Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 396 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αποδεικτικά μέσα, Βούλευμα παραπεμπτικό.
Περίληψη:
Έλλειψη αιτιολογίας βουλεύματος ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 396/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα-Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη και Αναστάσιο Λιανό -Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Γεωργίας Στεφανοπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 23 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως του 1381/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με κατηγορούμενο τον ..... Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ζητεί τώρα την αναίρεση αυτού, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 48/1-10-2008 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίας Στεφανοπούλου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1567/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικολάος Μαύρος, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη, με αριθμό 578/18-12-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω κατ'άρθρ. 485 § 1 Κ.Π.Δ., την υπ'αριθμ. 48/1-10-2008 έκθεση αναίρεσης κατά του υπ'αριθμ. 1381/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του ...., για απόπειρα καταπίεσης (άρθρ. 42, 244 Π.Κ.) και εκθέτω τ'ακόλουθα: Η αναίρεση ασκήθηκε εκ μέρους μας την 1-10-08 και είναι εμπρόθεσμη (άρθρ. 483 § 3, 479 § 2 Κ.Π.Δ.) αφού η προθεσμία για την άσκησή της άρχισε την 11-9-08, ημερομηνία δημοσίευσης του προσβαλλομένου βουλεύματος. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί, κατά το άρθρ. 483 § 3 Κ.Π.Δ., να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος με σχετική δήλωση στο γραμματέα του Αρείου Πάγου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρ. 2 του άρθρ. 479, το δεύτερο εδάφιο της οποίας εφαρμόζεται και σε αυτή την περίπτωση. Ο λόγος για τον οποίο ασκούμε αναίρεση είναι η έλλειψη ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το άρθρ. 139 Κ.Π.Δ. Κατά το παραπάνω άρθρ. (139 Κ.Π.Δ.) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του Ν.2408/96 αιτιολογία απαιτείται ήδη σε κάθε βούλευμα, παραπεμπτικό η απαλλακτικό ή παρεμπίπτον, ακόμη και αν η έκδοσή του αφήνεται στη διακριτική, ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του συμβουλίου. Ο παρών αναιρετικός λόγος ιδρύεται τόσο όταν δεν υπάρχει καθόλου αιτιολογία, όσο και όταν υπάρχει, αλλά δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, όταν δηλαδή δεν περιέχονται στο βούλευμα, με σαφήνεια, χωρίς αντιφάσεις και λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν ως προς την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αυτά προέκυψαν και οι σκέψεις με βάση τις οποίες υπήχθησαν στον κανόνα ουσιαστικού ποινικού δικαίου που εφαρμόσθηκε (Ολ. Α.Π. 19/2001 Ποιν.Χρ. ΝΒ'402). Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος ...., παραπέμφθηκε, με το υπ'αριθμ. 514/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών, στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Πλημ/των), λόγω της ειδικής δωσιδικίας του ως Δικηγόρος, για την πράξη της απόπειρας καταπίεσης, που φέρεται ότι τέλεσε με την ιδιότητά του ως Δήμαρχος ...., την 17-3-2006, σε βάρος του ..... Κατά του παραπάνω βουλεύματος ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών άσκησε έφεση και στη συνέχεια, με την υπ'αριθμ. 746/2008 έγγραφη πρότασή του εισήγαγε την υπόθεση στο Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, το οποίο, με καθολική παραπομπή στην εισαγγελική πρόταση αποφάνθηκε, με το προσβαλλόμενο υπ'αριθμ. 1381/08 βούλευμά του, να μη γίνει κατηγορία σε βάρος του παραπάνω κατηγορουμένου για την προαναφερθείσα πράξη (βλ. το βούλευμα). Ούτε στο προσβαλλόμενο βούλευμα ούτε στην ενσωματωμένη σ'αυτό εισαγγελική πρόταση αναφέρονται, έστω κατ'είδος, τα αποδεικτικά μέσα (καταθέσεις μαρτύρων, έγγραφα) τα οποία ελήφθησαν υπ'όψη για το σχηματισμό της δικανικής κρίσης του Συμβουλίου και γίνεται αναφορά μόνο σε επιμέρους αποδεικτικά στοιχεία. 'Ετσι όμως καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος και καθιδρύεται ο προβλεπόμενος από το άρθρ. 484 § ι στοιχ. δ' του Κ.Π.Δ. λόγος αναίρεσης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Α) Να γίνει δεκτή η από 1-10-2008 αναίρεσή μας κατά του υπ'αριθμ. 1381/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και να αναιρεθεί το βούλευμα αυτό. Β) Να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο Συμβούλιο, χωρίς συμμετοχή των ίδιων δικαστών.
Αθήνα 24 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τη διάταξη του άρθρου 483 παρ. 3 του Κ.Π.Δ. προκύπτει, ότι ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει, την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος (μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την έκδοσή του), μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν αυτό αποφαίνεται, ότι δεν πρέπει να γίνει κατά του κατηγορουμένου σχετική κατηγορία, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη του άρθρου 484 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, επομένως και για έλλειψη της επιβαλλόμενης από το Σύνταγμα και τον Κ.Π.Δ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εξάλλου, προκειμένου για απαλλακτικό βούλευμα, υπάρχει έλλειψη της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, όταν δεν εκτίθενται σ' αυτό, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς λογικά κενά ή αντιφάσεις, όλα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, τα οποία αποκλείουν την αντικειμενική ή υποκειμενική υπόσταση του αποδιδόμενου στον κατηγορούμενο εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες αυτά προέκυψαν, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες κατέληξε το Συμβούλιο στην κρίση ότι δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις προς στήριξη της κατηγορίας στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου. Ειδικότερα ως προς την έκθεση των αποδείξεων, ενόψει και του άρθρου 177 του ΚΠΔ, που εισάγει την αρχή της ηθικής αποδείξεως, δεν απαιτείται η χωριστή αναφορά καθενός αποδεικτικού μέσου και η ιδιαίτερη μνεία της αξιολογήσεως του περιεχομένου του, αλλ' αρκεί να γίνεται ο συγκεκριμένος προσδιορισμός του είδους αυτών, δηλαδή συγκεκριμένη μνεία τους κατά κατηγορίες (όπως μάρτυρες, έγγραφα κλπ). Στην προκείμενη περίπτωση εισάγεται προς κρίση η με αριθ. 578/18.12.08 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση του 1381/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του κατηγορούμενου ...., για απόπειρα καταπίεσης, λόγω έλλειψης σοβαρών ενδείξεων, αφού προηγουμένως εξαφάνισε, κατά παραδοχή της έφεσης του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, το βούλευμα του πρωτοβάθμιου δικαστικού συμβουλίου, κατά το αντίθετο παραπεμπτικό τμήμα αυτού . Όπως προκύπτει από το αιτιολογικό του αναιρεσιβαλλομένου βουλεύματος, το Συμβούλιο Εφετών, με καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό εισαγγελική πρόταση, έκρινε ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου για την παραπομπή του στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών λόγω της ειδικής δωσιδικίας του ως Δικηγόρος, για την αποδιδόμενη σ' αυτόν ως άνω αξιόποινη πράξη, με βάση τ' αναφερόμενα στην πρόταση του Εισαγγελέως πραγματικά περιστατικά, που προκύπτουν, όπως εκτίθεται στην Εισαγγελική πρόταση στην οποία αναφέρεται το Συμβούλιο, χωρίς καθόλου να προσδιορίζονται σ'αυτή (ενσωματωμένη Εισαγγελική πρόταση) το είδος των αποδεικτικών μέσων, τα οποία έλαβε υπόψη του το Συμβούλιο για να καταλήξει στην ως άνω απαλλακτική κρίση του, υποπίπτοντας έτσι στην πλημμέλεια της αόριστης αναφοράς των αποδείξεων. Με τα δεδομένα αυτά το αναιρεσιβαλλόμενο βούλευμα στερείται της απαιτουμένης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και πρέπει να γίνει δεκτός, ως βάσιμος, ο από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως της κρινομένης αιτήσεως και να αναιρεθεί το εν λόγω βούλευμα. Συνακόλουθα πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα 485 παρ. 1 και 519 του ΚΠΔ, να παραπεμφθεί η υπόθεση, για νέα κρίση, στο ίδιο δικαστικό συμβούλιο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί το προσβαλλόμενο υπ' αριθμ. 1381/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και,
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα κρίση ενώπιον του αυτού Δικαστικού Συμβουλίου, συντιθέμενου από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή