Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2204 / 2007    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αοριστία λόγου αναιρέσεως, Βούλευμα παραπεμπτικό.
Περίληψη:
Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει στη δήλωση της ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι αυτής. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, αφού αορίστως προβάλλεται ότι «… δεν αξιολογήθηκαν όλα τα στοιχεία, δεν ανεγνώσθησαν χρήσιμα έγγραφα, η απόφαση δεν είχε πλήρη αιτιολογία και έπασχε από σχετική ακυρότητα διότι δεν εξετάσθηκαν ουσιώδεις μάρτυρες»
Αριθμός 2204/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 5 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..... ήδη κρατουμένου στην Κλειστή Φυλακή Πατρών, που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, για αναίρεση της με αριθμό 536/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ...... ζητά τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Φεβρουαρίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 634/2007.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία, μαζί με τη με αριθμό 268/28.6.2007 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω υπό την κρίση του Συμβουλίου Σας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 § § 1+4, 138β, 476 § 1, 513 § ια Κ.Π.Δ. την προκειμένη ποινική δικογραφία και εκθέτω τα εξής: Ι) Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την υπ΄αρ. 536/21-2-2007 απόφαση κατεδίκασε τον ..... σε συνολική ποινή καθείρξεως 10 ετών και 8 μηνών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και οπλοκατοχή. Η απόφαση αυτή κατεχωρήθη στο ειδικό βιβλίο την 19-3-07 (αρ. 473 § 3 Κ.Π.Δ.). Την 27-2-2007 ο καταδικασθείς εμφανίστηκε ενώπιον του Δ/ντή των Φυλακών Κορυδαλλού και εδήλωσε ότι ασκεί αναίρεση κατά της ανωτέρω υπ΄αρ. 536/21-2-07 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και συνετάχθη η υπ΄αρ. 189 έκθεση ασκήσεως αναιρέσεως.
ΙΙ) Ως λόγος αναιρέσεως προβάλλεται ότι δεν αξιολογήθηκαν όλα τα στοιχεία, δεν ανεγνώσθησαν κρίσιμα έγγραφά του, η απόφαση δεν είχε πλήρη αιτιολογία και έπασχε από σχετική ακυρότητα διότι δεν εξετάσθηκαν ουσιώδεις μάρτυρες.

ΙΙΙ) Ως όμως έχει η αίτηση είναι απαράδεκτη διότι στην έκθεση ασκήσεως επικαλείται αορίστως έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, χωρίς να αναφέρεται καθόλου σε ποιό ή ποιά συγκεκριμένα σημεία ή κεφάλαια της αιτιολογίας της αποφάσεως αφορά η αιτίαση, ούτε σε τί συνίσταται η έλλειψη αυτή (Συμβ. Α.Π. 1846/2004 Π. Δικ/σύνη 2005 σελ. 442). Δεν προσδιορίζει (ειδικότερα) σε τί ακριβώς συνίστατο η μη αξιολόγηση όλων των στοιχείων, ποια έγγραφά του δεν ανεγνώσθησαν (ούτε από επιτρεπτή επισκόπηση της αποφάσεως προκύπτει ότι εζητήθη κάτι τέτοιο και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να απαντήσει), δεν προσδιορίζει ποιοί και γιατί ήταν ουσιώδεις μάρτυρες που δεν εξετάσθηκαν ενώ από τα πρακτικά προκύπτει ότι εξετάστηκε μάρτυρας υπερασπίσεως, και δεν προκύπτει ότι προσετέθησαν έτεροι που δεν εξετάσθηκαν. Κατά συνέπεια η υπό κρίση αίτηση θα πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη (αρ. 476 § 1 Κ.Π.Δ.) και επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς.
Προτείνω Ι) Να απορριφθεί η υπ΄αρ. 189/27-2-07 δήλωση αναιρέσεως του ..... κρατουμένου στην Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού κατά της υπ΄αρ. 536/21-2-07 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
ΙΙ) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος.
Αθήνα 13 Ιουνίου 2007.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης."

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 148 - 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 του ΚΠΔ προκύπτει, ότι για το κύρος και κατ΄ ακολουθίαν το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως κατ΄ αποφάσεων, πρέπει στη δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι, για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ΄ αυτήν ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος από τους αναφερομένους περιοριστικά στο άρθρο 510 Κ.Π.Δ. λόγους αναιρέσεως είναι απαράδεκτη και ως τοιαύτη απορρίπτεται (άρθρ. 513 Κ.Π.Δ.). Ειδικότερα για το ορισμένο του εκ του άρθρου 510 παρ. Ι στοιχ. Δ΄ Κ.Π.Δ. λόγου αναιρέσεως της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγμα και δεδομένου ότι ο λόγος αυτός δεν διαφοροποιείται ως προς το παραδεκτό του από τους άλλους λόγους αναιρέσεως, πρέπει να προσδιορίζεται με την αίτηση αναιρέσεως σε τί συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποίες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της αποφάσεως ή οι αντιφατικές αιτιολογίες ή ποιά αποδεικτικά μέσα δεν έχουν ληφθεί υπ΄ όψη ή δεν εξετιμήθησαν από το δικαστήριο της ουσίας (Ολ.ΑΠ 2/2002, 19/2001), δια δε το ορισμένο του εκ του άρθρου 510 παρ.Ι στοιχ. Β΄ Κ.Π.Δ. λόγου αναιρέσεως της σχετικής ακυρότητος που συνέβη κατά την διαδικασία στο ακροατήριο (άρθρο 170 παρ. 1) και δεν καλύφθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 173 και 174 Κ.Π.Δ., πρέπει να προσδιορίζεται εις τί ακριβώς συνίσταται η ακυρότητα αυτή, η οποία δεν καλύφθηκε. Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινομένη αίτηση αναιρέσεως πλήττεται η υπ΄ αριθμ. 536/2007 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, δια της οποίας κατεδικάσθη ο αναιρεσείων εις ποινή καθείρξεως (συνολική) δέκα (10) ετών και οκτώ (8) μηνών και χρηματική ποινή 10.000 ευρώ, για κατοχή ναρκωτικών και για οπλοκατοχή. Στην αίτηση αναιρέσεως δηλώνει ο αναιρεσείων κατά λέξη "κάνει αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της υπ΄ αριθμ. 536/21.2.2007 απόφασης του Α΄ Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών που καταδικάστηκε για ναρκωτικά σε ποινή κάθειρξης 10 ετών και 8 μηνών για τους παρακάτω λόγους που αναφέρει δεν αξιολογήθηκαν όλα τα στοιχεία, δεν ανεγνώσθησαν κρίσιμα έγγραφά του, η απόφαση δεν είχε πλήρη αιτιολογία και έπασχε από σχετική ακυρότητα διότι δεν εξέτασε ουσιώδεις μάρτυρες". Ούτως όμως διατυπουμένη η αίτηση αναιρέσεως, ουδένα λόγον από τους αναφερομένους περιοριστικά εις το άνω άρθρο 510 Κ.Π.Δ. λόγους αναιρέσεως αναφέρει σαφώς και ορισμένως.
Συνεπώς, πρέπει αυτή (αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 476 παρ. 1, 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 27.2.2007 αίτηση του ....., για αναίρεση της υπ΄αριθμ. 536/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Νοεμβρίου 2007. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2007

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή