Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2004 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Απάτη, Βούλευμα παραπεμπτικό, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία.
Περίληψη:
Επάρκεια αιτιολογίας, ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου και απόρριψη αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, τελεσθείσα από υπαιτίους που διαπράττουν απάτες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το χρηματικό ποσό των 73.000 ευρώ. Δεν περιλαμβάνεται στην έφεση αίτημα για αυτοπρόσωπη εμφάνιση, είναι δε αβάσιμος και απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρ. 484 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΚΠΔ.

Αριθμός 2004/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποιν. Τμήμα-ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Θεοδώρα Γκοΐνη και Ελευθέριο Μάλλιο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 7 Μαΐου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 1564/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Σεπτεμβρίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1569/2007. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυριάκος Καρούτσος, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού, με αριθμό 118/11-3-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την από 13-9-2007 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ1, κατά του υπ'αριθμ. 1564/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, νομοτύπως, εμπροθέσμως και παραδεκτώς ασκηθείσα, εκθέτω τα εξής: Δια του ως άνω προσβαλλομένου βουλεύματος απερρίφθη κατ' ουσίαν η έφεση του αναιρεσείοντος κατά του υπ' αριθμ. 3218/2006 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και επεκυρώθη τούτο, διά του οποίου αυτός παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Κακουργημάτων), διά να δικασθή δι' απάτη κατά συναυτουργία, κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, εκ της οποίας το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Προβάλλει δε αυτός, ως λόγους αναιρέσεως, την απόλυτη ακυρότητα, την έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και την εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, προσδιορίζων επαρκώς τις σχετικές αναιρετικές αιτιάσεις. Επειδή, από την διάταξη του άρθρου 309 § 2 Κ.Π.Δ. σαφώς προκύπτει, ότι αν το Συμβούλιο δεν απαντήσει επί της αιτήσεως του κατηγορουμένου περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως ενώπιόν του, ή αν αρνηθή αναιτιολογήτως την εμφάνιση αυτή, επέρχεται απόλυτη ακυρότης, σύμφωνα με το άρθρο 171 § 1 εδ. δ' Κ.Π.Δ, ιδρύουσα λόγο αναιρέσεως κατά βουλεύματος, κατ'άρθρ. 484 § 1 στοιχ. α' Κ.Π.Δ. (ΑΠ 1666/1998, εις ΠΧ/ΜΘ/354). Εξ άλλου, το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτουμένη από τα άρθρα 93 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον υπό του άρθρου 484 § 1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ. προβλεπόμενο λόγο αναιρέσεως, όταν σ'αυτό εκτίθενται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση, εν σχέσει προς τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, δια το οποίο έχει ασκηθή ποινική δίωξη, τα αποδεικτικά μέσα που θεμελιώνουν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή αυτών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και εκρίθη ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις, ικανές να στηρίξουν την κατηγορία και την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Η αιτιολογία αυτή υπάρχει και όταν το βούλευμα δεν έχει δικές τους σκέψεις, αλλά αναφέρεται, ακόμη και εξ ολοκλήρου, στις σκέψεις της ενσωματωμένης στο βούλευμα εισαγγελικής προτάσεως, εφ'όσον βέβαια αυτή πληροί τις αναφερόμενες προϋποθέσεις, αφού η τελευταία αποτελεί τμήμα του ιδίου βουλεύματος (ΑΠ 66/2007). Η διενέργεια ή μη συμπληρωματικής ανακρίσεως απόκειται στην κυριαρχική επί της ουσίας κρίση του δικαστικού συμβουλίου, μη ελεγχομένη αναιρετικώς. Η παράλειψη του συμβουλίου να διατάξη περαιτέρω ανάκριση, την οποία ζητεί ο κατηγορούμενος, δεν παρέχει λόγο αναιρέσεως από τους περιοριστικώς αναφερομένους στο άρθρ. 484 § 1 Κ.Π.Δ., ούτε συνιστά, αυτή μόνη, έλλειψη αιτιολογίας, όταν αιτιολογείται πλήρως η κρίση του συμβουλίου, περί υπάρξεως σοβαρών ενδείξεων ενοχής, από τα λοιπά στοιχεία, τα οποία παραθέτει και εκτιμά το συμβούλιο. Επομένως, ο λόγος αναιρέσεως κατά τον οποίο χωρίς αιτιολογία το συμβούλιο απέρριψε αίτημα του αναιρεσείοντος περί συμπληρωματικής ανακρίσεως είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος (βλ. ΑΠ 2435/2003 εις Ποιν. Δικ./2004/498). Περαιτέρω, ως προκύπτει εκ της διατάξεως του άρθρ. 484 § 1 στοιχ. β' Κ.Π.Δ., εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν το συμβούλιο αποδίδει στον νόμο έννοια διαφορετική από εκείνη την οποία πράγματι έχει, ενώ εσφαλμένη είναι η εφαρμογή της όταν το συμβούλιο δεν υπάγει ορθώς τα πραγματικά περιστατικά τα οποία εδέχθη ότι προέκυψαν, στην εφαρμοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παρεβιάσθη εκ πλαγίου, λόγω εμφιλοχωρήσεως στο πόρισμα του βουλεύματος, το περιλαμβανόμενο στο σκεπτικό ή στον συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασαφειών, αντιφάσεων ή λογικών κενών, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε το βούλευμα στερείται νομίμου βάσεως (ΑΠ 114/2004, ΑΠ 418/1999, εις ΠΧ/Ν'/41). Τέλος, συμφώνως, προς το άρθρο 13 εδ. στ' Π.Κ., κατ'επάγγελμα τέλεση του εγκλήματος συντρέχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως ή την υποδομή που έχει διαμορφώσει ο δράστης με πρόθεση επανειλημμένης τελέσεως της πράξεως προκύπτει σκοπός αυτού προς πορισμό εισοδήματος, ενώ κατά συνήθεια τέλεση υπάρχει, όταν από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως προκύπτει σταθερή ροπή του δράστου προς διάπραξη του συγκεκριμένου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητός του. Στην προκειμένη περίπτωση, εκ της επισκοπήσεως της εφέσεως του αναιρεσείοντος κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος, παραδεκτώς γενομένης, προς έλεγχο της βασιμότητος λόγου αναιρέσεως, προκύπτει ότι δεν διαλαμβάνεται σ'αυτή αίτημα τούτου, περί αυτοπροσώπου εμφανίσεώς του ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Επομένως, ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος, ότι απερρίφθη αναιτιολογήτως το περί αυτοπροσώπου εμφανίσεώς του ενώπιον του ανωτέρω Συμβουλίου αίτημά του, υποβληθέν με την ανωτέρω έφεσή του, είναι αβάσιμος και, κατ' ακολουθία, αβάσιμος και απορριπτέος είναι ο προβαλλόμενος σχετικός λόγος αναιρέσεως, εκ του άρθρ. 484 § 1 στοιχ. α' Κ.Π.Δ., περί απολύτου ακυρότητος. Περαιτέρω, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το προσβαλλόμενο βούλευμά του, εδέχθη, κατά την ανέλεγκτη περί πραγμάτων κρίση του, με επιτρεπτή αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, ότι από την εκτίμηση των κατ'είδος αναφερομένων αποδεικτικών στοιχείων, προέκυψαν τα εξής, κατά τα ουσιώδη μέρη των, πραγματικά περιστατικά: Ο εκκαλών-κατηγορούμενος Χ1 ήταν επί πολλά έτη έμπορος ηλεκτρολογικού υλικού και συναφών αντικειμένων. Είναι δε άριστος γνώστης όλων των εμπορευμάτων των σχετικών με το ηλεκτρολογικό υλικό, γνωρίζει τους πλήρεις κωδικούς των εισαγωγικών εταιρειών και δύναται να προβαίνει εις παραγγελίες εξειδικευμένου ηλεκτρολογικού υλικού. Επειδή όμως σε βάρος του έχουν εκδοθεί πολλές αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διάφορα αδικήματα, όπως της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, της πλαστογραφίας, της υπεξαίρεσης, της απάτης και της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, είχε δε πολλές εκκρεμότητες με την ΔΟΥ Α' Πειραιώς, δεν ήτο δυνατή η χορήγηση εις αυτόν δανείων και "μπλόκ"επιταγών από τις Τράπεζες. Προκειμένου δε ο εκκαλών-κατηγορούμενος να επιτύχει την εξαπάτηση εμπόρων ηλεκτρολογικού υλικού και να αποσπάσει από αυτούς εμπορεύματα του ανωτέρω αναφερόμενου είδους, χρησιμοποιούσε τρίτους, οι οποίοι εφέροντο ως φερέγγυοι εις τις μέλλουσες συναλλαγές τους με εμπόρους του λεχθέντος υλικού, καθοδηγών αυτούς. 'Ενας εκ των φερομένων ως φερεγγύων εις τους λεχθέντες εμπόρους είναι και ο συγκατηγορούμενος του εκκαλούντα-κατηγορουμένου Χ2 ο οποίος είναι ηλικίας είκοσι πέντε (25) ετών. Ο τελευταίος συνεφωνήθη με τον εκκαλούντα όπως, προς εξαπάτηση των προαναφερθέντων εμπόρων, εμφανίζεται εις αυτούς και τους παριστά τα πιο κάτω αναφερόμενα ψευδή γεγονότα. Ο εκκαλών δε ανέλαβε όπως, προς επίτευξη του ανωτέρω παρανόμου σκοπού του, προβαίνει εις παραγγελίες ιδίως ειδικού υλικού, για το οποίο υπήρχε ζήτηση από τους λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους και συνεπώς ευκόλως και ευχερώς μεταπωλουμένου περαιτέρω. Προς υλοποίηση της αποφασισθείσας, από τον εκκαλούντα κατηγορούμενο και τον συγκατηγορούμενο του, εξαπάτησης των προαναφερθέντων εμπόρων, ο δεύτερος αυτών ενεφανίζετο εις αυτούς, τους οποίους του υπεδείκνυε ο πρώτος και παριστούσε ψευδώς εις αυτούς ότι είναι, γόνος επιχειρηματικής οικογενείας, ιδιοκτήτης τριών καταστημάτων εις τις ..... Αττικής με αντικείμενο το γενικό εμπόριο, ότι ο πατέρας του είναι μεγαλοεργολάβος και μεγαλοκατασκευαστής ξενοδοχείων, ότι διενεργεί εξαγωγές εις την Αλβανία και τα Αραβικά Κράτη, ότι είναι κάτοχος μεγάλης ακίνητης περιουσίας εις το Ηράκλειο Κρήτης και ότι τον χρηματοδοτούσε ο παππούς του, που είχε προ διετίας κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά εις το ΛΟΤΤΟ. Εις τους προαναφερθέντες εμπόρους ο Χ2 εμφάνιζε τον εκκαλούντα ως συνεργάτη του, ονομαζόμενο Γ1, ως προερχόμενο από την Αμερική και διαθέτοντα πολλά χρήματα. Εις τους ίδιους δε εμπόρους τόσο ο Χ2 όσο και ο εκκαλών-κατηγορούμενος παριστούσαν επί πλέον ψευδώς ότι διατηρούν επιχείρηση χονδρικής πώλησης πάσης φύσεως ειδών με μεγάλο δίκτυο διανομής εις την αγορά της Αθήνας και της επαρχίας καθώς και ότι οι επιταγές που εκδίδοντο από τον πρώτο αυτών, χάριν καταβολής καθώς και οι επιταγές πελατών των τις οποίες μεταβίβαζε δι'οπισθογραφήσεως ο πρώτος αυτών εις αυτούς, για την αγορά προϊόντων από αυτούς, εσύροντο σε λογαριασμούς εις τους οποίους τόσο κατά την έκδοση όσο και την πληρωμή των υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια προς πληρωμή των από τις πληρώτριες τράπεζες. Τις ψευδείς δε αυτές παραστάσεις ενίσχυε τηλεφωνικώς ο εκκαλών-κατηγορούμενος ο οποίος προέβαινε εις τις σχετικές παραγγελίες προς τους ανωτέρω εμπόρους. Οι τελευταίοι πείσθηκαν από τις προεκτεθείσες ψευδείς παραστάσεις του εκκαλούντα-κατηγορουμένου και του συγκατηγορουμένου του και επώλησαν εις αυτούς επί πιστώσει προϊόντα των τα οποία αυτοί παρέλαβαν. Συγκεκριμένα με τις πιο πάνω αναφερόμενες ψευδείς παραστάσεις ο εκκαλών-κατηγορούμενος και ο συγκατηγορούμενός του α) κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του μηνός Απριλίου του έτους 2005 έως και τον μήνα Οκτώβριο του ιδίου έτους έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΙΜΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ"Β1 να πωλήσει εις αυτούς η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει ηλεκρολογικά υλικά συνολικής αξίας 57.397 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών Χ2 εξέδωσε τις υπ'αριθμ. ... και ...... μεταχρονολγημένες επιταγές της Γενικής Τράπεζας με ημερομηνίες 31-12-2005 και 15-10-2005, ποσού 7.764, 50 και 9897, 0 ευρώ αντίστοιχα, σε διαταγή της εταιρείας αυτής "ΤΡΙΜΕΛ ΑΕ" και μετεβίβασε με οπισθογράφηση εις την εταιρεία αυτή τις υπ'αριθμ. ...., ...... και ..... μεταχρονολογημένες επιταγές της ΕΤΕ, της AMERICAN BANK OF ALBANIA και Εμπορικής Τράπεζας αντίστοιχα με ημερομηνίες 15-10-2005, 30-11-2005 και 15-12-2005 και ποσού 9.300, 19235, 50 και 11.200 ευρώ αντίστοιχα, β) κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Απριλίου 2005 έως την 14η Σεπτεμβρίου 2005 έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΜΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"Ε1 να πωλήσει εις αυτούς η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει ηλεκτρολογικό υλικό συνολικής αξίας 34.699, 11 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών Χ2 εξέδωσε τις υπ'αριθμ. ...., .... και ...... μεταχρονολογημένες επιταγές της Τράπεζας EUROBANK της πρώτης και τρίτης και Γενικής Τράπεζας της δεύτερης χρηματικού ποσού 5.759, 31, 8247, 67 και 9.500 ευρώ αντίστοιχα σε διαταγή και των τριών της ανώνυμης εταιρείας "ΕΜΜΙS ΑΒΕΕ", γ) κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Απριλίου 2005 έως την 29η Ιουλίου 2005 έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ Γ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΑΒΕΕ"Ζ1 να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει φωτιστικά αξίας 29.011, 14 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ'αριθμ. ...., ..... και ...... μεταχρονολογημένες επιταγές των Τραπεζών NOVA BANK, Ελληνικής Τράπεζας και Τράπεζας Κύπρου αντίστοιχα με ημερομηνίες 31-12-2005, 9-10-2005 και 30-9-2005 ποσού 5326, 8000 και 5858, 44 ευρώ αντίστοιχα σε διαταγή της εταιρείας "ΑΦΟΙ Γ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΑΒΕΕ", δ) κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Ιουλίου 2005 έως την 1η Οκτωβρίου 2005 έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης με την επωνυμία "...... ΕΠΕ"Η1να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει καλώδια συνολικής αξίας 31.003, 12 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών παρέδωσε εις τον Η1 τέσσερες μεταχρονολογημένες επιταγές, ε) κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2005 έως τον μήνα Οκτώβριο του ίδιου έτους έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "..... ΟΕ"Θ1να πωλήσει εις αυτούς η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει σώματα καλοριφέρ, ηλιακούς θερμοσίφωνες και λέβητες συνολικής αξίας 30.000 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε την υπ'αριθμ. ..... μεταχρονολογημένη επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με ημερομηνία 30-12-2005, ποσού 8.248, 49 ευρώ σε διαταγή της εταιρείας ".... ΟΕ"και μεταβίβασε με οπισθογράφηση την υπ'αριθμ. ..... μεταχρονολογημένη επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με ημερομηνία 30-9-2005 ποσού 9.300 ευρώ, στ) κατά το χρονικό διάστημα από την 20η Μαΐου 2005 έως την 31η Αυγούστου 2005 έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "....... ΟΕ"Ι1 να τους πωλήσει η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει ηλεκτρολογικά υλικά συνολικής αξίας 36343, 63 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ'αριθμ. ...., ... και .....μεταχρονολογημένες επιταγές της Γενικής Τράπεζας, της Τράπεζας Κύπρου και της Τράπεζας ALPHA BANK αντίστοιχα με ημερομηνίες 17-11-2005, 31-12-2005 και 12-10-2005 και ποσού 11460, 27, 7.500 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα σε διαταγή της εταιρείας "..... ΟΕ"και των τριών και μεταβίβασε με οπισθογράφηση εις την εταιρεία αυτή την υπ'αριθμ. ...... μεταχρονολογημένη επιταγή της Τράπεζας NOVA BANK με ημερομηνία 28-3-2006 ποσού 9575, 80 ευρώ, ζ) κατά το χρονικό διάστημα από την 7η Ιουλίου 2005 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2005 έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "..... ΕΕ"Κ1, να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει ηλεκτρολογικά υλικά συνολικής αξίας 52.784, 12 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ'αριθμ. ..... και ....... μεταχρονολογημένες επιταγές των Τραπεζών NOVA BANK και EUROBANK αντίστοιχα με ημερομηνίες 30-1-2006 και 30-10-2005, ποσού 10.000 και 8000 ευρώ αντίστοιχα, σε διαταγή της ανωτέρω εταιρείας "..... ΕΕ"αμφότερες, η) κατά το χρονικό διάστημα από την 15η Ιουνίου 2005 έως την 24η Σεπτεμβρίου 2005 έπεισαν τους νομίμους εκπροσώπους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΕ"Λ1 και Λ2 να τους πωλήσει η από αυτούς εκπροσωπούμενη εταιρεία επί πιστώσει πολύπριζα και σόμπες αλογόνου συνολικής αξίας 54.164, 14 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ'αριθμ. ...., ....., ...... και ..... μεταχρονολογημένες επιταγές των τραπεζών, EUROBANK, της πρώτης ALPHA BANK της δεύτερης και τρίτης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της τετάρτης, με ημερομηνίες 31-12-2005, 15-1-2006, 30-1-2006 και 15-11-2005 αντίστοιχα, ποσού 10.000 ευρώ των δύο πρώτων και 9.514, 51 και 8205, 74 ευρώ της τρίτης και τετάρτης σε διαταγή απάντων της ανωτέρω εταιρείας "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΕ", η) κατά το χρονικό διάστημα από την 3η Ιουνίου 2005 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2005 έπεισαν τους προαναφερθέντες Λ1 και Λ2 οι οποίοι είναι νόμιμοι εκπρόσωποι και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΑΕ"να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει ανεμιστήρες εδάφους και οροφής και άλλα είδη συνολικής αξίας 58.649, 66 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών παρέδωσε εις αυτούς τις υπ'αριθμ. ...., ...., ...., .... και .... μεταχρονολογημένες επιταγές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της πρώτης, της Τράπεζας Κύπρου της δεύτερης και της Τράπεζας NOVA BANK των λοιπών, με ημερομηνίες την 30-1-2005, την 15-11-2005, 10-3-2005, 20-3-2006 και 30-3-2006 αντίστοιχα ποσού 19.871, 5835, 15, 9.214, 45, 9.214, 45 και 9.214, 45 ευρώ αντίστοιχα 1) κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Απρίλιο του έτους 2005 έως τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "PLEXACO ABEE"Ν1 να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει πλαστικούς σωλήνες συνολικής αξίας 84.210 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε επιταγές μεταξύ των οποίων και τις υπ'αριθμ. ... και ..... μεταχρονολογημένες επιταγές της Τράπεζας Κύπρου και της Γενικής Τράπεζας αντίστοιχα με ημερομηνίες 30-11-2005 και 15-10-2005, ποσού 10.000 και 5603, 44 ευρώ αντίστοιχα σε διαταγή αμφοτέρων της εταιρείας "PLEXACO ABEE", ια) κατά το χρονικό διάστημα από την 10η Μαϊου 2005 έως την 15η Σεπτεμβρίου 2005 εμφανίσθηκαν εις τον διευθυντή του υποκαταστήματος των Αθηνών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ", Μ1 και παρέστησαν εις αυτόν τα ανωτέρω ψευδή γεγονότα και έπεισαν τόσο αυτόν όσο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας αυτής Μ2 να τους πωλήσει η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει ηλεκτρολογικά υλικά συνολικής αξίας 55.871, 43 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ'αριθμ. ..., ...., ....., ..... , ..... μεταχρονολογημένες επιταγές της Ελληνικής Τράπεζα της πρώτης της Τράπεζας ΕUROBANK της δεύτερης και τέταρτης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της τρίτης και πέμπτης, με ημερομηνίες 30-9-2005, 30-10-2005, 30-12-2005, 31-12-2005 και 30-1-2006 αντίστοιχα, ποσού 10.987, 31, 7.107, 00, 8.658, 81, 8.000 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα σε διαταγή της εταιρείας αυτής "Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε."ιβ) κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Μάϊο του έτους 2005 έως τον Οκτώβριο του έτους 2005 έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ"Ξ1 να τους πωλήσει η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει εμπορεύματα συνολικής αξίας 41.350 ευρώ έναντι των οποίων ο δεύτερος αυτών εξέδωσε και μεταβίβασε εις την εταιρεία αυτή με οπισθογράφηση μεταχρονολογημένες επιταγές, ιγ) κατά το χρονικό διάστημα από την 8η Ιουνίου 2005 έως την 3η Οκτωβρίου 2005 έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας "..... ΕΠΕ"Υ1 να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει ηλεκτρολογικά υλικά συνολικής αξίας 45.677, 80 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ'αριθμ. ...., .... και ..... μεταχρονολημένες επιταγές της Τράπεζας Κύπρου της πρώτης και της Τράπεζας ΑLPHA BANK της δεύτερης και τρίτης με ημερομηνίες την 15-10-2005, 30-11-2005 και 30-12-2005 αντίστοιχα, ποσού 9.164, 30, 9.830, 54 και 11.386, 01 ευρώ αντίστοιχα σε διαταγή της εταιρείας αυτής "......ΕΠΕ"και ιδ) κατά το χρονικό διάστημα από την 25η Μαΐου 2005 έως την 28η Ιουνίου 2005 έπεισαν τον Π1 ο οποίος διατηρεί επιχείρηση με την επωνυμία "...... ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ Τ.V. ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ"να τους πωλήσει κεραίες τηλεοράσεων, πλέγματα, στηρίγματα, συρματόσχοινο και βάσεις ιστών συνολικής αξίας 6.260, 60 ευρώ έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε την υπ'αριθμ. ..... μεταχρονολογημένη επιταγή της Τράπεζας EUROBANK με ημερομηνία 30-10-2005 ποσού 5.762, 98 ευρώ σε διαταγή του Π1 εις τον οποίο κατέβαλε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ ως προκαταβολή έναντι της αξίας των ανωτέρω εμπορευμάτων.
Οι προαναφερθέντες νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιρειών απέστειλαν τα ως άνω εμπορεύματα εις τα, επί των οδών .... και ...... εις την περιοχή των .... Αττικής, καταστήματα του εκκαλούντα κατηγορουμένου και του συγκατηγορουμένου του Χ2. Ο τελευταίος εμφανίζετο εις τους ανωτέρω νομίμους εκπροσώπους των ως άνω εταιρειών και παρέδιδε εις αυτούς τις ως άνω επιταγές ο δε εκκαλών έδιδε τηλεφωνικώς τις σχετικές παραγγελίες εις αυτούς. Την 2α Οκτωβρίου 2005 ο εκκαλών-κατηγορούμενος και ο συγκατηγορούμενός του μετέφεραν τα εμπορεύματα τα οποία επωλήθηκαν εις αυτούς από τα πιο πάνω καταστήματα, έκτοτε δε ο δεύτερος αυτών δεν ενεφανίζετο εις τους νομίμους εκπροσώπους των πιο πάνω αναφερόμενων εταιρειών ο δε εκκαλών δήλωνε εις αυτούς ότι ο συγκατηγορούμενός του ανέμενε την πληρωμή επιταγών πελατών του προκειμένου να εξοφλήσει τις προς αυτούς οφειλές του. Την 6η Νοεμβρίου 2005 διενεργήθηκε έρευνα εις την, επί της οδού .... της περιοχής .... Αττικής, αποθήκη την οποία διατηρούσε ο εκκαλών-κατηγορούμενος. Κατά την έρευνα αυτή ευρέθησαν και κατασχέθηκαν εμπορεύματα τα οποία είχαν πωλήσει εις αυτόν οι πιο πάνω αναφερόμενοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιρειών. Ειδικότερα δε ανευρέθηκαν εμπορεύματα, αξίας 300 ευρώ που επωλήθηκαν από την εταιρεία "ΑΦΟΙ Γ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΑΒΕΕ", αξίας 10.000 ευρώ που επωλήθηκαν από την εταιρεία ".... ΕΠΕ", αξίας 2.500 ευρώ που επωλήθηκαν από την εταιρεία "......ΟΕ", αξίας 10.000 ευρώ που επωλήθηκαν από την εταιρεία "PLEXACO ABEE", αξίας 13.000 ευρώ που επωλήθηκαν από την εταιρεία "Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ"και αξίας 250 ευρώ που επωλήθηκαν από τον Π1 εις τον εκκαλούντα και τον συγκατηγορούμενό του καθώς και εμπορεύματα που επωλήθηκαν εις αυτούς από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών, "ΤΡΙΜΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ", "ΕΜΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ", ".... ΟΕ", "..... ΕΕ", "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΕ", "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ", "..... ΕΠΕ"και "..... ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Τ.V. ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ"των οποίων δεν προσδιορίσθηκε η αξία, όπως και εμπορεύματα τα οποία ανήκαν εις την εταιρεία "..... ΟΕ"καθώς και σε άγνωστες εταιρείες. Την επομένη ημέρα δηλαδή την 7η Νοεμβρίου 2005 διενεργήθηκε έρευνα εις το υπ'αριθμ. ..... ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο μάρκας MERCEDES τύπου S 500, το οποίο οδηγούσε ο εκκαλών-κατηγορούμενος εις την διασταύρωση των οδών ... και ..... της περιοχής Εκάλης, κατά την οποία ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν τριάντα (30) σόμπες αλογόνου, έξι (6) φωτοσωλήνες τύπου XLGS T/13/2, οι υπ'αριθμ. ...., ...., ...., .... και ..... επιταγές των Τραπεζών ΕΓΝΑΤΙΑ της πρώτης, ALPHA BANK της δεύτερης και τρίτης και ΚΥΠΡΟΥ της τετάρτης, ποσού 2.000, 3.500, 2.500, 3.750 και 1.600 ευρώ αντίστοιχα που εσύροντο εις τον υπ'αριθμ. ...... λογαριασμό της εταιρείας "....... ΟΕ"η πρώτη, εις τον λογαριασμό της Ο1 η δεύτερη και η τρίτη, εις τον λογαριασμό του Ο2 η τέταρτη και της Ο3 η πέμπτη, μία συναλλαγματική ποσού 330 ευρώ με ημερομηνία 30-9-2005 σε διαταγή Ο4, δύο ξύλινες σφραγίδες που φέρουν εντύπωμα της εταιρείας ..... EΠΕ ΚΑΙ ..... ΕΠΕ, χειρόγραφες σημειώσεις και φωτοαντίγραφα σημειώσεων καθώς και τιμολόγια και δελτία αποστολής σε φωτοαντίγραφα που φέρουν στοιχεία πελάτη τα στοιχεία του συγκατηγορουμένου του Χ2. Οι κατασχεθείσες δε τριάντα (30) σόμπες αλογόνου και οι έξι (6) φωτοσωλήνες τύπου XLGST/13/2 ανήκαν εις τις εταιρείες "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ"και "ΑΦΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΑΕ". Οι προαναφερθείσες δε επιταγές οι οποίες εδόθηκαν εις τους νομίμους εκπροσώπους των ανωτέρω εταιρειών αν και εμφανίσθηκαν εμπροθέσμως εις τις πληρώτριες Τράπεζες δεν πληρώθηκαν επειδή εις τους λογαριασμούς εις τους οποίους σύροντο δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή των. Ο εκκαλών δε ανεγνωρίσθη από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών "ΤΡΙΜΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ"Β1, "Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ"Μ1 και "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΒΕΕ"Ξ1 ως ο εμφανιζόμενος ως Γ1 ο οποίος προέβαινε τηλεφωνικώς εις τις προς αυτούς παραγγελίες του ανωτέρω ηλεκτρολογικού υλικού από τις εταιρείες αυτές, όπως δε αναφέρουν εις τις καταθέσεις τους ο Β1 και ο Ξ1 ο εκκαλών-κατηγορούμενος είναι γνωστό ότι έχει εξαπατήσει πάρα πολλούς εμπόρους στο παρελθόν και είναι άτομο με το οποίο δεν είναι επιθυμητή η συνεργασία. Με τις προαναφερθείσες δε ψευδείς παραστάσεις ο εκκαλών-κατηγορούμενος, ο οποίος δεν ήταν φερέγγυος ούτε είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια, το όνομά του δε είναι Χ1, δεν ήταν από την Αμερική με πολλά χρήματα, τα καταστήματα δε εις την περιοχή ... λειτούργησαν με αποκλειστικό σκοπό να παραλάβουν αυτός και ο συγκατηγορούμενος του Χ2 εμπορεύματα από τους πιο πάνω αναφερόμενους νομίμους εκπροσώπους των ανωτέρω εταιρειών επί πιστώσει και ακολούθως να εξαφανισθούν χωρίς να εξοφλήσουν την αξία των παραδοθέντων εις αυτούς εμπορευμάτων, οι προαναφερθείσες δε επιταγές εσύροντο εις λογαριασμούς εις τους οποίους δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή των, απεκόμισε (ο εκκαλών) με τον συγκατηγορούμενό του Χ2 παράνομο περιουσιακό όφελος ανερχόμενο εις το συνολικό ποσό των 617.421, 75 ευρώ εις το οποίο ανέρχεται η αξία των εμπορευμάτων που περιήλθε εις την κατοχή αυτού και του συγκατηγορουμένου του με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη των ανωτέρω αναφερομένων νομίμων εκπροσώπων των ως άνω εταιρειών προμηθευτών τους. Όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά προκύπτουν με σαφήνεια και πληρότητα από τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας που αναφέρθηκαν από τα οποία προκύπτει επιπροσθέτως ότι συντρέχει στο πρόσωπο του εκκαλούντα-κατηγορουμένου Χ1 η επιβαρυντική περίσταση της κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια τελέσεως της πράξεως της απάτης αφού από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως αυτής και από την υποδομή που είχε διαμορφώσει με την μίσθωση τριών καταστημάτων εις την περιοχή ..... Αττικής, όπου εζητούσε να αποσταλούν και απεστέλλοντο τα από αυτόν παραγγελόμενα εμπορεύματα από τους ανωτέρω νομίμους εκπροσώπους των πιο πάνω αναφερομένων εταιρειών καθώς και την μίσθωση αποθήκης εις το ..... όπου μετέφερε εν συνεχεία τα εμπορεύματα αυτά από τα πιο πάνω καταστήματα, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της ιδίας πράξεως, προκύπτει, σκοπός του πορισμού σημαντικού και σταθερού εισοδήματος, επί πλέον δε σταθερή ροπή του προς διάπραξη του αντιστοίχου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητός του ενώ το συνολικό όφελος που απεκόμισε με τον συγκατηγορούμενό του καθώς και η συνολική ζημία που προξενήθηκε εις τους ανωτέρω νομίμους εκπροσώπους των πιο πάνω εταιρειών προμηθευτών του πωλητών υπερβαίνει όχι μόνο το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ αλλά και το χρηματικό ποσό των 73.000 ευρώ αφού ανέρχεται εις το χρηματικό ποσό των 617.421, 75 ευρώ. Μετά από αυτά, το Συμβούλιο Εφετών, αναφερόμενο στην εισαγγελική πρόταση και αφού έλαβε υπ'όψη το μετά από αυτή υποβληθέν από 1-6-2007 υπόμνημα του αναιρεσείοντος, έκρινε ότι υπό τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά επιβεβαιώνεται επαρκώς και αποχρώντως η εκ μέρους του εκκαλούντα-κατηγορουμένου τέλεση της άδικης πράξης της απάτης κατά συναυτουργία και κατ'εξακολούθηση τελεσθείσα από υπαιτίους που διαπράττουν απάτες κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια από την οποία το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το χρηματικό ποσό των 73.000 ευρώ, δηλαδή ότι προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής αυτού και, αφού απέρριψε κατ'ουσίαν την έφεση τούτου, επεκύρωσε το πρωτόδικο βούλευμα. Με τις παραδοχές αυτές το ανωτέρω Συμβούλιο Εφετών διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την ως άνω απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ'αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση, εν σχέσει προς τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία της προαναφερομένης αξιοποίνου πράξεως, μνημονεύονται δε κατ'είδος τα αποδεικτικά μέσα που θεμελιώνουν τα περιστατικά αυτά και παρατίθενται οι σκέψεις και οι συλλογισμοί με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και έκρινε αυτό ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις διά την παραπομπή του αναιρεσείοντος στο ακροατήριο του ανωτέρω δικαστηρίου. Εξ άλλου, με τις παραδοχές του, το εκδόν το προσβαλλόμενο βούλευμα ανωτέρω συμβούλιο ορθώς εφήρμοσε και ερμήνευσε τις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις μεταξύ των οποίων και εκείνη του άρθρ. 13 στοιχ. στ' Π.Κ., και δεν παρεβίασε αυτές ούτε εκ πλαγίου. Επομένως, οι προβαλλόμενοι περί του αντιθέτου αναιρετικοί λόγοι, εκ του άρθρ. 484 § 1 στοιχ. β', δ' Κ.Π.Δ., είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Οι δε αιτιάσεις διά των οποίων πλήττεται η ανέλεγκτη αναιρετικώς εκτίμηση των αποδείξεων και η επίσης ανέλεγκτη αναιρετικώς, κατά τα προεκτιθέμενα, απόρριψη του αιτήματος του αναιρεσείοντος, περί διενεργείας συμπληρωματικής ανακρίσεως, είναι απαράδεκτες, λαμβανομένου υπ'όψη ότι αιτιολογείται πλήρως, ως άνω, η κρίση του συμβουλίου, περί υπάρξεως αποχρωσών ενδείξεων ενοχής, από τα λοιπά στοιχεία, τα οποία παραθέτει και εκτιμά τούτο. Κατ'ακολουθία, πρέπει να απορριφθή η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθή ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς-Προτείνω
Να απορριφθή η από 13-9-2007 αίτηση αναιρέσεως του Χ1, κατά του υπ'αριθμ. 1564/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και Να καταδικασθή ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Αθήναι 21 Δεκεμβρίου 2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός
Αφού άκουσε τον παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος με σκοπό αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α)αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ (5.000.000 δρχ.) ή β)αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ (25.000.000 δρχ.). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτούνται: α)σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία η πραγμάτωση του οφέλους, β)εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από τα οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή και γ)βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη. Ως γεγονότα νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν όμως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων που ανάγονται στο παρόν ή στο παρελθόν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή κατάσταση από το δράστη που έχει ειλημμένη την απόφαση να μην εκπληρώσει την υποχρέωση και τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης. Εξάλλου έλλειψη της επιβαλλόμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠοινΔ λόγο αναίρεσης του παραπεμπτικού βουλεύματος, υπάρχει όταν εκτίθενται σ' αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία το Συμβούλιο συνήγαγε την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων για την συγκρότηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος, για το οποίο ασκήθηκε κατά του κατηγορουμένου ποινική δίωξη, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία πείστηκε για τη συνδρομή των περιστατικών αυτών και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί με βάση τους οποίους υπήγαγε τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τη συγκρότηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης της αξιόποινης πράξης, που προβλέπεται και τιμωρείται από την ουσιαστική ποινική διάταξη, στην οποία αυτά υπήχθησαν και έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις για την πραγμάτωση του εγκλήματος και την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου για την πράξη για την οποία ασκήθηκε κατ' αυτού ποινική δίωξη. Η επιβαλλόμενη από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ αιτιολογία υπάρχει και όταν το Συμβούλιο αναφέρεται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, αφού η τελευταία αποτελεί τμήμα του ίδιου βουλεύματος και το Συμβούλιο αποδέχεται τα διαλαμβανόμενα σ' αυτήν, με την προϋπόθεση ότι εκτίθενται στην πρόταση με σαφήνεια και πληρότητα τα προκύψαντα από τη ανάκριση ή την προανάκριση πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνάγονται αυτά και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί που στηρίζουν την εισαγγελική πρόταση, με την οποία συντάσσεται και η κρίση του Συμβουλίου, ώστε θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το Συμβούλιο των ιδίων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισμών. Τέλος, κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. Β' του ΚΠοινΔ συνιστά λόγο αναιρέσεως του βουλεύματος η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης που εφαρμόσθηκε στο βούλευμα. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει όταν το Συμβούλιο προσδίδει στην ουσιαστική ποινική διάταξη έννοια διαφορετική από εκείνη που πραγματικά αυτή έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή τέτοιας διάταξης συντρέχει, όταν το Συμβούλιο, χωρίς να παρερμηνεύει αυτήν, δεν υπάγει στην αληθινή έννοιά της τα προκύψαντα από την ανάκριση ή την προανάκριση και δεκτά γενόμενα από αυτό περιστατικά, αλλά τα υπάγει σε άλλη διάταξη νόμου που δεν αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, πράγμα που συμβαίνει όταν στο βούλευμα έχουν εμφιλοχωρήσει, κατά την έκθεση και ανάπτυξη των πραγματικών περιστατικών, ασάφειες αντιφάσεις ή λογικά κενά, ώστε να μην είναι εφικτός ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο για την ορθή ή όχι εφαρμογή του νόμου, οπότε το βούλευμα στερείται νόμιμης βάσης.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο με αριθ. 1564/2007 βούλευμά του, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με επιτρεπτή αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, δέχτηκε, κατά την ανέλεγκτη αναιρετικώς περί τα πράγματα κρίση του, την οποία στήριξε στη συνεκτίμηση των μέσων αποδείξεως που αναφέρει και προσδιορίζει κατ' είδος, ότι προέκυψαν ως προς την πράξη της απάτης σε βαθμό κακουργήματος, τα ακόλουθα κατά τα ουσιώδη μέρη των πραγματικά περιστατικά? "Ο εκκαλών-κατηγορούμενος Χ1 ήταν επί πολλά έτη έμπορος ηλεκτρολογικού υλικού και συναφών αντικειμένων. Είναι δε άριστος γνώστης όλων των εμπορευμάτων των σχετικών με το ηλεκτρολογικό υλικό, γνωρίζει τους πλήρεις κωδικούς των εισαγωγικών εταιρειών και δύναται να προβαίνει σε παραγγελίες εξειδικευμένου ηλεκτρολογικού υλικού. Επειδή όμως σε βάρος του έχουν εκδοθεί πολλές αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διάφορα αδικήματα, όπως της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, της πλαστογραφίας, της υπεξαίρεσης, της απάτης και της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, είχε δε πολλές εκκρεμότητες με την ΔΟΥ Α' Πειραιώς, δεν ήταν δυνατή η χορήγηση σ' αυτόν δανείων και "μπλοκ" επιταγών από τις Τράπεζες. Προκειμένου δε ο εκκαλών-κατηγορούμενος να επιτύχει την εξαπάτηση εμπόρων ηλεκτρολογικού υλικού και να αποσπάσει από αυτούς εμπορεύματα του ανωτέρω αναφερόμενου είδους, χρησιμοποιούσε τρίτους, οι οποίοι εφέροντο ως φερέγγυοι στις μέλλουσες συναλλαγές τους με εμπόρους του λεχθέντος υλικού, καθοδηγών αυτούς. 'Ενας εκ των φερομένων ως φερέγγυων στους λεχθέντες εμπόρους είναι και ο συγκατηγορούμενος του εκκαλούντος-κατηγορουμένου Χ2, ο οποίος είναι ηλικίας είκοσι πέντε (25) ετών. Ο τελευταίος συμφωνήθηκε με τον εκκαλούντα όπως, προς εξαπάτηση των προαναφερθέντων εμπόρων, εμφανίζεται σ' αυτούς και τους παριστά τα πιο κάτω αναφερόμενα ψευδή γεγονότα. Ο εκκαλών δε ανέλαβε όπως, προς επίτευξη του ανωτέρω παρανόμου σκοπού του, προβαίνει σε παραγγελίες ιδίως ειδικού υλικού, για το οποίο υπήρχε ζήτηση από τους λιανοπωλητές και χονδρεμπόρους και συνεπώς ευκόλως και ευχερώς μεταπωλουμένου περαιτέρω. Προς υλοποίηση της αποφασισθείσας, από τον εκκαλούντα-κατηγορούμενο και το συγκατηγορούμενό του, εξαπάτησης των προαναφερθέντων εμπόρων, ο δεύτερος αυτών ενεφανίζετο σ' αυτούς, τους οποίους του υπεδείκνυε ο πρώτος και παριστούσε ψευδώς σ' αυτούς ότι είναι, γόνος επιχειρηματικής οικογένειας, ιδιοκτήτης τριών καταστημάτων στις ..... Αττικής με αντικείμενο το γενικό εμπόριο, ότι ο πατέρας του είναι μεγαλοεργολάβος και μεγαλοκατασκευαστής ξενοδοχείων, ότι διενεργεί εξαγωγές στην Αλβανία και τα Αραβικά Κράτη, ότι είναι κάτοχος μεγάλης ακίνητης περιουσίας στο Ηράκλειο Κρήτης και ότι τον χρηματοδοτούσε ο παππούς του, που είχε προ διετίας κερδίσει μεγάλα χρηματικά ποσά στο ΛΟΤΤΟ. Στους προαναφερθέντες εμπόρους ο Χ2 εμφάνιζε τον εκκαλούντα ως συνεργάτη του, ονομαζόμενο Γ1, ως προερχόμενο από την Αμερική και διαθέτοντα πολλά χρήματα. Στους ίδιους δε εμπόρους τόσο ο Χ1 όσο και ο εκκαλών-κατηγορούμενος παριστούσαν επί πλέον ψευδώς ότι διατηρούν επιχείρηση χονδρικής πώλησης πάσης φύσεως ειδών με μεγάλο δίκτυο διανομής στην αγορά της Αθήνας και της επαρχίας, καθώς και ότι οι επιταγές που εκδίδονταν από τον πρώτο αυτών, χάριν καταβολής, καθώς και οι επιταγές πελατών των, τις οποίες μεταβίβαζε δι' οπισθογραφήσεως ο πρώτος αυτών σ' αυτούς, για την αγορά προϊόντων από αυτούς, εσύροντο σε λογαριασμούς στους οποίους τόσο κατά την έκδοση όσο και την πληρωμή των υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια προς πληρωμή των από τις πληρώτριες τράπεζες. Τις ψευδείς δε αυτές παραστάσεις ενίσχυε τηλεφωνικώς ο εκκαλών-κατηγορούμενος ο οποίος προέβαινε στις σχετικές παραγγελίες προς τους ανωτέρω εμπόρους. Οι τελευταίοι πείσθηκαν από τις προεκτεθείσες ψευδείς παραστάσεις του εκκαλούντος-κατηγορουμένου και του συγκατηγορουμένου του και επώλησαν σ' αυτούς επί πιστώσει προϊόντα των, τα οποία αυτοί παρέλαβαν. Συγκεκριμένα, με τις πιο πάνω αναφερόμενες ψευδείς παραστάσεις ο εκκαλών-κατηγορούμενος και ο συγκατηγορούμενός του α) κατά το χρονικό διάστημα από τις αρχές του μηνός Απριλίου του έτους 2005 έως και το μήνα Οκτώβριο του ιδίου έτους έπεισαν το νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία "ΤΡΙΜΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ", Β1, να πωλήσει σ' αυτούς η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει ηλεκρολογικά υλικά συνολικής αξίας 57.397 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών Χ2 εξέδωσε τις υπ' αριθμ.... και ...... μεταχρονολογημένες επιταγές της Γενικής Τράπεζας, με ημερομηνίες 31-12-2005 και 15-10-2005, ποσού 7.764,50 και 9.897,0 ευρώ αντίστοιχα, σε διαταγή της εταιρείας αυτής "ΤΡΙΜΕΛ ΑΕ" και μετεβίβασε με οπισθογράφηση στην εταιρεία αυτή τις υπ' αριθμ. ...., .... και .... μεταχρονολογημένες επιταγές της ΕΤΕ, της AMERICAN BANK OF ALBANIA και της Εμπορικής Τράπεζας, αντίστοιχα, με ημερομηνίες 15-10-2005, 30-11-2005 και 15-12-2005 και ποσού 9.300, 19.235,50 και 11.200 ευρώ, αντίστοιχα, β) κατά το χρονικό διάστημα από τη 15η Απριλίου 2005 έως τη 14η Σεπτεμβρίου 2005, έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία "ΕΜΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ", Ε1 να πωλήσει σ' αυτούς η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει ηλεκτρολογικό υλικό συνολικής αξίας 34.699,11 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών Χ2 εξέδωσε τις υπ' αριθμ. ...., ...... και ..... μεταχρονολογημένες επιταγές της Τράπεζας EUROBANK της πρώτης και τρίτης και Γενικής Τράπεζας της δεύτερης, χρηματικού ποσού 5.759,31, 8.247,67 και 9.500 ευρώ, αντίστοιχα, σε διαταγή και των τριών της ανώνυμης εταιρείας "ΕΜΜΙS ΑΒΕΕ", γ) κατά το χρονικό διάστημα από τη 15η Απριλίου 2005 έως την 29η Ιουλίου 2005 έπεισαν το νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία "ΑΦΟΙ Γ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΑΒΕΕ", Ζ1 να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει φωτιστικά αξίας 29.011,14 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ' αριθμ. ....,.... και ...... μεταχρονολογημένες επιταγές των Τραπεζών NOVA BANK, Ελληνικής Τράπεζας και Τράπεζας Κύπρου, αντίστοιχα, με ημερομηνίες 31-12-2005, 9-10-2005 και 30-9-2005, ποσού 5.326, 8.000 και 5.858,44 ευρώ, αντίστοιχα, σε διαταγή της εταιρείας "ΑΦΟΙ Γ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΑΒΕΕ", δ) κατά το χρονικό διάστημα από την 6η Ιουλίου 2005 έως την 1η Οκτωβρίου 2005 έπεισαν το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "...... ΕΠΕ", Η1, να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει καλώδια συνολικής αξίας 31.003,12 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών παρέδωσε στο Η1 τέσσερες μεταχρονολογημένες επιταγές, ε) κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Αύγουστο του έτους 2005 έως το μήνα Οκτώβριο του ίδιου έτους έπεισαν τον νόμιμο εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ".... ΟΕ", Θ1 να πωλήσει σ' αυτούς η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει σώματα καλοριφέρ, ηλιακούς θερμοσίφωνες και λέβητες συνολικής αξίας 30.000 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε την υπ' αριθμ. .... μεταχρονολογημένη επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με ημερομηνία 30-12-2005, ποσού 8.248,49 ευρώ σε διαταγή της εταιρείας "...... ΟΕ" και μεταβίβασε με οπισθογράφηση την υπ' αριθμ. ..... μεταχρονολογημένη επιταγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, με ημερομηνία 30-9-2005, ποσού 9.300 ευρώ, στ) κατά το χρονικό διάστημα από την 20η Μαΐου 2005 έως την 31η Αυγούστου 2005 έπεισαν το νόμιμο εκπρόσωπο της ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία "......ΟΕ", Ι1 να τους πωλήσει η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει ηλεκτρολογικά υλικά συνολικής αξίας 36.343,63 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ' αριθμ. ...., .... και ..... μεταχρονολογημένες επιταγές της Γενικής Τράπεζας, της Τράπεζας Κύπρου και της Τράπεζας ALPHA BANK, αντίστοιχα, με ημερομηνίες 17-11-2005, 31-12-2005 και 12-10-2005 και ποσού 11.460,27, 7.500 και 10.000 ευρώ, αντίστοιχα, σε διαταγή της εταιρείας "..... ΟΕ" και των τριών και μεταβίβασε με οπισθογράφηση στην εταιρεία αυτή την υπ' αριθμ. ..... μεταχρονολογημένη επιταγή της Τράπεζας NOVA BANK, με ημερομηνία 28-3-2006, ποσού 9.575,80 ευρώ, ζ) κατά το χρονικό διάστημα από την 7η Ιουλίου 2005 έως την 30η Σεπτεμβρίου 2005 έπεισαν το νόμιμο εκπρόσωπο της ετερόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία "...... ΕΕ", Κ1, να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει ηλεκτρολογικά υλικά συνολικής αξίας 52.784,12 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ' αριθμ. ... και ..... μεταχρονολογημένες επιταγές των Τραπεζών NOVA BANK και EUROBANK, αντίστοιχα, με ημερομηνίες 30-1-2006 και 30-10-2005, ποσού 10.000 και 8.000 ευρώ, αντίστοιχα, σε διαταγή της ανωτέρω εταιρείας "...... ΕΕ" αμφότερες, η) κατά το χρονικό διάστημα από τη 15η Ιουνίου 2005 έως την 24η Σεπτεμβρίου 2005 έπεισαν τους νομίμους εκπροσώπους της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΕ", Λ1 και Λ2 να τους πωλήσει η από αυτούς εκπροσωπούμενη εταιρεία επί πιστώσει πολύπριζα και σόμπες αλογόνου, συνολικής αξίας 54.164,14 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ' αριθμ. ...., ...., .... και ..... μεταχρονολογημένες επιταγές των τραπεζών, EUROBANK, της πρώτης, ALPHA BANK της δεύτερης και τρίτης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της τέταρτης, με ημερομηνίες 31-12-2005, 15-1-2006, 30-1-2006 και 15-11-2005, αντίστοιχα, ποσού 10.000 ευρώ των δύο πρώτων και 9.514,51 και 8.205,74 ευρώ της τρίτης και τέταρτης, σε διαταγή απάντων της ανωτέρω εταιρείας "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΕ", η) κατά το χρονικό διάστημα από την 3η Ιουνίου 2005 έως την 1η Σεπτεμβρίου 2005 έπεισαν τους προαναφερθέντες Λ1 και Λ2, οι οποίοι είναι νόμιμοι εκπρόσωποι και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΑΕ", να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει ανεμιστήρες εδάφους και οροφής και άλλα είδη συνολικής αξίας 58.649,66 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών παρέδωσε σ' αυτούς τις υπ' αριθμ. ...., ...., ....., ..... και ...... μεταχρονολογημένες επιταγές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της πρώτης, της Τράπεζας Κύπρου της δεύτερης και της Τράπεζας NOVA BANK των λοιπών, με ημερομηνίες την 30-1-2005, την 15-11-2005, 10-3-2005, 20-3-2006 και 30-3-2006, αντίστοιχα, ποσού 19.871, 5.835,15, 9.214,45, 9.214,45 και 9.214,45 ευρώ, αντίστοιχα, ι) κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Απρίλιο του έτους 2005 έως τον Οκτώβριο του ιδίου έτους, έπεισαν το νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία "PLEXACO ABEE", Ν1 να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει πλαστικούς σωλήνες συνολικής αξίας 84.210 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε επιταγές μεταξύ των οποίων και τις υπ' αριθμ. .... και ...... μεταχρονολογημένες επιταγές της Τράπεζας Κύπρου και της Γενικής Τράπεζας, αντίστοιχα, με ημερομηνίες 30-11-2005 και 15-10-2005, ποσού 10.000 και 5.603,44 ευρώ αντίστοιχα σε διαταγή αμφοτέρων της εταιρείας "PLEXACO ABEE", ια) κατά το χρονικό διάστημα από τη 10η Μαΐου 2005 έως τη 15η Σεπτεμβρίου 2005 εμφανίσθηκαν στο διευθυντή του υποκαταστήματος των Αθηνών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ", Μ1 και παρέστησαν σ' αυτόν τα ανωτέρω ψευδή γεγονότα και έπεισαν τόσο αυτόν όσο και το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας αυτής Μ2 να τους πωλήσει η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει ηλεκτρολογικά υλικά συνολικής αξίας 55.871,43 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ' αριθμ. ...., ...., ...., .... και ..... μεταχρονολογημένες επιταγές της Ελληνικής Τράπεζα της πρώτης, της Τράπεζας ΕUROBANK της δεύτερης και τέταρτης και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της τρίτης και πέμπτης, με ημερομηνίες 30-9-2005, 30-10-2005, 30-12-2005, 31-12-2005 και 30-1-2006, αντίστοιχα, ποσού 10.987,31, 7.107,00, 8.658,81, 8.000 και 10.000 ευρώ, αντίστοιχα, σε διαταγή της εταιρείας αυτής "Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ Α.Ε.", ιβ) κατά το χρονικό διάστημα από το μήνα Μάϊο του έτους 2005 έως τον Οκτώβριο του έτους 2005 έπεισαν το νόμιμο εκπρόσωπο της ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ", Ξ1 να τους πωλήσει η ανωτέρω εταιρεία επί πιστώσει εμπορεύματα συνολικής αξίας 41.350 ευρώ, έναντι των οποίων ο δεύτερος αυτών εξέδωσε και μεταβίβασε στην εταιρεία αυτή με οπισθογράφηση μεταχρονολογημένες επιταγές, ιγ) κατά το χρονικό διάστημα από την 8η Ιουνίου 2005 έως την 3η Οκτωβρίου 2005 έπεισαν το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ".... ΕΠΕ" Υ1 να τους πωλήσει η εταιρεία αυτή επί πιστώσει ηλεκτρολογικά υλικά συνολικής αξίας 45.677,80 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε τις υπ' αριθμ. ..., .... και ..... μεταχρονολημένες επιταγές της Τράπεζας Κύπρου της πρώτης και της Τράπεζας ΑLPHA BANK της δεύτερης και τρίτης, με ημερομηνίες την 15-10-2005, 30-11-2005 και 30-12-2005, αντίστοιχα, ποσού 9.164,30, 9.830,54 και 11.386,01 ευρώ, αντίστοιχα, σε διαταγή της εταιρείας αυτής "..... ΕΠΕ" και ιδ) κατά το χρονικό διάστημα από την 25η Μαΐου 2005 έως την 28η Ιουνίου 2005 έπεισαν το Π1, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση με την επωνυμία "......ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ Τ.V. ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ" να τους πωλήσει κεραίες τηλεοράσεων, πλέγματα, στηρίγματα, συρματόσχοινο και βάσεις ιστών συνολικής αξίας 6.260,60 ευρώ, έναντι της οποίας ο δεύτερος αυτών εξέδωσε την υπ' αριθμ. ..... μεταχρονολογημένη επιταγή της Τράπεζας EUROBANK, με ημερομηνία 30-10-2005, ποσού 5.762,98 ευρώ, σε διαταγή του Π1, στον οποίο κατέβαλε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ, ως προκαταβολή έναντι της αξίας των ανωτέρω εμπορευμάτων.
Οι προαναφερθέντες νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιρειών απέστειλαν τα ως άνω εμπορεύματα στα, επί των οδών .... και .... στην περιοχή των ... Αττικής, καταστήματα του εκκαλούντος-κατηγορουμένου και του συγκατηγορουμένου του Χ2. Ο τελευταίος ενεφανίζετο στους ανωτέρω νομίμους εκπροσώπους των ως άνω εταιρειών και παρέδιδε σ' αυτούς τις ως άνω επιταγές, ο δε εκκαλών έδιδε τηλεφωνικώς τις σχετικές παραγγελίες σ' αυτούς.
Τη 2α Οκτωβρίου 2005 ο εκκαλών-κατηγορούμενος και ο συγκατηγορούμενός του μετέφεραν τα εμπορεύματα, τα οποία επωλήθησαν σ' αυτούς από τα πιο πάνω καταστήματα, έκτοτε δε ο δεύτερος αυτών δεν ενεφανίζετο στους νομίμους εκπροσώπους των πιο πάνω αναφερόμενων εταιρειών, ο δε εκκαλών δήλωνε σ' αυτούς ότι ο συγκατηγορούμενός του ανέμενε την πληρωμή επιταγών πελατών του προκειμένου να εξοφλήσει τις προς αυτούς οφειλές του. Την 6η Νοεμβρίου 2005 διενεργήθηκε έρευνα στην, επί της οδού ...., της περιοχής ..... Αττικής, αποθήκη, την οποία διατηρούσε ο εκκαλών-κατηγορούμενος. Κατά την έρευνα αυτή ευρέθησαν και κατασχέθηκαν εμπορεύματα, τα οποία είχαν πωλήσει σ' αυτόν οι πιο πάνω αναφερόμενοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω εταιρειών. Ειδικότερα δε ανευρέθηκαν εμπορεύματα, αξίας 300 ευρώ, που επωλήθησαν από την εταιρεία "ΑΦΟΙ Γ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΑΒΕΕ", αξίας 10.000 ευρώ, που επωλήθησαν από την εταιρεία "I...... ΕΠΕ", αξίας 2.500 ευρώ, που επωλήθησαν από την εταιρεία "...... ΟΕ", αξίας 10.000 ευρώ, που επωλήθησαν από την εταιρεία "PLEXACO ABEE", αξίας 13.000 ευρώ, που επωλήθησαν από την εταιρεία "Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ" και αξίας 250 ευρώ, που επωλήθησαν από το Π1 στον εκκαλούντα και το συγκατηγορούμενό του, καθώς και εμπορεύματα που επωλήθησαν σ' αυτούς από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών, "ΤΡΙΜΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ", "ΕΜΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ", "...... ΟΕ", "..... ΕΕ", "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΕΕ", "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΒΕΕ", "..... ΕΠΕ" και "....... ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Τ.V. ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ", των οποίων δεν προσδιορίσθηκε η αξία, όπως και εμπορεύματα, τα οποία ανήκαν στην εταιρεία "...... ΟΕ", καθώς και σε άγνωστες εταιρείες.
Την επομένη ημέρα, δηλαδή την 7η Νοεμβρίου 2005, διενεργήθηκε έρευνα στο υπ' αριθμ. ..... ιδιωτικής χρήσης επιβατηγό αυτοκίνητο, μάρκας MERCEDES, τύπου S 500, το οποίο οδηγούσε ο εκκαλών-κατηγορούμενος στη διασταύρωση των οδών .....και ....., της περιοχής Εκάλης, κατά την οποία ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν τριάντα (30) σόμπες αλογόνου, έξι (6) φωτοσωλήνες τύπου XLGS T/13/2, οι υπ' αριθμ. ...., ...., ...., .... και ..... επιταγές των Τραπεζών ΕΓΝΑΤΙΑ της πρώτης, ALPHA BANK της δεύτερης και τρίτης και ΚΥΠΡΟΥ της τέταρτης, ποσού 2.000, 3.500, 2.500 , 3.750 και 1.600 ευρώ, αντίστοιχα, που εσύροντο στον υπ' αριθμ. .... λογαριασμό της εταιρείας "..... ΟΕ" η πρώτη, στο λογαριασμό της Ο1 η δεύτερη και η τρίτη, στο λογαριασμό του Ο2 η τέταρτη και της Ο3 η πέμπτη, μία συναλλαγματική ποσού 330 ευρώ, με ημερομηνία 30-9-2005, σε διαταγή Ο4, δύο ξύλινες σφραγίδες που φέρουν εντύπωμα της εταιρείας ..... ΕΠΕ, χειρόγραφες σημειώσεις και φωτοαντίγραφα σημειώσεων, καθώς και τιμολόγια και δελτία αποστολής, σε φωτοαντίγραφα, που φέρουν στοιχεία πελάτη τα στοιχεία του συγκατηγορουμένου του Χ2.Οι κατασχεθείσες δε τριάντα (30) σόμπες αλογόνου και οι έξι (6) φωτοσωλήνες τύπου XLGST/13/2 ανήκαν στις εταιρείες "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ" και "ΑΦΟΙ ΘΕΡΙΑΝΟΥ ΑΕ". Οι προαναφερθείσες δε επιταγές, οι οποίες δόθηκαν στους νομίμους εκπροσώπους των ανωτέρω εταιρειών, αν και εμφανίσθηκαν εμπροθέσμως στις πληρώτριες Τράπεζες δεν πληρώθηκαν, επειδή στους λογαριασμούς στους οποίους εσύροντο δεν υπήρχαν διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή των.
Ο εκκαλών δε αναγνωρίσθηκε από τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών, "ΤΡΙΜΕΛ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ", Β1, "Γ. ΠΑΡΠΑΝΕΛΑΣ ΑΕ", Μ1 και "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΒΕΕ", Ξ1, ως ο εμφανιζόμενος ως Γ1, ο οποίος προέβαινε τηλεφωνικώς στις προς αυτούς παραγγελίες του ανωτέρω ηλεκτρολογικού υλικού από τις εταιρείες αυτές, όπως δε αναφέρουν στις καταθέσεις τους ο Β1 και ο Ξ1 ο εκκαλών-κατηγορούμενος είναι γνωστό ότι έχει εξαπατήσει πάρα πολλούς εμπόρους στο παρελθόν και είναι άτομο με το οποίο δεν είναι επιθυμητή η συνεργασία. Με τις προαναφερθείσες δε ψευδείς παραστάσεις ο εκκαλών-κατηγορούμενος, ο οποίος δεν ήταν φερέγγυος ούτε είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια, το όνομά του δε είναι Χ1, δεν ήταν από την Αμερική, με πολλά χρήματα, τα καταστήματα δε στην περιοχή ..... λειτούργησαν με αποκλειστικό σκοπό να παραλάβουν αυτός και ο συγκατηγορούμενός του Χ2 εμπορεύματα από τους πιο πάνω αναφερόμενους νομίμους εκπροσώπους των ανωτέρω εταιρειών επί πιστώσει και ακολούθως να εξαφανισθούν, χωρίς να εξοφλήσουν την αξία των παραδοθέντων σ' αυτούς εμπορευμάτων, οι προαναφερθείσες δε επιταγές εσύροντο σε λογαριασμούς στους οποίους δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια για την πληρωμή των, αποκόμισε (ο εκκαλών) με το συγκατηγορούμενό του Χ2 παράνομο περιουσιακό όφελος ανερχόμενο στο συνολικό ποσό των 617.421,75 ευρώ, στο οποίο ανέρχεται η αξία των εμπορευμάτων που περιήλθε στην κατοχή αυτού και του συγκατηγορουμένου του, με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη των ανωτέρω αναφερομένων νομίμων εκπροσώπων των ως άνω εταιρειών προμηθευτών τους.
Όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά προκύπτουν με σαφήνεια και πληρότητα από τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας που αναφέρθηκαν, από τα οποία προκύπτει επιπροσθέτως ότι συντρέχει στο πρόσωπο του εκκαλούντος-κατηγορουμένου Χ1 η επιβαρυντική περίσταση της κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τελέσεως της πράξεως της απάτης, αφού από την επανειλημμένη τέλεση της πράξεως αυτής και από την υποδομή που είχε διαμορφώσει με τη μίσθωση τριών καταστημάτων στην περιοχή .... Αττικής, όπου ζητούσε να αποσταλούν και αποστέλλονταν τα από αυτόν παραγγελόμενα εμπορεύματα από τους ανωτέρω νομίμους εκπροσώπους των πιο πάνω αναφερομένων εταιρειών, καθώς και τη μίσθωση αποθήκης στο ......, όπου μετέφερε εν συνεχεία τα εμπορεύματα αυτά από τα πιο πάνω καταστήματα, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της ιδίας πράξεως, προκύπτει, σκοπός του πορισμού σημαντικού και σταθερού εισοδήματος, επί πλέον δε σταθερή ροπή του προς διάπραξη του αντιστοίχου εγκλήματος ως στοιχείο της προσωπικότητάς του, ενώ το συνολικό όφελος που αποκόμισε με το συγκατηγορούμενό του, καθώς και η συνολική ζημία που προξενήθηκε στους ανωτέρω νομίμους εκπροσώπους των πιο πάνω εταιρειών προμηθευτών του πωλητών υπερβαίνει όχι μόνο το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, αλλά και το χρηματικό ποσό των 73.000 ευρώ, αφού ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 617.421,75 ευρώ".
Μετά από αυτά, το Συμβούλιο Εφετών, αναφερόμενο στην εισαγγελική πρόταση και αφού έλαβε υπόψη το μετά από αυτή υποβληθέν από 1-6-2007 υπόμνημα του αναιρεσείοντος, έκρινε ότι υπό τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά επιβεβαιώνεται επαρκώς και αποχρώντως η εκ μέρους του εκκαλούντος-κατηγορουμένου τέλεση της άδικης πράξης της απάτης κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, τελεσθείσα από υπαιτίους που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από την οποία το συνολικό όφελος και η συνολική ζημία υπερβαίνουν το χρηματικό ποσό των 73.000 ευρώ.
Με τις παραδοχές αυτές το ανωτέρω Συμβούλιο Εφετών διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την ως άνω απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται σ' αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση, εν σχέσει προς τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία της προαναφερόμενης αξιοποίνου πράξεως, μνημονεύονται δε κατ' είδος τα αποδεικτικά μέσα που θεμελιώνουν τα περιστατικά αυτά και παρατίθενται οι σκέψεις και οι συλλογισμοί με βάση τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στις εφαρμοσθείσες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 13 περ. στ', 26 παρ. 1α, 27, 45, 98, 386 παρ. 1, 3 α, β ΠΚ και έκρινε αυτό ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις γιά την παραπομπή του αναιρεσείοντος στο ακροατήριο του ανωτέρω δικαστηρίου. Εξ άλλου, με τις παραδοχές του, το εκδόν το προσβαλλόμενο βούλευμα ανωτέρω Συμβούλιο ορθά εφάρμοσε και ερμήνευσε τις ανωτέρω ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, και δεν παραβίασε αυτές ούτε εκ πλαγίου. Επομένως, οι προβαλλόμενοι περί του αντιθέτου αναιρετικοί λόγοι, εκ του άρθρ. 484 § 1 στοιχ. β', δ' ΚΠοινΔ, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Οι δε αιτιάσεις διά των οποίων πλήττεται η ανέλεγκτη αναιρετικώς εκτίμηση των αποδείξεων και η επίσης ανέλεγκτη αναιρετικώς, απόρριψη του αιτήματος του αναιρεσείοντος, περί διενεργείας συμπληρωματικής ανακρίσεως, είναι απαράδεκτες, λαμβανομένου υπόψη ότι αιτιολογείται πλήρως, ως άνω, η κρίση του συμβουλίου, περί υπάρξεως αποχρωσών ενδείξεων ενοχής, από τα λοιπά στοιχεία, τα οποία παραθέτει και εκτιμά τούτο.
Από την διάταξη του άρθρου 309 § 2 Κ.Π.Δ. σαφώς προκύπτει, ότι αν το Συμβούλιο δεν απαντήσει επί της αιτήσεως του κατηγορουμένου περί αυτοπρόσωπης εμφανίσεως ενώπιόν του, ή αν αρνηθεί αναιτιολόγητα την εμφάνιση αυτή, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα, σύμφωνα με το άρθρο 171 § 1 εδ. δ' ΚΠοινΔ, ιδρύουσα λόγο αναιρέσεως κατά βουλεύματος, κατ'άρθρ. 484 § 1 στοιχ. α' ΚΠοινΔ. Στην προκείμενη περίπτωση, από την παραδεκτή επισκόπηση της εφέσεως του αναιρεσείοντος κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος, προς έλεγχο της βασιμότητας λόγου αναιρέσεως, προκύπτει ότι δεν διαλαμβάνεται σ' αυτή αίτημα τούτου, περί αυτοπρόσωπης εμφανίσεώς του ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Επομένως, ο ισχυρισμός του αναιρεσείοντος, ότι απορρίφθηκε αναιτιολόγητα το περί αυτοπρόσωπης εμφανίσεώς του ενώπιον του ανωτέρω Συμβουλίου αίτημά του, υποβληθέν με την ανωτέρω έφεσή του, είναι αβάσιμος και, κατ' ακολουθία, αβάσιμος και απορριπτέος είναι ο προβαλλόμενος σχετικός λόγος αναιρέσεως, από το άρθρ. 484 § 1 στοιχ. α' ΚΠοινΔ, περί απολύτου ακυρότητας.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, επειδή δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως προς εξέταση, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως στο σύνολό της και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 13-9-2007 αίτηση του Χ1 για αναίρεση του υπ' αριθμ.1564/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Αυγούστου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 9 Σεπτεμβρίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή