για κατάθεση και ανάληψη μισθού. Απόρριψη ...
2)
660/2013 Τρομοκρατία. Απόφαση της «Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» δυνάμει της οποίας, ο προσφεύγων εντάχθηκε στον σχετικό κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την Τρομοκρατία. Αίτηση ανάκλησης της από τον αιτούντα. Απόρριψη της αίτησης από την παραπάνω Αρχή. Άσκηση Προσφυγής κατά της παραπάνω απόφασης, ενώπιον του Συμβουλίου του Α.Π. Η διαπίστωση της Αρχής, ότι ο αιτών λόγω «ακριβών πληροφοριών» προκύπτει να έχ...


<< Επιστροφή