Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1234 / 2016    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραίτηση, Αυτοπρόσωπη παράσταση.
Περίληψη:
Παραίτηση από την αίτηση αναίρεσης με αυτοπρόσωπη παράσταση του αναίρεσείοντος στο ακροατήριο. Δεκτή κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση και έξοδα.

Αριθμός 1234/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα και Νικόλαο Τσάκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 25 Μαΐου 2016, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Άννας Ζαΐρη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου A. S. του Χ., κατοίκου ..., που παρέστη στο ακροατήριο αυτοπροσώπως, για αναίρεση της υπ’ αριθ. 1420/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Μαΐου 2015 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 583/2015.
Αφού άκουσε
Τον παραστάντα αυτοπροσώπως αναιρεσείοντα, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης του πιο πάνω αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 474 παρ. 1, 475 παρ. 1, 476 παρ. 1 και 513 ΚΠΔ, ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο της αναίρεσης, το οποίο έχει ασκήσει, με δήλωση στο γραμματέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, για την οποία συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπο του και από εκείνον που τη δέχεται, είτε ακόμη και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Στην περίπτωση αυτή το Δικαστικό Συμβούλιο ή το Δικαστήριο απορρίπτει το ένδικο μέσο της αναίρεσης ως απαράδεκτο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο αναιρεσείων A. S. του Χ., κάτοικος ... με δήλωση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, που έγινε με την αυτοπρόσωπη παράστασή του και πριν αρχίσει η συζήτηση αυτής και η οποία (δήλωση) καταχωρήθηκε στα πρακτικά, παραιτήθηκε από την υπ’ αριθμ. 223 από 6.5.2015 δήλωση αναιρέσεώς του, που ασκήθηκε από το δικηγόρο του Ιάκωβο Απέργη, στον οποίο έδωσε την από 7.5.2015 εξουσιοδότησή του να υποβάλει δια του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου την παραπάνω δήλωση για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 1420/30.3.2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Επομένως, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, το ένδικο αυτό μέσο πρέπει ν’ απορριφθεί ως απαράδεκτο και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (αρθρ. 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. 223 από 6.5.2015 αίτηση του A. S. του Χ., για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 1420/30.3.2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Ιουνίου 2016.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 15 Ιουνίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή