<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Ανέλεγκτη η ουσιαστική εκτίμηση
1)
783/2016 Διάκριση Γαιών κατά το Οθωμανικό Νόμο της 7ης Ράμαζαν 1274. Διαδοχή Ελληνικού κατά τα Πρωτόκολλα της 3.2.1830, 4.6.1830 και 19.6.1830 και τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως και 3.7.1832. Τι ισχύει για τις Κυκλάδες. Β.Δ. της 17/29.11.1896 «περί Ιδιωτικών Δασών». ΒΔ της 12.12.1833 «περί διορισμού και Φόρου Βοσκής» Έκτακτη χρησικτησία κατά ΒΡΔ. Εφαρμογή επί Δημοσίων Κτημάτων. 559 ΑΡ.1 και 19 Κ.Πολ.Δ. Δικαστική Δαπάνη Δημοσίου.
2)
1273/2015 Η Επιτροπή του Β.Δ της 17/29.11.1836 περί ιδιωτικών δασών είναι διαφορετική από εκείνη της επί των πωλήσεων των οθωμανικών κτημάτων Επιτροπής. Οι αποφάσεις της πρώτης περί κυριότητας σε δάσος του ιδιώτη αποτελούν νόμιμο τεκμήριο κατά του Δημοσίου που ανατρέπει το τεκμήριο του άρθρου 3 του εν λόγω Β.Δ, ενώ η παρεμπίπτουσα κρίση της δεύτερης περί μη υπάρξεως απαιτήσεως του Δημοσίου επί της μεταβιβασθείσας εκτάσεως αποτελούν στοιχείο δικαιολογούν την καλή πίστη του νομέα του ακινήτου. Επάλληλες ...
3)
1107/2014 Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατ΄ άρθρον 561 § 1 Κ.Πολ.Δ.
4)
1366/2014 Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση (εκτίμηση αποδείξεων) του δικαστηρίου. Λόγος από τον αρ 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμος. (Επικυρώνει ΕφΔυτΜακ 200/2011).
5)
1479/2014 Λόγοι αναίρεσης με τους οποίους προσβάλλονται μη πραγματικές παραδοχές του Εφετείου ελέγχονται ως αβάσιμοι, στηριζόμενοι σε εσφαλμένη προϋπόθεση. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου, κατ΄ άρθρον 561 § 1 ΚΠολΔ. (Επικυρώνει Εφ.Δυτ.Μακ. 160/2009).
6)
2176/2014 Λόγοι αναίρεσης από τους αρ 8, 11, 17 του άρθρου 559 ΚΠολΔ αβάσιμοι. (Επικυρώνει ΕφΔωδ/ΜετΕδρΚω 83/2013).
7)
404/2013 Απόφαση Ειρηνοδικείου. Αγωγή διεκδικητική ακινήτου των αναιρεσιβλήτων η οποία έγινε δεκτή τελεσίδικα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο.
Λόγοι αναίρεσης:
1ος από 560 αριθ. 1 αόριστος
2ος από 560 αριθ. 1 αλυσιτελής
3ος από 560 αριθ. 1 απαράδεκτος (561 §1 Κ.Πολ.Δ.)
4ος από 560 αριθ. 1 παραβίαση ερμηνευτικών κανόνων (αρθρ. 173 και 200 ΑΚ) αόριστος
8)
409/2013 Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. δεν ιδρύεται αν ο ισχυρισμός λήφθηκε υπόψη και απορρίφθηκε για οποιοδήποτε λόγο, τυπικό ή ουσιαστικό, γεγονός που συμβαίνει και όταν η απόφαση περιέχει παραδοχές αντίθετες με τον ισχυρισμό. Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 10 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. ιδρύεται όταν το δικαστήριο δέχεται ως αληθινά γεγονότα, που ασκούν ουσιώδη επίδραση, χωρίς να εκθέτει ούτε γενικώς από ποια αποδεικτικά μέσα άντλησε την απόδειξη. Ο λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 1...
9)
483/2013 559 αρ. 11 οι γνωμοδοτήσεις προσωπικού με ειδικές γνώσεις. (390 Κ.Πολ.Δ. ) είναι έγγραφα με ειδική ρύθμιση 559 αριθ. 19. Έλλειψη νομικής βάσης. Αφορά σε αυτοτελείς ισχυρισμούς. Τα επιχειρήματα δεν συνιστούν αιτιολογίες. Η στάθμιση των αποδείξεων και η αξιολόγησή τους δεν συνιστά αιτιολογία. Μόνο τι αποδείχθηκε ή τι δεν αποδείχθηκε πρέπει να εκτίθεται στην απόφαση και όχι γιατί αποδείχθηκε. Οι διατάξεις των άρθρων 387 και 390 Κ.Πολ.Δ., ως δικονομικές δεν επιδέχονται μομφή από τη διάταξη του αρ. 1...
10)
504/2013 Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου επί πραγματικών γεγονότων (ΚΠολΔ 561 παρ. 1). Παραδοχή Εφετείου ότι αποδείχθηκε αγωγικός ισχυρισμός, τον οποίο δέχθηκε. Δεν συνιστά από μόνη της παραβίαση του εφαρμοσθέντος κανόνας δικαίου. Δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από τους αριθμ. 10, 12 ή 19 του άρθρ. 559 ΚΠολΔ όταν το δικαστήριο δεν εξειδικεύει τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδεικνύεται ο ισχυρισμός. Επικυρώνει Εφ.Πειρ. 365/2010.
11)
839/2013 Αναιρετικός λόγος κατ' άρθρθο 559 αρ. 8 Κ.Πολ.Δ. Δεν δημιουργείται όταν ο ενάγων παραδεκτώς κατ' άρθρθον 224 Κ.Πολ.Δ. συμπληρώνει κλπ την αγωγή. Ανέλεγκτη η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου κατ' άρθρθ. 561 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. Αβάσιμοι λόγοι αναιρέσεως ιδίως από το αρθρ. 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει ΕΑ 1286/2012).
12)
1051/2013 Νομότυπη παραίτηση από το δικόγραφο αιτήσεως αναιρέσεως. Θεωρείται ότι η αίτηση δεν ασκήθηκε. Παραδεκτή η αίτηση νέας αιτήσεως, αν συντρέχουν και οι λοιποί όροι του νομού. Ανέλεγκτη η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικών γεγονότων. Πότε ιδρύονται οι αναιρετικοί λόγοι από το άρθρο 559 αρ. 1α, ως προς τους ερμηνευτικούς κανόνες των άρθρων 173, 200 του ΑΚ, 18, 20 του Κ.Πολ.Δ. (Επικυρώνει ΕφΑθ 459/2009)
13)
1242/2013 Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί πραγμάτων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου. Αναιρετικός λόγος από τον αριθμό 11γ του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ., αβάσιμος. Απλή αναφορά στο αναιρετήριο του κειμένου διατάξεων από το άρθρο 559 του Κ.Πολ.Δ. δεν αποτελεί και τους αντίστοιχους λόγους αναιρέσεως, ως περιεχόμενο μεταξύ των άλλων, του αναιρετηρίου (άρθρο 556 § 1 Κ.Πολ.Δ.), αφού δεν περιέχει αιτιάσεις κατά της προσβαλλόμενης απόφασης. Επικυρώνει Εφ.Δωδ. 169/2010.


<< Επιστροφή