Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1447 / 2019    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1447/2019

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

A' Ποινικό Τμήμα Διακοπών

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μαρία Κουβίδου, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη (ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως), Στυλιανό Δαρέλλη, Όλγα Σχετάκη - Μπονάτου, Αλεξάνδρα Σιούτη και Γεώργιο Κόκκορη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημα του στις 16 Ιουλίου 2019, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου και της Γραμματέως Ευθυμίας Καλογεροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Θ. Γ. του Γ., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ηλία Νικολακάκο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1086/2018 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.
Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 17 Απριλίου 2019 αίτησή του, η οποία ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στην Εισαγγελέα του Αρείου στις 18.04.2019 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 4663/2019 που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 753/2019.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές από αυτούς που δίκασαν προηγουμένως, κατ' εφαρμογή του άρθρου 58 του νέου ποινικού κώδικα.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Το άρθρο 258 του προϊσχύοντος ΠΚ ήδη καταργήθηκε με τον ισχύοντα από 1.7.2019 (άρθρο δεύτερο Ν.4619/2019) Νέο Ποινικό Κώδικα . Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, του ως άνω νόμου (ν.4619/2019),που αναφέρεται στα άρθρα 256-258), "τα άρθρα... 258 (υπεξαίρεση στην υπηρεσία) καταργούνται από το κεφάλαιο των εγκλημάτων κατά της υπηρεσίας. Στα άρθρα αυτά περιγράφονται πράξεις που θίγουν πρωτίστως περιουσιακά αγαθά και όχι την ίδια τη λειτουργία της υπηρεσίας ή πράξεις με τις οποίες παραβιάζονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις που βαρύνουν τους δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς όμως η προσβολή της υπηρεσίας να είναι σε τέτοιο βαθμό σοβαρή ώστε να απαιτείται η απειλή ποινικών κυρώσεων. Από τα παραπάνω σαφώς συνάγεται ότι το έγκλημα του άρθρου 258 του προϊσχύοντος ΠΚ, ήδη καλύπτεται από το περί υπεξαίρεσης άρθρο (375) του Νέου ΠΚ, κατά την παρ.1 του οποίου "όποιος ιδιοποιείται παράνομα ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, και αν το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν πρόκειται για αντικείμενο που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας , ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή." Εξάλλου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 381 του ιδίου Νέου ΠΚ για την ποινική δίωξη, μεταξύ άλλων αξιοποίνων πράξεων, του εγκλήματος του άρθρου 375 παρ.1 απαιτείται έγκληση. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 464 του νέου ΠΚ εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες , που έχουν ανοίξει χωρίς την υποβολή εγκλήσεως με αντικείμενο πράξεις για την δίωξη των οποίων απιτείται έγκληση στον παρόντα κώδικα, ενώ διώκονταν αυτεπαγγέλτως υπό το προισχύσαν δίκαιο, συνεχίζονται, εφόσον ο δικαιούμενος να υποβάλει έγκληση δηλώσει εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος ότι επιθυμεί την πρόοδό τους.
Στην προκειμένη περίπτωση η ασκηθείσα νομοτύπως και εμπροθέσμως με επιδοθείσα δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου(άρθρο 473 παρ.2,3 ΚΠΔ) αναίρεση κατά της υπ' αρ.1086/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, που παραδεκτά επισκοπείται, ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων Θ. Γ. κηρύχθηκε ένοχος (κατά πλειοψηφία) με το ελαφρυντικά του άρθρου 84 παρ.2 α'& ε'ΠΚ για την αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού κατ' εξακολούθηση (άρθρα 13α,45,98,258 παρ.β'ΠΚ) και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δεκα οκτώ(18) μηνών με τριετή αναστολή, πράξη τελεσθείσα απ' αυτόν στο ..., με την ιδιότητα του πολιτικού υπαλλήλο Υ.Ε.Θ.Α, από μήνα Νοέμβριο 2011 έως και 20.5.2012, αφορώσα δε την υπεξαίρεση απ' αυτόν, όντος οδηγού στην 1η Δ.Α.ΚΑ ((Διοίκηση Αποθηκών Καυσίμων), καυσίμων-πετρελαίου κίνησης - των Ενόπλων Δυνάμεων συνολικής ποσότητας 21.968 λίτρων και συνολικής αξίας 29.634,93 ευρώ. Με βάση όμως τα σχετικά προεκτεθέντα η ανωτέρω αξιόποινη πράξη ήδη υπάγεταιστο άρθρο 375 παρ.1 του Νέου ΠΚ., για την ποινική δίωξη της οποίας απαιτείται, πλέον, έγκληση, που όμως δεν υπάρχει.
Συνεπώς πρέπει, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 515 παρ.1 εδ.α' ΚΠΔ σε συνδ. με το άρθρο 349 ΚΠΔ, να αναβληθεί η υπόθεση, προκειμένου να δηλώσει εντός της ως άνω νόμιμης προθεσμίας των τεσσάρων(4) μηνών από την έναρξη της ισχύος του του Νέου ΠΚ (1.7.2019), δηλαδή μέχρι 1.11.2019, το δικαιούμενο προς τούτο Ελληνικό Δημόσιο ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας, να ορισθεί δε ρητή δικάσιμος η 15.11.2019 ενώπιον του Ε' Ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, προκειμένου με μέριμνα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να προσκομιστεί βεβαίωση περί του αν υποβλήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο δήλωση περί του ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναβάλλει την έκδοση απόφασης επί της ασκηθείσας με επιδοθείσα δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναίρεσης του Θ. Γ. του Γ. κατά της υπ' αρ. 1086/2018 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας, προκειμένου να δηλώσει εντός της ως άνω νόμιμης προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη της ισχύος του Νέου ΠΚ (1.7.2019), δηλαδή μέχρι 1.11.2019, το δικαιούμενο προς έγκληση Ελληνικό Δημόσιο ότι επιθυμεί την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας.
Ορίζει ρητή δικάσιμο την 15.11.2019, ενώπιον του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, προκειμένου με μέριμνα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου να προσκομιστεί η βεβαίωση που αναφέρεται στο σκεπτικό.
ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, την 1η Αυγούστου 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 6 Αυγούστου 2019.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή