Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 803 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Βούλευμα παραπεμπτικό, Υπεξαίρεση.
Περίληψη:
Κακουργηματική υπεξαίρεση. Επαρκής αιτιολογία παραπεμπτικού βουλεύματος.
Αριθμός 803/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποιν. Τμήμα-ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη και Ελευθέριο Νικολόπουλο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1 περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 77/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου.
Με πολιτικώς ενάγουσα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε", που εδρεύει στην Λάρδο Ρόδου και εκπροσωπείται νόμιμα.

Το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1770/2008. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτιος Μακρής, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού, με αριθμό 11/20-1-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την από 24-10-2008 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ1, κατά του υπ'αριθμ. 77/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου, νομοτύπως, εμπροθέσμως και παραδεκτώς ασκηθείσα, εκθέτω τα εξής: Διά του ως άνω εκκαλουμένου βουλεύματος απερρίφθη κατ'ουσίαν η έφεση του αναιρεσείοντος κατά του υπ'αριθμ. 16/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου και επεκυρώθη τούτο, αφού επαναδιετυπώθη η παραπεμπτική διάταξή του και παραπέμπεται ο αναιρεσείων στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου (Κακουργημάτων), διά να δικασθή δι'υπεξαίρεση κατ'εξακολούθηση εις βαθμό κακουργήματος. Προβάλλει δε αυτός, ως λόγους αναιρέσεως, την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και την εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων (άρθρ. 484 § 1 στοιχ. β', δ' Κ.Π.Δ.). Επειδή, η απαιτουμένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία του βουλεύματος, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρ. 484 § 1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ. λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, όταν αυτά προσδιορίζονται κατ'είδος (κατηγορίες), έστω και χωρίς αναλυτική παράθεσή τους και μνεία των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν από το καθένα. Πρέπει όμως να υπάρχη βεβαιότης, ότι το συμβούλιο έλαβε υπ'όψη του το σύνολο τούτων (βλ. ΑΠ 1946/2005, ΑΠ 1853/2005 εις ΠΧ/ΝΣΤ'/531, 514). Τα έγγραφα, αποτελούντα ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου, πρέπει, είτε να μνημονεύωνται κατ'είδος στην αιτιολογία, είτε να προκύπτη από αυτή (αιτιολογία) με βεβαιότητα, ότι ελήφθησαν πράγματι υπ'όψη όλα και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Διαφορετικά ιδρύεται ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως. Εξ'άλλου, η ως άνω αιτιολογία επιτρεπτώς γίνεται με αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, καλύπτει δε η αναφορά αυτή και το στοιχείο της μνείας των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στην εν λόγω πρόταση (βλ. ΑΠ 861/2004, εις ΠΧ/ΝΕ'/408). Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα, στην αιτιολογία αυτού, ως και στην εισαγγελική πρόταση, στην οποία αυτό αναφέρεται, ουδόλως μνημονεύονται, ως είδος αποδεικτικού μέσου, τα έγγραφα της δικογραφίας, εν αντιθέσει προς τα λοιπά, κατ'είδος προσδιοριζόμενα, αποδεικτικά μέσα, τα οποία ελήφθησαν υπ'όψη από το συμβούλιο. Αναφορά στα έγγραφα της δικογραφίας γίνεται από το προσβαλλόμενο βούλευμα μόνο διά την κρίση του περί του νομοτύπου και εμπροθέσμου της εφέσεως και της αιτήσεως αυτοπροσώπου εμφανίσεως του αναιρεσείοντος. Εκ δε του ότι στην εισαγγελική πρόταση αναφέρονται διάφορα έγγραφα, ουδεμία προκύπτει βεβαιότης, ότι ελήφθη υπ'όψη το σύνολο των εγγράφων της δικογραφίας. Έτσι, όμως, στερείται το προσβαλλόμενο βούλευμα της ως άνω απαιτουμένης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο, εκ του άρθρ. 484 § 1 στοιχ. δ' Κ.Π.Δ., λόγο αναιρέσεως. Κατόπιν δε τούτου, παρέλκει η έρευνα και του άλλου προβαλλομένου λόγου αναιρέσεως. Επομένως, πρέπει να αναιρεθή το προσβαλλόμενο βούλευμα και να παραπεμφθή η υπόθεση προς νέα κρίση, στο ίδιο δικαστικό συμβούλιο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές, συμφώνως προς τα άρθρα 485 § 1 και 519 Κ.Π.Δ.

Για τους λόγους αυτούς-
Προτείνω Να αναιρεθή το υπ'αριθμ. 77/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου. Να παραπεμφθή η υπόθεση προς νέα κρίση στο ίδιο Συμβούλιο, συντιθέμενα από άλλους δικαστές.
Αθήνα 22 Δεκεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός

Αφού άκουσε
τον παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι.- Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του ΠΚ, όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα, που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, και, αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, αν πρόκειται για αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος, ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Αν το συνολικό αντικείμενο της πράξης του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει σε ποσό τα 3.000 ευρώ τούτο συνιστά επιβαρυντική περίπτωση". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση της κακουργηματικής υπεξαίρεσης απαιτείται: α) το υλικό αντικείμενο της υπεξαίρεσης να είναι κατά τη φυσική αντίληψη κινητό πράγμα, όπως είναι και το χρήμα β) να είναι αυτό ολικά ή μερικά ξένο, με την έννοια ότι η κυριότητα αυτού, όπως αυτή διαπλάσσεται στον Αστικό Κώδικα, ανήκει, κατά το αστικό δίκαιο, σε άλλον, εκτός από τον δράστη, γ) η κατοχή του πράγματος αυτού, κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, να έχει περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στο δράστη, δ) παράνομη ιδιοποίηση του πράγματος, από τον υπαίτιο, που υπάρχει, όταν αυτή γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς την ύπαρξη άλλου νόμιμου δικαιολογητικού λόγου και ε) το αντικείμενο της υπεξαίρεσης να είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, να συντρέχει δε επιπλέον στο πρόσωπο του υπαιτίου κάποια από τις περιοριστικά στο ανωτέρω άρθρο διαλαμβανόμενες καταστάσεις ή ιδιότητες, όπως εκείνη του εντολοδόχου ή του διαχειριστή ξένης περιουσίας ή ανεξαρτήτως αυτών, η συνολική αξία του αντικειμένου της υπεξαίρεσης να υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Υποκειμενικά απαιτείται δόλια προαίρεση του δράστη, που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία εμφανίζει εξωτερίκευση της θέλησής του να ενσωματώσει το πράγμα, χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο, στη δική του περιουσία. Περαιτέρω, το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν, από την ανάκριση ή προανάκριση και θεμελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουμένου για το έγκλημα για το οποίο ασκήθηκε κατ' αυτού ποινική δίωξη, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί βάσει των οποίων το συμβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Τέλος, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει τον λόγο αναίρεσης του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. β' Κ.Ποιν.Δ., υπάρχει όταν το συμβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την προδικασία, στη διάταξη που εφάρμοσε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν το πόρισμα του συμβουλίου, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό του βουλεύματος και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου και να μην έχει το βούλευμα νόμιμη βάση.
ΙΙ.- Στην προκείμενη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Δωδεκανήσου, με το προσβαλλόμενο υπ' αριθμ. 77/2008 βούλευμα, με καθολική αναφορά του στην ενσωματωμένη σ' αυτό πρόταση του Εισαγγελέα Εφετών, δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά. ".... Ο εκκαλών κατηγορού΅ενος Χ1 ΅αζί ΅ε τον ήδη αποβιώσαντα στις 17.1.02 από ανίατη ασθένεια αδελφό του Χ2, σύζυγο της Χ3, συνέστησαν το έτος 1984 την παραπάνω πολιτικώς ενάγουσα Α.Ε με την επωνυμία " ’γιος Γεώργιος Τουριστικές και Ξενοδοχειακές Επιχειρείσεις και ακολούθως το έτος 1986 συνέστησαν δεύτερη εταιρία ΅ε την επωνυ΅ία "Ξενοδοχειακές-Τουριστικές Επιχειρήσεις Γεωργαλλίδη Α.Ε", ΅ε σκοπό την εκ΅ετάλλευση δύο ιδιόκτητων ξενοδοχείων που βρίσκονται στη ...... Οι ΅ετοχές των δύο Α.Ε ανήκαν κατ' ισο΅οιρία στα δύο αδέλφια. Μέλη του διοικητικού σu΅βουλίου της πολιτικώς ενάγουσας ήταν από το έτος 1998 οι Χ2, πρόεδρος, Χ1, διευθύνων σύ΅βουλος, ..... αντιπρόεδρος και οι .... και ...., ΅έλη. Ορίστηκε ότι η πολιτικώς ενάγουσα εταιρία εκπροσωπείται από κοινού ή ΅ε΅ονω΅ένα από τους Χ2 και τον εκκαλούντα. Ο΅οίως, ορίστηκε η εκπροσώπηση και της παραπάνω δεύτερης εταιρίας, στην οποία πρόεδρος ήταν ο κατηγορού΅ενος και διευθύνων σύ΅βουλος ο Χ2. Κατά την διάρκεια του έτους 2001 ο Χ2 ασθενούσε βαρύτατα και ΅άλιστα επί τρί΅ηνο. νοσηλεύθηκε σε νοσηλευτικό ίδρυ΅α των ΗΠΑ, η δε ασθένειά του δεν του επέτρεπε να ασχολείται ΅ε τις οικονο΅ικές δοσοληψίες της πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας, τις οποίες είχε αναλάβει να διεκπεραιώνει ο κατηγορού΅ενος, τον οποίο ε΅πιστευόταν ο αδελφός του. Η πολιτικώς ενάγουσα εταιρία, τηρούσε δύο τραπεζικούς λογαριασ΅ούς καταθέσεων και συγκεκρι΅ένα, στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, κατάστη΅α ......, τον υπ' αριθ΅. ..... λογαριασ΅ό και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, κατάστη΅α ....., τον υπ' αριθ΅. .... λoγαριασμό. Η δεύτερη εταιρία "Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Γεωργαλλίδης Α.Ε" τηρούσε πέντε τραπεζικούς λογαριασ΅ούς καταθέσεων και συγκεκρι΅ένα στην Ε΅πορική Τράπεζα τον υπ' αριθ΅. .... λογαριασ΅ό, στην ALPHA ΒΑΝΚ τους δύο υπ' αριθ΅. .... και ..... λογαριασ΅ούς, στην Εθνική Τράπεζα τον υπ' αριθ΅. .... λογαριασ΅ό και στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου τον υπ' αριθ΅. . λογαριασ΅ό. Τα έσοδα, εισπράξεις της πολιτικώς ενάγουσας, προέρχονταν είτε από τα τουριστικά πρακτορεία, τα οποία ΅ίσθωναν τα δω΅άτια του ξενοδοχείου της, είτε από τα τ΅ή΅ατα του ξενοδοχείου, δηλαδή το εστιατόριο, το ΅παρ, κ.λ.π. Όλα τα έσοδα της πολιτικώς ενάγουσας έπρεπε να κατατίθενται στους παραπάνω δύο τραπεζικούς λογαριασ΅ούς της, αφού πληρωθούν οι τρέχουσες ΅ικροδαπάνες και τα έξοδα της έπρεπε να εξοφλούνται ΅ε επιταγές των δύο τραπεζών, εκτός από τα ΅ικροέξοδα και τις πληρω΅ές δαπανών - εξόδων ΅ε αποδείξεις. Μετά τον θάνατο του Χ2 και κατά το χρονικό διάστη΅α από 26.1.2002 έως 4.11.2002 το γερ΅ανικό πρακτορείο τουρισ΅ού ".....", που εδρεύει στο.... της Γερ΅ανίας, εξέδωσε σε διαταγή "...." εννέα επιταγές πληρωτέες από την τράπεζα CITYBANK, συνολικού ποσού 661.406,24 ευρώ και κατέβαλε σε ΅ετρητά στο "....." το ποσό των 50.000 ευρώ. Σύ΅φωνα ΅ε την από 14.2.2003 επιστολή του παραπάνω πρακτορείου οι πληρω΅ές ΅ε τις εννέα επιταγές και τα ΅ετρητά συνολικού ποσού 711.406,24 ευρώ, πραγ΅ατοποιήθηκαν για το ξενοδοχείο "...." και αφορούσαν είτε εξόφληση οφειλών του, είτε προκαταβολές της καλοκαιρινής περιόδου του έτους 2003 έναντι των κρατήσεων δω΅ατίων που θα πραγ΅ατοποιούσε το πρακτορείο. Οι εννέα επιταγές και τα ΅ετρητά των 50.000 ευρώ περιήλθαν στα χέρια του εκκαλούντος κατηγορου΅ένου ως διευθύνοντος συ΅βούλου και διαχειριστή της πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας. Μεταξύ των παραπάνω εννέα επιταγών ήταν και οι εξής χρονολογικά τελευταίες του έτους 2002 τρεις επιταγές: α) ..... ποσού 50.000 ευρώ, β) .... ποσού 74.643 ευρώ και γ) ..... ποσού 150.000 ευρώ, που αφορούσαν προκαταβολές για το έτος 2003. Ο εκκαλών έδωσε εντολή να καταχωρηθούν στα λογιστικά βιβλία της πολιτικώς ενάγουσας τα ποσά των παραπάνω τριών επιταγών ως εισπράξεις από το παραπάνω πρακτορείο. Τα ποσά των επιταγών απεικονίζονταν ΅όνο ως λογιστικά ΅εγέθη στα βιβλία της πολιτικώς ενάγουσας και δεν κατέθεσε ο εκκαλών στο τα΅είο της, είτε συγχρόνως ΅ε την καταχώρηση των προαναφερο΅ένων εισπράξεων στα βιβλία της είτε ΅εταγενέστερα και ΅έχρι την 14.11.2002, η΅ερο΅ηνία, κατά την οποία παραιτήθηκε από διευθύνων σύ΅βουλος και διαχειριστής της, τα χρή΅ατα των εισπράξεων, ούτε και τα κατέθεσε στους τραπεζικούς λογαριασ΅ούς της πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας, όπως όφειλε να πράξει, έτσι ώστε να ΅ην γίνει αντιληπτή ΅εταγενέστερη αδικαιολόγητη ανάληψή τους, αλλά αφού οπισθογράφησε τις τρεις επιταγές ως εκπρόσωπος και διαχειριστής της πολιτικώς ενάγουσας, θέτοντας συγχρόνως στην υπογραφή του την ε΅πορική-εταιρική σφραγίδα της πολιτικώς ενάγουσας στην θέση της πρώτης οπισθογράφησης: α) στις 9.9.2002 ε΅φάνισε προς εξόφληση στην Ε΅πορική τράπεζα την υπ' αριθ΅. .... επιταγή και κατέθεσε το ποσό των 50.000 ευρώ αυτής της επιταγής στον υπ' αριθ΅. .... κοινό λογαριασ΅ό ΅ε συνδικαιούχους τον ίδιο ατο΅ικά και την Χ3, τον οποίο άνοιξε ΅όνος του στις 2.8.2002, εν αγνοία της τελευταίας, η οποία, ουδέποτε υπέγραψε την σχετική σύ΅βαση ανοίγ΅ατος κοινού λογαριασ΅οού και ουδέποτε την ενέκρινε και τον οποίο αποκλειστικά ο ίδιος διαχειριζόταν, ιδιοποιού΅ενος παράνο΅α το παραπάνω ποσό το οποίο ακολούθως ανέλαβε ολόκληρο την επό΅ενη η΅έρα 10.9.2002, β) στις 9.10.2002 ΅εταβίβασε την υπ' αριθ΅. ..... επιταγή ποσού 74.643 ευρώ στην ταξειδιωτική-τουριστική εταιρία ΅ε την επωνυ΅ία "TUI HELLAS Α.Ε" προκει΅ένου να εξοφληθεί απαίτηση της ποσού 44.020,54 ευρώ, έναντι της πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας, το δε υπόλοιπο ποσό των 30.622,46 ευρώ (74.643 - 44.020,54) εισέπραξε ο εκκαλών και από αυτό κατεβαλε στις 15.10.2002 το ποσό των 3.000 ευρώ στην εταιρία "...." για εξόφληση οφειλών της πολιτικώς ενάγουσας, το δε απο΅ένον υπόλοιπο ποσό των 27.622,46 ευρώ το ιδιoπoιήθηκε παράνο΅α στις 11.10.2002 και ακολούθως από αυτό αυθη΅ερόν κατέθεσε τα ποσά των 8.800,09 και 16.199,91 ευρώ στους αντίστοιχους υπ' αριθ΅. .... και .... τραπεζικούς λογαριασ΅ούς της εταιρίας "Ξενοδοχειακές- Τουριστικές Επιχειρήσεις Γεωργαλλίδης Α.Ε" στην τράπεζα ALPHA ΒΑΝΚ, από τους οποίους ΅εταγενέστερα τα ανέλαβε, γ) στις 29.10.2002 ε΅φάνισε προς εξόφληση στην Ε΅πορική τράπεζα την υπ αριθ΅. .... ΅εταχρονολογη΅ένη επιταγή και κατέθεσε το ποσό των 150.000 ευρώ αυτής στον υπ' αριθ΅. ..... τραπεζικό λογαριασ΅ό της εταιρίας "Ξενοδοχειακές-Τουριστικές Επιχειρήσεις Γεωργαλλίδης Α.Ε" και αφού ΅εταγενέστερα, εντός του ΅ηνός Νοε΅βρίου 2002, ανέλαβε σταδιακά ολόκληρο το ποσό των 150.000 ευρώ, κατέβαλε στις 7.11.2002 το ποσό των 13.450 ευρώ στον ΟΤΕ για εξόφληση οφειλής της πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας και ιδιοποιήθηκε παράνο΅α το υπόλοιπο ποσό των 136.550 ευρώ. Συνολικά ο εκκαλών ιδιοποιήθηκε παράνο΅α ΅εταχειριζό΅ενος τα παραπάνω τεχνάσ΅ατα της λογιστικής ΅όνο καταχώρησης των επιταγών στα βιβλία και της κατάθεσης των χρη΅άτων των επιταγών σε τραπεζικούς λογαριασ΅ούς ξένους προς την πολιτικώς ενάγουσα, ώστε να ΅ην ε΅φανίζονται ΅ετρητά στο τα΅είο και τους τραπεζικούς λογαριασ΅ούς της, ΅ε περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλή΅ατος, κατά το χρονικό διάστη΅α από 9.9.2002 έως την 14.11.2002, η΅ερο΅ηνία κατά την οποία παραιτήθηκε από διευθύνων σύ΅βουλος και διαχειριστής της, το ποσό των 214.172,46 ευρώ, πρόκειται δε για αντικεί΅ενο ιδιαίτερης ΅εγάλης αξίας, σύ΅φωνα ΅ε τα κρατούντα στις συναλλαγές, που το είχαν ε΅πιστευθεί σ' αυτόν λόγω της ιδιότητας του ως διευθύνοντος συ΅βούλου, εντολοδόχου και διαχειριστή της πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας, το δε συνολικό αντικεί΅ενο της απάτης υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Ο Χ2, κατά το θανατό του στις 17.1.2002, κατέλειπε ως εκ διαθήκης κληρονό΅ους του την συζυγό του Χ3 και τις θυγατέρες του ...., .... και ...... Ένα περίπου ΅ήνα από το θάνατο του Χ2, ο εκκαλών, σκοπεύοντας να αποκλείσει την δυνατότητα στην Χ3 να λάβει γνώση κρίσι΅ων εγγράφων που αφορούσαν την εκκαλούσα εταιρία, ΅ε την από 15.2.2002 πρόχειρη ιδιόγραφη εντολή του προς τον ....., λογιστή των δύο εταιριών των οποίων ήταν διαχειριστής, απαγόρευσε στον λογιστή να χορηγεί στοιχεία της πολιτικώς ενάγουσας σε οποιονδήποτε. Η εκπροσώπηση και διαχείριση και των δύο παραπάνω εταιριών συνεχίστηκε αποκλειστικά από τον εκκαλούντα ΅ετά το θάνατο του αδελφού του κατά την διάρκεια του έτους 2002 και ΅έχρι την 14.11.2002, όταν πλέον είχαν εισπραχθεί και οι εννέα επιταγές έκδοσης της εταιρίας "...." του έτους 2002 και τα ΅ετρητά ποσού 50.000 ευρώ, συνολικά δε το ποσό των 711.406,24 ευρώ. Επειδή ό΅ως δη΅ιουργήθηκαν ΅εταξύ του εκκαλούντος και των συγκληρονό΅ων του Χ2 διενέξεις και διαφορές όσον αφορά τον τρόπο διοίκησης και διαχείρισης των δύο εταιριών, στις 14.11.2002 συντάχθηκαν: α) ιδιωτικό συ΅φωνητικό ΅εταβίβασης ανώνυ΅ων ΅ετοχών, β) πρακτικό της καθολικής έκτακτης γενικής συνέλευσης της πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας και γ) εξωεταιρική σύ΅βαση των ΅ετόχων των δύο εταιριών. Με αυτά αποφασΙστηκε οι ΅έτοχοι να ανταλλάξουν τις ΅ετοχές τους ΅ε τρόπο, ώστε να διαχωρισθούν οι δύο εταιρίες και η ΅εν πολιτικώς ενάγουσα εταιρία να ανήκει εξ ολοκλήρου στους κληρονό΅ους του Χ2, η δε εταιρία "Ξενοδοχειακές-Τουριστικές Επιχειρήσεις Γεωργαλλίδης Α.Ε" στον εκκαλούντα και την σύζυγο του ...... Επειδή η οικονο΅ική αξία της πολιτικώς ενάγουσας φερόταν ότι ήταν ΅εγαλύτερη της νεώτερης εταιρίας, συ΅φωνήθηκε επίσης οι κληρονό΅οι του Χ2 να ΅εταβιβάσουν στον εκκαλούντα κατά πλήρη κυριότητα, χωρίς καταβολή τι΅ή΅ατος, τα ποσοστά τους εξ αδιαιρέτου επί οκτώ αγρών στην ..... και επίσης να επιβαρυνθούν ΅ε υποχρεώσεις προς τρίτους των δύο εταιριών ύψους 1.145.000 ευρώ ενώ ο εκκαλών επιβαρύνθηκε ΅ε αντίστοιχες υποχρεώσεις ύψους 591.000 ευρώ. Με το από 14.11.2002 πρακτικό της, η γενική συνέλευση της πολιτικώς ενάγουσας ενέκρινε τα πεπραγ΅ένα του διοικητικού συ΅βουλίου της ΅έχρι και την 31.10.2002, απάλλαξε τα ΅έλη του από κάθε ευθύνη και αποφάσισε, ότι το κλείσι΅ο της 31.10.2002 έχει καλώς, αφού όλες οι εισπράξεις και οι πληρω΅ές στηρίζονται σε πραγ΅ατικές συναλλαγές και νό΅ι΅α παραστατικά. Επίσης παραιτήθηκε το ΔΣ της πολιτικώς ενάγουσας και έγινε η εκλογή νέου ΔΣ, το οποίο ακολούθως συγκροτήθηκε σε σώ΅α ΅ε πρόεδρο και διευθύνοντα σύ΅βουλο την Χ3. Μετά τον διαχωρισ΅ό των δύο εταιριών για πρώτη φορά η Χ3 διενήργησε διαχειριστικό έλεγχο της πολιτικώς ενάγουσας για τα έτη 2000, 2001 και 2002. Ο διενεργήσας τον έλεγχο ορκωτός λογιστής ....υπέβαλλε προς το ΔΣ της πολιτικώς ενάγουσας την από 6.1.2004 έκθεση του στην οποία, ΅εταξύ των άλλων αναφέρει ότι: α) όσον αφορά τον λογαριασ΅ό "τα΅είο" από 1.1.2000 έως 31.12.2000, καταχωρήθηκαν στο θεωρη΅ένο συγκεντρωτικό η΅ερολόγιο γενικής λογιστικής πληρω΅ές προς το ΙΚΑ, συνολικού ποσού 180.000.000 δρχ, βάσει τριάντα γρα΅΅ατΙων είσπραξης του ΙΚΑ τα οποία ουδέποτε εκδόθηκαν από το ΙΚΑ, ουδέποτε εισπράχθηκαν από το ΙΚΑ τα 180.000.000 δρχ. και συνεπώς δεν. πληρώθηκαν το έτος 2000 από την πολιτικώς ενάγουσα και αφαιρέθηκαν αδικαιολόγητα από το τα΅είο της. (Για την υπόθεση αυτή έχει σχη΅ατισθεί άλλη δικογραφία), β) όσον αφορά τον λογαριασ΅ό "τα΅είο" από 1.1.2001 έως 31.12.2001 καταχωρήθηκε πληρω΅ή ποσού 221.000.000 δρχ. προς την ΕΤΒΑ ΅ε συνέπεια να ΅ειωθεί το υπόλοιπο του λογαριασ΅ού "τα΅είο", ενώ έπρεπε το ποσό των 221.000.000 δρχ. να καταχωρηθεί στα έσοδα της εταιρίας και ΅ε τον παραπάνω λογιστικό χειρισ΅ό αφαιρέθηκε αδικαιολόγητα από το τα΅είο της πολιτικώς ενάγουσας το ποσό των 221.000.000 δρχ (Για την υπόθεση αυτή έχει σχη΅ατισθεί άλλη δικογραφία) και γ) όταν επιχείρησε να διενεργήσει κατα΅έτρηση του τα΅ειακού αποθέ΅ατος της εταιρίας τον Νοέ΅βριο 2003, η Χ3 του δήλωσε ότι στο τα΅είο της εταιρίας δεν υπάρχουν ΅ετρητά, επειδή κατά την ανάληψη των καθηκόντων της ως προέδρου του ΔΣ, δεν της παραδόθηκαν ΅ετρητά από το προηγού΅ενο ΔΣ. Ο εκκαλών εκ΅εταλλευό΅ενος πρώτον το γεγονός ότι είχε αποβιώσει ο αδελφός του και ασκούσε αποκλειστικά ο ίδιος την διαχείριση και εκπροσώπηση της πολιτικώς ενάγουσας από την 17.1.2002 έως την 14.11.2002, και δεύτερον τον αποκλεισ΅ό ΅ε εντολή του οποιασδήποτε δυνατότητας πρόσβασης των κληρονό΅ων του αδελφού του οι οποίοι κατείχαν το 50% των ΅ετοχών και των δύο παραπάνω Α.Ε, στα ε΅πορικά, λογιστικά βιβλία και τα κρίσι΅α έγγραφα της πολιτικώς ενάγουσας, ώστε να ΅ην επιχειρήσουν οποιονδήποτε οικονο΅ικό και διαχειριστικό έλεγχο στην εταιρία, ιδίως αναφορικά. ΅ε τις εισπράξεις της, έτσι ώστε να ευρίσκονται εν αγνοία της οικονο΅ικής κατάστασής της, ΅έχρι να επιτύχει την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη ως διευθύνοντος συ΅βούλου αυτής και την έγκριση των πεπραγ΅ένων του ΔΣ ΅ε απόφαση της Γ.Σ. των ΅ετόχων της 14.11.2002, έχοντας εισπράξει, όπως έχει προηγηθεί τα ποσά των 50.000 €, 27.622,46 € και 136.550 € από τις αντίστοιχες υπ' αριθ΅. ...., ... και ... επιταγές, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτον ΅ε την εντολή του να καταχωρηθούν τα ποσά των επιταγών στα λογιστικά βιβλία της πολιτικώς ενάγουσας και δεύτερον ΅ε την οπισθογράφησή τους ΅ε την ε΅πορική-εταιρική σφραγίδα της πολιτικώς ενάγουσας, ότι τα χρή΅ατα των επιταγών αποτελούσαν εισπράξεις και περιουσία της πολιτικώς ενάγουσας, δεν εισήγαγε στο συνολικό ποσό των 214.172,46 ευρώ σε ΅ετρητά στο τα΅είο της, ούτε κατέθεσε το συγκεκρι΅ένο ποσό στους δύο τραπεζικούς λογαριασ΅ούς της, για να ΅ην ε΅φανίζονται ΅ετρητά και τoύτο αποτελούσε τέχνασ΅α έτσι ώστε να ΅ην γίνει αντιληπτή ΅εταγενέστερη αδικαιολόγητη ανάληψη των χρημάτων, είτε από το ταμείο είτε από τους τραπεζικούς λογαριασ΅ούς, ούτε παρέδωσε στο νέο ΔΣ της πολιτικώς, ενάγουσας, κατά την παραίτηση τους στις 14.11.2002 από την θέση του διευθύνοντος συ΅βούλου αυτής το συνολικό ποσό των 214.172,46 ευρώ για να εισαχθεί στο τα΅είο της, αλλά το ιδιοποιήθηκε παράνο΅α, την δε βούλησή του να ιδιοποιηθεί τα χρή΅ατα εκδήλωσε κατά το χρονικό διάστη΅α από 9.9.2002 εως 14.11.2002. Ο εκκαλών πίστευε εσφαλ΅ένα, ότι ΅ετά την απαλλαγή του από κάθε ευθύνη, ΅ε απόφαση της Γ.Σ., η Χ3 δεν είχε πλέον κανένα λόγο να διενεργήσει, ως νέα πρόεδρος και διευθύνων σύ΅βουλος της εταιρίας, οικονο΅ικό και διαχειριστικό έλεγχο αυτής. Ό΅ως η, κατά τα ανωτέρω, απαλλαγή του εκκαλούντος από οποιαδήποτε ευθύνη, δεν αποτελεί λόγο άρσης του αδίκου χαρακτήρα της πράξης του ή άρσης του αξιοποίνου ή προσωπικό λόγο απαλλαγής του, κατά τον Ποινικό Κώδικα. Ο εκκαλών αρνείται την κατηγορία και ισχυρίζεται ότι οι παραπάνω τρεις επιταγές εκδόθηκαν σε διαταγή ".....", του ο΅ίλου....., και όχι ΅όνο της πολιτικώς ενάγουσας στην οποία ανήκε το ξενοδοχείο .... και ότι τα χρή΅ατα δαπανήθηκαν για την κάλυψη των αναγκών των δύο ξενοδοχείων που ανήκαν στις δύο εταιρίες, και ότι όλα ελέχθηκαν από τους κληρονό΅ους του αδελφού του προτού γίνει η εξωεταιρική σύ΅βαση των ΅ετόχων. Οι ισχυρισ΅οί του εκκαλούντος δεν ευσταθούν δεδο΅ένου ότι η οπισθογράφηση και των τριών επιταγών έγινε από τον εκκαλούντα ΅ε την ιδιότητα του ως διευθύνοντος συ΅βούλου, διαχειριστή και εκπροσώπου της πολιτικώς ενάγουσας και όχι της δεύτερης εταιρίας, τα δε χρή΅ατα από τις επιταγές έπρεπε να κατατεθούν στους δύο τραπεζικούς λογαριασ΅ούς της πολιτικώς ενάγουσας ή να εισαχθούν στο τα΅είο της από τον εκκαλούντα, ο οποίος παρέλειψε να το πράξει, παρά το ότι έδωσε εντολή να καταχωρηθούν τα ποσά των επιταγών στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, ώστε να ΅ην γίνει αντιληπτή ΅εταγενέστερη εκτα΅ίευση χρη΅άτων που δεν θα αφορούσε πραγ΅ατικές δαπάνες της πολιτικώς ενάγουσας. Ουδείς οικονο΅ικός η λογιστικός έλεγχος προηγήθηκε της εξωεταιρικής σύ΅βασης, είτε από τον λογιστή ...., τον οποίο είχε προσλάβει η Χ3 ως φορολογικό σύ΅βουλο, είτε από τρίτον, για λογαριασ΅ό των κληρονό΅ων του Χ2. Εκτός από τα ποσά των παραπάνω τριών επιταγών, συνολικού ποσού 274.693 ευρώ ο εκκαλών ΅ε την προαναφερο΅ένη ιδιότητα του εισέπραξε κατά το χρονικό διάστη΅α από 26.1.2002 έως και 12.8.2002 από το παραπάνω γερ΅ανικό πρακτορείο και το ποσό των 436.763, 24 ευρώ (711.406,24 - 274643) ΅ε τις υπόλοιπες έξι επιταγές έκδοσης έτους 2002 συνολικού ποσού 386.763,24 € και σε ΅ετρητά 50.000 ευρώ, τα οποία επίσης καταχώρησε στα λογιστικά βιβλία της πολιτικώς ενάγουσας ως εισπράξεις-έσοδα, ΅όνο ως λογιστικό ΅έγεθος, δίχως ό΅ως να καταθέσει στους δύο τραπεζικούς λογαριασ΅ούς της το συγκεκρι΅ένο ποσό και δίχως να εισάγει στο τα΅είο της τα χρή΅ατα. Επίσης εισέπραξε και ε΅φάνισε στα λογιστικά βιβλία της πολιτικώς ενάγουσας το έτος 2002 ως έσοδα το ποσό των 155.050 ευρώ από άλλα πρακτορεία, το ποσό των 84.363,94 ευρώ από τ΅ή΅ατα του ξενοδοχείου και το ποσό των 166.690 ευρώ ως λοιπές εισπράξεις. Τα παραπάνω ποσά (436.763,24 + 155.050 + 84.363,94 + 166.690) ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 792.867,18 ευρώ. Επο΅ένως ο εκκαλών διέθετε επαρκή ΅ετρητά και ΅άλιστα πριν από την είσπραξη των παραπάνω χρονολογικά τελευταίων τριών επιταγών, για την πληρω΅ή, εντός του έτους 2002, των προς τρίτους οφειλών, εκτός από τις προαναφερό΅ενες προς τις εταιρίες TUI HELLAS ΑΕ, .....και ΟΤΕ, συνολικού ποσού 206.229,99 ευρώ, τις οποίες αναφέρει λεπτο΅ερώς στο απολογητικό του υπό΅νη΅α και επαναλα΅βάνει στην έφεση του και συνακόλουθα δεν δικαιολογείται η δαπάνη των χρη΅άτων των παραπάνω τριών, χρονολογικά τελευταίων επιταγών. Ο διαλα΅βανό΅ενος στην από 7.4.2003 τροποποιητική σύ΅βαση για το "Συ΅βόλαιο Ξενοδοχείου 2003" που καταρτίστηκε α) ΅εταξύ του παραπάνω γερ΅ανικού πρακτορείου, νο΅ί΅ως εκπροσωπου΅ένου, β) της πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας νο΅ί΅ως εκπροσωπου΅ένης από την Χ3 και γ) της εταιρίας "Ξενοδοχειακές Τουριστικές Επιχειρήσεις Γεωργαλλίδης ΑΕ", νο΅ί΅ως εκπροσωπου΅ένης από τον εκκαλούντα κατηγορού΅ενο, δεύτερος όρος περί του ότι όλες οι εκκρε΅είς προπληρω΅ές που συ΅φωνήθηκαν από το συ΅βόλαιο του 2003, που υπογράφηκε την 1.8.2002 θα διευθετηθούν σε ποσοστό 68 % από την πολιτικώς ενάγουσα εταιρία και σε ποσοστό 32 % από τη δεύτερη εταιρία, συ΅φερόντων του εκκαλούντος, ουδε΅ία ασκεί επιρροή στην παρούσα υπόθεση, γιατί είχε ήδη τελεσθεί η υπεξαίρεση των χρη΅άτων από τον εκκαλούντα. Με βάση τα προεκτεθέντα, το Συ΅βούλιο Πλη΅΅ελειοδικών Ρόδου ΅ε το εκκαλού΅ενο βούλευ΅α, ορθά εκτί΅ησε τις αποδείξεις και τα πραγ΅ατικά περιστατικά που προέκυψαν κατά την ανάκριση και ορθά παρέπε΅ψε τον εκκαλούντα κατηγορού΅ενο στο ακροατήριο του Τρι΅ελούς Εφετείου Κακουργη΅άτων Δωδεκανήσου για να δικαστεί για την προαναφερό΅ενη πράξη για την οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για να υποστηριχθεί η κατηγορία, η δε έφεση πρέπει ν' απορριφθεί κατ' ουσία και να επικυρωθεί το εκκαλoύ΅ενo βούλευ΅α αφού επαναδιατυπωθεί η παραπε΅πτική του διάταξη, κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό διαλα΅βανό΅ενα... ". Με βάση τα πιο πάνω περιστατικά, το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου. Με αυτά που δέχθηκε το προσβαλλόμενο βούλευμα διέλαβε την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και το νόμο ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού με πληρότητα, σαφήνεια χωρίς αντιφάσεις και λογικά κενά εκτίθενται σ' αυτό τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία σχετικά με την αξιόποινη πράξη που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε το συμβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έκρινε ότι υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για την παραπομπή του στο ακροατήριο και υπήγαγε τα προκύψαντα πραγματικά περιστατικά στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 375 του Π.Κ την οποία ορθώς εφήρμοσε και δεν παρεβίασε ούτε εκ πλαγίου, τα αντίθετα δε από τον αναιρεσείοντα υποστηριζόμενα είναι αβάσιμα και απορριπτέα. Η αιτίαση περί αντιφατικών παραδοχών του βουλεύματος είναι απαράδεκτη διότι, υπό την επίφαση δήθεν αντιφάσεων, ο αναιρεσείων πλήττει την διαφορετική από τις απόψεις του ουσιαστική κρίση του συμβουλίου. Τέλος, απαραδέκτως αιτιάται το βούλευμα ότι δεν εξετίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα, αφού η σχετική αναφορά του διατυπώνεται αορίστως χωρίς ειδικό και συγκεκριμένο προσδιορισμό των αποδεικτικών μέσων τα οποία το συμβούλιο φέρεται ότι παρέλειψε να εκτιμήσει.
Συνεπώς, ο για έλλειψη αιτιολογία εκ του άρθρου 484 παρ.1 στοιχ. δ' του ΚΠΔ μόνος λόγος αναιρέσεως είναι αβάσιμος.

ΙΙΙ.- Κατά το άρθρο 309 παρ.2 Κ.Π.Δ που εφαρμόζεται και στον ’ρειο Πάγο, σύμφωνα με το άρθρο 485 ΚΠΔ, το δικαστικό συμβούλιο, με αίτηση ενός από τους διαδίκους, διατάσσει υποχρεωτικά την ενώπιον αυτού εμφάνιση του αιτούντος για να παράσχει κάθε διευκρίνιση. Τότε μόνο είναι δυνατόν να απορρίψει την αίτηση για εμφάνιση, όταν συντρέχουν ορισμένοι λόγοι που αναφέρονται ειδικά στο βούλευμα. Στην προκείμενη περίπτωση, το αίτημα του αναιρεσείοντος, διατυπούμενο κατά λέξη στο δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως ".. Επειδή δια της παρούσης αιτούμαι και την αυτοπρόσωπο παράσταση κατά τη συζήτησή ... " παρεκτός της αοριστίας του, αφού δεν αναφέρονται έστω και συνοπτικά τα ζητήματα για τα οποία προτίθεται να παράσχει διευκρινήσεις, προεχόντως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο, γιατί με το δικόγραφο της αναιρέσεως ο αναιρεσείων προβάλλει και αναλύει τον κατά τα άνω μοναδικό λόγο αναιρέσεως του βουλεύματος, ώστε να παρέλκει η αυτοπρόσωπη εμφάνισή του στο Συμβούλιο για περαιτέρω διευκρίνιση αυτού.
Μετά από αυτά πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση αναιρέσεως και καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 5/24-10-2008 αίτηση του Χ1 για αναίρεση του υπ' αριθμ. 77/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δωδεκανήσου.
Απορρίπτει αίτημα κατηγορουμένου-αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Συμβουλίου. Και.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή