Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 125 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Δωροδοκία, Ψευδής βεβαίωση.
Περίληψη:
Ηθική Αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση σε βάρος Δημοσίου (ν. 1608/1950), κατ' εξακολούθηση και παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 125/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο- Εισηγητή, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Βασιλάκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Δεκεμβρίου 2012, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Παντιώρα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Ι. Μ. του Δ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Μπαλέρμπα, περί αναιρέσεως της με αριθμό 804, 820, 820α/2011, 47, 48, 97 και 98/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά. Με συγκατηγορούμενους τους: 1) Ι. Χ. του Β., 2) Π. Σ. του Θ. και 3) Χ. Ε. του Γ. και πολιτικώς ενάγον το Ελληνικό Δημόσιο, που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό των Οικονομικών και που στο ακροατήριο εκπροσωπήθηκε από την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Άννα Πρεβενά.

Το Πενταμελές Εφετείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Μαρτίου 2012 αίτησή του η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 687/12.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 242 παρ. 1 και 3 του ΠΚ, όπως η παρ.3 συμπληρώθηκε με τα άρθρα 1 παρ.7β ν. 2408/1996 και 14 παρ.6 του ν. 2721/1999 και προ της τροποποιήσεως από το άρ. 25 του ν. 4055/2012, ορίζονται τα εξής: "Παρ.1. Υπάλληλος, που στα καθήκοντά του ανάγεται η έκδοση ή η σύνταξη δημόσιων εγγράφων, αν σε τέτοια έγγραφα βεβαιώνει ψευδώς περιστατικό, που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Παρ. 3. Αν όμως ο υπαίτιος κάποιας από τις πράξεις της παρ.1 και 2 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει παράνομα άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη, εάν το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχμών (ήδη εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ)". Από τον συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ψευδούς βεβαιώσεως (διανοητικής πλαστογραφίας), το οποίο είναι γνήσιο ιδιαίτερο έγκλημα, απαιτείται, αντικειμενικά: α) ο δράστης (αυτουργός) να είναι υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 εδ. α' και 263 Α ΠΚ, αρμόδιος καθ' ύλη και κατά τόπον για τη σύνταξη ή την έκδοση του εγγράφου και να ενεργεί μέσα στα πλαίσια της υπηρεσίας που του έχει ανατεθεί, ή και υπάλληλος μη αρμόδιος, στον οποίον όμως το έγγραφο είναι εμπιστευμένο ή προσιτό ως εκ της υπηρεσίας του, β) έγγραφο κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ' ΠΚ. Η έννοια του δημοσίου εγγράφου δεν προσδιορίζεται σε διάταξη του ΠΚ, γι' αυτό έχει εφαρμογή και στο ποινικό δίκαιο το άρθρο 13γ' ΠΚ και 438 ΚΠολΔ, κατά την έννοια του οποίου δημόσιο έγγραφο είναι, αυτό που συντάχθηκε από αρμόδιο καθ' ύλη και κατά τόπο για τη σύνταξη ή την έκδοση του εγγράφου δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό και προορίζεται για εξωτερική κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη κάθε γεγονότος που βεβαιώνεται με αυτό έναντι πάντων, το οποίον έχει πλήρη αποδεικτική δύναμη, για ότι βεβαιώνεται στο περιεχόμενό του και βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδούς γεγονότος το οποίο μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, γ) βεβαίωση στο έγγραφο αυτό ψευδών περιστατικών, τα οποία μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες. Έννομες συνέπειες υπάρχουν, όταν το έγγραφο έχει τη νομική δυνατότητα να αποδεικνύει τη γένεση, ύπαρξη, διατήρηση, αλλοίωση ή απώλεια ενός δικαιώματος ή έννομης σχέσης ή κατάστασης, δημόσιας ή ιδιωτικής φύσεως, ανεξαρτήτως αν οι ίδιες έννομες συνέπειες θα μπορούσαν να επέλθουν με τη βεβαίωση στο έγγραφο της πραγματικής καταστάσεως. Υποκειμενικά απαιτείται δόλος, ο οποίος συνίσταται στη γνώση του δράστη, έστω και με την έννοια του ενδεχόμενου δόλου (της αμφιβολίας), ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα του υπαλλήλου εντός της καθ' ύλη και κατά τόπον αρμοδιότητάς του και ότι τα βεβαιούμενα γεγονότα είναι ψευδή και στη θέληση ή αποδοχή αυτού, να βεβαιώσει τα ψευδή περιστατικά, που μπορούν να έχουν έννομες συνέπειες. Το βεβαιούμενο περιστατικό πρέπει να είναι αντικειμενικά ψευδές, πράγμα που συμβαίνει, όταν δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα είτε δηλαδή το αναφερόμενο στο έγγραφο δεν είναι αληθινό είτε δεν αναφέρεται σε αυτό αληθινό περιστατικό το οποίο έπρεπε να αναφερθεί. Ως περιστατικό νοείται το γεγονός και δεν αρκεί στο έγγραφο απλώς να εκφέρονται αξιολογικές κρίσεις ή γνώμες ή εκτιμήσεις ή νομικοί συλλογισμοί ή ισχυρισμοί, έστω και αν αυτοί έχουν έννομες συνέπειες. Για την κακουργηματική μορφή της ψευδούς βεβαιώσεως απαιτείται, κατά την παρ. 3, όχι μόνο σκοπός του υπαιτίου να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει άλλον παράνομα, αλλά και το συνολικό όφελος ή η συνολική βλάβη, να υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δραχμών και ήδη 73.000 ευρώ (έγινε ήδη 120.000 ευρώ με το αρ. 25 παρ.1 ζ του ν. 4055/2012). Επί τέλεσης κατ' εξακολούθηση του εγκλήματος τούτου, οι επί μέρους πράξεις του κατηγορουμένου πρέπει να αποβλέπουν στο συνολικό αυτό αποτέλεσμα, στο οποίο αυτός και αποσκοπούσε. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 46 παρ.1 εδ. α ΠΚ, με την ποινή του αυτουργού τιμωρείται "όποιος με πρόθεση προκάλεσε σε άλλον την απόφαση να εκτελέσει την άδικη πράξη που διέπραξε". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για την ύπαρξη ηθικής αυτουργίας απαιτούνται: α) πρόκληση από τον ηθικό αυτουργό σε κάποιον άλλον της αποφάσεως να διαπράξει ορισμένη άδικη πράξη, η πρόκληση δε αυτή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως υπόσχεση ή χορήγηση αμοιβής, πειθώ, φορτικότητα, απειλή κ.λπ., β) διάπραξη από άλλον της πράξεως αυτής και γ) δόλος του ηθικού αυτουργού, δηλαδή ηθελημένη πρόκληση της αποφάσεως για την διάπραξη από τον άλλο της αντικειμενικής υποστάσεως ορισμένου εγκλήματος με γνώση, θέληση ή αποδοχή της συγκεκριμένης εγκληματικής πράξεως. Τέλος, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του ΠΚ σε συνδ. με το άρθρο 242 παρ.3 του ΠΚ συνάγεται, ότι ο σκοπός πορισμού αθέμιτου οφέλους εαυτού ή άλλου ή παράνομης βλάβης άλλου, πρέπει να συντρέχει ιδιαιτέρως και αυτοτελώς και στο πρόσωπο του ηθικού αυτουργού, για να έχει και γι' αυτόν η πράξη της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση κακουργηματικό χαρακτήρα, άλλως ο ηθικός αυτουργός τιμωρείται με την ποινή του βασικού εγκλήματος, έστω ακόμη και αν γνώριζε ότι ο δράστης (φυσικός αυτουργός) της ψευδούς βεβαίωσης δρα κακουργηματικά.
Από τη διάταξη του άρθρου 235 ΠΚ, όπως αντικ. με το άρθρο 1 του ν.δ. 1234/1972 και πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 του ν. 2802/2000 και από την εκ νέου αντικατάστασή του με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.3666/2008, που έχει, εφαρμογή στην προκειμένη περίπτωση, ως εκ του χρόνου τελέσεως της πράξεως (1992-1993), "τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ο υπάλληλος, ο οποίος κατά παράβαση των καθηκόντων του ζητεί ή λαμβάνει άμεσα ή με τη μεσολάβηση τρίτου, για τον εαυτό του ή για τρίτο, ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης ή δέχεται υπόσχεση τούτων, προκειμένου να προβεί σε ενέργεια ή παράλειψη που ανάγεται στα καθήκοντά του ή αντίκειται σ' αυτά". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της παθητικής δωροδοκίας (δωροληψίας) απαιτείται, εκτός από την ιδιότητα του δράστη ως υπαλλήλου, κατά την έννοια των άρθρων 13 εδ. α' και 263 α του ΠΚ: α) τα δώρα ή τα ανταλλάγματα που δεν αρμόζουν σ' αυτόν να δίδονται ή να υπάρχει υπόσχεση τούτων για μελλοντική ενέργεια ή παράλειψή του, χωρίς να ενδιαφέρει αν πραγματοποιήθηκε η μέλλουσα ενέργεια ή αν αυτός σκοπούσε σπουδαία να εκτελέσει την εν λόγω ενέργεια και η ενέργεια ή παράλειψή του να περιλαμβάνεται στον κύκλο της αρμοδιότητάς του και να ανάγεται στην υπηρεσία του ή να αντίκειται στα καθήκοντά του, όπως διαγράφονται ή προκύπτουν από το νόμο ή τους υπηρεσιακούς κανονισμούς ή τις διαταγές ή τις οδηγίες των προϊσταμένων του ή την υπηρεσιακή του σχέση ή τη φύση της υπηρεσίας (ΟλΑΠ 6/1998). Επίσης, κατά τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. α' του ν. 1608/1950 (για τους καταχραστές του Δημοσίου κ.λπ.), όπως αντικ. με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 1738/1987 και τροπ. με το άρθρο 2 του ν. 1877/1990, "στον ένοχο των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα (μεταξύ άλλων και) 235, 236, 237 και 242 του ΠΚ, εφόσον αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ κ.λπ., και το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο ή στα πιο πάνω νομικά πρόσωπα, υπερβαίνει το ποσό των 5.000.000 δραχμών (και ήδη από 1996, δυνάμει του άρθρου 4 παρ.3 εδ. α του ν. 2408/1996, αυξήθηκε σε 50.000.000 δρχ.), επιβάλλεται η ποινή της κάθειρξης και αν συντρέχουν ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις, ιδίως αν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την εκτέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, επιβάλλεται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης". Με τη διάταξη του άρθρου 5 περ. 7 του ν. 2943/2001, με την οποία προβλέπεται (μετά την εισαγωγή του ευρώ) η μετατροπή των δραχμών σε ευρώ (και κατά την οποία το ποσό σε ευρώ, που προκύπτει από τη μετατροπή των δραχμών σε ευρώ, αναπροσαρμόζεται, αν το ποσό που προκύπτει σε ευρώ, είναι μεγαλύτερο των 100.000 και μικρότερο των 1.000.000 ευρώ, στην πλησιέστερη ανώτερη ή κατώτερη δεκάκις χιλιάδα ευρώ, αναλόγως του αν τα τέσσαρα τελευταία ακέραια ψηφία του προκύπτοντος ποσού σε ευρώ, είναι μεγαλύτερα ή μικρότερα του αριθμού 5.000), το ποσό των 50.000.000 δρχ. αναπροσαρμόσθηκε σε 150.000 ευρώ (και όχι σε 147.000 ευρώ), αφού το ακριβές ποσό από τη μετατροπή είναι 146.735 ευρώ και η αναπροσαρμογή γίνεται στην πλησιέστερη δεκάκις χιλιάδα. Η ρύθμιση αυτή είναι επιεικέστερη για τον κατηγορούμενο από την προηγούμενη, αφού καθιερώνει, για την εφαρμογή της επιβαρυντικής περίστασης του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950, μεγαλύτερο ποσό ωφέλειας ή ζημίας (150.000 ευρώ αντί των 50.000.000 ισόποσου των 146.735 ευρώ) και επομένως θα τύχει εφαρμογής, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του ΠΚ και επί των εγκλημάτων που έχουν τελεσθεί και προ της ισχύος του ν. 2943/2001, την 12-9-2001. Εξάλλου η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτούμενη κατά το άρθρο 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 περ. Δ' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, όταν σε αυτή περιέχονται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την διαδικασία στο ακροατήριο, σχετικά με τα υποκειμενικά και τα αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις επί των οποίων θεμελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά, στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Η ύπαρξη του δόλου, δεν είναι αναγκαίο κατ' αρχή να αιτιολογείται ιδιαιτέρως, αφού ο δόλος ενυπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος και προκύπτει από τις ειδικότερες συνθήκες τελέσεώς του, διαλαμβάνεται δε περί αυτού (δόλου) αιτιολογία, στην κύρια αιτιολογία για την ενοχή και προκύπτει από τα περιστατικά που αναφέρονται σε αυτή. Σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα, πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνον από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κ.λπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε από καθένα. Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από αυτά, δεν προκύπτει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης, γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. Η επιβαλλόμενη κατά τα παραπάνω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της αποφάσεως πρέπει να εκτείνεται και στους προβαλλόμενους αυτοτελείς ισχυρισμούς του κατηγορουμένου. Είναι δε αυτοτελείς εκείνοι οι ισχυρισμοί, οι οποίοι προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τα άρθρ. 170 παρ.2 και 333 παρ. 2 ΚΠΔ από τον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του και κατατείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή αποκλείουν ή μειώνουν την ικανότητα προς καταλογισμό ή οδηγούν στην εξάλειψη του αξιοποίνου ή σε μείωση της ποινής. Πρέπει, όμως, οι ισχυρισμοί αυτοί να προβάλλονται κατά τρόπο ορισμένο, δηλαδή με όλα τα πραγματικά περιστατικά που κατά νόμο απαιτούνται για τη θεμελίωση τους, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν και σε περίπτωση αποδοχής να οδηγούν στο ειδικότερο ευνοϊκό για τον κατηγορούμενο συμπέρασμα. Διαφορετικά, δεν υπάρχει υποχρέωση του δικαστηρίου της ουσίας να αποφανθεί επί των ισχυρισμών αυτών (αορίστων) με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Τέτοιος αυτοτελής ισχυρισμός είναι και εκείνος που προβάλλεται από τον κατηγορούμενο, για συνδρομή στο πρόσωπό του ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ, αφού η παραδοχή της οδηγεί, κατά την παρ. 1 του ίδιου άρθρου, στην επιβολή μειωμένης ποινής κατά το μέτρο του άρθρου 83 του ίδιου Κώδικα.
Τέλος εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως υφίσταται όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στην εφαρμοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νομίμου βάσεως.
Στην προκείμενη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη με αριθμό 804, 820, 820Α, /2011, 47, 48, 97, 98/2012 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος δημόσιος υπάλληλος, κηρύχθηκε ένοχος, ομού με άλλους συγκατηγορουμένους του, και ειδικότερα αυτός, σε δεύτερο βαθμό, για τις πράξεις: 1) της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση, με ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε σε βάρος του Δημοσίου ύψους 566.182.138 δραχμών, ήτοι μεγαλύτερη του ποσού των 50.000.000 δρχ. (150.000 Ευρώ) και 2) της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση συγκατηγορουμένων συναδέλφων του τελωνειακών υπαλλήλων, κατ' εξακολούθηση, με όφελος που πέτυχε από αποφυγή καταβολής δασμών και φόρων καυσίμων και ισόποση ζημία που προκάλεσε στο Δημόσιο, συνολικού ύψους 331.488.006 δραχμών, που είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ, με την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ.2 ε' του ΠΚ, και καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως τεσσάρων ετών για την πρώτη πράξη και σε ποινή καθείρξεως πέντε ετών για τη δεύτερη πράξη και συνολικά σε ποινή καθείρξεως έξι ετών.
Όπως δε προκύπτει από το αιτιολογικό της ως άνω προσβαλλομένης αποφάσεώς του, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δέχθηκε κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ύστερα από συνεκτίμηση όλων των αποδεικτικών μέσων τα οποία κατ' είδος μνημονεύει, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, όσον αφορά τις εναντίον του αναιρεσείοντος κατηγορίες:
"Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1992 έως το Σεπτέμβριο 1995 στην αρμοδιότητα του ΙΑ τελωνείου Πειραιώς ανήκε μεταξύ άλλων και ο έλεγχος της νόμιμης χορήγησης πετρελαίων από τα ελεύθερα αποθέματα πετρελαίων με συμψηφισμό (ΤΡΑΝΖΙΤ) σε επαγγελματικά-τουριστικά και θαλαμηγά σκάφη με ξένη σημαία μεταξύ άλλων και σε ναυλοχούντα -πλοία θαλαμηγούς στις Μαρίνες Βουλιαγμένης, Γλυφάδας, Καλαμακίου, Φλοίσβου και Ζέας . Την αρμοδιότητα, εξάλλου, μέριμνας για τη δίωξη των σχετικών οικονομικών -τελωνειακών εγκλημάτων για τις ως άνω Μαρίνες σε σχέση με την παράνομη χορήγηση ελευθέρων αποθεμάτων πετρελαίων για τις ανωτέρω περιοχές είχε η ειδική υπηρεσία Ε. Υ. Τ. Ε Όσον αφορά την ακολουθητέα διαδικασία, σύμφωνα με την 5247/82 εγκύκλιο Ε.Δ.Υ.Ο. σχετικά με την είσοδο και ελεύθερη διακίνηση στις Ελληνικές θάλασσες των θαλαμηγών πλοίων ο εφοδιασμός του σκάφους θα έπρεπε να πραγματοποιείται ως ακολούθως: Μετά από αίτηση του πλοιάρχου της θαλαμηγού για εφοδιασμό με καύσιμα η εταιρεία διανομής πετρελαιοειδών (εφοδιασμών) θα έπρεπε να απευθυνθεί στον Τελώνη της περιοχής ελλιμενισμού της θαλαμηγού. Αυτός (τελώνης) αφού καταμετρούσε την ποσότητα του βυτιοφόρου, θα έλεγχε το Δελτίο Καυσίμων της θαλαμηγού, προκειμένου να διαπιστώσει αν το συγκεκριμένο σκάφος εδικαιούτο καύσιμα ελεύθερα δασμών κ. λ. π./φόρων Θα 'πρεπε ο τελωνειακός υπάλληλος να αναζητήσει προ της εγκρίσεως του εφοδιασμού τον αλλοδαπό ή τουλάχιστον να του επιδειχθεί το διαβατήριο του, πολύ περισσότερο αφού επί του Δελτίου Κινήσεως Καυσίμων της θαλαμηγού υπήρχε και σχετική πράξη της υπηρεσίας του, η οποία επέτρεπε την κίνηση της θαλαμηγού μόνον εφ' όσον επ' αυτής επέβαινε και ο αλλοδαπός πλοιοκτήτης τους, Στη συνέχεια θα έπρεπε να παρευρίσκεται κατά τον εφοδιασμό του σκάφους, μετά το πέρας του οποίου να καταγράψει την χορηγηθείσα ποσότητα επί του Δελτίου παραλαβής Καυσίμων της θαλαμηγού. Μετά τη σύνταξη του δελτίου παραλαβής Καυσίμων, τούτο διαβιβαζόταν στο IB Τελωνείο Πειραιώς, όπου με βάση αυτά (δελτία)και γίνονταν όλες οι απαραίτητες για το συμψηφισμό περαιτέρω πράξεις.
Στην προκείμενη υπόθεση, από το Φεβρουάριο 1993 έως τέλους του έτους 1995 υπεύθυνος του γραφείου Ατελειών του ΙΑ' Τελωνείου Πειραιώς ήταν ο Ν. Ξ.., κατά δε το χρονικό διάστημα από 1.1.1992 έως Σεπτέμβριο 1995. όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν χρηματίσει κατά τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται, αντίστοιχα, κατωτέρω δημόσιοι υπάλληλοι και δη τελωνειακοί υπάλληλοι και υπηρέτησαν στο ΙΑ τελωνείο Πειραιώς. Στα υπηρεσιακά καθήκοντα όλων των ως άνω υπαλλήλων υπάγονταν και οι οφειλόμενες ενέργειες τους να καταβάλλονται από τους εκάστοτε οφειλέτες, εφοδιαστές καυσίμων-πετρελαίων και λιπαντικών σε διάφορα πλοία οι προβλεπόμενοι τελωνειακοί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου δασμοί.
Ειδικότερα: ο εκ τούτων κατηγορούμενος Ι. Μ. του Δ. ήταν τελωνειακός υπάλληλος και υπηρετούσε στο ΙΑ Τελωνείο Πειραιώς ως Γραμματέας από Απρίλιο 1992.έως 31.1.1994 . Επίσης, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1993 έως 1995, ο κατηγορούμενος Χ. Ε. ασκούσε τα ίδια καθήκοντα του Γραμματέως κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1994. έως 1995. κατά το χρονικό δε διάστημα από 25.1. 1994 έως 31.7.1994 Διευθυντής του ως άνω (ΙΑ') Τελωνείου Πειραιώς ήταν ο μη κατηγορούμενος Ι. Π..
Ο εκ των ανωτέρω κατηγορουμένων Χ. Ε. του Γ. σύμφωνα με το δελτίο Υπηρεσίας του μηνός Φεβρουαρίου 1994 ήταν Προϊστάμενος του Α' Τμήματος γενικών Θεμάτων και Δικαστικού και έπρεπε να εκτελεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 του Π. Δ 127/1989 .Επίσης οι εκ τούτων Π. Σ. του Θ. και Ι. Χ. του Β. ήταν υπάλληλοι του ΙΑ Τελωνείου εφοδιασμών πλοίων Πειραιώς κατά τα ως άνω χρονικά διαστήματα.
Ομοίως, δημόσιοι υπάλληλοι, ήσαν και οι μη εν προκειμένω κατηγορούμενοι 1) Θ. Α., 2) Ι. Τ., 3) Κ. Κ., 4) Λ. Κ., 5) Δ. Τ., 6) Σ. Γ., 7) Π. Π., 8) Σ. Κ., 9) Ι. Β., 10) Ε. Μ., 11) Α. Π., 12) Σ. Γ., , 13) Π. Γ., 14) Α. Κ., 15) Π. Χ., 16) Ε. Μ. και 17) Μ. Μ., και δη τελωνειακοί υπάλληλοι του Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Γλυφάδας ο δέκατος πέμπτος και του ΙΑΤελωνείου Πειραιά οι λοιποί, που κατά τους κατωτέρω επιδίκους χρόνους υπηρετούσαν στις μαρίνες Ζέας, Βουλιαγμένης, Φλοίσβου στον Πειραιά και στη μαρίνα Γλυφάδας, οι οποίες ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα των ως άνω τελωνείων. Κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1992 έως 31.12.1995. η εταιρεία ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΛΑ. Χ. και Σία Ο. Ε. είχε σκοπό την εμπορία καυσίμων πετρελαίων ενώ στην πραγματικότητα η εταιρία αυτή ήταν συμφερόντων του εξετασθέντος ως άνω στο ακροατήριο και ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου μάρτυρα Θ. Χ., ο οποίος ησχολείτο με τον εφοδιασμό μεταξύ άλλων επαγγελματικών και τουριστικών θαλαμηγών πλοίων με καύσιμα και λιπαντικά. Επίσης και, κατά το ίδιο, αμέσως ανωτέρω, χρονικό διάστημα η εταιρεία Β. Ρ., συμφερόντων Β. Ρ., ησχολείτο με το εμπόριο πετρελαιοειδών καυσίμων, εφοδιασμούς δε με αυτά των διαφόρων πλοίων τουριστικών και επαγγελματικών, στην πραγματικότητα, όμως, ιδιοκτήτης και εκμεταλλευόμενος την εταιρεία αυτή ήταν ο σύζυγος της Β. Ρ., ο Λ. Ρ. ο οποίος και προέβαινε στους εφοδιασμούς με πετρέλαιο των διαφόρων πλοίων.
Κατά μη επακριβώς προσδιορισθείσα ημέρα του έτους 1992 ως άνω κατηγορούμενος Ι. Μ. επεδίωξε συνάντηση με τον ως άνω εξετασθέντα μάρτυρα Χ. Θ., η δε συνάντηση τους αυτή έγινε στη συνέχεια στην καφετέρια Παπασπύρου στον Πειραιά, και εκεί απαίτησε απ' αυτόν (Θ. Χ.) να λαμβάνουν αυτός ως παράνομο δώρο 30 δραχμές ανά λίτρο " αλλιώς, δηλαδή αν δεν συμμορφωνόταν θα έσβηνε γι' αυτόν (δηλαδή για τις ως άνω δουλειές του) το λιμάνι (του Πειραιά), ενώ ο ίδιος θα εκάλυπτε τους συνεννοημένους με αυτόν (Ι. Μ.) τελωνειακούς υπαλλήλους της περιοχής του ΙΑ Τελωνείου στο να υπογράφουν ψευδώς στα δελτία καυσίμων για καύσιμα ΤΡΑΝΖΙΤ ότι δήθεν αυτός Χ. είχε πράγματι εφοδιάσει διάφορα δικαιούμενα δήθεν ελευθέρων καυσίμων (τράνζιτ) πλοία, παράνομο αίτημα την ικανοποίηση του οποίος αποδέχθηκε την ικανοποίηση ο Θ. Χ., το δώρο δε αυτό θα το ελάμβανε είτε δι' επιταγών που θα του παρέδιδε ο Χ. είτε σε μετρητά από τον ίδιο. Ομοίως, ο εκ των κατηγορουμένων Χ. Ε. κατά μη διακριβωθείσα στην επ' ακροατηρίου αποδεικτική διαδικασία ακριβή ημέρα του μηνός Δεκεμβρίου 1993, ζήτησε κι αυτός ιδιαίτερη συνάντηση (με τον Λ. Ρ. η δε συνάντηση τους αυτή έγινε στην καφετέρια Παπασπύρου, στον Πειραιά, όπου και ο πρώτος τούτων ζήτησε από το δεύτερο το ίδιο αίτημα και με τους ίδιους όρους, ενώ ο Ι. Μ., παρά το ότι κατά το έτος 1993 αποχώρησε της υπηρεσίας, θα εξακολουθούσε να προτρέπει και να ενθαρρύνει τους ως άνω υπαλλήλους του ΙΑ Τελωνείου πείθοντας αυτούς ότι θα τους εκάλυπτε, μέσω των γνωριμιών του με υψηλά στελέχη της Διοικήσεως, παράνομο αίτημα, την ικανοποίηση του οποίου αποδέχθηκε και ο Λ. Ρ.. Ο ως άνω Θ. Χ., μετά από σχετική μήνυση του Ελληνικού Δημοσίου, στη συνέχεια, διώχθηκε ποινικώς, για λαθρεμπόριο καυσίμων δικάσθηκε και κρατήθηκε στη φυλακή, καθώς επίσης εκεί ήταν φυλακισμένος και ο ρηθείς Λ. Ρ. για άλλες υποθέσεις σχέση έχουσες με την παράβαση του νόμου περί λαθρεμπορίας Και, αφού γνωρίσθηκαν στη φυλακή αυτή, (ως συγκρατούμενοι), οι δύο αυτοί, ο πρώτος, σε συζήτηση του με τον δεύτερο πράγματι ανέφερε στον τελευταίο τα περί της ανωτέρω συνάντησης του με τον Ι. Μ. και τις κατ' αυτήν (συνάντηση) αξιώσεις του Ι. Μ.. Μετά την ως άνω συζήτηση ο ανωτέρω Λ. Ρ. υπέβαλε κατά μη διακριβωθείσα ημέρα του μηνός Απριλίου 2001 τηλεφωνικά αίτημα του στην Υπηρεσία Οικονομικής Επιθεώρησης, όπου ήταν Οικονομικός Επιθεωρητής ο ως άνω ενόρκως εξετασθείς (βλ. πρακτικά παρούσας ανωτέρω) Κ. Τ. να τον επισκεφθούν οι αρμόδιοι υπάλληλο για να τους καταθέσει πολλές περιπτώσεις δωροδοκίας τελωνειακών υπαλλήλων, που έγιναν εκ μέρους του (ενεργητική δωροδοκία) στην περίοδο των ετών 1992- 1995, κατόπιν εκβιασμού του από τους υπαλλήλους αυτούς, οι οποίοι ήσαν εμπλεκόμενοι σε υποθέσεις εικονικών εφοδιασμών πλοίων με πετρέλαια: Κατόπιν τούτου, στις 29.5.2001, ο αμέσως, ως άνω, μάρτυρας επισκέφθηκε στις 29.5.2001, στη ρηθείσα φυλακή τον Λ. Ρ., ο οποίος μεταξύ άλλων του ανέφερε ότι: Μετά από εκβιασμό του που του έκαναν οι Γραμματείς του ΙΑ' Τελωνείου Πειραιά, Μ. Ι. και ο μετ' αυτόν γραμματέας Ε. Χ., κατά τη διάρκεια των ετών 1992 έως 1995, τον ανάγκασαν σε διαφορετικούς χρόνους ο καθένας, να πραγματοποιεί εικονικούς εφοδιασμούς πλοίων και να τους χρηματίζει, (δίδει και να υπόσχεται να δίδει παρανόμως, ως δώρο) 30 δρχ. ανά κάθε λίτρο εφοδιασμού απ' αυτόν πλοίων και ότι πράγματι αυτός συμμορφώθηκε και τους χρημάτιζε έκτοτε σε νέα δε επίσκεψη του στις 1.6.2001 ο ως άνω Λ. Ρ. του ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι ο Ι. Μ. τον Ιούνιο του έτους 1992 του τηλεφώνησε και του εζήτησε μία συνάντηση τους στην Καφετέρια "ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ " στη Λεωφόρο Συγγρού στην Αθήνα, ότι η συνάντηση αυτή έγινε σε λίγες ημέρες κάποιο απόγευμα (η ακριβής ημερομηνία και ώρα δεν διακριβώθηκε κατά την στο ακροατήριο και ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου αποδεικτική διαδικασία, ότι κατά τη συνάντηση αυτή ο ρηθείς Ι. Μ. του δήλωσε σ' αυτόν (Λ. Ρ.) ότι ο ίδιος ήταν Γραμματέας του ΙΑ Τελωνείου Πειραιώς και ότι ελέγχει τα "χαρτιά των εφοδιασμών (ενν. πλοίων) και ότι θα πρέπει να συνεργασθεί μαζί του (δηλ. τον Μ.) σε εικονικούς εφοδιασμούς θαλαμηγών πλοίων, διότι σε διαφορετική περίπτωση αν αρνηθεί όπως τον απείλησε, δεν θα τον αφήσει να δουλέψει καθόλου στο λιμάνι, επειδή όπως του είπε υπήρχε" ομπρέλα προστασίας από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ε.Υ.Τ.Ε.", ότι αυτός (ο Λ. Ρ.) του (δηλ. στον ως άνω Οικονομικό Επιθεωρητή) παρέδωσε 8 καταστάσεις, στις οποίες είχαν αποτυπωθεί φωτοτυπίες 243 σελίδων δεσμίδων (μπλοκ)επιταγών Τράπεζας Εργασίας εκδόσεώς του καθότι αυτές τις οποίες είχε σημειώσει με κόκκινη ένδειξη έχουν εκδοθεί για λογαριασμό μεν του ιδίου έχουν, όμως, παραδοθεί, μεταβιβασθεί (ενν, . με λευκή οπισθογράφηση) στους τελωνειακούς υπαλλήλους οι οποίοι και τις εισέπραξαν παρανόμως, οι δε υπόλοιπες παραδόθηκαν σε τελωνειακούς υπαλλήλους ως εγγύηση για τους χρηματισμούς των τελευταίων, με διάφορα ποσά, οι οποίοι ελάμβαναν χώρα σε μετρητά μετά από την αποκατάσταση των ποσοτήτων καυσίμων των αναφερομένων στ' αντίστοιχα δελτία παραδόσεως Καυσίμων (Δ.Π.Κ.), δηλαδή μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων συμψηφιστικής ατέλειας από το IB' Τελωνείο Πειραιά., ότι κατά το μεσοδιάστημα της μη εξοφλήσεως των επιταγών αυτών, τις κρατούσαν οι τελωνειακοί υπάλληλοι στα χέρια τους, και τις προσκόμιζαν σ' αυτόν μετά ένα έως δύο μήνες τους παρέδιδε τα χρήματα και κατόπιν επισκεπτόταν την πληρώτρια αντίστοιχη Τράπεζα και ακύρωνε τις αντίστοιχες επιταγές, ότι την επιταγές αυτές τις εξέδιδε αμέσως μετά η σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων των Δελτίων Παραδόσεως Καυσίμων (Δ.Π.Κ.), ότι το ποσό της κάθε επιταγής αντιστοιχούσε 30 δρχ. ανά λίτρο πετρελαίου του συνόλου των αναφερομένων πετρελαίων εικονικών εφοδιασμών των Δ.Π.Κ. που αναφερόταν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις τους, ότι οι επιταγές ήταν μεταχρονολογημένες ένας δύο- μήνες υπολογιζόμενου του χρονικού διαστήματος μέχρι της έκδοσης των συμψηφιστικών Αποφάσεων του (IB ') Τελωνείου, και ότι οι καταστάσεις αυτές αφορούσαν μόνο τους εικονικούς και όχι τους πραγματικούς εφοδιασμούς πλοίων, που αυτός πραγματοποιούσε, επίσης δε ότι ο αυτός Λ. Ρ. του ανέφερε ότι και ο έτερος κατηγορούμενος Χ. Ε. του ζήτησε τηλεφωνικώς, να συναντηθούν, πράγματι δε και αυτοί συναντήθηκαν στην αυτή ως άνω καφετέρια στη Λ. Συγγρού, στο τέλος του έτους 1993, (σε μη διακριβωθείσα κατά την ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου αποδεικτική διαδικασία ακριβώς ημερομηνία), όπου του δήλωσε ότι αναλαμβάνει αυτός-πλέον Γραμματέας του ΙΑ Τελωνείου Πειραιώς και ότι θα συνεχίσουν τους εικονικούς εφοδιασμούς, όπως γινόταν με την "ομπρέλα -δηλ. παράνομη κάλυψη του Υπουργείου Οικονομικών και της Ε.Υ.Τ.Ε " και αυτός δε του ζήτησε όσα ανωτέρω του ζήτησε και ο Ι. Μ., τους επανέλαβε δε τις απειλές, ότι αν δεν συνεργασθεί μαζί του ώστε να του δίνει 30 δρχ. κατά λίτρο εικονικών εφοδιασμών πετρελαίων "θα τον βγάλουν έξω από το λιμάνι του Πειραιά", ότι υπέκυψε αυτός στο ανωτέρω έκνομο αίτημα του Χ. Ε. και συμφώνησαν περί τούτου και έτσι σε εκτέλεση της συμφωνίας αυτής, ελάμβαναν οι ως άνω χρηματιζόμενοι υπάλληλοι τα χρήματα, που τους έδιδε είτε με επιταγές είτε με παράδοση μετρητών στα χέρια τους έξω από την Τράπεζα Εργασίας στην οδό ... και μετά από ραντεβού, που εκάστοτε κανόνιζαν, ότι, περαιτέρω, και σύμφωνα με την αυτό ως άνω απαίτηση του Χ. Ε. τις συγκεντρωτικές καταστάσεις των Δελτίων Παράδοσης Καυσίμων (σύμφωνα με τις οποίες- καταστάσεις- γινόταν ο συμψηφισμός ή η αποκατάσταση των καυσίμων στο IB' Τελωνείο τα συμπλήρωνε αυτός (Λ. Ρ.) και άλλες φορές οι τελωνειακοί υπάλληλοι (των μαρίνων) και τις πήγαινα αυτός ή εκείνοι στην Γραμματεία του ΙΑ' Τελωνείου στον Ι. Μ. ή στον Χ. Ε., ότι οι τελευταίοι κατά περίπτωση αφού έλεγχαν τα έγγραφα, σε ορισμένες περιπτώσεις του έδιδαν οι τελευταίοι (παρατύπως) στα χέρια του τις καταστάσεις αυτές με τα διαβιβαστικά τους και τα μετέφερε ο ίδιος ή ο εκτελωνιστής του στο IB' Τελωνείο, για να γίνει ο συμψηφισμός και ότι αυτός (Λ. Ρ.) για τέτοιες παράνομες συναλλαγές είχε παραδώσει χρήματα, στο επίδικο χρονικό διάστημα στους Τελωνειακούς υπαλλήλους Τ. Ι., Χ. Ι., Γ. Σ., Σ. Π., Κ. Σ., Π. Π., Τ. Ι., Κ. Κ. και πολλούς άλλους, μεταξύ των οποίων και όλοι οι κατωτέρω αναφερόμενοι τελωνειακοί υπάλληλοι που αναφέρονται για τα αντίστοιχα κατωτέρω δελτία παραλαβής καυσίμων, στις αντίστοιχες κατωτέρω για κάθε τέτοιο δελτίο ημερομηνίες. Έτσι ο μεν Ι. Μ. με συμβουλές και παραινέσεις του προκειμένου να κερδίσει ως αντάλλαγμα για μη νόμιμες πράξεις το ποσό των 19.225.000 δρχ. αλλά και άλλα μη ακριβώς προσδιορισθέντα ποσά έπεισε τους κατωτέρω υπαλλήλους ο δει Χ. Ε. με περισσότερες πράξεις τους με σκοπό να κερδίσουν οι ίδιοι από τα ως άνω .δώρα όπως συμφώνησαν με αντίστοιχη βλάβη του Ελληνικού Δημοσίου συνολικού ύψους 331.488.006 δρχ. στο οποίο απέβλεπαν με τις μερικότερες πράξεις τους συνέδραμαν ψυχικώς τους α) Θ. Α., β) Ι. Τ., γ) Κ. Κ., δ)Λ. Κ., ε) Δ. Τ., στ) Σ. Γ., ζ) Π. Π., η) Σ. Κ., θ) Ι. Β., ι) Ε. Μ., ια) Α. Π., ιβ) Σ. Γ., ιγ) Π. Γ., ιδ) Α. Κ., ιε) Π. Χ., ιστ) τον Ε. Μ. και ιζ) τον Μ. Μ., τελωνειακούς υπαλλήλους του Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Γλυφάδας ο δέκατος πέμπτος και του ΙΑ Τελωνείου Πειραιά οι λοιποί, οι οποίοι κατά τους επίδικους χρόνους υπηρετούσαν στις μαρίνες Ζέας, Βουλιαγμένης Φλοίσβου στον Πειραιά και στη μαρίνα Γλυφάδας οι οποίες ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα των τελωνείων αυτών, να συντάξουν και να υπογράψουν με την ιδιότητα τους αυτή στα πλαίσια των καθηκόντων τους, τα παρακάτω αναφερόμενα δελτία παραλαβής υγρών καυσίμων, στα οποία βεβαίωναν ψευδώς ότι εφοδιάσθηκαν τα παρακάτω επαγγελματικά - τουριστικά και θαλαμηγό σκάφη, με καύσιμα από τα ελεύθερα αποθέματα με συμψηφισμό, ενώ τα καύσιμα αυτά δεν είχαν παραδοθεί στα σκάφη αλλά τα διέθεσαν παρανόμως στην εσωτερική αγορά σε μη δικαιούχους ατέλειας πελάτες του ενώ οι ανωτέρω προέβησαν σε ενέργειες που εκτέθηκαν ανωτέρω και ειδικότερα: Ο δεύτερος κατηγορούμενος Ι. Μ.: ως υπαίτιος του ότι στον Πειραιά στους παρακάτω αναφερόμενους χρόνους με περισσότερες πράξεις τέλεσε από πρόθεση και κατ εξακολούθηση περισσότερα εγκλήματα, που προβλέπονται και τιμωρούνται από το νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή. Ειδικότερα:
Α. Στον Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 1992 μέχρι 31-12-1993 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος με την ιδιότητα του ως Γραμματέα του ΙΑ Τελωνείου Εφοδιασμών Πλοίων Πειραιώς, προσώπου δηλαδή στο οποίο έχει ανατεθεί η άσκηση δημόσιας υπηρεσίας, ήτοι υπαλλήλου με την έννοια του άρθρου 13α, 263αΠΚ, απαίτησε και έλαβε ωφελήματα για τον εαυτό του και τους συγκατηγορουμένους του και υφισταμένους του τον χρόνο εκείνο υπαλλήλους Ι. Χ., Π. Σ., Γ. Φ., προκειμένου να προβούν σε μελλοντική υπηρεσιακή ενέργεια που είναι αντίθετη στα καθήκοντα τους και (μελλοντική) παράλειψη που ανάγεται στα. καθήκοντα της υπηρεσίας τους, ενώ το όφελος που επεδίωξε και η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε κατά του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Ειδικότερα εκτελώντας καθήκοντα τελωνειακού υπαλλήλου του ΙΑ Τελωνείου Πειραιώς απαίτησε, για τον εαυτό του και για τους προαναφερθέντες συγκατηγορουμένους του από τον Λ. Ρ. και έλαβε αυτός και οι συγκατηγορούμενοί του ωφελήματα και συγκεκριμένα χρηματικό ποσό ύψους 28.581.536 δρχ. ήτοι 83.878, 31 ευρώ προκειμένου Α) να υπογράψουν θέτοντας και την επίσημη σφραγίδα του Τελωνείου τα δελτία παραλαβής υγρών καυσίμων και λιπαντικών στα οποία ψευδώς θα βεβαιώνουν ότι ενώπιόν τους α) παραδόθηκαν από την εταιρεία πετρελαιοειδών Β. Λ. Ρ., της οποίας ουσιαστικός ιδιοκτήτης ήταν ο Λ. Ρ., ποσότητες καυσίμων από τα ελεύθερα αποθέματα με συμψηφισμό (ΤΡΑΝΖΙΤ) σε επαγγελματικά-τουριστικά και θαλαμηγό σκάφη με ξένη σημαία και 2) ότι από τα σκάφη αυτά παραλήφθηκαν οι εν λόγω ποσότητες καυσίμων ενώ στην πραγματικότητα γνώριζε ότι τα καύσιμα αυτά ουδέποτε θα παραδίδοντο στα εν λόγω σκάφη αλλά θα διετίθεντο στην εγχώρια αγορά σε μη δικαιούχους ατέλειας πελάτες του, ενώ το όφελος που επεδίωξε και η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε κατά του Ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται στο ύψος των 566.182.138 δρχ.
Β) Στον Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 1992 μέχρι 25-5-1995 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του αυτού εγκλήματος με πρόθεση με επανειλημμένες προτροπές και παραινέσεις και έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων που έδωσε; με πειθώ κα, φορτικότητα έπεισε, τους παρακάτω αναφερόμενους συγκατηγορουμένους του που ήταν τελωνειακοί υπάλληλοι και επομένως υπάλληλοι, κατά την έννοια των άρθρων 13 περ. α και 263α ΠΚ να τελέσουν το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του αθέμιτο όφελος βλάπτοντας συγχρόνως και το ελληνικό δημόσιο ενώ το όφελος που πέτυχε και η ζημία που προκάλεσε στο Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 150.000 ευρώ αποτέλεσμα στο οποίο και απέβλεπε, με τις μερικότερες πράξεις του. Συγκεκριμένα: Με τον ανωτέρω τρόπο έπεισε τους : α) Θ. Α., β) Ι. Τ., γ) Κ. Κ., δ) Λ. Κ., ε) Δ. Τ., στ) Σ. Γ., ζ) Π. Π., η) Σ. Κ., θ) Ι. Β., ι) Ε. Μ., ια) Α. Π., ιβ)Σ. Γ., ιγ) Π. Γ., ιδ) Α. Κ., ιε) Π. -Χ., ιστ) τον Ε. Μ. και ιζ) τον Μ. Μ., τελωνειακούς υπαλλήλους του Τοπικού Τελωνειακού Γραφείου Γλυφάδας ο δέκατος πέμπτος και του ΙΑ Τελωνείου Πειραιά οι λοιποί, που κατά τον επίδικο χρόνο υπηρετούσαν στις μαρίνες Ζέας, Βουλιαγμένης, Φλοίσβου, στον Πειραιά και την μαρίνα Γλυφάδας, οι οποίες ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα των τελωνείων αυτών, να συντάξουν και να υπογράψουν με την ιδιότητά τους αυτή, στα πλαίσια των καθηκόντων τους, τα παρακάτω αναφερόμενα δελτία παραλαβής υγρών καυσίμων, στα οποία βεβαίωναν ψευδώς ότι εφοδίασε τα παρακάτω επαγγελματικά τουριστικά και θαλαμηγά σκάφη, με καύσιμα από τα ελευθέρα αποθέματα με συμψηφισμό, ενώ τα καύσιμα αυτά δεν είχαν παραδοθεί στα σκάφη αλλά τα διέθεσε παρανόμως στην εσωτερική αγορά σε μη δικαιούχους ατελείας πελάτες του, ενώ οι ανωτέρω προέβησαν στις ενέργειες που εκτέθηκαν αν και γνώριζαν ότι οι εφοδιασμοί αυτοί δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Αναλυτικότερα: 1) Ο Θ. Α. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων:
Α. 1) το υπ' αριθμ. 99/29-1-1994 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "B... L...", με 12.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
Β. 1) το υπ' αριθμ. 8057/6-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο όποιο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "Η... D...", με 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 8059/6-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "J... P...", με 7.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 8067/8-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S... L... ", με 14.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 8068/8-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "I... V... ", με 9.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 8057/8-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P... ", με 15.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 8177/10-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L..." με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης
7) το υπ' αριθμ. 8178/10-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "Z...", με 9.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 8179/10-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R... of the S...", με 7.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
9) το υπ' αριθμ. 8181/10-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L... C", με 11.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
10) το υπ' αριθμ. 8185/11-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "V...", με 10.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
11) το υπ' αριθμ. 8189/11-1-0-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A... A...", με 16.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
12) το υπ' αριθμ. 8190/11-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P... M...", με 17.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
13) το υπ' αριθμ. 8191/11-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "T... T...", με 7.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
14) το υπ' αριθμ. 6192/11-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L... of I...", με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
15) το υπ' αριθμ. 8382/14-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A... S...", με 7.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
16) το υπ' αριθμ. 8383/14-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "N... D... ", με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
17) το υπ' αριθμ. 8388/15-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "J... Η", με 10.850 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
18) το υπ' αριθμ. 8390/15-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "F... ", με 10.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
19) το υπ' αριθμ. 8391/15-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "J...", με 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
20) το υπ' αριθμ. 8395/15-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P... M...", με 14.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
21) το υπ' αριθμ. 8396/15-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "W... C...", με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
22) το υπ' αριθμ. 8397/15-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "E...", με 9.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
23) το υπ' αριθμ. 8398/15-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στα οποία βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... OF B...", με 15.000 λίτρα πετρέλαια κίνησης.
24) το υπ' αριθμ. 8593/19-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του, ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "B... L...", με 15.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
25) το υπ' αριθμ. 8595/19-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R...", με 10.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
26) το υπ' αριθμ. 8596/19-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R...", με 20.600 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
27) το υπ' αριθμ. 8600/20-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "D...", με 15.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
28) το υπ' αριθμ. 8611/20-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A... C...", με 9.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
29) το υπ' αριθμ. 8612/20-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "T...", με 10.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
30) το υπ' αριθμ. 8614/21-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A...", με 17.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
31) το υπ' αριθμ. 8726/24-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L... E...", με 12.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
32) το υπ' αριθμ. 8727/24-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "I...", με 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
33) το υπ' αριθμ. 8729/24-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "D...", με 11.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
34) το υπ' αριθμ. 8730/25-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... II", με 10.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
35) το υπ' αριθμ. 8731/25-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... C...", με 16.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
36) το υπ' αριθμ. 8732/15-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P...", με 9.600 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
37) το υπ' αριθμ. 8733/25-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L...", με 8.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
38) το υπ' αριθμ. 8734/25-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "F...", με 12.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
39) το υπ' αριθμ. 8735/25-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R...", με 16.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
40) υπ' αριθμ. 8738/26-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "T...", με 12.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
41) υπ' αριθμ. 8739/26-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P..." με 21.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
42) Το υπ' αριθμ. 8740/26-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "B... M...", με 12.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
43) Το υπ' αριθμ. 8742/27-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "K...", με 8.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
44) το υπ' αριθμ. 8743/27-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "V... P..." με 16.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
45) το υπ' αριθμ. 8744/27-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... R...", με 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
46) το υπ' αριθμ. 8746/27-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... L...", με 12.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης
47) το υπ' αριθμ. 8747/29-10-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... OF M..." με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα και γνώριζε τούτο, επί πλέον δε τα παραπάνω δελτία Παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο δελτίο κινήσεως των πλοίων.
2) Ο Ι. Τ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων:
1) το υπ' αριθμ. 3072/8-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "N... D...", με 8.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 3703/8-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A... A..." με 14.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 3709/11-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε. εν γνώσει του ψευδώς oτι εφοδίασε το σκάφος "R...", με 24.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 3711/12-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L... E..." με 16.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 3716/1-3-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A... C...", με 6.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 3717/13-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T...", με 11.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 3720/14-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "R...A", με 9.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 3842/19-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S... N...", με 6.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
9) το υπ' αριθμ. 3848/20-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "B... L...", με 19.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
10) το υπ' αριθμ. 3849/20-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "G...", με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
11) το υπ' αριθμ. 3850/20-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "D...", με 11.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
12) το υπ' αριθμ. 4261/22-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "B...", με 13.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
13) το υπ' αριθμ. 4265/22-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "P... M...", με 16.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
14) το υπ' αριθμ. 4266/22-7-94 94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S...", με 9.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
15) το υπ' αριθμ. 4267/23-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "W...", με 7.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
16) το υπ' αριθμ. 4356/25-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει τού ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S...", με 10.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
17) το υπ' αριθμ. 4357/25-7-94 δελτίο, παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A...-A...", 14.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
18) το υπ' αριθμ. 4401/25-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι 'εφοδίασε το σκάφος "B...", με 5.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
19) το υπ' αριθμ. 4402/25-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στα οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "R... P...", με 7.050 λίτρα πετρέλαια κίνησης.
20) το υπ' αριθμ. 4403/25-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T... TO T...", με 13.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
21) το υπ' αριθμ. 4404/25-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "D...", με 8.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
22) το υπ' αριθμ. 4405/26-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "I...", με 3.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
23) το υπ' αριθμ. 4406/26-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "C...", με 7.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης .
24) το υπ' αριθμ. 4407/26-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "Z...", με. 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
25) το υπ' αριθμ. 4408/26-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "R... OF THE S...", με 4.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
26) το υπ' αριθμ. 4411/27-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T..." με 11.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
27) το υπ' αριθμ. 4457/27-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "Z...-Μ", με 16.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
28) το υπ' αριθμ. 4470/28-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "P...", με 5.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
29) το υπ' αριθμ. 4471/28-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "T... ΙII", με 17.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
30) το υπ' αριθμ. 4474/28-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "V...", με 18.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
31) το υπ' αριθμ. 4475/28-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "M... R...", με 15.600 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
32) το υπ' αριθμ. 4665/30-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "M...", με 10.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
33) το υπ' αριθμ. 4668/31-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "C...", με 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
34) το υπ' αριθμ. 4669/31-7-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "U..." με 12.600 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
35) το υπ' αριθμ. 4723/3-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S...", με 14.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
36) το υπ' αριθμ. 4905/5-8-94 δελτίο παραλαβής βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
37) το υπ' αριθμ. 4931/6-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "B... L...", με 10.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
38) το υπ' αριθμ. 5085/10-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "B...", με 14.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
39) το υπ' αριθμ. 5157/11-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "LA L..." με 10.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
40) το υπ' αριθμ. 5158/11-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "T...", με 14.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
41) το υπ' αριθμ. 5614/24-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R...", με 22.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
42) το υπ' αριθμ. 5622/25-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A... A...", με 18.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
43) το υπ' αριθμ. 5623/25-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "N... D...", με 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
44) το υπ' αριθμ. 5854/27-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "D...", με 16.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
45) το υπ' αριθμ. 5948/30-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R... A", με 11.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
46) το υπ' αριθμ. 5989/31-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το "H... D...", με 15.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
47) το υπ' αριθμ. 5990/31-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L... E...", με 18.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
48) το υπ' αριθμ. 554/3-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... OF M...", με 9.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
49) το υπ' αριθμ. 559/3-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P...", με 6.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
50) το υπ' αριθμ. 631/9-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "V...", με 12.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
51) το υπ' αριθμ. 632/9-3-95 δόλια παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "B... M...", με 15.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
52) το υπ' αριθμ. 680/10-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T...", με 22.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
53) το υπ' αριθμ. 645/11-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "D...", με 12.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
54) το υπ' αριθμ. 749/18-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S...", με 18.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
55) το υπ' αριθμ. 963/30-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο, βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P...", με 9.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα και γνώριζε τούτο, επί πλέον δε τα παραπάνω δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο δελτίο κινήσεως των πλοίων.
3] Ο Κ. Κ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων:
Α. 1) το υπ' αριθμ. 1805/9-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A...", με 25.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 1806/9-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων, στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A...", με 11.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 1807/9-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T...", με 15.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 1809/9-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L...", με 18.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 1936/15-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "R..." με 12.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 1938/15-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L..." με 20.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 1970/16-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L... E...", με 21.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 1971/16-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στo oποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T..." με 18.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
9) το υπ' αριθμ. 2009/17-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L...", με 16.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
10) το υπ' αριθμ. 2010/17-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S...I" με 21.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
11) το υπ' αριθμ. 2069/18-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A... C...", με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
12) το υπ' αριθμ. 2075/21-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L... C", με 26.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
13) το υπ' αριθμ. 2144/23-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L...", με 18.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
14) το υπ 'αριθμ. 2145/23-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "J... H", με 16.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
15) το υπ' αριθμ. 2147/23-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S... L..." με 15.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
16) το υπ' αριθμ. 2211/25-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "H... D...", με 18.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
17) το υπ' αριθμ. 2284/27-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S... OF M...", με 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
18) το υπ' αριθμ. 2285/27-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "J..." με 18.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
19) το υπ' αριθμ. 2287/28-6-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A... A...", με πετρέλαιο κίνησης.
Β. 1) το υπ' αριθμ.2174/15-5-5 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S... R...", με 10.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 2175/15-5-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "Z...", με 9.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 2274/19-5-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A...", με 22.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 2275/19-5-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A... S...", με 12.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 2312/19-5-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "T..." με 8.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 2319/20-5.-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "C...", με 8.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 2362/22-5-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P...", με 14.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 2371/23-5-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "Q...", με 9.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
9) το υπ' αριθμ. 2372/23-5-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P...", με 35.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
10) το υπ' αριθμ. 2409/24-5-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "V... P...", με 8.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
11) το υπ' αριθμ. 2456/22-5-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο " A...", με 7.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα και γνώριζε τούτο, επί πλέον δε τα παραπάνω δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο βιβλίο ατελείας και δελτίο κινήσεως των πλοίων.
4] Ο Λ. Κ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων.
1) το υπ' αριθμ. 6273/10-9-94-δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "P... M...", με 20.600 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 6726/12-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A...", με λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 6729/13-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "J...", με 20.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 6730/13-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "J... P...", με 14.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 6734/13-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A... S..." με 12.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 6736/14-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "D... S", με 9.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 6737/14-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "N... D...", με 15.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 6746/16-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... OF M...", με 11.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
9) το υπ' αριθμ. 7051/19-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L...", με 9.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
10) το υπ' αριθμ. 7052/19-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "F...", με 5.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
11) το υπ' αριθμ. 7053/19-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "E...", με 12.900 λίτρα πετρέλαια κίνησης.
12) το υπ' αριθμ. 7057/20-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R...A", με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
13) το υπ' αριθμ. 7061/21-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "T...", με 9400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
14) το υπ' αριθμ. 7062/21-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S...I", με 30.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
15) το υπ' αριθμ. 7066/22-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L... C", με 19.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
16) το υπ' αριθμ. 7067/22-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A...", με 8.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
17) το υπ' αριθμ. 7069/22-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "B... B...", με 8.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
18) το υπ' αριθμ. 7070/22-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "T...", με 15.000 λίτρα πετρέλαια κίνησης.
19) το υπ' αριθμ. 7075/24-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "T... T...", με 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
20) το υπ' αριθμ. 7626/27-9-94 δελτίο, παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "W... C...", με 7.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
21) το υπ' αριθμ. 7627/27-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "V... P..." με 14.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
22) το υπ' αριθμ. 7628/27-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε τo πλοίο "Z...", με 16.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
23) το υπ' αριθμ. 7629/27-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R... ΟF THE S...", με 10.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
24) το υπ' αριθμ. 7630/27-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L... OF I...", με 16.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
25) το υπ' αριθμ. 7631/27-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ότι εφοδίασε το πλοίο "P...", με 9.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
26) το υπ' αριθμ. 7633/28-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "I...", με 11.300 λίτρα πετρέλαιο, κίνησης.
27) το υπ' αριθμ. 7634/28-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "E...", με 15.300 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
28) το υπ' αριθμ. 7635/28-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S... OF B...", με 15.750 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
29) το υπ' αριθμ. 7637/28-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S...", με 10.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης
30) τo υπ' αριθμ. 7638/28-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "D...", με 9.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
31) το υπ' αριθμ. 7633/29-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο όποιο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... II", με 7.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
32) το υπ' αριθμ. 7640/29-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "J... L...", με 11.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
33) το υπ' αριθμ. 7641/29-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "IL V...", με 16.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
34) τo υπ' αριθ. 7642/29-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... C...", με 17.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
35) το υπ' αριθμ. 7643/30-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P...", με 12.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
36) το υπ' αριθμ. 7644/30-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "V...", με 9.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
37) το υπ' αριθμ. 7645/30-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R...", με 8.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
38) το υπ' αριθμ. 7646/30-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "F...", με 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
39) το υπ' αριθμ. 7647/30-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R...", με 14.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα και γνώριζε τούτο, επί πλέον δε τα παραπάνω, δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο δελτίο κινήσεως των πλοίων.
5) 0 Δ. Τ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων:
Α. 1) το υπ' αριθμ. 1181/6-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "B...", με 11.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 1182/7-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S...", 16.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 1184/9-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A...", με 13.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 1188/10-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων, στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A...", με 31.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 1193/12-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "P...", με 19.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 1195/13-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A... C...", με 14.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 1196/13-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S...Ι" με 15.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 1137/14-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "M... H...", με 6.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
9) το υπ' αριθ. 1198/14-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "K...", με 5.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
10) το υπ' αριθμ. 1306/19-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "N...", με 12.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
11) το υπ' αριθμ. 1313/23-5-94, δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει, του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T... T...", με 16.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
12) το υπ' αριθμ. 1315/25-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T...", με 9.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
13) το υπ' αριθμ. 1316/26-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "I...", με 15.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
14) το υπ' αριθμ. 1318/27-5-54 δελτίο παραλαβής καυσίμων, στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L...", με 16.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
15) το υπ' αριθμ. 1320/28-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο, βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "LA L...", με 12.600 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
16) το υπ' αριθμ. 1321-/28-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T...", με 17.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
17) το υπ' αριθμ. 1322/30-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "R...A", με 15.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
18) το υπ' αριθμ. 1324/31-5-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L... E...", με 20.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
Β.1) το υπ' αριθμ. 11/7-1-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "Q..." με 9.750 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 118/13-1-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R... OF THE S...", με 7.600 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 301/20-1-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "O...", με 15.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 303/20-1-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A...", με 10.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 307/21-1-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P...", με 17.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 312/24-1-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P...", με 19.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 314/25-1-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L...", με 20.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 316/25-1-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "B... L...", με 15.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα και γνώριζε τούτο, επί πλέον δε τα παραπάνω δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο βιβλίο ατελείας και δελτίο κινήσεως των πλοίων.
6] Ο Σ. Γ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων.
Α. 1) το υπ' αριθμ. 648/11-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A...", με 7.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 650/12-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "B...", με 6.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 745/15-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "D...", με 12.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 749/16-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "B... T...", με 14.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 799/18-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "B... L...", με 9.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 800/18-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T...", με 12.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 843/19-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T... Τ…", με 10.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 862/20-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "LA L...", με 14.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
9) το υπ' αριθμ. 867/21-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "J... H", με 9.400 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
10) το υπ' αριθμ. 891/22-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S... N...", με 7.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
11) το υπ' αριθμ. 892/22-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "R... A... II", με 9.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
12) το υπ' αριθμ. 893/22-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "H...", με 15.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
13) το υπ' αριθμ. 965/26-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "T...", με 7.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
14) το υπ' αριθμ. 966/26-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "G...", με 11.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
15) το υπ' αριθμ. 973/26-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "D...", με 12.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
16) το υπ' αριθμ. 974/26-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "W... C...", με 10.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης. 17) το υπ' αριθμ. 978/26-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S...", με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
18) το υπ' αριθμ. 991/27-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "P... M...", με 17.300 λίτρα πετρέλαιο κίνησης. 19) το υπ' αριθμ. 1001/28-4-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "B...", με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
Β. 1) το υπ' αριθμ. 9105/5-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L... OF I...", με 6.750 λίτρα πετρέλαιο κίνησης. 2)το υπ' αριθμ. 9112/7-11-94. δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P...", με 8.300 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 9175/11-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "V...", με 9.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 9240/15-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "IL V...", με 10.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 9309/19-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "H... D...", με 9.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ'αριθμ. 9335/21-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "Z...", με 4.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 9336/21-11-94 δελτία παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το. πλοίο "T...", με 6.300 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 9342/22-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R...", με 7.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
9) το υπ' αριθμ. 9344/22-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε τo πλοίο "D...'S" με 8.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
10) το υπ' αριθμ. 9361/23-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... C...", με 8.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
11) το υπ' αριθμ. 9403/25-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "I...", με 11.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
12) το υπ' αριθμ. 9434/28-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "J... L...", με 11.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
13) το υπ' αριθμ. 9435/28-11-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A...", με 15.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα και γνώριζε τούτο, επί πλέον δε τα παραπάνω δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο βιβλίο ατελείας και δελτίο κινήσεως των πλοίων.
7] Ο Π. Π. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων:
1) το υπ' αριθμ. 9561/6-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A...", με 8.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 9562/6-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A... S...", με 9.650 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 9563/7-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "P...", με 10.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 9565/7-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P... M...", με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 9566/8-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "N... D...", με 10.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 9567/8-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "J...", με 9.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 9597/15-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A..." με 6.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 9727/17-12-94 δελτία παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "Z..." με 12.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
9) το υπ' αριθμ. 9721/18-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "J... L...", με 12.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
10) το υπ' αριθμ. 9722/18-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "I...", με 9.300 λίτρα πετρέλαιο κίνησης. οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... A...", με 11.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
12) το υπ' αριθμ. 9732/20-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε, το πλοίο "Q...", με 8.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
13) το υπ' αριθμ. 9749/22-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "F...", με 12.650 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
14) το υπ' αριθμ. 9906/27-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο T...", με 14.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
15) το υπ' αριθμ. 9909/28-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "B... T...", με 10.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
16) το υπ' αριθμ. 9968/30-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "R... OF THE S..." με 14.600 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα και γνώριζε τούτο, επιπλέον δε τα παραπάνω δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο δελτίο κινήσεως των πλοίων.
8] Ο Σ. Κ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων:
Α. 1) το υπ' αριθμ. 1453/14-9-92 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "N...", με 19.950 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 1478/22-6-93 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L...", με 28.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
Β. 1) το υπ' αριθμ. 681/21-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "P...", με 20.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 686/22-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "V... GE P...", με 7.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 692/23-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "H...", με 9.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 694/23-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "T...", με 6.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 722/27-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A...", με 3.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 730/28-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A...", με 18.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 731/28-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το "R...A", με 15.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 745/31-3-95 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... R...", με 14.600 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί, στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα στην περίπτωση Α1 για ποσότητα 10.000 λίτρων και γνώριζε τούτο, επί πλέον δε τα παραπάνω δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο βιβλίο ατελείας και δελτίο κινήσεως των πλοίων, εκτός από την περίπτωση Α1 για ποσότητα 9.950 λίτρων.
9] Ο Ι. Β. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων:
Α. 1) το υπ' αριθμ. 445/17-3-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S... Ι" με 10.509 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 502/19-3-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "B... L...", με 13.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) Το υπ' αριθμόν 507/22.3.94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "N...", με 10.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 524/24-3-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "R... A...", με 13.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
Β) 1) υπ' αριθμ. 3209/10-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A..." με 12.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 3227/11-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "Α...", με 8.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3)το υπ' αριθμ. 3228/11-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε στο σκάφος "I…", με 6.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 3229/11-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "B..." με 5.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 3384/24-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "I...", με 5.250 πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 3385/24-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "N...", με 9.750 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 3620/26-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "A... S...", με 3.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 3644/29-8-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς, ότι εφοδίασε το πλοίο "Α…", με 8.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματκότητα δεν έλαβαν χώρα στην περίπτωση A3 για ποσότητα 4.000 λίτρων και γνώριζε τούτο, επί πλέον δε τα παραπάνω δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο βιβλίο ατελείας και δελτίο κινήσεως των πλοίων, εκτός από την περίπτωση για ποσότητα 6.000 λίτρων.
10] Ο Ε. Μ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων:
1) το υπ' αριθμ. 6373/9-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L... E...", με 17.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 7082/19-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... L...", με 5.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 7092/19-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "J...-Η", με 11.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 7405/23-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "K...", με 9.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 7410/23-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "L...", με 14.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 7423/26-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "P...M...", με 16.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 7424/26-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε τo πλοίο "B... T...", με 14.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 7425/26-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S... R...", με 14.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα και γνώριζε τούτο, επί πλέον δε τα παραπάνω δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο δελτίο κινήσεως των πλοίων.
11] Ο Σ. Γ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων:
1) το υπ' αριθμ. 4061/16-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "A... A..."", με 19.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 4062/16-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "H... D...", με 18.500 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) το υπ' αριθμ. 4063/16-9-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στα οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L...", με. 18.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα και γνώριζε τούτο, επί πλέον δε τα παραπάνω δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στο δελτίο κινήσεως των πλοίων.
12] Ο Π. Γ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων:
1) το υπ' αριθμ. 4848/6-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "S...", με 7.200 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
2) το υπ' αριθμ. 4881/10-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "Q...", με 10.250 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
3) τo υπ' αριθμ. 4923/15-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "H... D...", με 9.800 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
4) το υπ' αριθμ. 4924/15-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "P...", με 11.850 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
5) το υπ' αριθμ. 4952/21-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "S...", με 10.100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
6) το υπ' αριθμ. 4979/27-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το σκάφος "L... OF Ι...", με 10.000 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
7) το υπ' αριθμ. 4990/28-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "B...", με 8.600 λίτρα πετρέλαιο κίνησης.
8) το υπ' αριθμ. 4991/29-12-94 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει του ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "I…", με 7.900 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ όλοι οι ως άνω εφοδιασμοί στην πραγματικότητα δεν έλαβαν χώρα και γνώριζε τούτο επί πλέον δε τα παραπάνω δελτία παραλαβής καυσίμων δεν έχουν καταχωρηθεί αντίστοιχα στα δελτία κινήσεως των πλοίων.
13) Ο Ε. Μ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων: το υπ' αριθμ 3782/23-11-93 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο εν γνώσει του ψευδώς βεβαίωσε ότι εφοδίασε το πλοίο "J..." με 7100 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ ο ως άνω εφοδιασμός στην πραγματικότητα δεν έλαβε χώρα, χωρίς παραλλήλως το παραπάνω δελτίο παραλαβής καυσίμων να έχει καταχωρηθεί στο δελτίο κινήσεως του σκάφους και το γνώριζε τούτο.
14) Ο Μ. Μ. συνέταξε και υπέγραψε τα ακόλουθα δελτία παραλαβής καυσίμων: το υπ' αριθμ. 278/5-3-93 δελτίο παραλαβής καυσίμων στο οποίο βεβαίωσε εν γνώσει ψευδώς ότι εφοδίασε το πλοίο "J..." με 6.700 λίτρα πετρέλαιο κίνησης, ενώ ο ως άνω εφοδιασμός στην πραγματικότητα δεν έλαβε χώρα, χωρίς παραλλήλως το παραπάνω δελτίο παραλαβής καυσίμων να έχει καταχωρηθεί στο δελτίο κινήσεως του σκάφους και γνώριζε τούτο. Εξάλλου στις παραπάνω πράξεις προέβη με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του περιουσιακό όφελος, ισόποσο με τους δασμούς, φόρους και λοιπά δικαιώματα που απέφυγε να καταβάλει στο Δημόσιο για τις παραπάνω ποσότητες καυσίμων (614.850 + 698.850 + 485.200 + 507.650 + 385.350 + 332.950 + 170.300 + 133200 + 101.700 + 101.700 + 74.400 + 55.700 + 75.700 + 22.350 + 10.000 + 6.700 + 7.100) = 3.786.700 λίτρα συνολικά κατά αποκατάσταση των καυσίμων, ποσό που συνολικά ανέρχεται [53.364.182 + 61170.896 + 42.894.182 + 44.023.367 + 34.083.538 + 28.978.822 + 15.031.297 + 11.958.114 + 8.828.492 + 8.814.395 + 6.810.547 + 4.838.274 + 6.561.927 + 2.048.862 + 872.217 + 585.153 + 623.741]=331.488.066 δρχ. με ισόποση ζημία του Ελληνικού Δημοσίου και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, αποτέλεσμα στο οποίο απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του.
Όλα τα παραπάνω πραγματικά περιστατικά προκύπτουν από τα όσα πλήρως και σαφώς κατέθεσε τόσον ο ως άνω οικονομικός Επιθεωρητής Κ. Τ. ως μάρτυς όσον και ο ρηθείς Χ. Ρ. για τους κατηγορουμένους και τις αντίστοιχες πράξεις τους οι δε καταθέσεις τους επιστηρίζονται και από όλα τα αναγνωσθέντα, ως άνω έγγραφα (βλ. στα ταυτάριθμα της παρούσας πρακτικά καταθέσεις των μαρτύρων και αναγνωσθέντα αναλυτικώς αναφερόμενα εκεί έγγραφα) και δεν αντικρούονται επαρκώς, από τα όσα ισχυρίζονται ανωτέρω οι κατηγορούμενοι, ενώ όσον αφορά την τέλεση των αξιοποίνων πράξεων, για τις οποίες κατηγορείται, εν προκειμένω, ειδικότερα ο κατηγορούμενος Ι. Χ. αυτός πλήρως στην απολογία του στο ακροατήριο και ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου ομολόγησε την απ' αυτόν τέλεση των πράξεων που αντίστοιχα κατηγορείται. Εξάλλου όσον αφορά τις ως άνω πράξεις τους, λόγω του ομοειδούς αυτών και του ενιαίου κρινόμενου με βάση τα παραπάνω, για κάθε μία απ' αυτές δόλου τους, αυτές συνιστούν μερικότερες πράξεις ενός και του αυτού, αντιστοίχως εγκλήματος κατά τις κατωτέρω διακρίσεις, γι' αυτό και πρέπει οι κατηγορούμενοι να κηρυχθούν ένοχοι των κατωτέρω πράξεων, και κατά τον τρόπο συμμετοχής εκάστου στα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνται, κατ' εξακολούθηση, όπως αναφέρεται, ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας και δη πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο Ι. Μ. για την πράξη της δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με το ποσό των l.9.225.000 δραχμών, η οποία διαπράχθηκε στον Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 1992 μέχρι την 29.12.1995 και β) ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση από κοινού κατ' εξακολούθηση, που διαπράχθηκε στον Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 1992 μέχρι 29.12.1995 σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος Χ. Ε. για την πράξη της δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με μη επακριβώς προσδιορισθέντα ποσά, η οποία διαπράχθηκε στον Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1994 μέχρι το Σεπτέμβριο του έτους 1995 και β) απλής συνέργειας κατ' εξακολούθηση σε ψευδή βεβαίωση από κοινού κατ' εξακολούθηση (κατ' επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση από κοινού κατ' εξακολούθηση), που διαπράχθηκε στον Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1994 μέχρι τέλους του έτους 1995 σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος Ι. Χ. για την πράξη της δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των 3.000.000 δραχμών και άλλα μη επακριβώς προσδιορισθέντα ποσά, η οποία διαπράχθηκε στον Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1993 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1995, να κηρυχθεί ένοχος ο Π. Σ. για την πράξη της δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των 5.000.000 δραχμών, η οποία διαπράχθηκε στον Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.1993 μέχρι το Σεπτέμβριο του 1995.
Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι μετά την τέλεση των ως άνω πράξεών τους όλοι οι κατηγορούμενοι συμπεριφέρθηκαν καλώς για μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα, όπως δέχθηκε και το Πρωτοβάθμιο δικαστήριο, γι' αυτό και πρέπει να αναγνωρισθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπό τους η ελαφρυντική περίσταση της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς (άρθρο 84 παρ.1 και 2 περ.ε' ΠΚ). Αντίθετα πρέπει να απορριφθεί ο ισχυρισμός των 3ου και 4ου κατηγορουμένων, περί συνδρομής στο πρόσωπό τους της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 2β' ΠΚ αφού κανένα σαφές στοιχείο αυτοί δεν επικαλούνται. Επίσης πρέπει να απορριφθεί και ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων περί συνδρομής στο πρόσωπό τους της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 2 παρ.α ΠΚ (προτέρου εντίμου βίου) αφού πέραν του ποινικού τους μητρώου που είναι λευκό κανένα άλλο στοιχείο δεν αποδείχθηκε εκ του οποίου να αποδεικνύεται ότι αυτοί, διήγαγαν έντιμο ατομικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και εν γένει κοινωνικό βίο". Με αυτά που δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, διέλαβε την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 2 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την αποδεικτική διαδικασία και τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων, 1) της παθητικής δωροδοκίας με όφελος του κατηγορουμένου και με ζημία του Δημοσίου που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε ύψους 566.182.138 δραχμών, ήτοι μεγαλύτερη του ποσού των 50.000.000 δρχ. (150.000 Ευρώ), ισόποσο με τους δασμούς, φόρους και λοιπά δικαιώματα που απέφυγαν να καταβάλουν στο Δημόσιο οι ωφεληθέντες από τη χρήση πετρελαίου κινήσεως ως θερμάνσεως στην εσωτερική αγορά, από τους παράνομους ψευδώς αναφερόμενους ως δήθεν γενόμενους εφοδιασμούς διαφόρων πλοίων και 2) της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση τελωνειακών υπαλλήλων συναδέλφων του, γενόμενη με έκδοση και υπογραφή υπό των τελευταίων Δελτίων παραλαβής καυσίμων για δήθεν γενόμενους υπ' αυτών εφοδιασμούς συγκεκριμένων πλοίων με πετρέλαιο κινήσεως, που σε γνώση όλων ουδέποτε είχαν γίνει, κατ' εξακολούθηση, σε βάρος του Δημοσίου, με όφελος των κατηγορουμένων και ισόποση ζημία που προκάλεσαν στο Δημόσιο, συνολικού ύψους 331.488.006 δραχμών, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ήτοι υπερβαίνουσα το ποσό των 150.000 ευρώ, αποτέλεσμα στο οποίο απέβλεπε με τις μερικότερες αναφερόμενες αναλυτικά στο αιτιολογικό ομοειδείς πράξεις αυτού και των φυσικών αυτουργών, αναφέρει τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά, καθώς επίσης και τους συλλογισμούς, με τους οποίους υπήγαγε αυτά στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1, 27 παρ.1, 46 παρ.1, 84 παρ.2, 94, 98, 235 και 242 παρ.1 του ΠΚ σε συνδ. με άρθρο 1 του ν. 1608/1950 που εφήρμοσε, τις οποίες ορθώς ερμήνευσε και τις οποίες ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε και έτσι η απόφασή του δεν στερείται νομίμου βάσεως. Ειδικότερα, όσον αφορά τις επί μέρους αιτιάσεις και λόγους αναιρέσεως του αναιρεσείοντος: α). Το αιτιολογικό, δεν αποτελεί επανάληψη του διατακτικού, είναι πλήρες και περιέχει όλα τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης των ανωτέρω δύο διωχθέντων εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων με συνδρομή των όρων του ν. 1608/1950 και δε χρειαζόταν η παράθεση άλλων περιστατικών, β), χωρίς αμφιβολία το δικαστήριο, για το σχηματισμό της κρίσης του, έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε και την απολογία του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου στον πρώτο βαθμό, αφού από τα πρακτικά προκύπτει ότι αναγνώσθηκαν και τα πρακτικά της πρωτόδικης αποφάσεως, στα οποία περιλαμβάνεται και η απολογία του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου Ι. Μ., ενώ αυτός στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν παρέστη και εκπροσωπήθηκε δια εξουσιοδοτημένου δικηγόρου, γ). Στο αιτιολογικό, στη σελίδα 128, αναφέρεται η διαδικασία και ο τελωνειακός έλεγχος του εφοδιασμού με πετρέλαιο κίνησης πλοίων με ξένη σημαία, βάσει της αναφερόμενης 5247/1982 εγκυκλίου ΕΔΥΟ, που προβλέπει έκδοση και υπογραφή Δελτίων Παραλαβής Υγρών Καυσίμων(ΔΠΥΚ), με βάση τα οποία καταβάλλοντο στα Τελωνεία οι αναλογούντες υπέρ του Δημοσίου φόροι και δασμοί, αυτά δε τα ΔΠΥΚ, που καταρτίστηκαν από τους συναδέλφους του αναιρεσείοντος Τελωνειακούς υπαλλήλους, στα οποία οι τελευταίοι συγκατηγορούμενοι, με ηθική αυτουργία του αναιρεσείοντος, ψευδώς βεβαίωναν ότι γινόταν ενώπιόν τους ο εφοδιασμός των πλοίων με πετρέλαιο κινήσεως, ενώ το πετρέλαιο αυτό προωθείτο στην αγορά ως πετρέλαιο θέρμανσης, είχαν έννομες συνέπειες, αφού σαφώς ήταν πρόσφορα για την απαλλαγή από φόρους και δασμούς, που πράγματι πετύχαιναν οι κατηγορούμενοι και είναι αδιάφορο αν δεν μνημονεύεται στο αιτιολογικό και η Τ3300/1984 Διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπει ότι ο εφοδιασμός των πλοίων διενεργείται με Αίτηση Εφοδιασμού Πλοίου(ΑΕΠ), ως μη ουσιαστική ποινική διάταξη και γιατί, σύμφωνα με τις παραδοχές του αιτιολογικού, η ψευδής βεβαίωση γινόταν επί των εκδιδομένων από τους τελωνειακούς υπαλλήλους ΔΠΥΚ, που ήσαν δημόσια έγγραφα, συνταγέντα από αρμόδιους καθ' ύλη και κατά τόπο για τη σύνταξη ή την έκδοση του εγγράφου δημόσιους υπαλλήλους, με επίθεση της σφραγίδας του Τελωνείου και προορίζονταν για εξωτερική κυκλοφορία προς πλήρη απόδειξη του γεγονότος που βεβαιωνόταν με αυτά έναντι πάντων, με πλήρη αποδεικτική δύναμη, οι δε Αιτήσεις Εφοδιασμού Πλοίων είναι πρόσθετα δικαιολογητικά, που δεν επηρεάζουν το αξιόποινο των ψευδών βεβαιώσεων επί των ανωτέρω ΔΠΥΚ, δ. Επί εγκλήματος που τελέσθηκε κατ' εξακολούθηση, προ της ισχύος του ν. 2721/1999, ήτοι πριν την 3η Ιουνίου 1999, για τον υπολογισμό του ποσού των 50.000.000 δρχ. (150.000 ευρώ), λαμβανόταν υπόψη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του ν.δ. 2576/1953 ''για τους σεισμόπληκτους των νήσων'' (που ίσχυε σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 και όχι μόνον επί σεισμόπληκτων), το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία που επιδιώχθηκε ή επιτεύχθηκε ή επήλθε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο, ως απόρροια των άνω αξιοποίνων πράξεων και όχι το όφελος ή η ζημία από κάθε μερικότερη πράξη και δεν είχε στην περίπτωση αυτή εφαρμογή, η διάταξη του άρθρου 98 του ΠΚ, όπως ίσχυε προ της τροποποιήσεώς του (με την προσθήκη παρ. 2), με το άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2721/1999, κατά την έννοια της οποίας, επί εγκλήματος κατ' εξακολούθηση λαμβανόταν υπόψη, ενόψει της αυτοτέλειας των μερικότερων πράξεων, το όφελος ή η ζημία από κάθε μερικότερη πράξη, αφού κατίσχυε η ειδικότερη αυτή διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του ν.δ. 2576/1953. Η τελευταία αυτή διάταξη, δεν καταργήθηκε από της ισχύος του ν. 2721/1999 (την 3η Ιουνίου 1999), με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ. 4 του νόμου και την προσθήκη, με το άρθρο 14 παρ. 1 του ίδιου νόμου, στο άρθρο 98 του ΠΚ παρ. 2 (κατά την οποία, η αξία του αντικειμένου της πράξεως και η περιουσιακή βλάβη ή το περιουσιακό όφελος που προκύπτουν από την κατ' εξακολούθηση τέλεση του εγκλήματος, λαμβάνεται συνολικά υπόψη, αν ο δράστης απέβλεπε με τις μερικότερες πράξεις του, στο αποτέλεσμα αυτό), γιατί η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του ν.δ. 2576/1953 είναι ειδική, αφορά τους καταχραστές του δημόσιου τομέα και κατισχύει της γενικής διατάξεως του άρθρου 98 παρ. 2 του ΠΚ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επομένως εγκλήματος κατ' εξακολούθηση, με εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950, δεν ανακύπτει ζήτημα επιεικέστερου νόμου, αφού στην περίπτωση αυτή ισχύει και μετά την 3η Ιουνίου 1999, η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 2 του ν.δ. 2576/1953 και όχι εκείνη του άρθρου 98 παρ. 2 του ΠΚ και ορθά δεν μετετράπη η κατηγορία σε πλημμεληματική, αφού ορθά υπολογίστηκε από το δικαστήριο η συνολική βλάβη του Δημοσίου και όχι κάθε μερικότερη βλάβη των επί μέρους πράξεων του κατ' εξακολούθηση τελεσθέντος εγκλήματος, όπως αιτιάται ο αναιρεσείων (βλ. ΑΠ 1884/2005). Άλλωστε κατά τις παραδοχές, (βλ. σελ. 197, 257, 258 αιτιολογικού) ο αναιρεσείων, με τις μερικότερες ομοειδείς πράξεις του, απέβλεπε και επιδίωξε με τις μερικότερες πράξεις του το συνολικό αποτέλεσμα της άνω μεγάλης ζημίας του Δημοσίου, ε). Ο αναιρεσείων, δια του συνηγόρου του, όπως από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει (σελ. 121) ότι εκτός από την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ.2 ε' του ΠΚ, που του αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο, ζήτησε αόριστα να του αναγνωρισθεί "και η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παρ.2 α'του ΠΚ", χωρίς για το ορισμένο του αυτοτελούς αυτού ισχυρισμού του, να εκθέσει συγκεκριμένα (θετικά) περιστατικά έντιμης προ της πράξης ζωής και μάλιστα σε όλους τους τομείς συμπεριφοράς που ορίζονται στο στοιχείο α' της παρ. 2 του άρθρου 84 του ΠΚ. Επομένως, αφού μόνη η επίκληση από τον αναιρεσείοντα της νομικής διάταξης που προβλέπει την ελαφρυντική περίσταση καθιστά τον παραπάνω σχετικό ισχυρισμό αόριστο και το δικαστήριο της ουσίας δεν είχε υποχρέωση να αιτιολογήσει ειδικά την απόρριψή του. Παρά ταύτα το δικαστήριο, απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό με επαρκή αιτιολογία (βλ. σελ. 260), ότι "πέραν του λευκού ποινικού μητρώου κανένα άλλο στοιχείο δεν αποδεικνύεται ότι οι κατηγορούμενοι διήγαγον έντιμο, ατομικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και εν γένει κοινωνικό βίο".
Επομένως, όλοι οι συναφείς λόγοι αναιρέσεως του αναιρεσείοντος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της απόφασης και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων (άρθρα 510 παρ.1 Δ' και Ε' ΚΠΔ) είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι .
Μετά ταύτα, αφού δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως για έρευνα, πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ) και στη δικαστική δαπάνη του παρασταθέντος πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 19 Μαρτίου 2012 αίτηση - δήλωση του Ι. Μ. του Δ., περί αναιρέσεως της 804, 820, 820Α/2011, 47, 48, 97, 98/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και στη δικαστική δαπάνη του παρασταθέντος πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου, εκ ποσού τριακοσίων (300) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Ιανουαρίου 2013. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Ιανουαρίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
<< Επιστροφή