Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1613 / 2009    (Α, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Εξαίρεση δικαστή.
Περίληψη:
Αίτηση εξαιρέσεως. Δήλωση αποχής Δικαστή από την αναιρετική διαδικασία. Παραδοχή σχετικής δήλωσης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1613/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
A' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή, Ανδρέα Δουλγεράκη, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 3 Ιουλίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την από 5 Ιουνίου 2009 δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτου Βιολέττας Κυτέα, που αφορά τη μη συμμετοχή της στη σύνθεση του Ε' Ποινικού Τμήματος, στο οποίο εισήχθη για συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 8.5.2009 η 25/26.3.2009 αίτηση αναιρέσεως της ... κατά της 434/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

'Επειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος - Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 221/23.6.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
I) Η Αρεοπαγίτης Βιολέττα Κυττέα υπέβαλε στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την από 5-6-2009 δήλωση αποχής, στην οποία αναφέρει ότι:
Κατά τη δικάσιμο της 8-5-2009 κατά τη συζήτηση της υπ'αριθμ. 25/26-3-2009 αίτησης αναίρεσης της ... συμμετείχε στη σύνθεση του δικαστηρίου και μάλιστα ορίστηκε εισηγητής επί της άνω αιτήσεως αναιρέσεως.
Επειδή όμως συνδέεται "με στενές φιλικές και οικογενειακές σχέσεις με την αναιρεσείουσα", προέβη στην άνω δήλωση και ζητάει να μην συμμετάσχει στην σχετική διαδικασία.
ΙΙ) Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 23 § 3 Κ.Π.Δ. τα δικαστικά πρόσωπα δεν δύνανται να ασκήσουν τα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα και όταν υπάρχει σοβαρός λόγος ευπρέπειας, ήτοι οσάκις μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση ή το απροκατάληπτον αυτής (βλ. ΑΠ 2651/2008 ΑΠ 1919/2008 κ.α., Μπουρόπουλο Ερμ. Κ.Π.Δ. Τόμ. Α σελ. 40), πράγμα που μπορεί να συμβεί, κατ'αντικειμενική κρίση, και όταν ο διάδικος και ο δικαστής συνδέονται με στενή φιλία (ατομική -οικογενειακή). Η άνω περίπτωση αποτελεί μάλιστα κλασσικόν λόγον ευπρέπειας του άρθρου 23 Κ.Π.Δ. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν αμφισβητείται η αλήθεια του αναφερόμενου λόγου, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση δήλωση αποχής.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω να γίνει δεκτή η από 5-6-2009 δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτου Βιολέττας Κυττέα και απόσχει αυτής της ασκήσεως των καθηκόντων της επί της υπ'αριθμ. 25/26-3-2009 αιτήσεως αναιρέσεως της ...
Αθήνα 20 Ιουνίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος Κ. Κονταξής

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η από 5-6-2009 δήλωση της Αρεοπαγίτη Βιολέττας Κυτέα, η οποία απευθύνθηκε στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, και φρονεί ότι σοβαροί λόγοι ευπρέπειας του επιβάλλουν να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων της κατά την εκδίκαση της 25/26-3-2009 αίτησης αναίρεσης της ... κατά της υπ' αριθμ. 434/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως συμβούλιο κατά το άρθρο 23 παρ. 4 Κ.Π.Δ., και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσία. Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Κ.Π.Δ., εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 14 του ιδίου κώδικα, λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου των οποίων, τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σ' αυτό, δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά του, ως και του αναφερόμενου στο άρθρο 15 εδ. 1 του Κ.Π.Δ., λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται επίσης και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας επιβάλλουν αυτή. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής σοβαρός λόγος αποχής συντρέχει, οσάκις τίθενται σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση του δικαστή ή το απροκατάληπτο αυτού.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Μετά τη συζήτηση της 25/2009 αιτήσεως αναιρέσεως της ... κατά υπ' αρ. 434/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, η Αρεοπαγίτης Βιολέττα Κυτέα υπέβαλε προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την από 15-6-2009 δήλωση αποχής. Σύμφωνα δε με το περιεχόμενό της, η συγκεκριμένη δικαστικός λειτουργός, που ορίστηκε εισηγητής της υπόθεσης, μετά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως, κατά τη μελέτη της, διαπίστωσε ότι υφίστανται στο πρόσωπό της σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, που επιβάλουν την αποχή της από την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής. Συγκεκριμένα οι λόγοι που επικαλείται συνίστανται στο γεγονός, ότι συνδέεται με στενές φιλικές και οικογενειακές σχέσεις με την αναιρεσείουσα δικηγόρο .... Την στενή δε αυτή - και όχι απλή - φιλική και οικογενειακή σχέση της πιο πάνω Αρεοπαγίτη με την αναιρεσείουσα, κατ' αντικειμενική κρίση, ο θιγόμενος διάδικος ευλόγως μπορεί να θεωρήσει ότι η κρίση της δικαστή δεν ήταν αποτέλεσμα απροκατάληπτης και αδιάβλητης κρίσης και, επομένως, το συμφέρον της δικαιοσύνης και η διασφάλιση του κύρους αυτής επιβάλλει την αποχή της δηλούσης δικαστικού λειτουργού, για σοβαρό λόγο ευπρέπειας, από την ενάσκηση των καθηκόντων του στην προαναφερόμενη υπόθεση.
Κατ' ακολουθίαν τούτων, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση δήλωση αποχής, κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την από 5-6-2009 δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτη Βιολέττας Κυτέα Και
Αποφαίνεται ότι η ανωτέρω δικαστικός λειτουργός δε θα συμμετάσχει στη σύνθεση του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που εκδίκασε την 25/2009 αίτηση αναίρεσης της ... κατά της υπ' αρ. 434/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 3 Ιουλίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3 Ιουλίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή