<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Πράγματα κοινόχρηστα
1)
571/2015 Οι οδοί περιλαμβάνονται στα κατά το άρθρο 967 ΑΚ κοινόχρηστα πράγματα, δημοτική δε ή κοινοτική οδός, σύμφωνα με το αρθ 4 του ν.3155/1955 «περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» χαρακτηρίζεται εκείνη που δημιουργείται μέσα στα διοικητικά όρια του δήμου ή της κοινότητας. Ο δρόμος αποκτά την ιδιότητα του κοινοχρήστου και με πράξη της διοικήσεως για ρυμοτομία και τη συντέλεση της απαλλοτριώσεως. 2 παρ 1 ΝΔ της 17.7.1923. Συντελείται η απαλλοτρ και όταν ο επισπεύσας την έγκριση του σχεδίου, που ήταν ...
2)
49/2014 Στην περίπτωση που με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου καταργούνται οι κοινόχρηστοι χώροι και καθίστανται οικοδομήσιμοι, η επ’ αυτών κυριότητα του Δήμου ή της κοινότητας παραμένει και δεν επανέρχεται στους ιδιοκτήτες τους επισπεύσαντες την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, εκτός αν με την ίδια την τροποποίηση του σχεδίου καθίστανται συγχρόνως κοινόχρηστος, ειδικά σε αντικατάσταση των καταργουμένων ή ιδιοκτήτες κατά την έγκριση του σχεδίου με το οποίο έγιναν οι χώροι αυτοί αρχικά κοινόχρηστ...
3)
616/2014 Κοινόχρηστα πράγματα είναι και οι δημοτικές οδοί, που ανήκαν στην κυριότητα του οικείου Δήμου. Απόκτηση της ιδιότητας του κοινοχρήστου με την αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas). Προϋποθέσεις. Λόγος αναιρέσεως από τον αρ. 1 του άρθρου 560 του ΚΠολΔ. Πότε δημιουργείται [Επικυρώνει ΠολΠρωτΡεθ. 75/2010].
4)
723/2014 Πότε ακίνητο μπορεί να καταστεί κοινόχρηστο κατά το β.ρ.δ. με την από αμνημονεύτου χρόνου αρχαιότητα (vetustas).
5)
1362/2014 Κοινόχρηστα πράγματα κατά το άρθρο 28 ν. 1337/1983 - προϋποθέσεις. Λόγος αναιρέσεως αυτού του αρ. 1 του αρθρ 560 ΚΠολΔ αβάσιμος. (Επικυρώνει ΠολΠρΔρ 15/2013).
6)
1380/2014 Στα κοινής χρήσεως πράγματα ανήκουν και οι λιμνοθάλασσες. Νομικό καθεστώς, ειδικότερα της λιμνοθάλασσας Χαλικιόπουλου Κέρκυρας. Αβάσιμοι οι λόγοι από του αρ. 1 και 19, 10 και 11 του άρθρου 559 ΚΠολΔ. [Επικυρώνει ΕφΚερκ 221/2007].
7)
2206/2013 Με μόνη την έγκριση του οικείου σχεδίου ρυμοτομίας Συνοικισμού και από ταύτης καθίστανται πράγματα κοινόχρηστα οι χώροι οι καθοριζόμενοι ως κοινόχρηστοι με το εν λόγω ρυμοτομικό σχέδιο, η επ' αυτών δε κυριότητα των ιδιοκτητών χάνεται και περιέρχεται στο Δήμο ή στην Κοινότητα, χάριν των οποίων εγκρίθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, εφόσον η έγκριση του σχεδίου έγινε με επιδίωξη των ιδιοκτητών, γιατί με την ενέργεια τους αυτή τεκμαίρεται αμάχητα ότι παραιτήθηκαν της κυριό...


<< Επιστροφή