Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2408 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πολιτική αγωγή, Βούλευμα απαλλακτικό.
Περίληψη:
Αίτηση αναίρεσης απαλλακτικού βουλεύματος από πολιτικώς ενάγοντα. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη, γιατί ο πολιτικώς ενάγων μετά την ισχύ του Ν. 3160/30-6-2003 κατά τα άρθρα 476 παρ. 2 και 482 παρ. 1, 483 Κ.Π.Δ., δεν έχει δικαίωμα να ασκήσεις αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος που απορρίπτει την έφεσή του ή κατά απαλλακτικού για τον κατηγορούμενο βουλεύματος (ΑΠ 1599/2008).
Αριθμός 2408/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 8 Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - πολιτικώς ενάγοντος ....., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 2753/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων - πολιτικώς ενάγων, ζητά τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Φεβρουαρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 404/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 265/20.5.2008 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω την με αριθμ. 25/4-2-2008 αίτηση - αναίρεσης του ..... κατά του με αριθμ 2753/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με το οποίο απορρίφθηκε η με αριθμ. 422/2007 έφεση του αναιρεσείοντα κατά του με αριθμ. 2105/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών, το οποίο αποφαινόταν ότι δεν έπρεπε να γίνει κατηγορία κατά των ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ..... και ....., για απόπειρα απάτης ενώπιον του Δικαστηρίου κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση από την οποία μπορούσε να προκληθεί ιδιαίτερα μεγάλη ζημία άνω των 73.000 ευρώ και για απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση από την οποία προξενήθηκε ιδιαίτερη μεγάλη ζημία άνω των 15.000ν € τελεσθείσα από δράστες που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και άμεση συνέργεια σ' αυτήν και εκθέτω τα παρακάτω: Από τις διατάξεις των άρθρων άρθρων 463 και 476 § 1 ΚΠΔ κατά τις οποίες κατά μεν την πρώτη "'Ενδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα ........" κατά δε την δεύτερη "Όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε δικαίωμα ή ....... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης του βουλεύματος που έχει προσβληθεί.. και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.....". Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι αναίρεση μπορεί ν ασκήσει μόνο εκείνος στον οποίο ο νόμος δίνει τέτοιο δικαίωμα και αν ασκηθεί αναίρεση από μη δικαιούμενο στην άσκηση της το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο σε συμβούλιο κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο και επιβάλλει τα έξοδα στον ασκήσαντα το απαράδεκτο ένδικο μέσο. Τέτοια περίπτωση είναι και ή από μέρους του πολιτικώς ενάγοντα άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά βουλεύματος το οποίο κηρύσσει την ασκηθείσα έφεση του σαν απαράδεκτη για το οποίο στις διατάξεις των άρθρων 482 και 483 ΚΠΔ δεν προβλέπεται άσκηση αναίρεσης από τον πολιτικώς ενάγοντα. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων πολιτικώς ενάγων τόσο ατομικά όσο και σαν νόμιμος εκπρόσωπος των εταιρειών 1) ΕΠΕ Αδελφοί ....., 2) ..... και Σία ΟΕ, και της Κοινοπραξίας των δύο αυτών εταιρειών με την επωνυμία "Αδελφοί ..... - Κοινοπραξία Ανέγερσεως Κτιρίου", άσκησε την με αριθμ. 25/4-2-2008 αναίρεση κατά του με αριθ. 2753/2006 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών το οποίο απέρριψε την με αριθμ. 422/2007 έφεση του κατά του με αριθμ. 2105/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών το οποία αποφαινόταν ότι δεν έπρεπε να γίνει κατηγορία κατά των ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ..... και ....., για απόπειρα απάτης ενώπιον του Δικαστηρίου κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση από την οποία μπορούσε να προκληθεί ιδιαίτερα μεγάλη ζημία άνω των 73.000 ευρώ και για απάτη κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση από την οποία προξενήθηκε ιδιαίτερα μεγάλη ζημία άνω των 15.000 € τελεσθείσα από δράστες που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και άμεση συνέργεια σ' αυτήν. Από τις διατάξεις όμως των άρθρων 482 και 483 του ΚΠΔ στις οποίες αναφέρονται οι δικαιούμενοι σε άσκηση αναίρεσης κατά βουλεύματος δεν συμπεριλαμβάνεται και ο πολιτικώς ενάγων σαν δικαιούμενος της άσκησης του ενδίκου αυτού μέσου και ως εκ τούτου η αίτηση αναίρεσης του παραπάνω πρέπει να απορριφθεί σαν απαράδεκτη εκ του λόγου αυτού και να επιβληθούν σ' αυτόν τα δικαστικά έξοδα. Δια ταύτα. Προτείνω όπως Α. Να κηρυχθεί απαράδεκτη η με αριθμ. 25/4-2-2008 αίτηση - αναίρεσης του ..... κατά του με αριθμ. 2753/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε η με αριθμ. 422/2007 έφεση του αναιρεσείοντα κατά του με αριθμ. 2105/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών σαν απαράδεκτη. Β. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της άσκησης της αναίρεσης στον παραπάνω. Αθήνα την 15-4-2008.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 463 του ΚΠοινΔ, ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνον εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα και στον πολιτικώς ενάγοντα, δεν δίδεται πλέον, μετά δηλαδή το ν. 3160/2003, που ισχύει από τη δημοσίευσή του (κατά το άρθρο 61 αυτού) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την 30η Ιουνίου 2003, και με τα άρθρα 38 και 41 παρ. 1 του οποίου, αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 476 παρ. 2 και 482 παρ. 1, αντίστοιχα, του ΚΠοινΔ, δικαίωμα αναιρέσεως κατά του βουλεύματος με το οποίο απορρίπτεται το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο, ούτε και κατά του απαλλακτικού βουλεύματος. Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και από πρόσωπο που δεν έχει το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος, για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο να κρίνει σχετικά Δικαστικό Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), μετά από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους τυχόν εμφανισθέντες διαδίκους, καλούμενους προς τούτο, κηρύσσει το ένδικο μέσο απαράδεκτο. Στην προκείμενη περίπτωση, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος, ασκήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2008, δηλαδή μετά την έναρξη ισχύος του αναφερόμενου νόμου και στρέφεται κατά του με αριθμό 2753/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η με αριθμ.422/2007 έφεσή του, κατά του με αριθμό 2105/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο αποφασίσθηκε να μη γίνει κατηγορία κατά των κατηγορούμενων ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ....., ..... και .... για τις πράξεις, απόπειρας απάτης επί δικαστηρίου, κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση, με απειληθείσα ζημία ιδιαίτερα μεγάλη άνω των 73.000 Ευρώ και απάτης κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση, από την οποία προξενήθηκε ιδιαίτερα μεγάλη ζημία άνω των 15.000 ευρώ. Εν όψει όμως του ότι, κατά το χρόνο ασκήσεως της άνω αιτήσεως στις 4 Φεβρουαρίου 2008, μετά δηλαδή την έναρξη ισχύος του ν. 3160/2003, ο οποίος είναι κρίσιμος για το παραδεκτό της, ο πολιτικώς ενάγων, ενεργών, τόσον ατομικά, όσον και ως νόμιμος εκπρόσωπος των δύο εταιρειών " ΕΠΕ Αδελφοί ..... και ..... και Σία Ο.Ε. " και της κοινοπραξίας με την επωνυμία "Αδελφοί ..... - Κοινοπραξία Ανεγέρσεως Κτιρίου", δεν είχε δικαίωμα αναιρέσεως οιουδήποτε βουλεύματος, η αίτηση αυτή είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Επομένως, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση του αναιρεσείοντος - πολιτικώς ενάγοντος, ο οποίος δεν παραστάθηκε, καίτοι ειδοποιήθηκε ο διορισθείς αντίκλητος δικηγόρος του, δια του γραμματέως, να προσέλθει και να εκθέσει τις απόψεις του στο Συμβούλιο τούτο, (άρθρο 476 παρ.1 εδ. τελευταίο του ΚΠοινΔ), όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμοδίου γραμματέα επί του φακέλου της δικογραφίας, ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ.1 του ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 4-2-2008 αίτηση του ..... για αναίρεση του υπ' αριθμό 2753/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2008. Και

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή