<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Τριτανακοπή
1)
88/2015 Κτήση κυριότητας ακινήτου με παράγωγο (αγορά από κύριο) και πρωτότυπο (χρησικτησία) τρόπο. Δεδικασμένο από απόφαση που απορρίπτει αγωγή ως αόριστη, τι καλύπτει. Εκκρεμοδικία από την άσκηση τριτανακοπής. Συνέπειες, διάρκεια και άρση της εκκρεμοδικίας. Αναιρετικοί λόγοι από τους αριθμούς 19, 11γ, 16 και 14 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, αβάσιμοι (Επικυρώνει Εφ. Θεσ. 557/2011).
2)
1372/2015 Τριτανακοπή 714,612. Έννομο συμφέρον. Πότε υφίσταται. Λειτουργεί ως αυτοτελής διαδικαστική προϋπόθεση για την έρευνα του παραδεκτού της τριτανακοπής, και εξετάζεται αυτεπαγγέλτως. Πρέπει να είναι έννομο ατομικό και άμεσο. Η βλάβη ή η διακινδύνευση των συμφερόντων του τριτανακόπτοντος, μπορεί να είναι άμεση έμμεση ή και ενδεχόμενη, αλλά το δικαίωμα που βλάπτεται ή τίθεται σε κίνδυνο πρέπει να είναι κεκτημένο και απαιτητό. Κατά το χρόνο εκδόσεως της τριτανακοπτόμενης αποφάσεως και η ανάγκη δικαστι...
3)
1474/2014 Οι καθ’ ων η τριτανακοπή (άρθρο 586 επ. ΚΠολΔ) τελούν μεταξύ τους σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας. Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, τελούν σε σχέση αναγκαστικής ομοδικίας και οι καθ’ ων η ανακοπή (άρθρο 583 επ. ΚΠολΔ), που ασκείται κατά πρακτικού συμβιβασμού (εξώδικης επίλυσης διαφοράς) το οποίο συντάσσεται μεταξύ των διαδίκων μετά την επέλευση εκκρεμοδιίας και επικυρώνεται από τον δικαστή ή τον πρόεδρο του δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η αγωγή, κατ’ άρθρον 214-Α ΚΠολΔ. Απαράδεκτη η συζήτηση ότα...
4)
1457/2013 Άρθρο 559 αρ. 19. Εκ πλαγίου παράβαση νόμου, πότε στοιχειοθετείται 559 αρ.11 περ. γ. Δεν ιδρύεται αν το δικαστήριο δεν προσέδωσε στο αποδεικτικό μέσο τη βαρύτητα που ο αναιρεσείων υποστηρίζει. Από το ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε κάποια αποδεικτικά μέσα δεν συνάγεται ότι τα λοιπά δεν λήφθηκαν υπόψη. 559 αρ.20. Τα διαδικαστικά έγγραφα της ενεστώσας δίκης δεν ελέγχονται με το λόγο αυτό, ενώ ελέγχονται άλλης δίκης. 559 αρ.9 Ως αιτήσεις νοούνται και οι διαδικαστικές εφόσον είναι υποχρεωτικές για ...


<< Επιστροφή