Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1006 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Έννομο συμφέρον.
Περίληψη:
Προϋπόθεση του παραδεκτού της ασκήσεως του ενδίκου μέσου είναι να έχει ο δικαιούμενος συμφέρον για την άσκησή του. Το έννομο συμφέρον για την άσκηση αναιρέσεως πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει και κατά το χρόνο της συζητήσεως, διότι άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη για έλλειψη εννόμου συμφέροντος αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως ανυποστήρικτη, διότι μετά την άσκησή της ακυρώθηκε, συνεπεία αιτήσεως ακυρώσεως, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση και διατάχθηκε νέα συζήτηση της υποθέσεως.

Αριθμός 1006/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως), Θεοδώρα Γκοΐνη - Εισηγήτρια, Αναστάσιο Λιανό, (ορισθέντα με την υπ' αριθμ. 44/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Ελένη Σπίτσα (ορισθείσα με την υπ' αριθμ. 30/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Απριλίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου X1, που δεν παρέστη στο Συμβούλιο περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 309/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτήν, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Μαρτίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 164/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρότασή του με αριθμό 139/20.03.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Το Εφετείο Αθηνών Α' Τριμελές Πλημμελημάτων, με την υπ'αριθμ. 309/2007 απόφασή του απέρριψε ως ανυποστήρικτη την υπ'αριθμ. 3448/2001 έφεση του X1 κατά της υπ'αριθμ. 51288/2001 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Κατά της άνω απόφασης (=309/2007) του Α'Τριμελούς Εφετείου Αθηνών άσκησε ο άνω κατηγορούμενος εμπρόθεσμα και δια πληρεξουσίου στις 12-3-2007 ενώπιον του γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, την υπ'αριθμ. 131/2007 αναίρεση, προβάλλων τους αναφερομένους στην οικεία έκθεση λόγους αναίρεσης. Όμως ο αυτός κατηγορούμενος είχε ασκήσει ενώπιον του αυτού δικαστηρίου, ήτοι του (Β) Τριμελούς Εφετείου Αθηνών -πλημμελημάτων- την υπ'αριθμ. 28/25-1-2007 αίτηση ακύρωσης και το άνω δικαστήριο με την υπ'αριθμ. 3446/18-4-2007 απόφασή του ακύρωσε την ρηθείσα 309/2007 απόφασή του με την οποία είχε απορρίψει την έφεση ως ανυποστήρικτη. Ενόψει των ανωτέρω η ασκηθείσα 131/2007 αίτηση αναίρεσης είναι χωρίς αντικείμενο πλέον αφού η κατ'αυτής απόφαση δεν υπάρχει ήδη. 'Ετσι δεν υπάρχει πλέον έννομο συμφέρον του αναιρεσείοντος -βλ. ΑΠ 874/2002, ΑΠ 33/2000, ΑΠ 662/98 πρβλ ΑΠ 422/2006, ΑΠ 427/2006 κ.α.- και συνεπώς πρέπει η άνω αναίρεση να απορριφθεί ως απαράδεκτη -463, 476 § 1 Κ.Π.Δ. και καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα έξοδα (πρβλ ΑΠ 799/2006).
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Προτείνω όπως απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ'αριθμ. 131/2007 αναίρεση του X1 κατά της υπ'αριθμ. 309/2007 απόφασης του Α' Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Να επιβληθούν τα έξοδα σε βάρος αυτού. Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΑθανάσιος Κ. Κονταξής"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 463 ΚΠοινΔ, ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα, σε κάθε, όμως, περίπτωση είναι απαραίτητο ο δικαιούμενος να έχει συμφέρον για την άσκηση του ενδίκου μέσου. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής το έννομο συμφέρον για την άσκηση του ενδίκου μέσου πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει και κατά το χρόνο της συζητήσεώς του. Αν, συνεπώς, μετά την άσκηση και πριν τη συζήτησή του, το έννομο συμφέρον του δικαιουμένου εκλείψει, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, κατά το άρθρο 476 § 1 ΚΠοινΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας, που παραδεκτώς επισκοπούνται για την έρευνα του παραδεκτού της υπό κρίση αιτήσεως αναιρέσεως, προκύπτουν τα εξής: Με την 309/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η από 28.5.2001 έφεση του κατηγορουμένου X1 κατά της 51288/2001 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε αυτός καταδικασθεί για παράβαση των Ν. 1646/1986 και 456/1976 σε φυλάκιση ενός έτους και εννέα μηνών, μετατραπείσα προς 4.500 δρχ. ημερησίως και σε χρηματική ποινή 50.000 δρχ. Κατά της απορριπτικής της εν λόγω εφέσεως αποφάσεως ο κατηγορούμενος άσκησε, νομίμως και εμπροθέσμως, την υπ' αριθ. 131/12.3.2007 αναίρεση, ενώπιον του Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών. Μετά την άσκηση της αναιρέσεως αυτής, με την 3446/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, ακυρώθηκε η ανωτέρω αναιρεσιβαλλόμενη 309/2007 απόφαση και διατάχθηκε νέα συζήτηση της υποθέσεως για την 11.6.2007. Ενόψει αυτών δεν δικαιολογείται πλέον έννομο συμφέρον του αναιρεσείοντος προς έρευνα της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως, η οποία, επομένως, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 § 1 ΚΠοινΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 12 Μαρτίου 2007 αίτηση του X1, περί αναιρέσεως της 309/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 11 Απριλίου 2008.Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή