Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1053 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Υπέρβαση εξουσίας, Αναβολής αίτημα.
Περίληψη:
Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται και για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής για σημαντικά αίτια. Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος της κατηγορούμενης για αναβολή της δίκης λόγω ασθενείας της, για την απόδειξη της οποίας προσκομίστηκε ιατρική βεβαίωση και κατέθεσε και μάρτυρας, επειδή δεν αναφέρονται στην απόφαση περιστατικά που να καθιστούν χωρίς αποδεικτική αξία την ιατρική βεβαίωση και την κατάθεση. Αναιρείται η απόφαση αφενός για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής και αφετέρου για υπέρβαση εξουσίας, επειδή στη συνέχεια το Δικαστήριο προχώρησε στην εξέταση της ουσίας της υποθέσεως και καταδίκασε την κατηγορουμένη. Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 1053/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 17 Μαρτίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Θεόδωρο Τζωρτζάκη, περί αναιρέσεως της 53282/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4.4.2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 894/2008.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 1, 349 και 139 του ΚΠΔ προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια, όπως μεταξύ άλλων μπορεί να είναι και η αδυναμία εμφάνισής του στη δίκη λόγω ασθενείας. Η παραδοχή ή μη του αιτήματος αυτού απόκειται μεν στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει όμως τούτο να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόφασή του, αλλιώς, αν απορρίψει το αίτημα χωρίς την επιβαλλόμενη αιτιολογία, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης επί της οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, η κατηγορουμένη δεν εμφανίστηκε κατά την εκφώνηση του ονόματός της, αλλά εμφανίστηκε ο δικηγόρος Θεόδωρος Τζωρτζάκης, ο οποίος ανήγγειλε στο Δικαστήριο ότι η κατηγορουμένη είναι ασθενής και δεν μπορεί να μετακινηθεί για να εμφανιστεί στο Δικαστήριο, παρέδωσε δε στον Πρόεδρο την από ... βεβαίωση του γιατρού ... και ζήτησε την αναβολή της δίκης λόγω του ως άνω σημαντικού αιτίου. Ακολούθως, ο ανωτέρω δικηγόρος εξετάστηκε και ως μάρτυρας και βεβαίωσε και ενόρκως την ασθένεια της κατηγορουμένης, ενώ αναγνώστηκε και η προσκομισθείσα ιατρική βεβαίωση. Στη συνέχεια, το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα της κατηγορουμένης για αναβολή της δίκης με την εξής αιτιολογία: "Επειδή το Δικαστήριο δεν πείσθηκε ότι για τον όλως αορίστως προαναφερόμενο λόγο η κατηγορουμένη αδυνατεί να εμφανισθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά τη σημερινή δικάσιμο. Άλλωστε, δεν προσκομίζεται κάποιο ιατρικό πιστοποιητικό περί της επικαλούμενης ασθένειας και της άνω αδυναμίας της. Γι' αυτό πρέπει το κρινόμενο αίτημα να απορριφθεί και να διαταχθεί η πρόοδος της δίκης". Με αυτά που δέχτηκε το Δικαστήριο, δεν διέλαβε στην ανωτέρω απορριπτική του αιτήματος αναβολής παρεμπίπτουσα απόφασή του την κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού δεν εκτίθενται σ' αυτήν τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία στα οποία το Δικαστήριο θεμελίωσε την απορριπτική του κρίση, οι συλλογισμοί με τους οποίους κατέληξε στην κρίση του αυτή, καθώς και οι αποδείξεις που τη στηρίζουν. Ειδικότερα, δεν αναφέρονται περιστατικά που να καθιστούν χωρίς αποδεικτική αξία την κατάθεση του μάρτυρα και την αναγνωσθείσα ιατρική βεβαίωση και επιπλέον προκύπτει από την ανωτέρω αιτιολογία ότι η ιατρική βεβαίωση δεν λήφθηκε καν υπόψη από το Δικαστήριο, τη στιγμή που αναφέρει ότι δεν προσκομίζεται κάποιο ιατρικό πιστοποιητικό περί της επικαλουμένης ασθενείας. Επομένως, ο πρώτος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ περί ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της απορριπτικής του αιτήματος αναβολής παρεμπίπτουσας απόφασης είναι βάσιμος. Περαιτέρω, επειδή το Δικαστήριο, δικάζοντας ως Εφετείο, προχώρησε στην εξέταση της ουσίας της υποθέσεως και καταδίκασε την κατηγορουμένη σε ποινή στερητική της ελευθερίας και σε χρηματική ποινή, χωρίς προηγουμένως να έχει απορρίψει αιτιολογημένα το αίτημα αναβολής της δίκης, υπερέβη την εξουσία του και κατά συνέπεια υπέπεσε στην πλημμέλεια που προβλέπεται από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η του ΚΠΔ κατά τον επίσης βάσιμο περί τούτου δεύτερο λόγο αναιρέσεως. Επομένως, πρέπει να αναιρεθεί η απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, του οποίου είναι δυνατή η συγκρότηση από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 του ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθ. 53282/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 14 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή