Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2241 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό.
Περίληψη:
Αίτησης αναίρεσης κατά βουλεύματος υποκειμένου όμως σε έφεση. Επίδοση βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών μόνο στον κατηγορούμενο με θυροκόλληση, όχι όμως και στον διορισμένο αντίκλητό του. Απόρριψη της αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω της πρόωρης άσκησής της (μη παρέλευση της προθεσμίας για άσκηση έφεσης) -.
Αριθμός 2241/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού και Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 3 Νοεμβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 338/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Ψ.

Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πατρών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9.12.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 54/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Κολιοκώστας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη με αριθμό 140/13.4.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ., μαζί με τη δικογραφία, την αριθμ. 197/9-12-2008 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ..., οδ. ... αριθμ. ..., η οποία ασκήθηκε αυτοπροσώπως από τον ίδιο και στρέφεται κατά του αριθμ. 338/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών με το οποίο παραπέμφθηκε ο κατηγορούμενος ήδη αναιρεσείων στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών προκειμένου να δικασθεί για απάτη από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000 Ευρώ (άρθρο 386 παρ. 1-3β ΠΚ, όπως η παράγραφος 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 Ν. 2121/1999) και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά το άρθρο 473 παρ. 1 ΚΠοινΔ, ως προς τα βουλεύματα, όπου ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για άσκηση των ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση εκείνων, ειδικά δε η προθεσμία για την αίτηση αναιρέσεως δεν αρχίζει πριν από την λήξη της προθεσμίας για το ένδικο μέσο της εφέσεως. Εκ τούτων παρέπεται ότι αναίρεση κατά βουλεύματος, το οποίο υπόκειται σε έφεση, αν ασκηθεί πριν να λήξει η προθεσμία της εφέσεως, είναι απαράδεκτη, γιατί η άσκησή της είναι πρόωρη, αφού στρέφεται κατά βουλεύματος, μη υποκειμένου σε αυτήν κατά τον χρόνο της ασκήσεώς της (άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ). Εξάλλου, κατά το άρθρο 155 παρ. 2 ΚΠοινΔ, σε περίπτωση θυροκολλήσεως του εγγράφου στην κατοικία του κατηγορουμένου, γιατί αυτός και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγρ. 1 εδ. β' και γ' αυτού απουσίαζαν ή δεν υπήρχαν, επιδίδεται αντίγραφο του εγγράφου που θυροκολλήθηκε στον διορισμένο αντίκλητο του κατηγορουμένου, οπότε στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα αρχίζουν από την επίδοση στον αντίκλητο. Από το συνδυασμό των ως άνω διατάξεων (473 παρ. 1, 155 παρ. 2 ΚΠοινΔ) και εκείνων των άρθρων 154 και 162 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα προκύπτει ότι η δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων άρα και της εφέσεως κατά βουλεύματος για τον κατηγορούμενο, αρχίζει από τότε που το βούλευμα αυτό επιδόθηκε νομίμως εις αυτόν και αν η επίδοσή του έγινε δια θυροκολλήσεως στην κατοικία του, από τότε που επιδόθηκε νομίμως στον αντίκλητο, που αυτός έχει διορίσει -Χωρίς την επίδοση αυτή στον αντίκλητο δεν αρχίζει η εν λόγω προθεσμία -(ΑΠ 235/2003).
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα με θυροκόλληση στις 20-11-2008, όπως προκύπτει από το οικείο αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή Δικαστηρίων, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ..., πλην όμως δεν επιδόθηκε και στον διορισμένο από αυτόν (βλ. απολογία του από 8-2-2008 ενώπιον του Ανακριτή του Α' Τμήματος Πλημμελειοδικών Πατρών) αντίκλητό του δικηγόρο Πατρών Δημήτριο Αραβαντινό, η δε αίτηση αυτού για αναίρεση του ως άνω βουλεύματος ασκήθηκε την 9-12-2008, όπως προκύπτει από την οικεία έκθεση της δικ. Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Αθήνας, δηλαδή πριν καν αρχίσει η δεκαήμερη προθεσμία της εφέσεως, στην οποία υπέκειτο το προσβαλλόμενο βούλευμα από μέρους του, σύμφωνα με το άρθρο 478 παρ. 1α ΚΠοινΔ, αφού με αυτό παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Πατρών για κακούργημα, δηλαδή, για την αξιόποινη πράξη της απάτης από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000 Ευρώ, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος.
Κατά συνέπεια εφόσον η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως του ως άνω κατηγορουμένου Χ ασκήθηκε πρόωρα, είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων αυτός στα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: 1) Να απορριφθεί η αριθμ. 197/9-12-2008 αίτηση αναιρέσεως του Χ, κατοίκου ..., οδ. ... αριθμ. ... κατά του αριθμ. 338/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών, ως απαράδεκτη και
2) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 26 Μαρτίου 2009
Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνη"

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παράγραφος 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 473 παράγραφος 1 ΚΠΔ, ως προς τα βουλεύματα, όπου ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για άσκηση των ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση εκάστου, ειδικά δε η προθεσμία για την αίτηση αναίρεσης δεν αρχίζει πριν από την λήξη της προθεσμίας για το ένδικο μέσο της έφεσης. Από αυτά παρέπεται ότι αναίρεση κατά βουλεύματος, το οποίο υπόκειται σε έφεση, αν ασκηθεί πριν να λήξει η προθεσμία της έφεσης, είναι απαράδεκτη, γιατί η άσκησή της είναι πρόωρη, αφού στρέφεται κατά βουλεύματος, μη υποκειμένου σε αυτήν κατά τον χρόνο της άσκησής της (άρθρο 476 παράγραφος 1 ΚΠΔ). Εξάλλου, κατά το άρθρο 155 παράγραφος 2 ΚΠΔ, σε περίπτωση θυροκόλλησης του εγγράφου στην κατοικία του κατηγορουμένου, γιατί αυτός και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφος 1 εδ. β' και γ' αυτού απουσίαζαν ή δεν υπήρχαν, επιδίδεται αντίγραφο του εγγράφου που θυροκολλήθηκε στον διορισμένο αντίκλητο του κατηγορουμένου, οπότε στην περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα αρχίζουν από την επίδοση στον αντίκλητο. Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων (473 παράγραφος 1, 155 παράγραφος 2 ΚΠΔ) και εκείνων των άρθρων 154 και 162 παράγραφος 1 του ιδίου Κώδικα, προκύπτει ότι η δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων, άρα και της έφεσης, κατά βουλεύματος για τον κατηγορούμενο, αρχίζει από τότε που το βούλευμα αυτό επιδόθηκε νομίμως εις αυτόν και αν η επίδοσή του έγινε με θυροκόλληση στην κατοικία του, από τότε που επιδόθηκε νομίμως στον αντίκλητο, που αυτός έχει διορίσει. Χωρίς την επίδοση αυτήν στον αντίκλητο δεν αρχίζει η εν λόγω προθεσμία.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα με θυροκόλληση στις 20.11.2008, όπως προκύπτει από το οικείο και με την προαναφερομένη ημερομηνία αποδεικτικό επίδοσης του δικαστικού επιμελητή ..., που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, χωρίς όμως να ακολουθήσει και επίδοση αντιγράφου αυτού στον διορισμένο από αυτόν (αναιρεσείοντα) διορισμένο αντίκλητό του δικηγόρο Πατρών Δημήτριο Αραβαντινό (βλ. την 8.2.2008 απολογία του ενώπιον του Ανακριτή του Α' Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικών Πατρών). Περαιτέρω, η αίτηση αυτού για αναίρεση του προσβαλλομένου υπ' αριθ. 338/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών ασκήθηκε την 9.12.2008, όπως προκύπτει από την υπ' αριθ. 197/9.12.2008 έκθεση αναίρεσης της δικαστικής γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών ..., δηλαδή πριν καν αρχίσει η δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση της έφεσης, στην οποία υπέκειτο το ως άνω βούλευμα από μέρους του, σύμφωνα με το άρθρο 478 εδ. α ΚΠΔ, αφού με αυτό παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Πατρών για κακούργημα και συγκεκριμένα για την αξιόποινη πράξη της απάτης από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος. Κατά συνέπεια, εφόσον η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης του ως άνω κατηγορουμένου Χ ασκήθηκε πρόωρα, είναι απαράδεκτη και πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων αυτός στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παράγραφος 1 και 583 παράγραφος 1 ΚΠΔ), μετά και την ειδοποίηση του αντικλήτου του αναιρεσείοντος από τον Εισαγγελέα να προσέλθει στο Συμβούλιο τούτο και να εκθέσει τις απόψεις του, όπως προκύπτει από τη σχετική σημείωση του αρμοδίου γραμματέα επί του φακέλου της δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 9 Δεκεμβρίου 2008 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., για αναίρεση του υπ' αριθ. 338/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πατρών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή