Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1634 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως βουλεύματος που παραπέμπει τον αναιρεσείοντα στο ακροατήριο για να δικαστεί για πράξη που είναι πλημμέλημα.
Αριθμός 1634/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος στη σύνθεση και σύμφωνα με την 101/21-7-2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια και Αθανάσιο Γεωργόπουλο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 5 Οκτωβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο συμβούλιο περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 3154/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημ/κών Αθηνών.
Το Συμβούλιο Πλημ/κών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Απριλίου 2010 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 567/2010.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 208/27-5-2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:

"Εισάγω στο Δικαστήριό Σας, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ.1 ΚΠΔ, την με αριθμό 1/19-4-2010 αίτηση αναίρεσης του Χ, δικηγόρου, κατοίκου ..., οδός ..., κατά του με αριθμό 3154/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών για να δικασθεί για απειλή (333 ΠΚ) και εκθέτω τα ακόλουθα: Ι. Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.1 ΚΠΔ "όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα, ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο". Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 482 παρ.1 ΚΠΔ " ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν : α) τον παραπέμπει στο δικαστήριο για κακούργημα και β) παύει προφορικά την ποινική δίωξη εναντίον του".
ΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση ο αναιρεσείων παραπέμπεται στο ακροατήριο για να δικασθεί ως υπαίτιος της αξιόποινης πράξης της απειλής, δηλαδή για πλημμέλημα. Ως εκ τούτου, δεν είχε δικαίωμα για την άσκηση του ένδικου μέσου της αναίρεσης, κατά του βουλεύματος που τον παραπέμπει στο ακροατήριο για την πράξη αυτή. Κατά συνέπεια πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα. (476 παρ.1 - 583 παρ.1 ΚΠΔ).
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: 1) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η με αριθμό 1/19-4-2010 αίτηση αναίρεσης του Χ κατά του με αριθμό 3154/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. και 2) Να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 5/5/2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Π. Παντελής"
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 476 παρ.1 ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο, εκτός άλλων, ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 482 παρ.1 ΚΠΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.1 του ν.3160/2003, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν α)τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα και β)παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του. Κατά συνέπεια, στον κατηγορούμενο αναγνωρίζεται δικαίωμα αναίρεσης, μόνον όταν παραπέμπεται για κακούργημα, χωρίς ο περιορισμός αυτός να αντίκειται στο Σύνταγμα (αρθρ.4, 20 παρ.1, 25 παρ.1), στο άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ ή το άρθρο 14 παρ.5 Διεθνούς Συμφώνου και άρθρο 2 παρ.1 του 7 Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Τέλος, κατά την ΚΠΔ 476 παρ.1 εδ.β'ο εισαγγελέας οφείλει να ειδοποιήσει το διάδικο που άσκησε το ένδικο μέσο ή τον αντίκλητό του για να προσέλθει στο συμβούλιο και εκθέσει τις απόψεις του είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο (συμβούλιο). Την ειδοποίηση ενεργεί ο γραμματέας της Εισαγγελίας με οποιοδήποτε μέσο (και προφορικώς και τηλεφωνικώς) στην αναγραφόμενη στο ένδικο μέσο διεύθυνση και σημειώνει τούτο στο φάκελο της δικογραφίας. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα 3154/16-10-2009 του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος παραπέμφθηκε, με αυτό, να δικασθεί στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Αθηνών, λόγω της ιδιότητάς του ως δικηγόρου, για την αξιόποινη πράξη της απειλής (ΠΚ 333 παρ.1) τιμωρούμενη σε βαθμό πλημμελήματος. Δεδομένου ότι η κρινόμενη αναίρεση ασκήθηκε στις 19-4-2010, δηλαδή μετά την έναρξη της ισχύος του ν.3160/2003 το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν υπόκειται σε αναίρεση από τον κατηγορούμενο. Κατ'ακολουθίαν σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην μείζονα σκέψη, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης πρέπει, μετά την ειδοποίηση, του αντίκλητου δικηγόρου του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου, όπως προκύπτει από την επί του φακέλου επισήμανση του Γραμματέα, ν'απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (ΚΠΔ 476 παρ.1).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την 1/19-4-2010 ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση αναίρεσης του Χ για αναίρεση του 3154/16-10-2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Οκτωβρίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Οκτωβρίου 2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή