<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
Εξύβριση
1)
91/2010 Καταδικαστική απόφαση για εξύβριση κατά συρροή. Ο λόγος αναιρέσεως είναι παντελώς αόριστος. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, αλλά και οι πρόσθετοι λόγοι ως απαράδεκτοι, αφού για το παραδεκτό αυτών, πρέπει να είναι παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως.
2)
148/2010 α΄) Σωματική βλάβη εντελώς ελαφρά. β΄) Εξύβριση. Καταδικαστική απόφαση του κατ' έφεση δικάσαντος Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τις άνω πράξεις σε βάρος του αναιρεσείοντος. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως ως τυπικής και αναιρείται η απόφαση στο σύνολο για να συζητηθεί εκ νέου από το Δικαστήριο της ουσίας.
3)
298/2010 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης απαιτείται και για τους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί προβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών του κατηγορουμένου περί άμυνας, περί υπερβάσεως των ορίων της, περί άρσεως του άδικου χαρακτήρα της πράξεως της εξυβρίσεως και της απειλής, λόγω καταστάσεως ανάγκης που αποκλείει τον καταλογισμό. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
4)
418/2010 Απείθεια (άρθρ. 169 ΠΚ) - στοιχειοθέτηση αυτής. Εξύβριση (άρθρο 361 ΠΚ) - στοιχειοθέτηση αυτής. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Πότε υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ποιοι αυτοτελείς ισχυρισμοί πρέπει να προτείνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο για να υπάρχει υποχρέωση του Δικαστηρίου να απαντήσει αιτιολογημένα. Άρθρα 308 § 3 και 361 § 3 ΠΚ. Δεν προκύπτει ότι προβλήθησαν σαφώς και ορισμένως. Άρθρο 79 ΠΚ. Το Δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να δικαιολογήσ...
5)
445/2010 Καταδικαστική απόφαση. Συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση δια του τύπου. Στοιχεία αδικημάτων. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
6)
744/2010 Στρατιωτικά αδικήματα. Εξύβριση ανωτέρου με έργο (βιντεοσκόπηση χωρίς τη θέληση της παθούσας). Απορρίπτει αίτηση. Διορθώνει εσφαλμένη καταχώρηση.
7)
905/2010 Καταδικαστική απόφαση για εξύβριση δια του τύπου, κατά μετατροπή της κατηγορίας για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου και κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 366 § 3 ΠΚ. Δεκτός ο πρόσθετος λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και έλλειψη νόμιμης βάσης ως προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού από το άρθρο 367 § 1 περ. γ ΠΚ, γιατί δεν αναφέρεται ούτε ότι οι φράσεις που δημοσίευσε ο αναιρεσείων δεν ήταν αναγκαίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να εκφράσει τ...
8)
916/2010 Καταδικαστική απόφαση για αντίσταση και εξύβριση κατά συρροή. Στοιχεία των εγκλημάτων. Είναι νοητή και συλλογική εξύβριση, αν με ομαδικό χαρακτηρισμό προσβάλλονται τα κατ' ιδίαν μέλη ολότητας και ο κύκλος των προσώπων, κατά τις περιστάσεις, οριοθετείται σαφώς και η ένταξή τους είναι αναμφίβολη. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για έλλειψη νόμιμης βάσης.
9)
919/2010 Αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που δικάζοντας κατ' έφεση κατεδίκασε τον αναιρεσείοντα για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας κατά το μέρος που αφορά την καταδίκη του αναιρεσείοντος για εξύβριση, διότι εκτίθενται πλήρως τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την άνω αξιόποινη πράξη και υπό την επίκληση έλλειψη αιτιολογίας και μη αξιολόγησης τ...
10)
1421/2010 Κατά την αναγραφή στα πρακτικά των εγγράφων που ανεγνώσθησαν αρκούν τόσα στοιχεία, όσα απαιτούνται για την άρση της αμφιβολίας ως προς την ανάγνωσή τους. Αιτιολογημένη καταδίκη δικηγόρου για εξύβριση, με φράσεις που περιλαμβάνονται σε επιστολή προς τον εγκαλούντα. Κατά τη μειοψηφία, οι επίμαχες φράσεις, υπό τις περιστάσεις κατά τις οποίες έγινε δεκτό ότι διατυπώθηκαν, δεν στοιχειοθετούν εξύβριση.
11)
1426/2010 Καταδικαστική απόφαση για διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση, απειλή. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του Νόμου. Απαράδεκτος λόγος αναιρέσεως για παραβίαση των αρχών της ΕΣΔΑ "περί δικαίας δίκης" εφόσον η παραβίαση του δεν εντάσσεται στους λόγους του άρθρου 510 § 1 ΚΠ.Δ.
12)
1799/2010 Απλή δυσφήμηση δια του Τύπου και εξύβριση δια του Τύπου κατ' εξακολούθηση. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απόλυτης ακυρότητας. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς τα ψευδή γεγονότα, και εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία άρθρ. 367 ΠΚ. Αναιρείται η απόφαση. Παραπέμπει.
13)
1822/2010 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Απορριπτέοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και ειδικότερα: 1) επί της κατηγορίας (ως προς την έννοια των " γεγονότων" σε συνδυασμό με την έλλειψη νομίμου βάσεως, 2) για τον δόλο, 3) για την παρεμπίπτουσα απορριπτική απόφαση του αιτήματος αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, 4) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως.
14)
979/2009 Αναίρεση Εισαγγελέα κατά αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που καταδίκασε τον αναιρεσίβλητο για εξύβριση, κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ποινικών διατάξεων. Ασάφεια και αντιφάσεις ως προς την ορθή εφαρμογή των διατάξεων 361 και 362-363 ΠΚ. Αναιρεί και παραπέμπει.
15)
1407/2009 Συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση δια του τύπου. Απορρίπτει λόγο αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
16)
1441/2009 Εξύβριση δια του τύπου. Στοιχεία εγκλήματος. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη και νόμιμης βά.σης Αίρεται ο άδικος χαρακτήρας της εξύβρισης αν πρόκειται περί κρίσεων ή εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε εκτέλεση νομίμων καθηκόντων ή άσκηση νόμιμης εξουσίας ή άλλου δικαιολογημένου ενδιαφέροντος, όπως είναι και εκείνο της συνταγματικής ελευθερίας και κοινωνικής αποστολής του τύπου εκτός αν πρόκειται περί συκοφαντικής δυσφημήσεως ή αν προκύπτει ειδικός σκοπός εξυβρίσεως (άρθρο 367 ΠΚ) Η προ-βολή του από τ...
17)
1510/2009 Εξύβριση δια του τύπου. Στοιχεία εγκλήματος. Πολιτική αγωγή. Τι πρέπει να περιέχει η δήλωση για παράσταση πολιτικής αγωγής στο ποινικό δικαστήριο. Η ποινική διαδικασία δεν είναι άκυρη, ούτε η πολιτική αγωγή που ασκήθηκε σ' αυτήν αν δεν καταβληθεί το πρόσηβον τέλος δικαστικού ενσήμου. Λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Οι διατάξεις του άρθρου 350 ΚΠΔ δεν απαγγέλλουν ακυρότητα για την μη απομάκρυνση των μαρτύρων από το ακροατήριο. Απορρίπτει αναίρεση.
18)
1863/2009 Τρεις (3) κατηγορούμενοι. Όλοι παραπέμπονται για εξύβριση. Οι α΄ και β΄ παραπέμπονται και για ηθική αυτουργία στην πράξη. Έννοια όρων. Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης. Παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο.
19)
1886/2009 Πράξεις: αντίσταση κατά της αρχής. Έννοια. Εξύβριση, λόγος εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενος, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
20)
1954/2009 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέως ΑΠ κατά αθωωτικής αποφάσεως κατ' άρθρο 505 §2 ΚΠΔ (ΑΠ 380/2009). Αδικήματα δια του τύπου, συκοφαντική δυσφήμηση (πρώτο από δύο επίμαχα δημοσιεύματα) και για εξύβριση (δεύτερο από τα δημοσιεύματα). Κατηγορούμενοι ο συντάκτης του δημοσιεύματος και ο εκδότης της εφημερίδας. Η απόφαση προσβάλλεται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας μόνος ως προς την αθωωτική διάταξή της για το αδίκημα της εξυβρίσεως (δεύτερο δημοσίευμα). Έννοια, στοιχεία αδικήματος εξυβ...
21)
2127/2009 Έφεση εισαγγελέως κατά αθωωτικής αποφάσεως. Πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Αντίθετα το δικαστήριο που την κάνει τυπικά δεκτή και κηρύσσει ένοχο τον κατηγορούμενο υποπίπτει σε υπέρβαση εξουσίας (510 παρ. 1 Η΄ ΚΠΔ, ΑΠ 1540/2007, ΑΠ 209/2008, ΑΠ 1632/2007). Πλήρως αιτιολογημένη έφεση. Απορρίπτεται ο πρώτος λόγος αναιρέσεως. Μετατροπή κατηγορίας από συκοφαντική δυσφήμιση σε εξύβριση. Έπρεπε να παύσει υφ' όρο την ποινική δίωξη κατ' άρθρο 31 παρ. 1 Ν. 3346/2005, αφού η πράξη φέρεται τελεσθείσα ...
22)
2273/2009 Απειλή και εξύβριση. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων - αναιρεσειόντων ότι απουσίαζαν από τον χώρο που έγιναν οι πράξεις δεν είναι αυτοτελής, ώστε να χρειάζεται ειδική απάντηση, αλλά αρνητικός της κατηγορίας και στο σκεπτικό εμμέσως, πλην σαφώς απαντάται, αφού γίνεται δεκτό ότι ήσαν παρόντες και τέλεσαν τις πράξεις. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
23)
224/2008 Αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης για εξύβριση (άρθρο 361 ΠΚ) με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απαράδεκτος ο αυτοτελής ισχυρισμός περί δικαιολογημένης αγανάκτησης (άρθ. 361 παρ. 3 ΠΚ). Απορρίπτει αναίρεση.
24)
861/2008 Παύει υφ’ όρο κατ’ άρθρο 31 παρ. 1 του Ν. 3346/2005 την ποινική δίωξη για εξύβριση. Ως προς την πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως, κατά συρροή, αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση, λόγω ελλείψεως αιτιολογίας ως προς την ύπαρξη αμέσου δόλου.
25)
1563/2008 Καταδικάστηκε ο αναιρεσείων για εξύβριση κατ’ εξακολούθηση κατά μεταβολή της κατηγορίας και πρωτόδικης καταδίκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Αιτιολογείται ο ειδικός σκοπός εξύβρισης. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως από το άρθρ. 510 § 1 Δ΄ του Κ.Π.Δ.
26)
1801/2008 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής αποφάσεως για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση. Αναιρεί και παραπέμπει.
27)
2649/2008 Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή, διακεκριμένη περίπτωσης φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και εξύβριση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας. Η επιβαλλόμενη αιτιολογία, υπάρχει και όταν το Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση. Είναι επιτρεπτή και η συμπληρωματική παραπομπή στο πρωτόδικο βούλευμα. Δεν είναι επιτρεπτό να αναφέρεται το Συμβούλιο Εφετών εξ ολοκλήρου στα πραγματικά περιστατικά, τις αποδείξεις και τις σκ...
28)
2325/2007 Έλλειψη ακροάσεως υπάρχει ό-ταν το Δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί σε υποβληθείσα αίτηση, όταν αφορά την ενάσκηση ρητώς παρεχομένου από την Ποινική Δικονομία δικαιώματος και όχι σε αίτηση που αφορά την εφαρμογή κυριαρχικού ποινικού νόμου. Δυσφήμηση δια του ραδιοφώνου όχι δια του τύπου. Αιτιολογημένη καταδίκη για εξύβριση (κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για συκοφαντική δυσφήμηση) και για δυσφήμηση
29)
1/1999 Διάκριση της απρόκλητης έμπρακτης εξύβρισης από την κοινή εξύβριση. Απρόκλητη είναι η εξύβριση όταν ο δράστης και ο παθών δεν είχαν προηγουμένως καμία σχέση ή επαφή και ο δράστης δεν είχε κανένα λόγο να στραφεί κατά του συγκεκριμένου (άσχετου προς αυτόν και ανυποψίαστου) παθόντος, αλλά ενήργησε με κίνητρο αντικοινωνικά αισθήματα. Ορθώς κρίθηκε ότι συνιστά κοινή εξύβριση διωκόμενη κατ΄ έγκληση του παθόντος και όχι απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση ή συμπεριφορά του κατηγορουμένου, ο οποίος αποβλέποντα...


<< Επιστροφή