Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2078 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πολιτική αγωγή, Βούλευμα απαλλακτικό.
Περίληψη:
Ο πολιτικώς ενάγων δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος (άρθ. 482, 483 του ΚΠΔ). Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης της πολιτικώς ενάγουσας κατά απαλλακτικού βουλεύματος.
Αριθμός 2078/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο και Ιωάννη Παπαδόπουλο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας-πολιτικώς ενάγουσας Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΜΑΞΙΜ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ.ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ", που εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 68/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με κατηγορούμενο τον Χ, κάτοικο ... .
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και η αναιρεσείουσα-πολιτικώς ενάγουσα, ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18 Φεβρουαρίου 2009 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 413/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κατσιρώδης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού, με αριθμό 149/27-4-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την από 18-2-2009 αίτηση αναιρέσεως της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία "ΜΑΞΙΜ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ", κατά του υπ' αριθμ. 68/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, εκθέτω τα εξής: Κατά το άρθρ. 482 παρ. 1 ΚΠΔ, ως αντικ. δι'άρθρ. 41 παρ. 1 Ν. 3160/2003, μόνον ο κατηγορούμενος, εκ των διαδίκων, δικαιούται να ζητήση την αναίρεση του βουλεύματος, υπό τις διακρίσεις που ορίζονται από την εν λόγω διάταξη. Εξ άλλου, συμφώνως προς το άρθρ. 463 εδ. α' ΚΠΔ, ένδικο μέσο δύναται να ασκήση μόνον εκείνος στον οποίο ο νόμος δίδει ρητώς αυτό το δικαίωμα, ενώ κατά το άρθρ. 476 παρ. 1 του ιδίου Κώδικα, όταν, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος δια τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο (εν συμβουλίω), ύστερα από πρόταση του εισαγγελέως και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανισθούν (μετά από προηγουμένη ειδοποίηση, προ 24 ωρών, από τον γραμματέα της εισαγγελίας), κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως ή του βουλεύματος που έχει προσβληθή και την καταδίκη στα έξοδα του ασκήσαντος το ένδικο μέσο (ΑΠ 402/2006, εις ΠΧ/ΝΣΤ'/906). Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως ησκήθη από την αναιρεσείουσα, υπό την ιδιότητά της ως πολιτικώς εναγούσης, και στρέφεται κατά του ανωτέρω βουλεύματος, απαλλακτικού διά τον κατηγορούμενο Χ. Επομένως, η αίτηση αυτή, ασκηθείσα από πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να ασκήση το εν λόγω ένδικο μέσο κατά του ανωτέρω βουλεύματος, πρέπει να απορριφθή ως απαράδεκτη, κατ'άρθρ. 476 παρ. 1 ΚΠΔ. Να καταδικασθή δε η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, συμφώνως προς τα άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ.
Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ωΝα απορριφθή η από 18-2-2009 αίτηση αναιρέσεως της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία "ΜΑΞΙΜ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ. ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ", εδρευούσης στο ... Εθν. Οδού ...-..., κατά του υπ'αριθμ. 68/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Να καταδικασθή η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα.
Αθήναι 3 Απριλίου 2009 Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Δημήτριος Πρίαμος-Λεκκός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Το άρθρο 482 ΚΠΔ πριν από την τροποποίηση του α' εδαφίου της παραγράφου 1 αυτού με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 3160/30-6-2003, η ισχύς του οποίου άρχισε από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 61 αυτού), μεταξύ των προσώπων που είχαν το δικαίωμα να ασκήσουν αναίρεση κατά βουλευμάτων περιελάμβανε και τον πολιτικώς ενάγοντα, ο οποίος δικαιούνταν να ασκήσει το ένδικο αυτό μέσο, κατά τους όρους του άρθρου 480 παρ. 2 ΚΠΔ, κατά των βουλευμάτων: α)που έπαυαν προσωρινά ή οριστικά την ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου, β)αποφαίνονταν ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία εναντίον του ή κήρυσσαν την ποινική δίωξη απαράδεκτη. Μετά την αντικατάσταση όμως του α' εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 3160/2003, μόνον ο κατηγορούμενος δικαιούται πλέον από της ενάρξεως της ισχύος του (30-6-2003) να ασκήσει αναίρεση κατά βουλευμάτων υπό τις διακρίσεις που τάσσει η νέα διατύπωση της εν λόγω διατάξεως. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 463 εδ. α' ΚΠΔ, ένδικο μέσο, μπορεί να ασκήσει μόνον εκείνος στον οποίο ο νόμος δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα, ενώ κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα, όταν, μεταξύ άλλων περιπτώσεων, το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο (σε συμβούλιο), ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν (μετά από προηγούμενη ειδοποίηση, προ 24 ωρών, από το Γραμματέα της Εισαγγελίας) κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου, που άσκησε το ένδικο μέσο. Στην προκειμένη περίπτωση η κρινόμενη από 18-2-2009 αίτηση αναιρέσεως της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΜΑΞΙΜ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ.ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" που εδρεύει στη ..., ασκείται με την ιδιότητά της ως πολιτικώς εναγούσης και στρέφεται κατά του υπ' αριθ. 68/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο α) αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά του κατηγορουμένου Χ για την πράξη της απάτης σε βαθμό κακουργήματος, β) κήρυξε απαράδεκτη την κατ' αυτού ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής και γ) έπαυσε οριστικά την κατά του ανωτέρω ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Η αίτηση, όμως, αυτή, ασκούμενη από διάδικο που δεν δικαιούται πλέον, κατά τα άνω, να ασκήσει το ένδικο αυτό μέσο κατά του ανωτέρω βουλεύματος, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 476 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 18-2-2009 αίτηση της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΜΑΞΙΜ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Μ.ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ Α.Ε-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ", που εδρεύει στη ..., για αναίρεση του υπ' αριθ. 68/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή