Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 72 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Απαράδεκτη συζήτηση.
Περίληψη:
Ερήμην. Απαράδεκτη η συζήτησή της ασκηθείσας αναίρεσης, διότι ο αναιρεσείων κλητεύθηκε με θυροκόλληση, ενώ αυτός εκρατείτο στις φυλακές.
ΑΡΙΘΜΟΣ 72/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Δεκεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της 1544/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Ιουνίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1531/2008.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδαφ. γ' Κ.Ποιν.Δ. ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους άλλους διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήτευση γίνεται με επίδοση, σύμφωνα με τα άρθρα 155 - 161 ΚΠοινΔ και μέσα στη προθεσμία του άρθρου 166. Συγκεκριμένα η επίδοση γίνεται με παράδοση της κλήσης στα χέρια του ενδιαφερομένου (άρθρ. 155 παρ. 1 εδαφ. α') και αν αυτός δεν βρίσκεται στην κατοικία του, ούτε σύνοικος ή οικιακός βοηθός ή θυρωρός επικολλάται το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας και επιδίδεται αντίγραφο της κλήσης στον τυχόν διορισμένο αντίκλητο (άρθρ. 155 παρ. 2 εδαφ. β' και γ'). Αν όμως ο ενδιαφερόμενος κρατείται στη φυλακή ή σε άλλο καθορισμένο για την κράτηση τόπο, η επίδοση γίνεται στον τόπο αυτόν με κάποιον από τους υπαλλήλους του καταστήματος κράτησης (άρθρ. 155 παρ. 3 ΚποινΔ), η δε επίδοση στον παραπάνω καθοριζόμενο τόπο είναι υποχρεωτική (Ολ. ΑΠ 463/1992). Εξάλλου κατά το άρθρο 273 παρ. 1 περίπτ. γ'ΚΠοινΔ, ωσότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη, κάθε έγγραφο της προδικασίας και της διαδικασίας στο ακροατήριο, καθώς και κάθε άλλο ποινικό δικόγραφο, επιδίδεται εγκύρως στον κατηγορούμενο, αν η επίδοση γίνει στη διεύθυνση κατοικίας, που δηλώθηκε αρχικά ή μεταγενέστερα με δήλωση προς τον Εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη, ενώ ως τέτοια δήλωση κατοικίας θεωρείται και εκείνη, που αναγράφεται στην έκθεση ασκήσεως ενδίκου μέσου. Τέλος κατά το άρθρο 514 εδαφ. α' σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρ. 513 ΚΠοινΔ, αν αυτός που ζητεί την αναίρεση δεν εμφανιστεί, η αίτησή του απορρίπτεται, αρκεί να έχει κλητευθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα, διαφορετικά η συζήτηση της αιτήσεως κηρύσσεται απαράδεκτη. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 1544/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου (Αναστολών) Αθηνών, με την οποία έγινε δεκτή αίτηση συγχώνευσης ποινών του αναιρεσείοντος και καθορίστηκε η συνολική στερητική της ελευθερίας ποινή σε κάθειρξη ένδεκα ετών, τριών μηνών και είκοσι ημερών και η συνολική χρηματική ποινή σε δέκα πέντε χιλιάδες και διακόσια ευρώ, ο αναιρεσείων φέρεται ως κρατούμενος ΚΑΥΦ Κορυδαλλού, στη δε από 10-6-2008 αναίρεση δήλωσε, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, δια του οποίου άσκησε την αναίρεση, ότι είναι κάτοικος ....., θέση ".....", νομού ..... και ήδη κρατούμενος στις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας, ενώ από το αποδεικτικό επιδόσεως με ημερομηνία 29-10-2008 της δικαστικής επιμελήτριας ....., προκύπτει ότι ο αναιρεσείων κλητεύθηκε με θυροκόλληση στα ....., οδός θέση: ..... και στη συνέχεια επιδόθηκε αντίγραφο της κλήσης του στον αντίκλητο, που είχε διορίσει. Ο αναιρεσείων όμως, εφόσον κατά τον κρίσιμο χρόνο της κλητεύσεώς του ήταν κρατούμενος στη φυλακή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της δικογραφίας, έπρεπε να κλητευθεί υποχρεωτικά στις Αγροτικές Φυλακές Τίρυνθας. Αφού λοιπόν η κλήτευση έγινε σε άλλο τόπο και όχι της φυλακίσεώς του, δεν είναι νομότυπη και, εφόσον ο αναιρεσείων δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αναίρεσής του.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Κηρύσσει απαράδεκτη την συζήτηση της υπ' αρ. 49/10-6-2008 αίτησης του Χ για αναίρεση της υπ' αρ. 1544/2008 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 13 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή