Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 196 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πολιτική αγωγή, Βούλευμα απαλλακτικό.
Περίληψη:
Άρθρο 482 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/30-6-2003. Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ζητήσει αναίρεση του βουλεύματος που παύει προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορούμενου ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του ή κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη. Άρθρο 476 ΚΠΔ. Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως και ως τοιαύτη απορριπτέα.
Αριθμός 196/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 12 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - πολιτικώς ενάγοντος Ψ, που δεν παραστάθηκε στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 875/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10.9.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1509/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα με αριθμό 472/9.10.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Φέρομεν ενώπιον του Δικαστηρίου υμών την από 10 Σεπτεμβρίου 2008 αίτησιν αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος Ψ κατά του υπ'αριθμ. 875/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, διά του οποίου τούτο απεφάνθη, ότι δεν πρέπει να γίνη κατηγορία κατά του Χ, διά απάτην κατ'εξακολούθησιν και κατ'επάγγελμα, εκ της οποίας το συνολικόν όφελος και η αντίστοιχος συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσόν των 73.000 ευρώ και εκθέτομεν τα εξής:
Μετά την αντικατάστασιν του άρθρου 482 παρ 1 Κ.Π.Δ. διά του άρθρου 41 παρ. 1 ν.3160/2003, ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ζητήση την αναίρεσιν του βουλεύματος που παύει προσωρινώς ή οριστικώς την ποινικήν δίωξιν κατά του κατηγορουμένου ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνη κατηγορία εναντίον του ή κηρύσσει την ποινικήν δίωξιν απαράδεκτον (Α.Π. 1185/2007 Ποιν Δικ 2007 σελ. 1495 κ.ά.). Κατ' ακολουθίαν είναι απαράδεκτος ή αίτησις αναιρέσεως του ανωτέρω πολιτικώς ενάγοντος κατά του προαναφερθέντος βουλεύματος, που απεφάνθη ότι δεν πρέπει να γίνη κατηγορία κατά του κατηγορουμένου.
Επειδή εν όψει πάντων αυτών πρέπει, κατά τα άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ., να κηρυχθή απαράδεκτος η υπό κρίσιν αίτησις αναιρέσεως και να καταδικασθή ο αναιρεσείων εις τα δικαστικά έξοδα εκ 220 ευρώ.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Προτείνομεν: Ι. Να κηρυχθή απαράδεκτος η από 10 Σεπτεμβρίου 2008 αίτησις αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος Ψ κατά του υπ' αριθμ. 875/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
ΙΙ. Να καταδικασθή ο αναιρεσείων εις τα δικαστικά έξοδα εκ 220 ευρώ.
θήνα 5 Οκτωβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ανδρέας Ι. Ζύγουρας

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 463 ΚΠΔ το ένδικο μέσο μπορεί να το ασκήσει μόνο εκείνος που ο νόμος του δίνει ρητά το δικαίωμα αυτό. Μετά δε την αντικατάσταση του άρθρου 482 παρ. 1 ΚΠΔ, με το άρθρο 41 παρ. 1 Ν. 3160/2003, που ισχύει κατά το άρθρο 61 αυτού από 30.6.2003, ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ζητήσει την αναίρεση βουλεύματος που παύει προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου ή αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του ή κηρύσσει την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ιδίου Κώδικος "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί ...". Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινομένη αίτηση αναιρέσεως του πολιτικώς ενάγοντος Ψ προσβάλλεται το υπ' αριθ. 875/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, δια του οποίου απεφάνθη τούτο ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά του Χ για κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση και δη από δράστη που ενεργεί κατ' επάγγελμα και το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ αλλά και των 73.000 ευρώ. Η αναίρεση ησκήθη την 10 Σεπτεμβρίου 2008, δηλαδή μετά την έναρξη της ισχύος του Ν. 3160/2003 και συνεπώς το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν υπόκειται σε αναίρεση. Ούτω και μετά την ειδοποίηση του αντικλήτου του αναιρεσείοντος να εμφανισθεί στο Συμβούλιο και την μη εμφάνισή του, πρέπει η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί ως απαράδεκτη (άρθρα 476 παρ. 1 και 513 παρ. 1 ΚΠΔ), και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθ. 18/10 Σεπτεμβρίου 2008 αίτηση του Ψ για αναίρεση του υπ' αριθ. 875/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων (220).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιανουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή