<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Διαθήκης ακύρωση
1)
507/2015 Λόγοι αναίρεσης από1 και 19
2)
706/2015
Λόγοι αναίρεσης από 8,10,11,14
3)
716/2015 Λόγοι αναίρεσης από 19,1παρ2,11γ,11α,8,12,15,20,9 αρθρ 559ΚΠολΔ
4)
1337/2015 Κατ΄ατο 558 ΚΠολΔ η αναίρεση απευθύνεται κατά των αντιδίκων του ηττηθέντος διαδίκου. Η απευθυνόμενη κατά του προσθέτως παρεμβάντος εκτιμάται ως κλήση για τη συζήτηση 1719 αρ 3 ΑΚ. Προϋποθέσεις. Ποιοι είναι ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης. Η ανικανότητα απαιτείται να υπάρχει κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης. Η καταχωρηθείσα στη δημόσια διαθήκη βεβαίωση του συμβολαιογράφου περί της ικανότητας του διαθέτη υπόκειται σε ανταπόδειξη, χωρίς την προσβολή της διαθήκης για πλαστότητα. Αν δεν ανταποδειχθ...
5)
1341/2015 Ιδιόγραφη διαθήκη. Προϋποθέσεις κύρους αυτής. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί των όρων συνείδησης τω πραττομένων και της ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής. Χρονικό σημείο στο οποίο κρίνεται η ικανότητα για σύνταξη έγκυρης ιδιόγραφης διαθήκης 559 αρ 19. Ζητήματα. Τα επιχειρήματα δε συνιστούν αιτιολογίες. Μόνο τι αποδείχθηκε ή δεν αποδείχθηκε πρέπει να αναφέρεται πλήρως και σαφώς και όχι γιατί αποδείχθηκε 55 αρ 11 περ α και περ γ 559 αρ 20 απαιτείται διαγνωστικό και όχι εκτιμητικό λάθος.
6)
609/2014 245 ΚΠολΔ και 1721 ΑΚ ακύρωση ιδιόγραφης διαθήκης. 1721 ΑΚ ακύρωση ιδιόγραφης διαθήκης. 559 αρ. 19. Δεν ιδρύεται αν υπάρχουν ελλείψεις στην αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Η αναβολή της δίκης κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ, η διεξαγωγή νέων αποδείξεων, η εκτίμηση της πραγματογνωμοσύνης, η αξιοπιστία των μαρτύρων, η αυτοπρόσωπη εμφάνιση των διαδίκων, απόκειται στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, η οποία (κρίση) δεν ελέγχεται αναιρετικά.
7)
724/2014 Διαθήκη ιδιόγραφη. Άκυρη, όταν δεν έχει γραφεί ολόκληρη, υπογραφεί και χρονολογηθεί με το χέρι του ίδιου του διαθέτη. Ποιος προτείνει την ακυρότητα. Αναίρεση. Λόγοι από τους αρ. 19 και 11 περ. γ’ του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι. [Επικυρώνει ΕΑ 5148/2011].
8)
731/2014 Ακύρωση διαθήκης λόγω απειλής. Προϋποθέσεις – έννοια απειλής. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ.1β και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, πότε ιδρύονται [Επικυρώνει ΕΑ 2614/2011].
9)
1108/2014 Διαθήκη. Έννομο συμφέρον για την ακύρωσή της, απαραίτητο για την άσκηση της σχετικής αγωγής. Τέτοιο συμφέρον έχει και ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος που καλείται στην κληρονομία μετά την ακύρωση της διαθήκης. Αναιρετικός λόγος από τον αρ. 14 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Δεν ιδρύεται από μη κήρυξη απαράδεκτη τη συζήτησης λόγω μη προσκομίσεως πιστοποιητικού περί υποβολής δηλώσεως φόρου κληρονομίας, το οποίο άλλωστε δεν απαιτείται επί αγωγής περί αναγνωρίσεως ως άκυρης διαθήκης. Αναιρετικοί λόγοι από τους αρ...
10)
1201/2014 Διαθήκη δημόσια. Ακυρότητα. Πότε η διαθήκη είναι άκυρη για έλλειψη συνειδήσεως του διαθέτη κατά το χρόνο της συντάξεώς της. Έννοια ελλείψεως συνειδήσεως των πραττομένων. Αναίρεση. Πότε ιδρύεται ο λόγος αναιρέσεως από τον τον αρ 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ (Αναιρεί Εφ Αθ 891/2012).
11)
1432/2014 Ερήμην αναιρεσιβλήτων. Ακύρωση ιδιόγραφης διαθήκης με αρνητική αναγνωριστική αγωγή. Βάρος αποδείξεως εγκυρότητας της διαθήκης έχει στην περίπτωση αυτή ο εναγόμενος. Άρθρο 559 αρ. 19. Ελλείψεις ως προς την αιτιολόγηση του πορίσματος των αποδείξεων δεν στοιχειοθετούν τον λόγο. Άρθρο 559 11γ. Αβάσιμος ο λόγος γιατί τα έγγραφα λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν με τις λοιπές αποδείξεις.
12)
2169/2014 Ακύρωση της διαθήκης λόγω ανικανότητας του διαθέτη κατά το χρόνο σύνταξής της, λόγω μη συνείδησης των πραττομένων ή ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του. Στοιχεία του ορισμένου της αγωγής. Η παραβίαση του άρθρου 210 παρ. 1 ΚΠολΔ δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης. Άρθρο 1719 αρ. 3 ΑΚQ: προϋποθέσεις κλπ Αρ. 1 και 19 άρθρου 559 ΚΠολΔ: Απαράδεκτες οι αιτιάσεις που πλήττουν την ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου. Αρ. 10 άρθρο 559, 11 περ άρθρο 559. Οι γνω...
13)
2245/2014 Διαθήκη ιδιόγραφη. Ακυρότητα λόγω ανικανότητας του διαθέτη να συντάξει διαθήκη και εξαιτίας ελλείψεως της συνειδήσεως ή επειδή βρίσκεται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής του. Κρίση ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές. Απαράδεκτος ο λόγος από τον αρ 1 περ. β (παραβίαση των διδαγμάτων της κοινής πείρας) και αβάσιμος ο από τον αρ. 19 άρθρο 559 ΚΠολΔ (Επικυρώνει ΕφΚρ 258/2013).
14)
87/2013 αρ. 8, 9 και 12 αριθ. 559 Κ.Πολ.Δ. «Πράγματα» έννοια πραγμ/νη. Αποδεικτική δύναμη. Δικαιοδοσίας υπερβασή της αρ. 10 . Αποδοχή πραγμάτων χωρίς απόδειξη αριθμ. 17 άρθρου 559. Αντιφατικές διατάξεις στο διατακτικό της ιδίας απόφασης. Διδάγματα κοινής πείρας. Δεν ιδρύουν το λόγο του αριθμού 1 εδ. β ότι χρησιμοποιούνται για έμμεση απόδειξη και για εκτίμηση αξίας αποδεικτικών μέσων, αλλά ΜΟΝΟ για ερμηνεία κανόνων δικαίου, ήταν υπαγωγή σ΄ αυτούς πραγματικών γεγονότων της διαφοράς. Οι συνέπειες της άνοια...
15)
89/2013 Ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης – Έλλειψη συνείδηση των πράξεων – ψυχική και διανοητική διαταραχή. Πότε συντρέχει έλλειψη νόμιμης βάσης. Πραγματογνωμοσύνη. Αν δεν υπάρχει παραδοχή για ανάγκη διενέργειας πραγματογνωμοσύνης δεν δημιουργείται λόγος αναιρέσεως. Λόγος αναίρεσης από 11γ΄. Απορρίπτεται αν βεβαιώνεται ότι λήφθησαν υπόψη όλα τα έγγραφα. Λόγος αναίρεσης από άρθρο 8. ΄Εννοια πράγματος. Δεδικασμένο. Αν δεν τίθεται στο αναιρετήριο ότι είχε υποβληθεί αίτημα για το δεδικασμένο ο λόγος από αρ...
16)
412/2013 Ανίκανοι να συντάσσουν διαθήκη είναι όσοι κατά το χρόνο της σύνταξης της διαθήκης δεν έχουν συνείδηση των πράξεων τους ή βρίσκονται σε ψυχική ή διανοητική διαταραχή που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησής τους. Λόγος αναίρεσης από τον από τον αριθμό 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Περιστατικά. Λόγος αναίρεσης από τον αριθμό 8 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. Ο ισχυρισμός, ότι η διαθέτης κατά το χρόνο σύνταξης της διαθήκης «είχε ικανότητα και βούληση και γνώση των δικαιοπρακτικών πράξεων που μετήλθε» δε...
17)
821/2013 Ανίκανοι προς σύνταξη διαθήκης κατ' άρθρθο 1719 αρ. 3, όπως ισχύει. Λόγος από αριθ. 19 Απορρίπτει. Λόγος από αριθ. 20 Αβασιμος. Λόγος από αριθμό 10 αβασιμος, Λόγος από 11γ Απορριπτει. Λόγος από 8 περ. β Απορρίπτει.
18)
840/2013 Ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης κατά το άρθρο 1719 παρ. 4 ΑΚ, όπως ισχύε. Αοριστία αγωγής. Λόγοι από 1 και 14: Απορρίπτει. Λόγος από αριθ. 19: Απορρίπτει. Λόγος από αριθ. 10: Απορρίπτει
19)
846/2013 Συνεκδίκαση. Ακύρωση διαθήκης κατά 1719 παρ. 4 ΑΚ Ανάλυση διάταξης πριν και μετά την τροποποίηση της με το άρθρο 30 του Ν, 2447/1996. Αναιρείται η απόφαση γιατί εφαρμόσθηκε η διάταξη, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της, ενώ ως εκ του χρόνου συντάξεως της διαθήκης στις 30.6.1988 ήταν εφαρμοστέα όπως ίσχυε πριν. Λόγοι από 1 και 19 άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ.
20)
1046/2013 Αναίρεση: ερήμην αναιρεσείοντος, απορρίπτει λόγους αναίρεσης από το άρθρο 559 αρ. 8, 559 αρ. 10 559 αρ. 11γ΄ ΚΠολΔ, 559 αρ. 1 εδ. β΄.
21)
2193/2013 Ακύρωση διαθήκης. Πότε είναι άκυρη. 438 ΚΠολΔικ αποδεικτική δύναμη δημοσίων εγγράφων 1733 ΑΚ. Η δημόσια διαθήκη πρέπει συγχρόνως να διαβαστεί στο διαθέτη εις επήκοο των συμπραττόντων προσώπων και να βεβαιωθεί σ' αυτήν ότι έγινε, ενώ πρέπει να υπογραφεί από το διαθέτη και τα πρόσωπα που συμπράττουν. Η αδυναμία προς υπογραφή του διαθέτη πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο. 559 αρ. 1 και 19. Προύποθέσεις 559 αρ. 11. Οι μαρτυρικές καταθέσεις πρέπει, ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, να μνημονεύονται ...


<< Επιστροφή