Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2094 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πολιτική αγωγή, Βούλευμα απαλλακτικό.
Περίληψη:
Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος (άρθ. 482, 483 ΚΠΔ). Απορρίπτονται ως απαράδεκτες αιτήσεις αναιρέσεως των πολιτικώς εναγόντων κατά απαλλακτικού βουλεύματος.
Αριθμός 2094/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο και Ιωάννη Παπαδόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση των αναιρεσειόντων - πολιτικώς εναγόντων: 1) ... και 2) ..., που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Δημήτριο Παρασκευόπουλο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 1349/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Με κατηγορουμένη την ....
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και οι αναιρεσείοντες - πολιτικώς ενάγοντες ζητούν τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 29.12.2008 δύο χωριστές αιτήσεις τους αναιρέσεως, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 176/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου με αριθμό 162/5.5.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Eισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με το άρθρο 513 § ια Κ.Π.Δ., τις υπ'αριθμ. 21 και 22/2008 αντίστοιχες αιτήσεις αναίρεσης των πολιτικώς εναγόντων ... και .... κατά του υπ'αριθμ. 1349/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 482 § 1 του Κ.Π.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 § 1 του Ν.3160/2003, η οποία προβλέπει την άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά βουλευμάτων από τους διαδίκους, προκύπτει ότι, 1. "Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν: α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα. Σε εγκλήματα που συρρέουν ή είναι συναφή, ο κατηγορούμενος μπορεί να ζητήσει την αναίρεση για όλα, έστω και αν το ένδικο αυτό μέσο επιτρέπεται μόνο για ένα από αυτά και β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του". Κατά δε την παράγραφο "2" του ιδίου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3346/2005, "Αν το συμβούλιο εφετών επιλήφθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 317, κατά του βουλεύματος που εκδίδεται από αυτό μπορεί να ασκηθεί αναίρεση μόνο στις περιπτώσεις της παρ. 1". Από το γράμμα των παραγράφων "1 και 2" του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 41 § 1 του Ν.3160/2003, σαφώς προκύπτει ότι δεν επιτρέπεται πλέον η άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά βουλευμάτων στον πολιτικώς ενάγοντα, και στον κατηγορούμενο επιτρέπεται μόνον στις παραπάνω με στοιχεία "1α', 1β' και 2 περιπτώσεις του άρθρου 482 § 1 του Κ.Π.Δ.".
Στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με το προσβαλλόμενο βούλευμά του αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία κατά της κατηγορουμένης ..., για τις αξιόποινες πράξεις α) της ηθικής αυτουργίας στη χρήση πλαστού εγγράφου με σκοπό το περιουσιακό όφελος με αντίστοιχη βλάβη τρίτου, που υπερβαίνει το συνολικό χρηματικό ποσό των 25.000.000 δραχμών (73.000 ευρώ), την πλαστογραφία φέρεται ότι τέλεσε άγνωστο πρόσωπο, και β) της απάτης, που το ύψος του επιδιωκομένου οφέλους και της ζημίας που προκλήθηκε, υπερβαίνει το χρηματικό ποσό των 25.000.000 δραχμών (73.000 ευρώ).
Κατά του βουλεύματος αυτού άσκησαν οι αναιρεσείοντες πολιτικώς ενάγοντες τις κρινόμενες αιτήσεις αναίρεσης, οι οποίες δεν προβλέπονται πλέον, μετά την αντικατάσταση του άρθρου 482 Κ.Π.Δ., με το άρθρο 41 § 1 του Ν. 3160/2003, όπως παραπάνω εκτίθεται. Είναι συνεπώς οι αιτήσεις αυτές αναίρεσης απαράδεκτες και ως τέτοιες πρέπει να απορριφθούν και να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 513 § ια, 476 § 1 και 583 § 1 Κ.Π.Δ.).
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να κηρυχθούν απαράδεκτες οι υπ'αριθμ. 21 και 22/2008 αντίστοιχες αιτήσεις αναίρεσης των πολιτικώς εναγόντων ... και ..., κατά του υπ'αριθμ. 1349/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης και να καταδικασθούν αυτοί στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 22 Μαρτίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και τον πληρεξούσιο των αναιρεσειόντων.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Το άρθρο 482 ΚΠΔ πριν από την τροποποίηση του α' εδαφίου της παραγράφου 1 αυτού με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 3160/30.6.2003, η ισχύς του οποίου άρχισε από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως (άρθρο 61 αυτού), μεταξύ των προσώπων που είχαν το δικαίωμα να ασκήσουν αναίρεση κατά βουλευμάτων περιελάμβανε και τον πολιτικώς ενάγοντα, ο οποίος δικαιούνταν να ασκήσει το ένδικο αυτό μέσο, κατά τους όρους του άρθρου 480 παρ. 2 ΚΠΔ, κατά των βουλευμάτων: α) που έπαυαν προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου, β) αποφαίνονταν ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του ή κήρυσσαν την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Μετά την αντικατάσταση, όμως, του α' εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 3160/2003, μόνον ο κατηγορούμενος δικαιούται πλέον, από της ενάρξεως της ισχύος του (30.6.2003), να ασκήσει αναίρεση κατά βουλευμάτων, υπό τις διακρίσεις που τάσσει η νέα διατύπωση της εν λόγω διατάξεως. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 463 εδ. α' ΚΠΔ, ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνον εκείνος στον οποίο ο νόμος δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα, ενώ κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, όταν, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο (σε συμβούλιο), ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν (μετά από προηγούμενη ειδοποίηση, προ 24 ωρών, από τον Γραμματέα της Εισαγγελίας), κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου, που άσκησε το ένδικο μέσο.
Στην προκειμένη περίπτωση, οι κρινόμενες υπ' αριθ. 21/2008 και 22/2008 αιτήσεις αναιρέσεως των: 1) ... και 2) ..., αντίστοιχα, ασκούνται με την ιδιότητά τους ως πολιτικώς εναγόντων και στρέφονται κατά του υπ' αριθ. 1349/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά της κατηγορουμένης ... για τις πράξεις της ηθικής αυτουργίας σε χρήση πλαστού εγγράφου και της απάτης σε βαθμό κακουργήματος. Οι αιτήσεις όμως αυτές, ασκούμενες από διαδίκους που δεν δικαιούνται πλέον, κατά τα άνω, να ασκήσουν το ένδικο αυτό μέσο κατά του ανωτέρω βουλεύματος, πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες και να καταδικαστούν οι αναιρεσείοντες στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις υπ' αριθ. 21/29.12.2008 και 22/29.12.2008 αιτήσεις των: 1) ... και 2) ..., αντίστοιχα, για αναίρεση του υπ' αριθ. 1349/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.

Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για κάθε αναιρεσείοντα.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2009.- Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή