Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1106 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Αυτοπρόσωπη εμφάνιση, Εξαίρεση δικαστή.
Περίληψη:
Κατ’ αποφάσεως ή βουλεύματος που απέρριψε αίτηση εξαιρέσεως δικαστικών προσώπων, δεν επιτρέπεται αναίρεση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη τοιαύτη αίτηση αναιρέσεως. Παρέλκει η έρευνα του αιτήματος περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως στον Άρειο Πάγο, διότι προϋποθέτει παραδεκτώς ασκηθείσα αναίρεση. Απορρίπτει.

Αριθμός 1106/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Στυλιανού Γκρόζου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 8 Φεβρουαρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του με αριθμό 136/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας. Το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 5 Νοεμβρίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1936/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Στυλιανός Γκρόζος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 7/9.1.2008 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 513 §1 εδ. α' του Κ.Π.Δ., την από 5-11-2007 αίτηση αναίρεσης του Χ1, κρατούμενου στο Κατάστημα Κράτησης Δομοκού, κατά του υπ' αριθμ. 136/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας και εκθέτω τα ακόλουθα: Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 482 §1 Κ.Π.Δ., ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν: α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα. Σε εγκλήματα που συρρέουν ή είναι συναφή, ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την αναίρεση για όλα, έστω και αν το ένδικο αυτό μέσο επιτρέπεται μόνο για ένα από αυτά και β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του. Εξάλλου από τη διάταξη του άρθρου 22 εδ. β' Κ.Π.Δ., συνάγεται ότι η απόφαση ή το βούλευμα που απορρίπτει αίτηση εξαίρεσης δικαστικού λειτουργού, δεν υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναίρεσης, αφού σύμφωνα με την διάταξη αυτή, επιτρέπεται στην περίπτωση αυτή μόνο το ένδικο μέσο της έφεσης και υπό την προϋπόθεση ότι χορηγείται τούτο κατά της απόφασης ή του βουλεύματος που έκρινε κατ' ουσίαν την υπόθεση οπότε και πρέπει ταυτόχρονα με αυτό να ασκηθεί. Τέλος, κατά το άρθρο 476 §1 Κ.Π.Δ., όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε κατά βουλεύματος ή αποφάσεως, για τα οποία, μεταξύ άλλων περιπτώσεων για τις οποίες δεν πρόκειται, δεν προβλέπεται τέτοιο μέσο, το αρμόδιο να κρίνει επ' αυτού Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο) μετά από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους τυχόν εμφανισθέντες διαδίκους, καλούμενους προς τούτο, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του προσβληθέντος βουλεύματος ή αποφάσεως (Α.Π. 1709/2004 και Α.Π. 86/2000 Π.Χρ. Ν/2000).
ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως προσβάλλεται το υπ' αριθ. 136/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας, με το οποίο απορρίφθηκε αίτηση εξαιρέσεως του αναιρεσείοντος κατά του Αντεισαγγελέα Εφετών Λαμίας Γ. Κατσαβού. Το βούλευμα όμως αυτό δεν υπόκειται σε αναίρεση, σύμφωνα με τα παραπάνω και πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος (άρθρο 583 §1 Κ.Π.Δ.).
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 5-11-2007 αίτηση αναίρεσης του Χ1, κατά του υπ' αριθμ. 136/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος. Αθήνα 3-12-2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την διάταξη του άρθρου 482 παρ.1 ΚΠοινΔικ ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα ...... και β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του. Περαιτέρω κατά την διάταξη του άρθρου 22 ιδίου Κώδικος "η απόφαση που δέχεται την εξαίρεση δεν προσβάλλεται με ένδικο μέσο. Η απόφαση που απορρίπτει την εξαίρεση μπορεί να προσβληθεί με έφεση αν και η οριστική απόφαση για την ουσία της υποθέσεως προσβάλλεται με έφεση και μόνον ταυτόχρονα με αυτήν", το άρθρο δε αυτό ρυθμίζει το επιτρεπτόν ή μη των ενδίκων μέσων κατ' αποφάσεων ή βουλευμάτων. Ούτως από την τελευταία διάταξη συνάγεται ότι το βούλευμα, με το οποίο απορρίπτεται αίτηση εξαιρέσεως δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού, δεν υπόκειται εις το ένδικο μέσο της αναιρέσεως, αφού κατ' αυτήν (την διάταξη) επιτρέπεται μόνον έφεση και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή χορηγείται κατά του βουλεύματος με το οποίο εκρίθη κατ' ουσίαν η υπόθεση, οπότε και πρέπει να προσβάλλεται ταυτοχρόνως με αυτή. Εξ άλλου κατά την διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠοινΔικ "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται........το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο", κατά δε την διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 ΚΠοινΔικ "αν υπάρχει περίπτωση απαραδέκτου κατά το άρθρο 476, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη". Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα, υπ' αριθμ. 136/2007 του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας, απερρίφθη ως απαράδεκτη η από 10.6.2007 αίτηση του αναιρεσείοντος, για εξαίρεση του Αντεισαγγελέως Εφετών Λαμίας Γεωργίου Κατσαβού από την άσκηση των καθηκόντων του εις όλες τις υποθέσεις αυτού (αναιρεσείοντος), κατ' αυτού δε του βουλεύματος ησκήθη η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως. Όμως, κατά τ' άνω εκτεθέντα, το εν λόγω βούλευμα δεν υπόκειται εις αναίρεση και συνεπώς πρέπει η αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί ως απαράδεκτη, παρελκούσης της ερεύνης του αιτήματος του αναιρεσείοντος περί αυτοπροσώπου εμφανίσεώς του ενώπιον του παρόντος Συμβουλίου, αφού η έρευνα τοιούτου αιτήματος προϋποθέτει παραδεκτώς ασκηθείσα αναίρεση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα έξοδα (άρθρ. 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 ΚΠοινΔικ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 5.11.2007 αίτηση του Χ1, για αναίρεση του υπ' αριθμ. 136/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Μαρτίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή