<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Φοροδιαφυγή
1)
652/2017 Στα εγκλήματα σκοπού με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση πρέπει να αιτιολογείται στην καταδικαστική απόφαση ειδικά ο υπερχειλής δόλος ή δόλος σκοπού, διαφορετικά ελλείπει η απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης και αυτή είναι αναιρετέα κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στ. Δ' του Κ.Ποιν.Δ.. Αναιρεί την καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή με μη απόδοση του ΦΠΑ διότι δεν αιτιολογείται σ' αυτήν αν ο κατηγορούμενος ενήργησε με δόλο σκοπού αποφυγής καταβολής του ΦΠΑ και φ...
2)
195/2015 Ορθή και αιτιολογημένη απόφαση για φοροδιαφυγή δι' εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 ν. 2523/1997), δια τιμολογίων, δηλαδή, που αφορούσαν συναλλαγές από πρόσωπο διαφορετικό από το αναγραφόμενο σ" αυτά. Δεν είναι αναγκαία η αξιολογική συσχέτιση των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους, αρκεί να προκύπτει ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά. Απόρριψη αιτήσεως.
3)
637/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία δεν υπερέβαιναν το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρ. 25 παρ. Ιπερ. β ν. 1882/1990, όπως ίσχυε μετά την αντικ. του με το άρθρ. 34 παρ. 1 ν. 3220/2014). Η μη διαγραφή από το έντυπο τμήμα του διατακτικού της φράσεως «υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ» οφείλεται σε παραδρομή. Επαρκής αιτιολογία και ως προς την επιμέτρηση της ποινής (άρθρ. 79 ΠΚ). Η ποινή που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα δεν αντιβαίνει στην αρχή της ανα...
4)
663/2015 Έκδοση - Αποδοχή Εικονικών Φορολ. Στοιχείων, κατ'εξακ/ση.19 παρ. 1 εδ.α , β περ.α, 2,4, 21 ν. 2523/1997, όπως τροπ. με 40 παρ.1 ν. 3220/2004.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
Απόφαση:
2. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Β' ΚΠΔ, για ακυρότητα και έλλειψη ακρόασης, λόγω μη ατομικότητας των αναγνωσθέντων εγγράφων.
5)
666/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρ. 19 παρ. 5 ν. 2523/1997 εμπόρου, ο οποίος, για πώληση ηλιακού θερμοσίφωνα, εξέδωσε απόδειξη με ανακριβές περιεχόμενο (μικρότερης αξίας από το τίμημα που εισπράχθηκε). Απόρριψη αιτήσεως.
6)
1/2014 Έγκλημα κακουργηματικής φοροδιαφυγής (άρθρο 17 παρ. 1, 2 ν. 2523/1997). Άμεση άσκηση ποινικής διώξεως κατόπιν παραγγελίας του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος (άρθρο 21 παρ. 2 εδ. α περ. αα ν. 2523/1997, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 παρ. 2 εδ. θ ν. 3943/2011), πριν, δηλαδή, από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, όπως προβλεπόταν από την άνω διάταξη του ν. 2523/1997, όπως ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως. Εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 3 παρ. 2 εδ. θ ν....
7)
105/2013 Φοροδιαφυγή. Εικονικά τιμολόγια. Δεν απαιτείται σκοπός του δράστη απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Παραγραφή. Αρχίζει από το χρόνο διαπιστώσεως του αδικήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο. Η τελευταία ρύθμιση είναι ευμενέστερη του προηγουμένου δικαίου. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 Ν. 2954/2001 εφαρμόζεται ως επιεικέστερη. Έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ...
8)
191/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ εξακολούθηση υπό το κράτος της ισχύος του ν. 3220/2004. Ορθώς εφαρμόσθηκε ο νεότερος νόμος και για χρέος άνω των 10.000 ευρώ, του οποίου η τελευταία δόση ήταν καταβλητέα στις 31.12.2003. Απόρριψη αιτήσεως.
9)
267/2013 Φοροδιαφυγή. Υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος. Υποβολή ανακριβούς δήλωσης για απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Υπερχειλής υποκειμενική υπόσταση. Δόλος. Απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολόγηση του δόλου. Πραγματικά περιστατικά. Τέλεση των ως άνω αδικημάτων από Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
10)
320/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση υπό το κράτος της ισχύος του ν. 3220/2004. Χρόνος ενάρξεως παραγραφής (ΟλΑΠ 2/2011). Το κύρος της διοικητικής πράξεως, με την οποία βεβαιώθηκαν τα χρέη, δεν ασκεί επιρροή στην ποινική δίκη. Ορθή απόρριψη αιτήματος αναβολής μέχρι να εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ επί αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεων Διοικητικού Εφετείου επί προσφυγών του αναιρεσείοντος. Απόρριψη αιτήσεως.
11)
368/2013 Αποδοχή Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων κατ' εξακολούθηση (άρθρα 19 παρ. 1 εδ.α, β περ. α, 2, 4, 21 ν. 2523/1997, 1882/1990, όπως τροπ. με 40 παρ. 1 ν. 3220/2004). 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Παραβίαση της αρχής της μη αυτοενοχοποιήσεως του κατηγορουμένου επέρχεται μόνο με την αξιοποίηση αποδεικτικούς εκ μέρους του δικαστηρίου των μαρτυρικών αυ...
12)
642/2013 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση (άρθρα 19 παρ. 1 εδ. α, β περ. α, 2, 4, 21 Ν. 2523/1997, 1882/1990, όπως τροπ. Με άρθρο 40 παρ. 1 Ν. 3220/2004). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
13)
646/2013 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχειών, κατ' εξακολούθηση (άρθρα 19 παρ. 1 εδ.α, β περ. α, 2, 4, 21 ν. 2523/1997,1882/1990, όπως τροπ. με άρθρο 40 παρ.1 ν. 3220/2004). 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ και 6 ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 2. Αβάσιμος ο αττό το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για ακυρότητα διαδικασίας, από έλλειψη ταυτότητας ορισμένων αναγνωσθέντων εγγράφων. 3. Βάσιμος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Η ΚΠΔ λόγος
...
14)
1388/2013 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση από Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. 'Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Απόλυτη ακυρότητα. Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Απαγόρευση αποδεικτικής αξιολόγησης, ένορκης κατάθεσης του κατηγορουμένου κατά την διενεργηθείσα από το ΣΔΟΕ προκαταρκτική εξέταση και η οποία περιέχεται αυτούσια στην Ειδική 'Εκθεση Ελέγχου του ΣΔΟΕ, η οποία αναγνώστηκε. Δεν προκύπτει όμως...
15)
1443/2013 Έκδοση – Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ' εξακολούθηση (άρθρα 19 παρ.1 εδ. α', β' περ. α', 2,4,21 ν. 2523/1997, όπως τροπ. με 40 παρ.1 ν. 3220/2004.) 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' και Η' ΚΠΔ περί παραγραφής της πράξης και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των παραπάνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεω...
16)
1461/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Ανώνυμες εταιρείες. Ποινική ευθύνη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Πραγματικά περιστατικά. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη αιτιολογίας, ως προς την ιδιότητα του αναιρεσείοντος. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Διευκρινίζεται η ιδιότητα του αναιρεσείοντος, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης εταιρείας. Επιεικέστερος, ως προς την ποινή, ποινικός νόμος ο Ν. 3220/2004, έναντι του Ν. 3943/2011 για ...
17)
168/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Παραδοχή λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου (ιδιότητα νόμιμου εκπροσώπου – πτώχευση ΑΕ κτλ) Αναιρεί – Παύει εν μέρει ποινική δίωξη λόγω παραγραφής – Παραπέμπει κατά τα λοιπά.
18)
193/2012 Καταδικαστική απόφαση, για παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 2523/1997 (έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων). Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικών με την ενοχή και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων αναφορικά και με την παραγραφή, καθώς και για υπέρβαση εξουσίας, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απορρίπτει αίτηση.
19)
2/2011 Επί του εγκλήματος της φοροδιαφυγής, με την καθυστέρηση καταβολής χρεών στο Δημόσιο (άρθρο 25 ν. 1882/1990, όπως έχει αντικατασταθεί), μετά την ισχύ του ν. 3220/2004 την 1-1-2004, με το άρθρο 34 παρ. 2 του οποίου αντικαταστάθηκε εκ νέου η παρ. 7 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (όπως είχε αντικατασταθεί με το 23 παρ. 1 του ν. 2523/19997), εφαρμόζονται σε σχέση με την παραγραφή ως επιεικέστερες, οι γενικές διατάξεις του Π.Κ. (άρθρα 111 - 113), έναντι των δυσμενέστερων ειδικών διατάξεων για την παρα...
20)
10/2010 Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Ο δόλος περιλαμβάνεται στην πραγμάτωση των πραγματικών περιστατικών, εκτός εάν ο νόμος αξιώνει πρόσθετα στοιχεία, όπως "εν γνώσει" ορισμένου περιστατικού τέλεση της πράξεως (άμεσος δόλος) ή ορισμένο περαιτέρω σκοπό (εγκλήματα με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση ή εάν πρόκειται για ενδεχόμενο δόλο. Πότε εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Χρέη προς το Δημόσιο. Η κατά τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος 139 ΚΠΔ αιτιολογία απαιτείται και για...
21)
16/2010 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση - Για τη δίωξη απαιτείται απλή αίτηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και όχι η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 §§ 2 και 4 του Ν. 2523/1997 που προϋποθέτει την ύπαρξη τελεσίδικης αποφάσεως του διοικητικού δικαστηρίου επί ασκηθείσης προσφυγής ή την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, η οποία αφορά τα χρέη του άρθρου 17 και 18 ή 19 του Ν. 2523/97 και όχι τα χρέη από το άρθρο 25 του Ν. 1882/90 και α...
22)
127/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (Ν.1882/1990). Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρει η καταδικαστική απόφαση για να είναι αιτιολογημένη. Υπό την ισχύ του Ν.3220/2004, τα περισσότερα χρέη του ίδιου πίνακα χρεών, ανεξαρτήτως είδους και προελεύσεως, συνιστούν ένα έγκλημα. Αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου. Αίτημα αναβολής της δίκης λόγω εκκρεμούς δίκης σε διοικητικό δικαστήριο. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένο. Απόρριψη τέτοιο...
23)
130/2010 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν.3220/2004. Βάσιμοι οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, για ασάφεια και αντίφαση και δη διότι το δικαστήριο, ενώ στο αιτιολογικό του δέχεται ότι ο κατηγορούμενος δε κατέβαλε τα προς το Δημόσιο βεβαιωμένα χρέη του, τα οποία ήταν κ...
24)
131/2010 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία του εγκλήματος. Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος εξέδωσε εικονικά τιμολόγια - δελτία αποστολής. Απορρίπτεται ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι προκλήθηκε απόλυτη ακυρότητα επειδή δεν προκύπτει η ταυτότητα αναγνωσθέντος εγγράφου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
25)
138/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (Ν.1882/1990). Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που πρέπει να αναφέρει η καταδικαστική απόφαση για να είναι αιτιολογημένη. Για χρέος που προέρχεται από καταπεσούσα εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, την οποία αυτό κατέβαλε στην ΕΤΒΑ, η βεβαίωση διενεργείται από τη ΔΟΥ με βάση τα στοιχεία της ΕΤΒΑ. Εφαρμογή του Ν.3220/2004, ο οποίος είναι ευμενέστερος ως προς την προθεσμία καταβολής του χρέους. Αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου. Η παρ...
26)
181/2010 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση που βεβαιώθηκαν πριν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3220/2004. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία άρθρου 25 ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρο 23 § 1 ν. 2523/1997 και 34 §§ 1, 2, 3 ν. 3220/2004. Κατά ποιο μέρος οι νέες διατάξεις είναι δυσμενέστερες και κατά ποιο είναι ευμενέστερες για τους οφειλέτες του Δημοσίου από τις προηγούμενες. Εφαρμογή για τα χρέη που βεβαιώθηκαν πριν από την 1.1.2004 των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 1...
27)
197/2010 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο πληρωτέων κατά δόσεις. Για τη δίωξη απαιτείται απλή αίτηση του προϊσταμένου της ΔΟΥ προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και όχι η τήρηση της διαδικασίας του άρθρου 21 §2 και 4 του Ν.2523/1997, που προϋποθέτει την ύπαρξη τελεσίδικης αποφάσεως του Διοικητικού δικαστηρίου επί ασκηθείσης προσφυγής ή την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, η οποία αφορά τα χρέη του άρθρου 17 και 18 ή 19 του Ν.2523/97 και όχι τα χρέη από το άρθρο 25 του Ν.1882/90 και απ...
28)
200/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Κρίσιμα στοιχεία για τη θεμελίωση του άνω εγκλήματος η αρχή που προέβη στη βεβαίωση του φόρου, το ύψος της οφειλής, ο τρόπος πληρωμής εφάπαξ ή σε δόσεις, ο ακριβής χρόνος καταβολής του ποσού εφάπαξ ή κάθε δόσεως και η εξειδίκευση του χρέους εάν πρόκειται για παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους ή για λοιπούς φόρους και χρέη. Οι τροποποιήσεις που επέφερε το άρθρο 34 § 1 Ν.3220/2004 όταν καθυστερούνται περισσότερα χρέη από οποιαδήποτε αιτία, επιβάλλουν να λα...
29)
294/2010 Απόφαση καταδικαστική. Αίτηση αναίρεσης κατηγορούμενης. Μη καταβολή δόσεων φόρων κατ' εξακολούθηση. Λόγοι της αιτήσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασία χωρίς όμως να αναφέρει σε τι συνίσταται η απόλυτη αυτή ακυρότητα και για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής Ποινικής Δια-τάξεως, χωρίς όμως να εκθέτει την ποινική διάταξη που παραβιάστηκε. Είναι απαράδεκτοι ως αόριστοι και ως τέτοιοι, απορρίπτονται. Η απόφαση έχει τα κατά νόμο στοιχεία της και είναι πλήρως αιτιολογημένη. Απορρίπτει αίτ...
30)
392/2010 Έκδοση εικονικών τιμολογίων κατ' εξακολούθηση με χρόνο τέλεσης από 4-6-2000 έως 31-7-2000. Απόρριψη από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο ως ανυποστήρικτης της εφέσεως που είχε ασκήσει ο ήδη αναιρεσείων κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την άνω πράξη, αφού διαπιστώθηκε ότι νομίμως είχε κληθεί ο εκκαλών να εμφανισθεί στο ακροατήριο του κατ' έφεση δικάζοντος δικαστηρίου προς υποστήριξη της εφέσεώς του. Αναίρεση κατά της απορριψάσης την έφεσή του αποφάσεως από τον άν...
31)
395/2010 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Βάσιμοι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
32)
432/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Έννοια. Στοιχεία. Προϋποθέσεις αξιοποίνου και ασκήσεως ποινικής διώξεως άρθρου 21 Ν. 2523/1997. Δεν εφαρμόζεται σε μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (ΑΠ 842/2006). Το χρέος για την δίωξη πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 10.000 € μετά των προσαυξήσεων, μετά την τροποποίηση του άρθρου 25 Ν.1882/1990 με άρθρο 34 § 2 Ν. 3220/2004, η οποία εφαρμόζεται ως επιεικέστερη για χρέη προγενέστερα εφάπαξ καταβλητέα (ΑΠ 176/2009). Ερήμην στον πρώτο βαθμό. Η ακυρότητα της κλητ...
33)
449/2010 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Αντίφαση μεταξύ σκεπτικού και διατακτικού ως προς την τέλεσή του. Αυτοτελείς ισχυρισμοί πραγματικής και νομικής πλάνης. Αιτιολογία απόρριψης αυτών. Υπέρβαση εξουσίας. Το χρέος πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί που δεν συμβαίνει όταν προέρχεται από ποινική απόφαση (χρηματική ποινή) που εκκρεμεί κατ' αυτής ένδικο μέσο (έφεση). Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάτ...
34)
488/2010 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων - άρθρο 19 Ν. 2523/1997. 1) Με το άρθρο 2 § 8 του Ν. 2954/ 2001 προστέθηκε στην ως άνω § 10 του άρθρου 21 του Ν.2 523/1997 δεύτερο εδάφιο, σύμφωνα με το οποίο "στις περιπτώσεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπιστώσεως του αδικήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεωρήσεως του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που ενήργησε τον έλεγχο". Η τελευταία αυτή ρύθμιση είναι ευ...
35)
503/2010 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση (άρθρο 25 ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρο 23 § 1 ν. 2523/1997 και 34§§1, 2, 3 ν. 3220/2004). Στοιχεία του εγκλήματος. Κατά ποιο μέρος οι νέες διατάξεις είναι δυσμενέστερες και κατά ποιο είναι ευμενέστερες για τους οφειλέτες του Δημοσίου από τις προηγούμενες. Εφαρμογή για τα χρέη που βεβαιώθηκαν πριν από την 1.1.2004 των διατάξεων του άρθρου 25 ν. 1882/1990, όπως ίσχυε τότε, κατά το μέρος που είναι ευμενέστερες για τ...
36)
610/2010 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έναρξη παραγραφής από τη θεώρηση του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Αρχής που ενήργησε τον έλεγχο. Αποδοχή λόγων αναιρέσεως που άσκησε ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών, για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
37)
646/2010 Χρέη προς το Δημόσιο. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί του εγκλήματος αυτού. Είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα. Για τη βεβαίωση αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα κατ' είδος χωρίς ειδικότερη αναφορά τους και μνείας του τι προέκυψε από το καθένα. Απορρίπτει αίτηση.
38)
752/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έννοια. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Δεν απαιτείται προηγουμένη έκδοση αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου, αλλά αρκεί το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου (ΑΠ 763/2009, ΑΠ 2515/2008). Δεν συντρέχει λόγος αναστολής της διαδικασίας ή αναβολής της εκδικάσεως μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο επί της ασκηθείσης προσφυγής κατά της πράξεως επιβολής προστίμου (ΑΠ 406/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη - πότε υπάρ...
39)
778/2010 Καταδικαστική απόφαση για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 Ν. 2523/1997). Στοιχεία του εγκλήματος. Δεν αποκλείεται τα εικονικά στοιχεία να είναι και πλαστά, οπότε και πάλι ο δράστης της αποδοχής αυτών υπόκειται σε ποινικές κυρώσεις. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η μηνυτήρια αναφορά συνιστά όχι έγκληση, αλλά την από το άρθρο 41 ΚΠΔ προβλεπόμενη αίτηση δίωξης και μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, αρκεί να μη έχει παραγ...
40)
780/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (Ν. 1882/1990) - Στοιχεία του εγκλήματος. Τέτοιο χρέος αποτελεί και η επιβαλλόμενη με πρωτόκολλα του αρμόδιου δασάρχη ειδική αποζημίωση του άρθρου 114 του Ν.1892/1990 για ανέγερση και διατήρηση κτίσματος ενός δασικής εκτάσεως. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα του κατηγορουμένου και απόρριψη ισχυρισμών του για αντισυνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 114 Ν. 1892/1990 και για ακυρότητα της βεβαιώσεως των χρεών. Απορρίπτεται η αίτηση αναι...
41)
833/2010 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση (άρθρ. 19 του Ν. 2523/1997) - στοιχεία του εγκλήμα-τος. Στην ανωτέρω περίπτωση η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά του αρμόδιου φορολογικού οργάνου, η οποία αναφορά δεν συνιστά αίτηση διώξεως της Αρχής ώστε να απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 41 του ΚΠΔ. Επαρκής προσδιορισμός της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλημα τ...
42)
835/2010 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση (άρθρ. 19 του Ν.2523/1997). Στοιχεία του εγκλήματος. Στην ανωτέρω περίπτωση η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά του αρμόδιου φορολογικού οργάνου, η οποία αναφορά δεν συνιστά αίτηση διώξεως της Αρχής ώστε να απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων του άρθρου 41 του ΚΠΔ. Επαρκής προσδιορισμός της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το ανωτέρω έγκλ...
43)
841/2010 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρ. 19 παρ. 1 και 4 του Ν.2523/1997). Α) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως (2ος) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και για υπέρβαση εξουσίας (καταδίκασε για πράξη που είχε παραγραφεί). Β) Από το γεγονός ότι στην περί παραγραφής ως άνω διάταξη του άρθρου 21 παρ. 10 Ν. 2523/1997 τίθεται ως αφετηρία της παραγραφής η τελεσιδικία της αποφάσεως επί της ασκηθείσης προσφυγής κλπ, δεν προ...
44)
913/2010 Αναίρεση κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το οποίο δικάζοντας σε δεύτερο βαθμό καταδίκασε τον ήδη αναιρεσείοντα για μη καταβολή ληξιπρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο κατά της διατάξεως του Ν. 1892/1990, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 Ν. 3220/2004. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη της επιβαλλομένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αιτήματος του αναιρεσείοντος για αναβολή κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ λόγω εκκρεμούς δίκης στο διοικητικό δικαστήριο σχετιζόμενης με την ποινική δίκη, διότι...
45)
1010/2010 Καταδικαστική απόφαση κατά εταίρου ομόρρυθμης εταιρίας για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 § 1 ν. 1882/1990). Στοιχεία του εγκλήματος. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εκ πλαγίου παράβαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής, το οποίο, πάντως, είχε υποβληθεί αορίστως. Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο, για το σχηματισμό της κρίσεως του περί της ενοχής του κατηγορουμένου, εγγράφων που δεν είναι βέβ...
46)
1032/2010 Υπέρβαση εξουσίας. Έννοια. Η σχετική μηνυτήρια αναφορά προς άσκηση ποινικής δίωξης για παράβαση των άρθρων 19 και 21 § 2 Ν. 2523/1997 δεν συνιστά έγκληση κατά το άρθρο 41 ΚΠΔ, αλλά αποτελεί απλή αίτηση του προϊσταμένου της σχετικής οικονομικής υπηρεσίας προς τον εισαγγελέα χωρίς να απαιτείται και σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάθεσης όπως προβλέπει το άνω άρθρο 41 του Κ.Π.Δ., αλλά αποτελεί απλή αίτηση του προϊσταμένου της σχετικής οικονομικής υπηρεσίας προς τον Εισαγγελέα, χωρίς να απαιτείται και σ...
47)
1046/2010 Φοροδιαφυγή. Έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Εικονικό τιμολόγιο είναι και εκείνο που αφορά ανύπαρκτη συναλλαγή. Απόλυτη ακυρότητα επέρχεται και όταν το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη έγγραφο χωρίς τούτο να αναγνωσθεί κατά την ακροαματική διαδικασία. Τέτοια ακυρότητα δεν επέρχεται όταν το έγγραφο που λήφθηκε υπόψη χωρίς να αναγνωσθεί αποτελεί τη βάση του εγκλήματος για το οποίο δικάζεται ο κατηγορούμενος. Για την άσκηση της ποινικής δίωξης για τα αδικήματα του άρθρου 19 Ν. 2523/1997 δεν αποτε...
48)
1097/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (Ν. 1882/1990). Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που απαιτούνται για την αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης, Αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό της κατηγορουμένης. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψεως υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, αφενός γιατί το έγγραφο αυτό αναγνώσθηκε και αφετέρου γιατί η κατηγορουμένη δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από δικαστήριο, ώστε να έχει δυνατότητα να ασκήσει το φερόμενο ως παραβιασθέν δι...
49)
1102/2010 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση (άρθρ. 19 § 1,2,4 και άρθρ. 20, 21 Ν. 2523/1997). Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως του δικάσαντος σε δεύτερο βαθμό Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση κατά παραδοχή του λόγου για έλλειψη της επιβαλλομένης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν προσδιορίζονται κατ' αύξοντα αριθμό, είδος στοιχείου, αριθμό τιμολογίου, ποσότητες πωληθέντων εμπορευμάτω...
50)
1146/2010 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Η εξουσιοδότηση, για την εκπροσώπηση του απόντος κατηγορουμένου στο ακροατήριο από συνήγορο, πρέπει να είναι ειδική. Μη αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που είχε αναγνωρισθεί πρωτοδίκως. Αναιρεί.
51)
1155/2010 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο - άρθρο 25 § 1 του Ν. 1882/90 όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 § 1 Ν. 3220/2004. Α) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Β) Αιτιολογείται επαρκώς, ότι ο κατηγορούμενος είναι υπόχρεος σε καταβολή των χρεών της ΕΠΕ προς το Δημόσιο, αφού το Δικαστήριο δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη αναιρετικά ουσιαστική κρίση του, ότι αυτός από το 1996 έ...
52)
1164/2010 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από τη θεώρηση του πορίσματος οικονομικού ελέγχου. Επαρκής προσδιορισμός της συνθέσεως του εφετείου, ως προς τους κωλυόμενους δικαστές. Για την υποβολή ερωτήσεων σε συγκατηγορούμενο απαιτείται αίτημα. Επαρκής προσδιορισμός αναγνωσθέντων εγγράφων. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση.
53)
1223/2010 Εικονικά φορολογικά στοιχεία. Εικονικό είναι το στοιχείο που γίνεται και για συναλλαγή ανύπαρκτη στο σύνολό της ή για μέρος αυτής. Στις περιπτώσεις που το αδίκημα της φοροδιαφυγής τελείται με την έκδοση πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων, η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και την μηνυτήρια αναφορά και δεν έχει ως προϋπόθεση την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που ασκήθηκε και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυ...
54)
1231/2010 Φοροδιαφυγή. Ανακριβής δήλωση φόρου εισοδήματος. Προσδιορισμός φόρου, αποστολή φύλλων ελέγχου στον κατηγορούμενο και μη προσφυγή κατ' αυτών. Οριστικοποίηση χρέους. Ποινική δίωξη για κακούργημα και πλημμέλημα. Καταδίκη κατηγορουμένου με παραδοχή ελαφρυντικών προτέρου εντίμου βίου. Λόγοι αναίρεσης: έλλειψη αιτιολογία, έλλειψη νόμιμης βάσης και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Απόλυτη ακυρότητα από τη ανάγνωση εγγράφων που λήφθηκαν υπόψη για την καταδικαστική κρίση. Α...
55)
1235/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έννοια. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Δεν απαιτείται για την άσκηση ποινικής διώξεως προηγουμένη έκδοση αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου, αλλά αρκεί το πόρισμα του διοικητικού ελέγχου. Δεν συντρέχει λόγος αναστολής της διαδικασίας ή αναβολής της εκδικάσεως μέχρι εκδόσεως αποφάσεως από το Διοικητικό Δικαστήριο επί της ασκηθείσης προσφυγής κατά της πράξεως επιβολής προστίμου. Έγγραφα συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα. Τι πρέπει να διαλαμβάν...
56)
1236/2010 Χρέη προς το Δημόσιο. Εφαρμογή ευμενέστερης διάταξης για τον κατηγορούμενο (άρθρο 2 ΠΚ), είναι και αυτή με την οποία επέρχεται συντομότερα η παραγραφή και εντεύθεν η εξάλειψη του αξιοποίνου του εγκλήματος, όπως είναι και εκείνη που ορίζει ότι η ποινική ευθύνη αρχίζει από την παρέλευση διμήνου (και όχι τετραμήνου που ορίζεται από την ίδια διάταξη μετά τη νεότερη τροποποίησή της με το άρθρο 34 § 1 Ν. 3220/2004) από τότε που το χρέος ήταν καταβλητέο στην αρμόδια ΔΟΥ. Λόγοι αναίρεσης: εσφαλμένη εφαρ...
57)
1240/2010 Καθυστέρηση χρεών προς το Δημόσιο (άρθρ. 25 § 1 Ν. 1882/1990). Απορριπτέος ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 § 1 του Ν. 2.523/1997, η οποία άρχισε να ισχύει από την 1-1-1998 και τυγχάνει ενταύθα εφαρμογής, ως ευμενέστερη για τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο (άρθρο 2 § 1 ΠΚ), όσον αφορά το υπό στοιχεία 1 του πίνακα, χρέος του αναιρεσείοντος, ποσού 9.963,93 ευρώ, καταβλητέο σε δόσεις με ημερομηνία καταβολής της ...
58)
1278/2010 Παράβαση της μη καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού ενόψει της ισχύος διαφόρων φορολογικών νόμων. Παραδεκτό ποινικής δίωξης για το ως άνω έγκλημα. Δεν χρειάζεται η μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα να υποβάλλεται με άλλα έγγραφα που βεβαιώνουν τα χρέη. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, υπέρβαση εξουσίας και σχετική ακυρ...
59)
1376/2010 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 § 1 Ν. 1882/1990 όπως ήδη ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 34 Ν. 3220/2004). Έφεση Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και απόλυτη ακυρότητα διότι έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο για την ενοχή του κατηγορουμένου έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε.
60)
1377/2010 Καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, άρθρο 25 § 1 Ν. 1882/1990, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 23 § 1 Ν. 2523/1997 και 34 Ν. 3220/2004). Έφεση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικού ποινικού νόμου, εκ της μη εφαρμογής της επιεικέστερης ρύθμισης του άρθρου 23 § 1 Ν. 2523/1997, για μερικότερες εκ του κατ' εξακολούθησιν εγκλήματος πράξεις. Αναιρεί εν μέρει. Αθώος ο κατηγορούμενος για μερικό...
61)
1378/2010 Καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή. Άρθρο 25 § 1 Ν. 1882/1990, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 23 § 1 Ν. 2523/1997 και 34 Ν. 3220/2004. Απορρίπτει λόγο αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, ως αόριστο, καθότι πλήττεται η εσφαλμένη περί τα πράγματα κρίση του Δικαστηρίου ουσίας.
62)
1393/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού διαχρονικά. Ανάκληση προπαρασκευαστικής απόφασης. Απόρριψη ισχυρισμού κατηγορούμενου για ελαφρυντικές περιστάσεις. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για αναιτιολόγητη απόρριψη ισχυρισμών κατηγορουμένου και ανάκληση προπαρασκευαστικής απόφασης του Δικαστηρίου. Απόρριψη όλων των λόγων αυτών ως αβασίμων.
63)
1422/2010 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έννοια. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει. Δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας όταν το σκεπτικό αναφέρεται στο διατακτικό. Έννοια άρθρου 20 παρ. 6 Ν. 2523/1997. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση. Πότε. Απορρίπτει αίτηση.
64)
1464/2010 Φοροδιαφυγή. Έννοια. Στοιχεία κατ' άρθρο 17 Ν. 2523/1997. Εφαρμοστέες διατάξεις όταν η πράξη φέρεται τελεσθείσα πριν από την ισχύ του Ν. 2523/1997 (1-1-1998). Προϊσχύσαν δίκαιο άρθρου 31 παρ. 1 α και 32 παρ. 1 Ν. 1591/1986 και άρθρου 93 παρ. 1 α και 6, 95 Ν. 2238/1994. Επιεικέστερες και εφαρμοστέες οι διατάξεις του Ν. 2523/1997. Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, εκ πλαγίου παράβαση. Πότε. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
65)
1533/2010 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση? αίτηση αναίρεσης της καταδικαστικής για τον αναιρεσείοντα απόφασης, με λόγους από το άρθρ. 510 § 1 στοιχ. Β΄, Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ ως ακολούθως: 1) Επίκληση σχετικής ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος (άρθρ. 170 § 1, 321 §§ 1 & 4 ΚΠΔ). 2) Παράβαση των ουσιαστικών διατάξεων για την παραγραφή (αφετηρία της παραγραφής προκειμένου για καθυστερούμενα προς το Δημόσιο χρέη). 3) Έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη σύνδεση του αναιρεσείοντος με τα καθυ...
66)
1552/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Δεν απαιτείται για την άσκηση ποινικής διώξεως αρκεί το πόρισμα του ελέγχου της φορολογικής αρχής (ΑΠ 752/2010, ΑΠ 763/2009, ΑΠ 2515/2008). Παραγραφή επί των εγκλημάτων του άρθρου 19 Ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με Ν. 2954/2001. Αρχίζει από την θεώρηση του πορίσματος της έκθεσης ελέγχου της φορολογικής αρχής Εφαρμόζεται και στα αδικήματα του όρθρου 19 που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του Ν. ...
67)
1683/2010 Έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Στοιχεία κατ' άρθρο 19 Ν. 2523/1997. Για την άσκηση ποινικής διώξεως αρκεί το πόρισμα του ελέγχου της φορολογικής αρχής (ΑΠ 752/2010, ΑΠ 763/2009, ΑΠ 2515/2008). Παραγραφή επί των εγκλημάτων του άρθρου 19 Ν. 2523/1997, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με Ν. 2954/2001. Αρχίζει από την θεώρηση του πορίσματος της έκθεσης ελέγχου της φορολογικής αρχής. Εφαρμόζεται και στα αδικήματα του άρθρου 19 που τελέσθηκαν πριν την ισχύ του Ν. 2954/2001 (ΑΠ ...
68)
1717/2010 Καταδικαστική απόφαση κατά διαχειριστή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν πριν και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3220/2004. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία άρθρου 25 ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρο 23 § 1 ν. 2523/1997 και 34 §§ 1, 2, 3 ν. 3220/2004. Υπό το κράτος του ν. 3220/2004 δεν απαιτείται να αναφέρεται το είδος των χρεών, ενώ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ύψος αυτών από οποιαδήποτε αιτία. Ορθή απόρριψη ισχυρισμών περί ακυρότητας κλητηρίου θεσπ...
69)
1726/2010 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Καταδικαστική απόφαση του δικάσαντος σε δεύτερο βαθμό Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κατά του ήδη αναιρεσείοντος που είχε την ιδιότητα του μέλους διοικητικού συμβουλίου ανωνύμου εταιρίας σε βάρος της οποίας βεβαιώθηκαν τα οφειλόμενα προς το Δημόσιο χρέη και την οποία εκπροσωπεί. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως. Δεν ήταν εφαρμοστέες οι διατάξεις των άρθρων 17, 18, 19 Ν. 2523/1997 που επικαλείτ...
70)
1918/2010 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ.1 Ν. 3220/2004. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
71)
1948/2010 Μη καταβολή ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της παράβασης των διατάξεων για τη δημοσιότητα, για το ότι η απόφαση δεν απαγγέλθηκε δημόσια, β) της απόλυτης ακυρότητας για το ότι μετά την εξέταση του μάρτυρα, δεν δόθηκε ο λόγος στο συνήγορο του, γ) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού του για αδυναμία καταβολής των χρεών, λόγω της κηρύξεως σε πτώχευση της Ο. Ε της οποίας ετύγχ...
72)
1976/2010 Αναίρεση παραστάντος Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, που δίκασε κατ' έφεση και έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος των κατηγορουμένων (του παραστάντος στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δια πληρεξουσίου, πρώτου και του απόντος, δεύτερου εκκαλούντος) για το αδίκημα της φοροδιαφυγής με έκδοση πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων από κοινού κατ' εξακολούθηση, διότι εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και καθ' υπέρβαση εξουσίας αποφάσισε την οριστική παύση της ποιν...
73)
2037/2010 Πλαστογραφία μετά χρήσεως του πλαστού κατ' εξακολούθηση. Πότε συρρέει αληθώς με το έγκλημα της φοροδιαφυγής. Αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ακροάσεως στο ακροατήριο (ο προβαλλόμενος από τον κατηγορούμενο αυτοτελής ισχυρισμός για απαράδεκτο της ποινικής δίωξης είναι απορριπτέος με την κρίση περί ενοχής του κατηγορουμένου για την πράξη που ασκήθηκε η ποινική δίωξη), για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Από...
74)
2063/2010 Παράβαση του άρθρου 25 Ν.1882/90 (φοροδιαφυγή). Ισχύουν οι κοινές περί παραγραφής του ΠΚ διατάξεις. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως του Εισαγγελέα Πλημ/κων για εσφαλμένη ερμηνεία και υπέρβαση εξουσίας του δικάσαντος Δικαστηρίου το οποίο δέχτηκε, με την προσβαλλόμενη απόφαση του, την ένσταση του κατηγορουμένου περί παραγραφής του αξιοποίνου πράξεως και έπαυσε οριστικά την ασκηθείσα κατ' αυτού ποινική δίωξη.
75)
5/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Μη νόμιμος ο ισχυρισμός απαραδέκτου της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε αφού τα συνοδευτικά έγγραφα του άρθρ. 21 παρ. 4 του Ν. 2523/1997 αναφέρονται στις φορολογικές παραβάσεις των άρθρ. 17, 18 και 19 του Νόμου αυτού και όχι στην καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Απορρίπτεται ως αόριστη η ένσταση περί δεδικασμένου. Ο τρίτος λόγος περί πενταετούς παραγραφής είναι απορριπτέος ως αβάσιμος γιατί στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση, τη βεβαίωση της 20-12-1996...
76)
126/2009 Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία του αδικήματος. Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
77)
176/2009 Παράβαση άρθρ. 25 παρ. 1γ΄, 7 Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρ. 34 παρ.1, 2 Ν. 3220/2004. Μη καταβολή βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρεί, κατά βάσιμο από το άρθρο 510 παρ. 1 Ε΄ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Και κηρύσσει τον κατηγορούμενο αθώο της άνω αποδοθείσας αξιόποινης πράξεως, λόγω ανεκκλήτου αυτής, λόγω ποσών χρεών προς το Δημόσιο, συνεπεία εφαρμογής κατ΄ άρθρο 2 παρ. 1 ΠΚ της ευμενέστερης για τον κατηγορούμενο διάταξης του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 2523/1997, με την οποία χαρακτηρί...
78)
271/2009 Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Παραγραφή αδικήματος άρθρου 19 Ν. 2523/97. Έναρξη χρόνου παραγραφής. Απορρίπτει ισχυρισμό περί παραγραφής και μη εκθέσεως υποβολής μηνυτήριας αναφοράς (άρθρ. 21 παρ. 2 Ν. 2523/ 1997 και 41 ΚΠΔ). Έγγραφα. Λήψη υπόψη αποδεικτικών επιδόσεως χωρίς να αναγνωσθούν. Είναι διαδικαστικά και όχι αποδεικτικά έγγραφα. Δεν απαιτείται η δημόσια ανάγνωσή τους. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμ...
79)
313/2009 Χρέη προς το Δημόσιο. Σχετική ακυρότητα που προκλήθηκε στο ακροατήριο από άκυρο κλητήριο θέσπισμα. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης, γιατί το κλητήριο θέσπισμα περιέχει τα κατά νόμο στοιχεία. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απόφασης.
80)
356/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, βεβαιωμένων εφάπαξ. Ευθύνη Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας. Ισχυρισμός για έλλειψη ευθύνης προς καταλογισμό. Λόγοι αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσεως. Απορρίπτει αναίρεση.
81)
399/2009 Αιτιολογία για παράβαση του άρθρου 19 Ν. 2523/1997. Απορρίπτει.
82)
406/2009 Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Αίτημα αναβολής μέχρι να αποφανθούν τα διοικητικά δικαστήρια επί της φοροδιαφυγής. Η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά και δεν έχει ως προϋπόθεση την έκδοση τελεσίδικης απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου επί της προσφυγής που ασκήθηκε. Η αναβολή της ποινικής δίκης (61 ΚΠΔ) εφόσον είναι εκκρεμής δίκη ενώπιον διοικητικού δικαστη...
83)
426/2009 Απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση, με σκοπούμενο όφελος άνω των 15.000 ευρώ από την κάθε επί μέρους πράξη. Συρροή με φορολογικές παραβάσεις, αφού οι απατηλές ενέργειες δεν σκοπούσαν μόνο στην μείωση ή την αποφυγή της φορολογικής επιβάρυνσης. Αυτοτελείς ισχυρισμοί για ελαφρυντικά πότε είναι ορισμένοι. Προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης ποινής φυλάκισης άνω των τριών ετών. Αναιρεί για ελαφρυντικές περιστάσεις.
84)
429/2009 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση της προθεσμίας καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Στοιχεία για την πληρότητα της καταδικαστικής απόφασης. Απορρίπτει τους λόγους αναίρεσης ως αβάσιμους για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και τους λοιπούς λόγους ως απαράδεκτους, γιατί υπό την επίκληση τους πλήττεται η επί της ουσίας ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του Δικαστηρίου που την εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση.
85)
461/2009 Φοροδιαφυγή. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας (παραδεκτώς παρίσταται το Ελληνικό Δημόσιο, ως πολιτικώς ενάγον, κατά το άρθρο 21 του ν. 2523/1997), β) της σχετικής ακυρότητας (έλλειψη ακροάσεως και ακυρότητα του κλητήριου θεσπίσματος), γ) της υπέρβασης εξουσίας (απαράδεκτο της ποινικής δίωξης - παραδεκτώς ασκείται η δίωξη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2523/1997, με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου ...
86)
462/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει αίτηση.
87)
463/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου και της ευθύνης του οφειλέτη. Αναιρεί και παραπέμπει.
88)
468/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με αρθρ. 23 Ν. 2523/ 1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και...
89)
470/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο....
90)
471/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
91)
472/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
92)
473/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
93)
484/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
94)
485/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρο 25 παρ, 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν 3220/2004. 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως...
95)
486/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
96)
488/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
97)
489/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
98)
490/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
99)
491/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
100)
492/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
101)
493/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
102)
494/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας υφίσταται αντίφαση ως προς το χρόνο βεβαιώσεως του χρέους και ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο και χωρίς να έχει παρέλθει το τετράμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. ...
103)
495/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του αδικήματος (2000-2001) και μέχρι του χρόνου συντάξ...
104)
496/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος, 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως...
105)
498/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του αδικήματος (2000-2001) και μέχρι του χρόνου συντά...
106)
499/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος, 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του α...
107)
500/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος, 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του α...
108)
501/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος, 2ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του αδικήματος (2000-2001) και μέχρι του χρόνου συντάξε...
109)
502/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χ...
110)
503/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΄και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χ...
111)
504/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
112)
505/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
113)
506/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
114)
508/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος , λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του αδικήματος (2000-2001) και μέχρι του χρόνου συντ...
115)
510/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
116)
511/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
117)
512/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
118)
513/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του αδικήματος (2000-2001) και μέχρι του χρόνου συντάξ...
119)
514/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος, 2ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του αδικήματος (2000-2001) και μέχρι του χρόνου συντάξε...
120)
515/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος, 2ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του αδικήματος (2000-2001) και μέχρι του χρόνου συντάξε...
121)
516/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος , 2ος κατά πλειοψηφία του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρ...
122)
517/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος, 2ος λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσεως του αδικήματος (2000-2001) και μέχρι του χρόνου συντάξε...
123)
537/2009 Χρέη προς το Δημόσιο. Καταδικαστική απόφαση για χρέη προς το δημόσιο. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, λόγω μη προσδιορισμού του χρόνου καταβολής του χρέους. Η στο διατακτικό παραπομπή στο συνημμένο στο διατακτικό πίνακα χρεών για προσδιορισμό του χρόνου δεν αναπληρώνει τη μη αναφορά της στο σκεπτικό ή το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, αφού η παραπομπή γίνεται σε πίνακα χρεών που δεν αφορά την αναιρεσείουσα, αλλά τρίτο. Αναιρεί και παραπέμπει.
124)
553/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέ...
125)
554/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
126)
555/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
127)
556/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
128)
557/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
129)
558/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
130)
559/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
131)
560/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
132)
561/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
133)
562/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
134)
563/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
135)
570/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. Με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ 1ος και 2ος του κυρίου δικογράφου και 1ος και 2ος των Προσθέτων, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ορθά συνυπολογίζονται, κατά τις άνω διατάξεις νόμου και οι προσαυξήσεις, μεταγενέστερα του χρόνου της βεβαιώσεως του χρέους και τελέσ...
136)
585/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ασαφή και αντιφατική αιτιολογία .
137)
742/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την ενοχή και ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού της πλάνης. Παραδεκτή η ποινική δίωξη, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έκδοση αποφάσεως του Διοικητικού Δικαστηρίου, επί της προσφυγής. Απορρίπτει την αίτηση.
138)
745/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει την αίτηση.
139)
760/2009 Φοροδιαφυγή. Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 19 του Ν 2523/1997 και απόρριψη λόγων αναίρεσης (α) για απόλυτη ακυρότητα λόγω μη τήρησης των διατάξεων που καθορίζουν την της ποινικής δίωξης, εσφαλμένη ερμηνεία της παραπάνω διάταξης και υπέρβαση εξουσίας, (β) απόρριψη λόγων αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγω λήψεως υπόψη ισχυρισμών του πολιτικώς ενάγοντος χωρίς να έχει παραστεί νομίμως στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και λόγω μη δόσεως τελευταία του λό...
140)
763/2009 Πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Απόλυτη ακυρότητα, από κατάθεση μάρτυρα και παράσταση πολιτικής αγωγής. Δίωξη δίχως τελεσίδικη επίλυση της διαφοράς. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
141)
799/2009 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Παραπέμπει.
142)
810/2009 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για καταβολή χρεών στο Δημόσιο.
143)
836/2009 Παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. 2523/1997. Παραγραφή (έναρξη αυτής). Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 82 παρ. 3 ΠΚ περί μετατροπής των ποινών. Δεκτή εν μέρει η αίτηση αναίρεσης.
144)
863/2009 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Επαρκής αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως.
145)
941/2009 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 Ν.2523/1997). Αιτιολογημένη καταδίκη της κατηγορουμένης για έκδοση εικονικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
146)
944/2009 Κατ’ εξακολούθηση μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρεί εν μέρει απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 23 παρ. 1 Ν. 2523/1997. Κηρύσσει αθώα. Παραπέμπει ως προς επιμέτρηση ποινής. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
147)
976/2009 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως παράβαση του Ν. 2523/1997, μη καταβολή Φ.Π.Α., με την επίκληση των λόγων: α) της υπερβάσεως εξουσίας, γιατί με τη μηνυτήρια αναφορά, δεν συντάχθηκε κατ’ άρθρο 41 του ΚΠΔ, σχετική έκθεση, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2ε ΠΚ και γ) της απόλυτης ακυρότητας, γιατί στη σύνθεση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου συμμετείχε, ως τρίτο μέλος έμμισθος Πάρεδρος αντί Πρωτοδίκ...
148)
980/2009 Φοροδιαφυγή. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου που βεβαιώθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμα τα χρέη και χωρίς να έχει παρέλθει το 4μηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. Αναιρεί. Παραπέμπει. Παύει οριστικά για μερικότερες πράξεις.
149)
990/2009 Ο κατηγορούμενος κλητεύεται στο ακροατήριο για να δικαστεί με επίδοση σ’ αυτόν εγγράφου, όπου περιέχεται ο ακριβής καθορισμός των πράξεων για τις οποίες κατηγορείται, ώστε να μπορεί να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Τυχόν ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος ή της κλήσεως είναι σχετική και καλύπτεται αν δεν προταθεί εγκαίρως. Για την άσκηση ποινικής διώξεως για παραβίαση της προθεσμίας καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 23 του Ν. 252...
150)
993/2009 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 Ν. 2523/1997). Στοιχεία του εγκλήματος. Η ποινική δίωξη ασκείται αμέσως με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά του προϊσταμένου της ΔΟΥ, ενώ η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος του φορολογικού ελέγχου. Η θέσπιση με νόμο χρόνου ενάρξεως της παραγραφής διαφορετικού από αυτόν της τελέσεως της πράξεως δεν προσκρούει στη διάταξη τ...
151)
1050/2009 Αποδοχή εικονικών τιμολογίων από υποκρυπτόμενο πραγματικό λήπτη. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Αντιφατικές παραδοχές. Αβάσιμες οι σχετικές αιτιάσεις. Απορρίπτει.
152)
1059/2009 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Παραπέμπει.
153)
1083/2009 Όροι και προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 25 Ν. 1882/1990, όπως ισχύει. Προϋποθέσεις εφαρμογής ευμενέστερου νόμου κατά το άρθρο 2 του ΠΚ. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
154)
1339/2009 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ποινικών διατάξεων των άρθρων 46 και 47 του ΠΚ και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, του οποίου η σύνθεση είναι δυνατή από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ), διότι δημιουργείται ασάφεια και αντίφαση ως προς τον ακριβή χρόνο τελέσεως της ως άνω φοροδιαφυγής των φυσικών αυτ...
155)
1390/2009 Φορολογικοί νόμοι. Ποιος νόμος εφαρμόζεται για πλημμέλημα (αποδοχή εικονικών τιμολογίων) που τελέσθηκε το 1993. Ισχυρισμός περί παραγραφής του. Εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και υπέρβασης εξουσίας από Δικαστήριο ουσίας. Αναίρεση καταδικαστικής απόφαση και οριστική παύση σχετικής ποινικής δίωξης λόγω παραγραφής.
156)
1398/2009 Μη απόδοση ΦΠΑ κατ' εξακολούθηση. Οι σχετικοί από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ, λόγοι της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως με τους οποίους προβάλλεται έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, με εκ πλαγίου παράβαση είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
157)
1405/2009 Καταδίκη για χρέη προς το Δημόσιο. Απορρίπτει λόγους για ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, ακυρότητα από τη μη κλήτευση μάρτυρα από τον Εισαγγελέα, εξέταση μάρτυρα δίχως προηγούμενη γνωστοποίηση λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Μετατροπή αντί για αναστολή εκτέλεσης της ποινής. Απορρίπτει.
158)
1406/2009 Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης για ελλιπή αιτιολογία εκ πλαγίου παράβαση και απόλυτη ακυρότητα από έλλειψη ακροάσεως, αφού ο ισχυρισμός δεν είναι αυτοτελής, γιατί αναφέρεται στην έλλειψη γνώσεως για την εικονικότητα των φορολογικών στοιχείων. Απορρίπτει.
159)
1427/2009 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Αναίρεση με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, και γ) απόλυτης ακυρότητας, λόγω συμμετοχής εισαγγελικού Παρέδρου, αντί του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα η αναπλήρωση του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών από Πάρεδρο της Εισαγγελίας. Απορρίπτει αν...
160)
1439/2009 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ' εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Λόγος αναίρεσης για αντιφατικές αιτιολογίες, ως προς τον τρόπο τελέσεως του εγκλήματος. Δεν καθίσταται σαφές αν η εταιρεία που εξέδωσε τα εικονικά τιμολόγια αν ήταν υπαρκτή εταιρεία και αν πραγματοποίησε συναλλαγές. Ασάφεια ως προς την έννοια των πλαστών φορολογικών στοιχείων. Δεν καθίσταται σαφές, αν τα αναφερόμενα φορολογικά στοιχεία ήταν πλαστά ή εικονικά. Εκ πλ...
161)
1468/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει την αναίρεση.
162)
1502/2009 Καταδικαστική απόφαση για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων και παραδοχή λόγου αναίρεσης: α΄) για υπέρβαση εξουσίας λόγω χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου με την καταδίκη του με την προσβαλλόμενη για αποδοχές ενός τιμολογίου για το οποίο κηρύχθηκε αθώος με την πρωτόδικη. Αναιρεί εν μέρει και διατάσσει απάλειψη της σχετικής διάταξης και β΄) για έλλειψη ακροάσεως και αρνητικής υπέρβασης εξουσίας λόγω μετατροπής της επιβληθείσας ποινής που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη και αναιρεί ως προ...
163)
1516/2009 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ασάφεια μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού και ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου που κατέστη ληξιπρόθεσμο το χρέος. Αναιρεί. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
164)
1520/2009 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας λόγω μη αναστολής ποινής φυλάκισης δύο ως τριών ετών αυτεπαγγέλτως και όχι μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος του κατηγορουμένου.
165)
1576/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρ. 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρ. 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας επί αυτοτελούς ισχυρισμού. Ο περί ακύρου κλητεύσεώς του στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο που καταδικάστηκε ερήμην και περί παραγραφής, λόγω μη αναστολής της κύριας διαδικασίας αυτοτελής ισχυρισμός υποβλήθηκε στο ακροατήριο μεν αορίστως, αλλά είχε υποβληθεί ορισμένος με...
166)
1584/2009 Φορολογική νομοθεσία. Το αδίκημα του άρθρου 19 § 1, 2 και 4 του ν. 2523/1997 είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο από τα αδικήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται με τις λοιπές ποινικές διατάξεις του νόμου αυτού. Παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού και διατακτικού. Ποινή δώδεκα (12) μηνών που μετετράπη σε χρηματική χωρίς προηγουμένως να αποφανθεί αιτιολογημένα για την αναστολή. Αναίρεση λόγω υπέρβασης εξουσίας ως προς τη διάταξη περί μετατροπής.
167)
1603/2009 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική απάτη σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 50.000.000 δρχ και φοροδιαφυγή (έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων) με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (έλλειψη νόμιμης βάσης), β) εσφαλμένης εφαρμογής των οικείων ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) απόλυτης ακυρότητας. Αόριστοι οι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναιρέσεις ως απαράδεκτες. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινι...
168)
1645/2009 Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Δεν υπάγεται στη ρύθμιση του άρθρου 24 §2 Ν. 2523/1997. Απορρίπτει λόγους για υπέρβαση εξουσίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
169)
1654/2009 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη εφαρμογή των περί παραγραφής διατάξεων, γ) έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως του Δικαστηρίου επί του αιτήματος αναβολής κατ' άρθρο 59 §1 ΚΠΔ, δ) απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψεως υπόψη μη αναγνωσθέντων εγγράφων και ε) απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής συνθέσεως του Δικαστηρίου.
170)
1669/2009 Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρ. 25 παρ.1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 Ν. 3220/2004). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Ανέλεγκτη αναιρετικά η παραδοχή του Δικαστηρίου της ουσίας ότι ο κατηγορούμενος ήταν ουσιαστικός διαχειριστής της υπόχρεης ΕΠΕ, ανεξάρτητα της μη ολοκληρώσεως της δημοσιότητας, με δημοσίευση στο ΦΕΚ/ΑΕ-...
171)
1675/2009 Φοροδιαφυγή. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει την αίτηση.
172)
1757/2009 Έκδοση εικονικών τιμολογίων. Έννοια πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Παράβαση άρθρου 19 Ν. 2523/1997. Παραγραφή από το χρόνο που διαπιστώθηκε το παραπάνω έγκλημα (πλημμέλημα) ήτοι, από την ημερομηνία θεωρήσεως του πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον Διευθυντή της Δ.ΟΥ.. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως αλλά και υπέρβαση εξουσίας από το δικαστήριο ουσίας που εφάρμοσε ως προς έναρξη χρόνου παραγραφής τις διατάξεις των άρθρων 111, 112, 113 ΠΚ και για μερικότερες πρ...
173)
1795/2009 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, 19 , 20, 21 ν. 2523/1997. 1. Απορριπτέος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η΄ ΚΠΔ, περί υπερβάσεως εξουσίας, λόγος αναιρέσεως, διότι: α) δεν είναι άκυρη η έκθεση εφέσεως. ούτε απαράδεκτη η έφεση του Εισαγγελέα κατά της αθωωτικής αποφάσεως, συνταγείσα κατά τα άρθρα 474 παρ. 1, 476 παρ. 1 και 498 ΚΠΔ. ενώπιον του αρμοδίου γραμματέως του Δικαστηρίου που εξέδωσε απόφαση, εκ του ότι έγινε στο γραφείο του Εισαγγελέα στο κατάστημα της Εισαγγελίας και όχι στο γραφ...
174)
1837/2009 Καθυστέρηση Καταβολής Χρεών προς το Δημόσιο 25 παρ. 1, 2a, 7, 8 Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1, 2 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι, οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Από το άρθρο 25 παρ. 3 ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με άρθρο 23 ν. 2523/1997, ορίζεται ότι για τα χρέη ΑΕ προς το Δημόσιο ποινικά υπεύθυνοι θεωρούνται οι Διοικητές- Διευθύνοντες...
175)
1868/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Κρίσιμα στοιχεία για τη θεμελίωση του πιο πάνω εγκλήματος που πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση είναι: α) η ύπαρξη βεβαιωμένων χρεών, β) την αρχή που προέβη στη βεβαίωση του χρέους, γ) ο τρόπος πληρωμής του (εφάπαξ ή με δόσεις) και δ) το ληξιπρόθεσμο αυτού, Η αμφισβήτηση του χρέους από τον υπόχρεο, όπως και ο ισχυρισμός του ότι έχει παραγραφεί και κατά συνέπεια εσφαλμένως έχει βεβαιωθεί, δεν ασκεί επιρροή, δεδομένου ότι ο υπόχρεος οφείλει να ...
176)
1885/2009 Παράβαση άρθρου 19 παρ. 1 έως 4 Ν. 2523/1997 (έκδοση εικονικών τιμολογίων). Η παραγραφή αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που ενήργησε τον έλεγχο. Δεν έχει παραγραφεί η πράξη. Καλώς απορρίφθηκε η ένσταση παραγραφής. Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
177)
1933/2009 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση. Έννοια πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αίτηση αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
178)
2046/2009 Φοροδιαφυγή. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, Απορρίπτει την αίτηση.
179)
2135/2009 Αποδοχή πλαστών ή εικονικών τιμολογίων. Επί αναιρέσεως στρεφόμενης κατά αποφάσεως δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, λόγοι που αναφέρονται σε πλημμέλειες του πρωτοβάθμιου, μη προβληθείσες στο εφετείο, είναι απαράδεκτοι. Δεν καθιστά απαράδεκτη την ποινική δίωξη η τυχόν υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς του αρμοδίου οικονομικού υπαλλήλου πριν από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας προς διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς. Ο χρόνος παραγραφής αρχίζει από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος του φορ...
180)
2191/2009 Ι. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο με την αιτίαση ότι το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του μη αναγνωσθείσα έγγραφη προσφορά, αφού το περιεχόμενο αυτής αναφέρεται στην αναγνωσθείσα στο ακροατήριο έκθεση ελέγχου. ΙΙ. Δεν στερείται το κλητήριο θέσπισμα των αξιουμένων στοιχείων της αξιόποινης πράξης και παράβασης του άρθρου 19 §§ 1, 5 Ν. 2523/1997 από τον μη ακριβή προσδιορισμό του ύψους της διαφοράς μεταξύ της αναγραφόμενης στο χαρακτηρισθέν ...
181)
2281/2009 . Ι. Προϋποθέσεις εφαρμογής ως ευμενέστερης: α) της μεταγενέστερης διάταξης του άρθρου 34 Ν. 3220/ 2004 και β) της προγενέστερης διάταξης του άρθρου 25 ν. 1882/1990. ΙΙ. Δεν υφίσταται φαινομένη συρροή μεταξύ της αξιόποινης πράξης που προβλέπεται και τιμωρείται με το άρθρο 18 ν. 2523/1997 και εκείνης που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 25 § 1 ν. 1882/1990. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
182)
2314/2009 Μη καταβολή βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο. Καταδικαστική απόφαση του κατ' έφεση δικάσαντος Τριμελούς Πλημμελειοδικείου (μετ' αναίρεση μόνο ως προς την ποινή προηγούμενης αποφάσεως ) μετ' απόρριψη ισχυρισμού της υπεράσπισης του κατηγορουμένου ότι η αποδιδόμενη στον τελευταίο πράξη είχε υποκύψει σε παραγραφή λόγω συμπληρώσεως οκταετίας ενόσω η υπόθεση εκκρεμούσε στον Άρειο Πάγο συνεπεία της προηγούμενης αιτήσεως αναιρέσεως κατά της προηγούμενης καταδικαστικής αποφάσεως, καθόσ...
183)
2341/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Έννοια. Στοιχειοθέτηση. Ισχύσασες διατάξεις (άρθρα 25 Ν. 1882/1990, 23 Ν. 2523/1997 και 34 Ν. 3220/2004). Διακρίσεις, προϋποθέσεις τιμώρησης με αυτές. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση για να έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Όταν η πράξη φέρεται τελεσθείσα κατ' εξακολούθηση αναγκαίος ο προσδιορισμός του χρόνου τελέσεως κάθε μερικότερης πράξης, αφού επιδρά στον χρόνο της παραγραφής (ΑΠ 126/2009). Αναιρεί. Παύει οριστικά ποινική δίωξη για μερικότερες ...
184)
2347/2009 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων που το δικαστήριο έλαβε υπόψη του για τη διαμόρφωση της περί ενοχής κρίσης του, η μοναδική μάρτυρας κατηγορίας που εξετάστηκε κατά την ακροαματική διαδικασία. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
185)
2396/2009 Απόρριψη λόγων αναιρέσεως κατά αποφάσεως του δικαστηρίου της παραπομπής στο οποίο μετ' αναίρεση είχε παραπεμφθεί η υπόθεση κατά το μέρος που δεν αναιρέθηκε για την επιμέτρηση της ποινής σε βάρος του αναιρεσείοντος. Δεν υπάρχει υπέρβαση εξουσίας από το ότι εξετάσθηκε από το δικαστήριο, που καθόρισε την επιβλητέα ποινή, μάρτυρας κατηγορίας και αναγνώσθηκαν τα έγγραφα εφόσον καθορίσθηκε από το δικαστήριο η ποινή με βάση την βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του υπαιτίου χωρίς να εξετασθ...
186)
2468/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο βεβαιωμένων από την αρμόδια ΔΟΥ παρά των νομίμων εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας που ήδη έχει πτωχεύσει. Λόγοι κατά του παραδεκτού της άσκησης της ποινικής δίωξης. Πότε το χρέος είναι βεβαιωμένο και πότε αρχίζει το αξιόποινο της εν λόγω φορολογικής παράβασης. Απόρριψη λόγων για εσφαλμένη εφαρμογή και αρνητική υπέρβαση εξουσίας αλλά και για έλλειψη αιτιολογίας.
187)
2482/2009 Από κοινού λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση. Πλαστογραφία κακουργηματική κατ' εξακολούθηση με χρήση και όφελος άνω 249.465 €. Ν. 1608/1950 . Άμεση Συνέργεια σε φοροδιαφυγή με έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται επαρκώς ο κοινός δόλος όλων, η από κοινού δράση, δεν υπάρχει καμία ασάφ...
188)
294/2008 Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία. Πότε διαπράττεται κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Δυνατή η συναυτουργία στη κατάρτιση πλαστού ή νόθευση εγγράφου. Οι ειδικές διατάξεις του εγκλήματος της φοροδιαφυγής (18 παρ. 1, 19 του Ν 2523/1997) αποκλείουν την εφαρμογή των γενικών περί πλαστογραφίας και απάτης. Πότε αυτό δεν συμβαίνει. Αιτιολογία βουλεύματος. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Πότε είναι ορισμένοι. Η μη απάντηση (σιωπηρή απόρριψη), συνιστά έλλειψη ακροάσεως, που δεν...
189)
337/2008 Στοιχεία μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (αρ. 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990). Μετά την αντικατάσταση του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, αφενός μεν ποινικοποιήθηκε η μη καταβολή χρεών προς τρίτους, πλην ιδιωτών, που εισπράττονται από δημόσιες υπηρεσίες ή τελωνεία, αφετέρου δε αυξήθηκε το ύψος του οφειλόμενου ποσού που καθιστά αξιόποινη την καθυστέρηση καταβολής και έτσι πράξεις που ήταν προηγουμένως αξιόποινες κατέστησαν πλέον ανέγκλητες. Προϋποθέσεις άσκησης ποινιkής δίωξης επί αδικημάτων φο...
190)
376/2008 Άμεση συνέργεια σε έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων. 2ος λόγος: 510§1 στοιχ. Δ΄ & Ε΄ απορρίπτεται. 3ος λόγος: Όχι εφαρμογή του άρθρου 19§1 εδ. β΄ του ν. 2523/97 (αναλ. προϋπόθεση) απορρίπτεται. 4ος λόγος: 510§1 στοιχ. Ε΄ (για την παραγραφή): Η διάταξη του 21§10 εδ. α΄ του ν. 2523/97 ισχύει και επί εγκλημάτων του άρθρου 19 και η ρύθμιση του άρθρου 21§10 εδ. β΄, που προστέθηκε με 2§8 ν. 2954/01, ισχύει ως ευμενέστερη της προηγούμενης, και για εγκλήματα που τελέστηκαν προ 2-11-2001 (απορρίπτ...
191)
377/2008 Άμεση συνέργεια σε αποδοχή εικονικών τιμολογίων. 2ος και 4ος λόγοι: 510§1 στοιχ. Δ΄&Ε΄ απορρίπτονται. 5ος λόγος: 510§1 στοιχ. Ε΄ (παραγραφή): Η διάταξη του 21§10 εδ. α΄ του ν. 2523/97 ισχύει και επί εγκλημάτων του άρθρου 19 και η ρύθμιση του ίδιου άρθρου §10 εδ. β΄, που προστέθηκε με 2§8 του ν. 2954/01 ισχύει ως ευμενέστερη της προηγούμενης και για τα τελεσθέντα προ της 2-11-01 εγκλήματα (απορρίπτεται άνω λόγος). 1ος λόγος: Απόλυτη ακυρότητα λόγω αναγνώσεως ενόρκων καταθέσεων κατηγορουμένου στο ...
192)
440/2008 Έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αιτιολογημένη καταδίκη. Αφετηρία πενταετούς παραγραφής από τη θεώρηση του πορίσματος φορολογικού ελέγχου (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 2954/2001). Επί εικονικών φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 150.000 δραχμών η μηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται άμεσα και πριν την διοικητική επίλυση της διαφοράς. Απορρίπτει.
193)
498/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αιτιολογία αποφάσεως. Στοιχεία αδικήματος άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 του Ν. 3220/2004. Παραγραφή. Λόγος αναίρεσης για μη λήψη υπόψη παραγραφής του αδικήματος. Πότε παραγράφεται το αδίκημα της μη καταβολής χρεών στο Δημόσιο. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας για μη αναφορά επί μέρους οφειλών. Αβάσιμοι οι λόγοι. Οι διατάξεις του αρ. 34 του Ν. 3220/2004 δεν απαιτούν την καθυστέρηση ορισμένων δόσ...
194)
500/2008 Μη αυτοτελής ο ισχυρισμός ότι, εφόσον κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως, δεν μπορούσε να καταβάλει τα χρέη προς το Δημόσιο, διότι έτσι ήρθη η προς καταλογισμό ικανότητα του. Απόρριψη αναίρεσης.
195)
521/2008 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση άρθρου 19 παρ. 1-4 του Ν. 2325/1997 για μία των μερικότερων πράξεων. Μερική αναίρεση κατά τούτο της αποφάσεως και της διάταξης αυτής για την ποινή.
196)
522/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση αποφάσεως για εκ πλαγίου παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1-3 του Ν. 1882/1990. Δεν διευκρινίζεται εάν κατά το χρόνο βεβαιώσεως χρέους ανωνύμου εταιρίας προς το Δημόσιο, ο κατηγορούμενος είχε την ιδιότητα του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αναιρεί και παραπέμπει.
197)
524/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997, σύμφωνα με την οποία, για την άσκηση της ποινικής δίωξης, η υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα της οικείας έκθεσης ελέγχου, της καταλογιστικής πράξης του φόρου και των στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, εφαρμόζεται μόνο στις φορολογικές παραβάσεις των άρθρων 17, 18 και 1...
198)
564/2008 Άμεση συνέργεια σε παρ. του αρ. 19 Ν. 2523/97 (έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων). 1)Αόριστος ισχυρισμός περί παραγραφής. 2)Έλλειψη αιτιολογίας που πλήττει την ανέλεγκτη επί της ουσίας κρίση του Δικαστηρίου. 3)Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση.
199)
654/2008 Άρθρο 25 Ν. 1882/90, μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Εκχώρηση μισθωμάτων στο Δημόσιο. Συνέπειες. 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 2) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόρριψη αναίρεσης και πρόσθετων λόγων.
200)
810/2008 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αιτιολογημένη καταδίκη. Αφετηρία πενταετούς παραγραφής από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος φορολογικού ελέγχου (άρθρο 8 παρ. 2 Ν. 2954/2001). Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη ενστάσεως παραγραφής. Επιτρεπτή, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 174 Τελ. Κώδικα και 30 παρ. 23 Ν. 3296/2004, η εξέταση ως μαρτύρων στο ακροατήριο υπαλλήλων του ΣΔΟΕ οι οποίοι άσκησαν προανακριτικά καθήκοντα. Δεν αποτελεί ούτε εξομοιώνεται προς μαρτυρική κατάθεση του κατηγο...
201)
814/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αντιφατική αιτιολογία ως προς τον χρόνο τέλεσης της πράξης από τον οποίο επηρεάζεται η παραγραφή. Αναίρεση και παραπομπή.
202)
834/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997, σύμφωνα με την οποία, για την άσκηση της ποινικής δίωξης, η υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα της οικείας έκθεσης ελέγχου, της καταλογιστικής πράξης του φόρου και των στοιχείων από τα οποία αποδεικνύεται η οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής, εφαρμόζεται μόνο στις φορολογικές παραβάσεις των άρθρων 17, 18 και 1...
203)
838/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Κατά το άρθρο 19 παρ. 4 ν. 2523/1997 είναι εικονικά τα φορολογικά στοιχεία και όταν εκδίδονται για υπαρκτή μεν συναλλαγή αλλά χρησιμοποιούνται από τον συναλλασσόμενο ξένα τιμολόγια εικονικής εταιρίας. Επιτρεπτή κατά το άρθρο 30 παρ. 23 του ν. 3296/04 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» η εξέταση στο ακροατήριο ως μαρτύρων των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ που έχουν ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα. Αιτιολογημέν...
204)
841/2008 Πότε υπάρχει φαινομένη συρροή μεταξύ φοροδιαφυγής και πλαστογραφίας. Αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απορρίπτει.
205)
849/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Κατά το άρθρο 19 παρ. 4 Ν. 2523/1997 είναι εικονικά τα φορολογικά στοιχεία και όταν εκδίδονται για υπαρκτή μεν συναλλαγή αλλά χρησιμοποιούνται από τον συναλλασσόμενο ξένα τιμολόγια εικονικής εταιρίας. Επιτρεπτή κατά το άρθρο 30 παρ. 23 του Ν. 3296/04 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» η εξέταση στο ακροατήριο ως μαρτύρων των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ που έχουν ασκήσει προανακριτικά καθήκοντα. Αιτιολογημέ...
206)
890/2008 Φοροδιαφυγή. Μη καταβολή οφειλόμενων φόρων. Αναίρεση με επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δεν υπάρχει αντίφαση αιτιολογικού και διατακτικού από το γεγονός ότι στο σκεπτικό φέρεται ως νόμιμος εκπρόσωπος και στο διατακτικό ως διευθύνων σύμβουλος της ανώνυμης εταιρείας. Απορρίπτει την αναίρεση.
207)
975/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αιτιολογία αποφάσεως. Στοιχεία αδικήματος άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 2523/1997 και 34 παρ. 1 του ν. 3220/2004. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας για μη αναφορά επί μέρους οφειλών. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3220/2004 δεν απαιτούν την καθυστέρηση ορισμένων δόσεων και λαμβάνουν υπόψη, ως όριο για τη θεμελίωση του αξιοποίνου το συνολικό ποσό του χρέους. Είναι δυσμενέστερες κατά τούτο για τις πράξεις που τελέσθηκ...
208)
1050/2008 Δημόσια χρέη. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ, αφού δεν απαιτείται ως δικονομική προϋπόθεση για το παραδεκτό της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε η τελεσιδικία της αποφάσεως του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία.
209)
1053/2008 Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο. Αναίρεση για ελλιπή και αντιφατική αιτιολογία. Ενώ στο σκεπτικό η απόφαση δέχεται ότι το χρέος προς το δημόσιο είναι χρέος του νομικού προσώπου της ομόρρυθμης εταιρίας, στο διατακτικό κηρύσσεται ένοχος ο κατηγορούμενος για το ίδιο χρέος που βεβαιώθηκε στον ίδιο ατομικά. Αναιρεί και παραπέμπει.
210)
1059/2008 Επί εικονικών φορολογικών στοιχείων η παραγραφή αρχίζει από την θεώρηση του πορίσματος φορολογικού ελέγχου. Αναίρεση για αντιφατική αιτιολογία. Ενώ ορθώς γίνεται δεκτό με παρεμπίπτουσα απόφαση, απορριπτική της ενστάσεως παραγραφής, ότι η παραγραφή αρχίζει από τη θεώρηση του πορίσματος του φορολογικού ελέγχου, στην ίδια απόφαση στο κύριο σκεπτικό και στο διατακτικό γίνεται δεκτός προγενέστερος χρόνος τελέσεως της πράξης. Αναιρεί και παραπέμπει.
211)
1073/2008 Απόλυτη ακυρότητα για κακή σύνθεση του δικαστηρίου, λόγω συμμετοχής παρέδρου και Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών χωρίς να αναφέρεται η πράξη του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο, με την οποία ορίστηκε αυτός (Πάρεδρος) και χωρίς να αναφέρεται το κώλυμα του Εισαγγελέως. Απορρίπτεται ο λόγος καίτοι αμφότερα τα σκέλη του και ειδικότερα, κατά το πρώτο διότι, μετά την ενοποίηση των οργανικών θέσεων των Παρέδρων και των Πρωτοδικών (άρθρο 17§8 Ν. 1756/1988, όπως ισχύει) δεν είναι απαραίτητη η αναπλήρωση του Πρωτο...
212)
1118/2008 Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Παραγραφή αδικήματος άρθρο 19 ν. 2523/1997. Έναρξη χρόνου παραγραφής. Απορρίπτει ισχυρισμό περί παραγραφής. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Απορρίπτει αναίρεση.
213)
1131/2008 Τσόλιας: Αναίρεση του Εισαγγελέως Εφετών Πατρών κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, που δίκασε ως εφετείο, με την οποία έπαυσε οριστικώς η ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση. Εσφαλμένη εφαρμογή του Νόμου, ως προς τον χρόνο ενάρξεως της παραγραφής, η οποία εν προκειμένω αρχίζει από τότε που διαπιστώθηκε το αδίκημα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
214)
1287/2008 Πότε είναι αιτιολογημένη η έφεση του Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Ορθώς το δικαστήριο δεν απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω ελλείψεως αιτιολογίας την έφεση του Εισαγγελέα κατά πρωτόδικης αθωωτικής αποφάσεως. Απορρίπτεται ο λόγος περί υπέρβασης εξουσίας από τη μη απόρριψη αυτή και την εν συνεχεία έρευνα της υποθέσεως κατ’ ουσίαν. Αναιρείται εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας, διότι δε...
215)
1300/2008 Δημόσια χρέη. Ο πρώτος λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα είναι αβάσιμος, διότι ανεγνώσθη ο πίνακας χρεών που αναφέρεται στην απόφαση, από τον οποίο σαφώς προκύπτει η ταυτότητά του. Δεν προκύπτει απόλυτη ακυρότητα από τη μη ανάγνωση των αναφερομένων στην αίτηση εγγράφων, αφού δεν ζητήθηκε η ανάγνωση των εγγράφων αυτών. Κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος για μερικές πράξεις που τελέστηκαν ενόσω ίσχυε ο Ν. 2523/1997, για μη καταβολή χρεών μικρότερων εκείνων που ορίζονται με το νόμο αυτόν. Παύει...
216)
1308/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αιτιολογία αποφάσεως. Στοιχεία αδικήματος, άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου και υπέρβαση εξουσίας, διότι η ποινική δίωξη, έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη, διότι δεν συνοδευόταν από επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας έκθεσης φορολογικού ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων των ενδίκων φόρων και αντίγραφο των στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται η οριστικοποίηση της ένδικης φ...
217)
1309/2008 Φοροδιαφυγή δια εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (19 παρ. 1, 4 Ν. 2523/1997). Αναίρεση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά απόφασης Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία έπαυσε οριστικά η σε βάρος των κατηγορουμένων ποινική δίωξη για τις πράξεις της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση. Παραγραφή αδικήματος άρθρο 19 ν. 2523/1997. Έναρξη χρόνου παραγραφής. Αρχίζει από το χρόνο διαπίστωση...
218)
1390/2008 Χρέη προς το Δημόσιο. Απορρίπτει την αναίρεση.
219)
1394/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας, ως προς το χρόνο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα τα επί μέρους χρέη μέχρι την 1-1-2004 δεν προσδιορίζεται ο χρόνος της ταμειακής βεβαιώσεως των χρεών, ούτε τα επί μέρους ποσά των προσαυξήσεων. Αναιρεί και παραπέμπει.
220)
1445/2008 Χρέη προς το Δημόσιο. Ευθύνη κατ΄ άρθρο 25 §1 Ν. 1882/1990 μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 23 Ν. 2523/1997. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παραβίαση της προθεσμίας καταβολής χρέους προς το Δημόσιο, διότι δεν προσδιορίζεται στην απόφαση ο χρόνος καταβολής του χρέους, ούτε εκείνος της ταμειακής του βεβαίωσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
221)
1477/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Στοιχεία του εγκλήματος. Πότε είναι δικαιολογημένη η καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, διότι στην προσβαλλομένη: α) δεν διαλαμβάνονται τα πραγματικά περιστατικά με βάση τα οποία το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση για την ενοχή του κατηγορουμένου, β) στο σκεπτικό γίνεται δεκτό ότι το χρέος του αναιρεσείοντος προς το Δημόσιο...
222)
1493/2008 Φοροδιαφυγή. Στοιχεία αδικήματος. Έννοια εικονικού φορολογικού στοιχείου. Ιδιαίτερη αιτιολόγηση για την ύπαρξη του δόλου δεν είναι κατ’ αρχή αναγκαία, αφού αυτός ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και προκύπτουν από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαμβάνεται δε περί αυτού αιτιολογία, στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή, εκτός αν αξιώνονται από το νόμο πρόσθετα στοιχεία για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, ό...
223)
1497/2008 Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απολύτου ακυρότητας λόγω κακής σύνθεσης δικαστηρίου. Μετά την ενοποίηση των οργανικών θέσεων παρέδρων και πρωτοδικών με το άρθρο 77 §8 του Ν. 1756/1988 δεν απαιτείται πλέον για την αναπλήρωση πρωτοδίκη από πάρεδρο πράξη του διευθύνοντος το Πρωτοδικείο δικαστή. Χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου. Αναιρείται η προσβαλλόμενη λόγω υπερβάσεως εξουσίας, διότι ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για παράβαση το...
224)
1587/2008 Παραγραφή αδικήματος άρθρ. 19 Ν. 2523/97. Έναρξη χρόνου παραγραφής. Απορρίπτει αναίρεση.
225)
1602/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Για την άσκηση ποινικής δίωξης δεν απαιτείται η προηγούμενη τελεσίδικη κρίση του διοικητικού δικαστηρίου επί της τυχόν ασκηθείσης προσφυγής, ούτε πρέπει η μηνυτήρια αναφορά για την άνω πράξη να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 21 Ν. 2523/1997 έγγραφα. Τα παραπάνω απαιτούνται μόνο επί των παραβάσεων των άρθρων 17, 18 και 19 Ν. 2523/1997. Απόρριψη αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας και εσφαλμένη ερμηνεία - εφαρμογή του νόμου.
226)
1653/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ασαφή και αντιφατική αιτιολογία. Παραπέμπει.
227)
1663/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για παράβαση του άρθρου 19 Ν. 2523/1997 με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αναίρεση.
228)
1678/2008 Κλητήριο θέσπισμα. Απαιτείται να περιέχει ακριβή καθορισμό της πράξεως. Σχετική ακυρότητα μη καλυφθείσα. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για παράβαση των άρθρων 17 και 18 του Ν. 2523/1997 (φοροδιαφυγή με την παράλειψη υποβολής και την υποβολή ανακριβούς δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος και φοροδιαφυγή με μη απόδοση ΦΠΑ) λόγω μη ακριβούς περιγραφής των πράξεων.
229)
1724/2008 Φοροδιαφυγή κατ’ εξακολούθηση με την αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος. Παραγραφή του αδικήματος, χρόνος έναρξης αυτής. Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου. Στα εγκλήματα του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή … Στις περιπτώσεις αυτές κατά την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών δεν είναι απαραίτητη η σύντα...
230)
1729/2008 Καταδίκη: α) για κακουργηματική υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο και β) για κακουργηματική πλαστογραφία εις βάρος Ελληνικού Δημοσίου. Αυτοτελή εγκλήματα - υπάρχει αληθινή πραγματική συρροή. Το άρθρο 16 § 2 ΝΔ 2576/53 κατισχύει ως ειδική διάταξη του άρθρου 98 ΠΚ, όπως αυτό ίσχυε υπό το κράτος ισχύος Ν. 2408/96. Οι ειδικές διατάξεις για αξιόποινη φοροδιαφυγή (άρθρ. 31 Ν. 1591/86) αποκλείουν ως ειδικές την εφαρμογή των άρθρ. 216 και 386 ΠΚ, πλην όμως δεν εμποδίζουν αυτ...
231)
1758/2008 Φοροδιαφυγή. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του Ν. 2954/2001 με την οποία τροποποιήθηκε το καθεστώς της παραγραφής για το αδίκημα του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997, ώστε να αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο από την παλαιότερη ρύθμιση, αφού σύμφωνα με την τελευταία η παραγραφή αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. Με την πρωτόδικη ...
232)
1760/2008 Φοροδιαφυγή. Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του Ν. 2954/2001 με την οποία τροποποιήθηκε το καθεστώς της παραγραφής για το αδίκημα του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997, ώστε να αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο από την παλαιότερη ρύθμιση, αφού σύμφωνα με την τελευταία η παραγραφή αρχίζει από την τελεσιδικία της απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. Απορρίπτεται ως α...
233)
1782/2008 Απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως του ενός αναιρεσείοντος λόγω της ερημοδικίας του. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Δεκτή η αναίρεση του δευτέρου αναιρεσείοντος για αντιφατική αιτιολογία. Επεκτατικό αποτέλεσμα και για τον πρώτο.
234)
1805/2008 Φοροδιαφυγή. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2954/2001, με το οποίο τροποποιήθηκε το καθεστώς της παραγραφής για του αδίκημα του άρθρ. 19 του Ν. 2523/1997, ώστε να αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο από την παλαιότερη ρύθμιση, αφού η παραγραφή άρχιζε από την τελεσιδικία της απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ισχυρισμός περί απαραδέκτ...
235)
1827/2008 Λαθρεμπορία και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
236)
1830/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία.
237)
1835/2008 Οι προπαρασκευαστικές αποφάσεις του δικαστηρίου ως είναι και εκείνη με την οποία κατά το άρθρο 61 του ΚΠΔ αναβάλλεται η συζήτηση, ανακαλούνται ελευθέρως. Συνιστά σιωπηρή ανάκληση και η επανεισαγωγή της υπόθεσης σε νέα δικάσιμο, το δε δικαστήριο, δικάζοντας την υπόθεση, δεν υποχρεούται να εκδώσει προηγουμένη παρεμπίπτουσα ανακλητική απόφαση. Εντεύθεν είναι περιττή η πρόταση του εισαγγελέα της έδρας για ανάκληση της αναβλητικής αποφάσεως και δεν δημιουργείται ακυρότητα εκ του λόγου ότι δεν δίδεται...
238)
1845/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και αιτιολογημένη καταδίκη. Δεν συνιστά μεταβολή της κατηγορίας και δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα, όταν το δικαστήριο με την καταδικαστική του απόφαση για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο, προσδιορίζει ακριβέστερα το είδος του χρέους, με βάση τα ίδια πραγματικά περιστατικά για τα οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη.
239)
1848/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση αποφάσεως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, που δέχθηκε παραγραφή μερικοτέρων χρεών.
240)
1878/2008 Χρέη προς το Δημόσιο. Υποχρέωση Δικαστηρίου να απαντά και μάλιστα αιτιολογημένα σε προτεινόμενους νομίμως και παραδεκτός αυτοτελείς ισχυρισμούς, άλλως ιδρύονται οι λόγοι αναίρεσης από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Β΄ και Δ΄ ΚΠΔ. Αόριστος λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ο σχετικός λόγος αναίρεσης. Το Δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει στο αίτημα του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του για μετατροπή της π...
241)
1917/2008 Φορολογικές Παραβάσεις. Στοιχεία εγκλήματος έκδοσης και αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων από κοινού κατ’ εξακολούθηση (άρθρ. 19 Ν. 2525/1997). Η διάταξη του άρθρ. 21 παρ. 10 εδ. δεύτερο του ως άνω νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρ. 8 παρ. 2 του Ν. 2954/2001, που ορίζει ότι η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο, είναι ευμενέστερη της προηγούμενης, κατά την οποία η παραγραφή άρχ...
242)
2073/2008 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έναρξη παραγραφής από τη θεώρηση του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον Προϊστάμενο της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο. Απορρίπτεται ο περί υπερβάσεως εξουσίας λόγος αναιρέσεως διότι δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής ώστε να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη. Απορρίπτεται ο περί απόλυτης ακυρότητας λόγος διότι δεν επήλθε τέτοια ακυρότητα από την ανάγνωση και αξιολόγηση αποδεικτικών υπεύθυνης δηλώσεως του μετέπειτα κατηγορουμένου....
243)
2177/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρεί και παραπέμπει.
244)
2178/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως, διότι το Δικαστήριο δεν απάντησε σε ισχυρισμούς για ακυρότητα της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος και παραγραφής. Ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος πρέπει να προτείνεται με λόγο έφεσης. Λόγοι αναιρέσεως για λήψη υπόψη και συνεκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Απόρριψη λόγων ως αβασίμων. Απορρίπτει αναίρεση.
245)
2193/2008 Σχετική ακυρότητα. Απορρίπτεται ο περί σχετικής ακυρότητας λόγος αναιρέσεως λόγω εξέτασης μάρτυρα της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων, ο οποίος συνέταξε έκθεση ελέγχου για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, αφού για την προκείμενη φορολογικής φύσεως υπόθεση τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 23 του Ν. 3296/2004, η διάταξη του άρθρου 174 του Ν. 2960/2001, η οποία εισάγει εξαίρεση από την επικαλούμενη διάταξη του άρθρου 211 του ΚΠΔ.
246)
2236/2008 Ι. Χρέη προς το Δημόσιο. Κρίσιμα στοιχεία για τη θεμελίωση του εγκλήματος. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για ελλιπή αιτιολογία. ΙΙ. Αοριστία λόγου αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος λόγω αοριστίας ο λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. ΙΙΙ. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Αόριστη η επίκληση μόνο της διατύπωσης των διατάξεων του άρθρου 84 παρ. 2 ΠΚ. Άρθρο 25 ΠΚ. Στοιχεία του ορισμένου. IV. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ακρόασ...
247)
2262/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Δεν διευκρινίζεται η κατά το χρόνο βεβαιώσεως χρέους ανωνύμου εταιρίας προς το Δημόσιο, η ιδιότητα του κατηγορουμένου στην εταιρία.
248)
2360/2008 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, με την επίκληση των λόγων: α) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. δ΄, 510 παρ. 1 περ. Α΄ Κ.Π.Δ.), β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, δ) υπέρβασης εξουσίας. Το δικαστήριο για να στηρίξει την κρίση του περί ενοχής, έλαβε υπόψη του έγγραφα τα οποία δεν είχαν αναγνωσθεί. Αναιρεί. Παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων. Παραπέμπει στο ίδιο Δικ...
249)
2460/2008 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Αναιρεί και παραπέμπει.
250)
2461/2008 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία του αδικήματος. Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Αναιρεί και ΠΟΠΔ.
251)
2500/2008 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έναρξη παραγραφής από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος φορολογικού ελέγχου. Αναίρεση για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου αποφάσεως η οποία έκρινε ότι η παραγραφή αρχίζει από την τέλεση της πράξης (έκδοση των εικονικών φορολογικών) έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
252)
2502/2008 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για ελλιπή αιτιολογία. Παραπέμπει.
253)
2515/2008 Κατά το άρθρο 19 Ν. 2523/97 η αποδοχή πλαστών φορολογικών στοιχείων δεν αποτελεί πλέον αδίκημα. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, λόγω ασαφειών και λόγω της παραδοχής της προσβαλλόμενης ότι στην παράβαση του άρθρου 19 Ν. 2523/97 περιλαμβάνεται και η αποδοχή πλαστών φορολογικών στοιχεί-ων. Παραπέμπει.
254)
2562/2008 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Έναρξη παραγραφής από την ημερομηνία θεώρησης του πορίσματος φορολογικού ελέγχου. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου από την απόφαση που απέρριψε ένσταση παραγραφής. Απορρίπτει.
255)
2564/2008 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου που κατέστη ληξιπρόθεσμο το χρέος και χωρίς να έχει παρέλθει το δίμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. Αναιρεί και παραπέμπει.
256)
2565/2008 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου που κατέστη ληξιπρόθεσμο το χρέος και χωρίς να έχει παρέλθει το δίμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. Αναιρεί και παραπέμπει.
257)
2618/2008 Φοροδιαφυγή. Μη αυτοτελής ο ισχυρισμός ότι δεν είχε δόλο διάπραξης η αξιόποινη πράξη του άρθρ. 18 Ν. 2523/1997, εκ του λόγου ότι είχε παύσει τις πληρωμές του πριν τον φερόμενο χρόνο τέλεσης της πράξης. Απορρίπτεται η αναίρεση.
258)
2663/2008 Φοροδιαφυγή. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία αδικήματος φοροδιαφυγής. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του χρόνου που κατέστη ληξιπρόθεσμο το χρέος και χωρίς να έχει παρέλθει το δίμηνο από του χρόνου που αυτό κατέστη ληξιπρόθεσμο. Αναιρεί και παραπέμπει.
259)
2677/2008 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Στοιχεία αδικήματος άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη νόμιμης βάσης λόγω αντιφάσεων και ασαφειών (αντίφαση μεταξύ διατακτικού και σκεπτικού, ασάφεια αν η πράξη τελέστηκε άπαξ ή κατ’ εξακολούθηση κλπ.) Βάσιμοι οι λόγοι. Αναιρεί και παραπέμπει.
260)
1850/2007 Χρέη προς το Δημόσιο: Ορθή εφαρμογή νεώτερου νόμου (ν. 3220/2004) ως επιεικέστερου in concreto. Εσφαλμένη εφαρμογή. Εκ πλαγίου παράβαση λόγω ασάφειας περί την εφαρμογή ή μη της διάταξης του άρθρου 98 ΠΚ. Αναιρεί μόνο ως προς την επιβληθείσα ποινή
261)
1863/2007 Φοροδιαφυγή κατά συρροή, τελεσθείσα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος. Πότε η αιτιολογία είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Παραγραφή του αδικήματος, χρόνος έναρξης αυτής. Εφαρμογή επιεικέστερου για τον κατηγορούμενο νόμου. Αναιρεί προσβαλλομένη κατά το κεφάλαιο αυτής περί μετατροπής της επιβληθείσης στην αναιρεσείουσα ποινής φυλάκισης, λόγω υπέρβασης εξουσίας.
262)
2286/2007 Φοροδιαφυγή. Η παρ. 8 του άρθρ. 2 Ν. 2954/2001 με την οποία τροποποιήθηκε το καθεστώς της παρα-γραφής για το αδίκημα του άρθρ. 19 του Ν. 2523/1997 ώστε να αρχίζει από το χρόνο διαπίστωσης του αδικήματος, είναι ευμενέστερη για τον κατηγορούμενο από την παλαιότερη ρύθμιση, αφού σύμφωνα με την τελευταία η παραγραφή άρχιζε από την τελεσιδικία της απόφασης επί της ασκηθείσας προσφυγής και σε περίπτωση μη άσκησης προσφυγής από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής. Απορρίπτει ως αβάσι-μους λόγου...
263)
2377/2007 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αιτιολογία αποφάσεως. Στοιχεία αδικήματος άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Λόγοι αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβασης εξουσίας, διότι η ποινική δίωξη, έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη, διότι δεν συνοδευόταν από επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας έκθεσης φορολογικού ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων των ενδίκων φόρων και αντίγραφο των στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται η ορι...


<< Επιστροφή