Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2029 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πολιτική αγωγή, Βούλευμα απαλλακτικό.
Περίληψη:
Άρθρα 463 εδ. α΄ 482 § 1 ΚΠΔ όπως το τελευταίο αντικατεστάθη με άρθρο 41 § 1 ν. 3160/2003, που ισχύει κατά του άρθρο 1 αυτού από 30-6-2003. Ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει πλέον δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αναίρεση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2029/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - πολιτικώς ενάγοντα Χ, που δεν παραστάθηκε στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 333/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με κατηγορούμενο τον Ζ.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - πολιτικώς ενάγων ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 16 Απριλίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 627/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 201/3.6.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω στο Συμβούλιό σας την προκειμένη δικογραφία και εκθέτω τα εξής:
Ι. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με το 141/2008 βούλευμα έπαυσε οριστικώς την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής κατά του κατηγορουμένου Ζ, για τις πράξεις της ψευδορκίας μάρτυρα και της ηθικής αυτουργίας σε απάτη (βλ. βούλευμα).

ΙΙ. Κατά του βουλεύματος αυτού άσκησε έφεση ως πολιτικώς ενάγων ο Χ και το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το 333/2009 βούλευμα απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμη την έφεση και επικύρωσε το πρωτόδικο βούλευμα (βλ. το 333/2009 βούλευμα).

ΙΙΙ. Το εφετειακό αυτό βούλευμα επιδόθηκε στoν πολιτικώς ενάγοντα στις 6-4-2009 (βλ. σχετικό αποδεικτικό). Στις 16-4-2009 εμφανίσθηκε στον αρμόδιο Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών ο Χ και δήλωσε ότι ως πολιτικώς ενάγων ασκεί αναίρεση κατά του 333/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 386 Π.Κ. και έτσι συντάχθηκε η 78/16-4-2009 έκθεση αναίρεσης (βλ. έκθεση αναίρεσης).

ΙV. Η αναίρεση αυτή πρέπει να απορριφθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 § 1 Κ.Π.Δ. ως απαράδεκτη, γιατί ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το σχετικό δικαίωμα, αφού με την τροποποίηση του άρθρου 482 Κ.Π.Δ., που έγινε με το άρθρο 41 § 1 του Ν.3160/30-6-2003 καταργήθηκε το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης κατά βουλεύματος από τον πολιτικώς ενάγοντα (βλ. ΑΠ 882/2005, ΑΠ 249/2005). Πρέπει επίσης να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.

Για τους λόγους αυτούς Προτείνω
Ι. Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η 78/16-4-2009 αίτηση αναίρεσης, που ασκήθηκε από τον Χ, κατά του 333/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και

ΙΙ. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 13 Μαΐου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΒασίλειος Μαρκής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 463 εδ. α' Κ.Π.Δ. "ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα". Μετά δε την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 Κ.Π.Δ. με το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/2003 που ισχύει κατά το άρθρο 61 αυτού από 30/6/2003, ο πολιτικώς ενάγων δεν έχει πλέον δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος. Εξ άλλου κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ιδίου Κώδικος ως άνω "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ή συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτη το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο". Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινομένη αίτηση αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος Χ προσβάλλεται το υπ' αριθμ. 333/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίον απερρίφθη η έφεσή του κατά του υπ' αριθμ. 141/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, δια του οποίου τούτο έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη κατά του Ζ για ψευδορκία και ηθική αυτουργία σε απάτη κατ' εξακολούθηση, από την οποία το όφελος και η ζημία υπερβαίνουν συνολικώς το ποσόν των 73.000 €. Η αναίρεση ησκήθη την 16/4/2009, ήτοι μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 3160/2003 και συνεπώς το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν υπόκειται σε αναίρεση. Ούτω και μετά την ειδοποίηση του αντικλήτου του αναιρεσείοντος να εμφανισθεί στο Συμβούλιο και την μη εμφάνισή του, πρέπει η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 16/4/2009 αίτηση του Χ για αναίρεση του υπ' αριθμ. 333/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 16 Οκτωβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 23 Οκτωβρίου 2009.-
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή