Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 232 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Κλήτευση.
Περίληψη:
Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως μετά από νομότυπη κλήτευση του αναιρεσείοντος. Απορρίπτει λόγω ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 232/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 22 Ιανουαρίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Παντιώρα (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Α. Ξ. του Ν., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 2274/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Δ. Μ. του Α., κάτοικο ..., που δεν παρέστη.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Σεπτεμβρίου 2011 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1277/2011.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
I. Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξ άλλου, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το άρθρο 515παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, αν αναβληθεί η υπόθεση σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες, όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠΔ, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται.
IΙ. Στην περίπτωση που κρίνεται, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 29-12-2011 αποδεικτικό επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 155 παρ. 2 ΚΠΔ, καθόσον αναζητήθηκε στην κατοικία που δήλωσε στο δικόγραφο της αναίρεσης του, επί της οδού ... αρ. 107 στην ..., όπου δεν ανευρέθη ούτε αυτός, ούτε κάποιος σύνοικος του ή οικιακός βοηθός ή θυρωρός και η κλήση, για να εμφανισθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατά τη συνεδρίαση της 7-2-2012 θυροκολλήθηκε. Περαιτέρω, ως αποδεικνύεται από το υπό ημερομηνία 30-11-2011 αποδεικτικό επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ..., ακριβές αντίγραφο της κλήσεως, για να παρασταθεί κατά την προαναφερθείσα δικάσιμο ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, κατά τη διάταξη επίσης του άρθρου 155 παρ.2 ΚΠΔ και στον ορισθέντα με την αίτηση αναιρέσεως αντίκλητο δικηγόρο του Ανδρόνικο Παπαδόπουλο. Κατά τη δικάσιμο εκείνη (7-2-2012), κατόπιν αιτήματος που υπέβαλε για λογαριασμό του αναιρεσείοντος, η δικηγόρος Αθηνών Σταυρούλα Ανδρουτσοπούλου, αναβλήθηκε η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης του, για τη συνεδρίαση της 18-9-2012 με την υπ' αρ. 270/2012 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου. Κατά τη δικάσιμο εκείνη (18-9-2012), κατόπιν αιτήματος του πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος Ανδρόνικου Παπαδόπουλου, που υποβλήθηκε για λογαριασμό του, αναβλήθηκε η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης του με την υπ' αρ.1092/2012 αυτού του Δικαστηρίου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης. Ο αναιρεσείων όμως δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτήν κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί αυτός στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 582 παρ. 1 ΚΠΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ.
Απορρίπτει την από 20-9-2011 αίτηση για αναίρεση της υπ' αρ.2274/2011 απόφασης του Α' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που ασκήθηκε με επίδοση δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Ξ. Α. του Ν., κατοίκου ... . Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 14 Φεβρουαρίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή