<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Τοκογλυφία
1)
877/2013 Κακουργηματική τοκογλυφία (επιδίωξη εκπλήρωσης τοκογλυφικών ωφελημάτων) κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Σύναψη προσυμφώνου αγοραπωλησίας με υποκρυπτόμενη σύμβαση δανείου με τοκογλυφικό τόκο. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης Εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω μη υποβολής έγκλησης. Η υποβολή έγκλησης δεν απαιτείτ...
2)
1280/2013 Καταδικαστική απόφαση για τοκογλυφία από υπαίτιο που επιχειρεί πράξεις επάγγελμα και κατά συνήθεια, και ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβιάσεως επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Αναίρεση ως προς την καταδικαστική διάταξη για την τοκογλυφία γιατί διευκρινίζεται ο χρόνος συνάψεως και αποδόσεως των δανείων για να είναι εφικτή η σύγκριση μεταξύ νομίμου επιτοκίου και τελικώς καταβληθέντος ποσού και αιτιολογείται η συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων, αναγκα...
3)
1581/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για τοκογλυφία κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία εγκλήματος. Επιτρεπτώς το σκεπτικό αποτελεί επανάληψη του διατακτικού, αφού αυτό περιέχει με πληρότητα περιστατικά που πληρούν την απαίτηση της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3160/2003, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 31 παρ. 2 ΚΠΔ, επιτρέπεται η λήψη υπόψη και η αποδεικτική αξιολόγηση και της καταθέσεως που έχει δώσει ο εγκαλούμενος για τη...
4)
251/2010 Τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έννοια. Στοιχεία. Μπορεί να τελεσθεί και με προεξόφληση συναλλαγματικών (ΑΠ 2436/2008). Αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο συμβούλιο. Πρέπει η απόρριψη του αιτήματος να αιτιολογείται (ΑΠ 2395/2009). Η άρνηση του Ανακριτή να εξετάσει μάρτυρες υπερασπίσεως που προτείνει ο κατηγορούμενος δεν δημιουργεί ακυρότητα, αλλά η διαφωνία μπορεί να επιλυθεί από το Συμβούλιο κατ' άρθρο 307 ΚΠΔ. (ΑΠ 1165/2003, ΑΠ 1581/2002). Αιτιολογία βουλεύματος, ειδική και εμπεριστατωμένη....
5)
652/2010 Τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έννοια. Στοιχεία (ΑΠ 251/2010, ΑΠ 2436/2008). Μπορεί να τελεσθεί και με δάνειο προς κάλυψη του οποίου το θύμα εκδίδει σε διαταγή του δράστη μεταχρονολογημένη επιταγή στο ποσό της οποίας ενσωματώνονται και οι τοκογλυφικοί τόκοι. Επίσης με την ανανέωση αξιόγραφων που δεν πληρώθηκαν κατά την ημερομηνία που έπρεπε. Αιτιολογία βουλεύματος, ειδική και εμπεριστατωμένη. Πότε υπάρχει. Εσφαλμένη ερμηνεία, εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Έλλειψη νόμιμης...
6)
1771/2010 Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της τοκογλυφίας κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατά συναυτουργία. Απόπειρα πλημμεληματικής εκβίασης. Παραπεμπτικό βούλευμα. Απόρριψη κατ' ουσίαν των εφέσεων κατ' αυτού. Αιτήσεις αναίρεσης κατά του απορρίψαντος τις εφέσεις βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για έλλειψη αιτιολογίας. Είναι απαράδεκτες οι αιτιάσεις ως προς την εκτίμηση των αποδείξεων και αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Απόρριψη αιτήσεων αναιρέσεων για τον ως άνω λόγο αναίρεσης ως...
7)
421/2009 Τοκογλυφία κατά συναυτουργία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα. Εκβίαση κατά συναυτουργία κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
8)
698/2009 Τοκογλυφία κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ΄ εξακολούθηση. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος. Απορρίπτει αίτηση.
9)
1734/2009 Τοκογλυφία. Πραγματώνεται με τη συνομολόγηση ως και με τη λήψη τοκογλυφικών ωφεληματικών ως συναλλαγματικών, επιταγών κλπ, που ενσωματώνουν τοκογλυφικούς τόκους. Πραγματώνεται επίσης και με την επιδίωξη εκπλήρωσης τοκογλυφικών ωφελημάτων. Οι τρόποι τέλεσης είναι αυτοτελείς και τελούν σε αληθή πραγματική συρροή. Επιβαρυντικές περιστάσεις. Επανειλημμένη τέλεση υπάρχει και επί κατ' εξακολούθηση εγκλήματος αφού πρόκειται για μορφή πραγματικής ομοειδούς συρροής. Απορρίπτει αίτηση. Απορρίπτει αίτημα α...
10)
1750/2009 Τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια κατ' εξακολούθηση. Ποια τα απαιτούμενα στοιχεία για την πληρότητα της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Ηθική αυτουργία σε' αυτήν. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
11)
1780/2009 Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα λόγω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής, δεδομένου ότι η δηλώσασα παράσταση πολιτικής αγωγής για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης είναι η αμέσως παθούσα από την αποδιδόμενη στον αναιρεσείοντα αξιόποινη πράξη της τοκογλυφίας. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα λόγω μεταβολής κατηγορίας και ως απαράδεκτος για υπέρβαση εξουσίας, δεδομένου ότι στερείται ο αναιρεσείων εννόμου συμφέροντος. Δεν παράγει δε...
12)
2008/2009 Παραπεμπτικό βούλευμα για τοκογλυφία σε βαθμό κακουργήματος. Αιτιολογία βουλεύματος με καθολική αναφορά στην αιτιολογημένη Εισαγγελική πρόταση. Απαράδεκτο αιτιάσεων που αφορούν την εκτίμηση των αποδείξεων από το Συμβούλιο. Απόρριψη αίτησης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας του προσβαλλόμενου βουλεύματος.
13)
793/2008 Έννοια τοκογλυφίας. Τρόποι τέλεσης τοκογλυφίας. Πότε η τοκογλυφία προσλαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα. Η τοκογλυφία μετά την ισχύ του Ν. 2721/1999 (3-6-1999) διώκεται αυτεπαγγέλτως. Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για τοκο-γλυφία κατ’ εξακολούθηση κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Μόνη η επίκληση της νομικής διάταξης που προβλέπει την ελαφρυντική περίσταση ή ο χαρακτηρισμός με τον οποίο είναι γνωστή στην νομική ορολογία καθιστά αόριστο το...
14)
801/2008 Τοκογλυφία. Επιδίωξη είσπραξης τοκογλυφικών ωφελημάτων. (404 παρ. 1, 2 και 3 του ΠΚ, όπως αυτό ίσχυε, πριν τροποποιηθεί με το άρθρο 14 παρ. 8 του Ν. 2721/1999). Πλημμέλημα. Στοιχεία εγκλήματος. Ασάφειες ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τοκογλυφικών ωφελημάτων. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Παραγραφή. Δέχεται αναίρεση. Παύει οριστικά ποινική δίωξη.
15)
1032/2008 Τοκογλυφία. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει αναίρεση και αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
16)
1035/2008 Τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση και πλαστογραφία μετά χρήσεως, με σκοπό οφέλους δια βλάβης τρίτου, με συνολικό όφελος καθώς και αντίστοιχη συνολική ζημία άνω των 73.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και νομίμου βάσεως λόγω ασαφειών. Η πραγματογνωμοσύνη, η οποία διατάσσεται κατά το άρθρο 183 ΚΠΔ, πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς. Δεν είναι απαραίτητη, όταν το συμπέρασμά της δεν αντιτίθεται στο βούλευμα. Απορρίπτε...
17)
1183/2008 Τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση. Ηθική αυτουργία σε κακουργηματική εκβίαση. Στοιχεία εγκλημάτων. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Δεν αρκεί η αναφορά ότι λήφθηκαν υπόψη «τα αποδεικτικά μέσα που προέκυψαν από την ανάκριση και υπάρχουν στην ποινική δικογραφία» (ΑΠ 1227/05 1046/04 1145/0). Αιτιολογία ηθικής αυτουργίας. Πρέπει να αναφέρονται τα μέσα και ο τρόπος. Αναιρεί και παραπέμπει.
18)
2199/2008 Τοκογλυφία. Αναίρεση βουλεύματος με την επίκληση του λόγου της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπάρχει αιτιολογία. Απορρίπτει αναίρεση.
19)
2264/2008 Τοκογλυφία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και επαρκής αιτιολογία του βουλεύματος. Απόρριψη αναιρέσεως.
20)
2311/2008 Έννοια τοκογλυφικής σύμβασης σε στενή έννοια (άρθρ. 404 παρ. 2α ΠΚ). Επιβαρυντική περίπτωση κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης (άρθρ. 404 παρ. 3 ΠΚ). Απορρίπτει αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης παραπεμπτικού βουλεύματος.
21)
2399/2008 Τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Δεν έχει αιτιολογία για το κατ’ επάγγελμα και συνήθεια τέλεσης της πράξης. Αναιρεί και παραπέμπει. Απορρίπτει αίτημα αυτοπρόσωπης εμφάνισης.
22)
2436/2008 Τοκογλυφία κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης. Υπάρχει ειδική αιτιολογία της πράξης κατ’ εξακολούθηση και της συνδρομής των επιβαρυντικών περιστάσεων. Δυνατή η σώρευση και των δύο επιβαρυντικών περιστάσεων. Η προεξόφληση επιταγών και συναλλαγματικών τρίτων συνιστά χρηματικό δάνειο. Τοκογλυφικά ωφελήματα είναι και οι τόκοι που ενσωματώνονται στα αξιόγραφα. Επιτρεπτή η συμπληρωματική και όχι καθολική αναφορά και στην εισαγγελική πρόταση του πρωτόδικου βουλεύματος, στην ο...


<< Επιστροφή