Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1614 / 2009    (Α, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Εξαίρεση δικαστή.
Περίληψη:
Αίτηση Εξαιρέσεως Δήλωση αποχής Δικαστή από την αναιρετική διαδικασία. Παραδοχή σχετικής δήλωσης.
Αριθμός 1614/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Α' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Μαζαράκη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή, Ανδρέα Δουλγεράκη, Κωνσταντίνο Φράγκο και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 3 Ιουλίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την κοινή δήλωση αποχής του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κούκλη και του Αρεοπαγίτη Αναστασίου Λιανού, που αφορά τη μη συμμετοχή τους στη σύνθεση του Ε' Ποινικού Τμήματος, στο οποίο εισήχθη για συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 15.5.2009 η από 5.3.2009 αίτηση αναιρέσεως του Χ1 κατά της με αριθμό 170/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Δημήτριος - Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 220/23.6.2009 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Ι) Ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Κούκλης και ο Αρεοπαγίτης Αναστάσιος Λιανός προέβησαν προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στην από 5-6-2009 "δήλωση αποχής" - με την οποία δηλώνουν ότι: στην δικάσιμο της 15-5-2009 στο Ε' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έγινε η συζήτηση της από 7-4-2009 αιτήσεως αναιρέσεως του Χ1. Στο άνω τμήμα μετέχουν ως μέλη αυτού ο πρώτος ως Πρόεδρος, ο δεύτερος ως μέλος επειδή μεταξύ αυτών και του πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος Γεωργίου Παπαϊωάννου υπάρχει λόγος ευπρέπειας που επιβάλλει την αποχή αυτών από της εκτελέσεως των καθηκόντων τους στην άνω αναίρεση και συγκεκριμένως ότι ο παραπάνω δικηγόρος έχει οριστεί ως εισηγητής στην από 16-11-2007 αγωγή κακοδικίας που έχει εγείρει κατ'αυτών ο Ψ1 -και η οποία εκκρεμεί στο δικαστήριο αγωγών κακοδικίας.
ΙΙ) Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 23 παρ. 3 ΚΠΔ τα δικαστικά πρόσωπα οφείλουν να δηλώσουν τυχόν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή τους από την άσκηση των καθηκόντων τους, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οι λόγοι που υπάγονται στα άρθρα 14 και 15 του ίδιου κώδικα (=ΚΠΔ), ήτοι και όταν συντρέχουν λόγοι ευπρέπειας που θέτουν σε αμφιβολία την ελεύθερη κρίση ή το απροκατάληπτον αυτής (βλ. Μπουρόπουλο Ερμ. ΚΠΔ τομ. Α σελ. 40, ΑΠ 1919/2008, ΑΠ 214/63, ΑΠ 1568/2002, ΑΠ 2651/2008 κ.α.) όπως στενή φιλία με τον συνήγορο του διαδίκου (βλ. ΑΠ 2651/2008, Κονταξή ΚΠΔ (2006) 347, 381 με παραπομπές) η συμμετοχή και δη ως Εισηγητή του πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος στο δικαστήριο αγωγών κακοδικίας που εκδικάζει σχετική αγωγή κατά του δικαστή, αφού, είναι σαφές ότι και τότε μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση ή το απροκατάληπτο του δικαστή όταν μάλιστα ο τελευταίος γνωρίζει την άνω συμμετοχή του πληρεξουσίου δικηγόρου και η οποία εκκρεμεί. Ενόψει των ανωτέρω, και αφού δεν υπάρχουν αντίθετα στοιχεία που να αμφισβητούν το περιεχόμενο των άνω δηλώσεων, πρέπει αυτές να γίνουν δεκτές.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Π ρ ο τ ε ί ν ω όπως γίνει δεκτή η από 5-6-2009 δήλωση αποχής του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κούκλη και του Αρεοπαγίτη Αναστάσιου Λιανού να απόσχουν οι ανωτέρω της εκτελέσεως των καθηκόντων τους κατά την εκδίκαση της από 7-4-2009 αιτήσεως αναιρέσεως του Χ1 κατά της υπ'αριθμ. 170/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Αθήνα 20 Ιουνίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος Κονταξής".

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η από 5.6.2009 δήλωση των: 1) Κωνσταντίνου Κούκλη, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και 2) Αναστασίου Λιανού, Αρεοπαγίτη, η οποία απευθύνθηκε στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, και φρονούν ότι σοβαροί λόγοι ευπρέπειας τους επιβάλλουν να απόσχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους κατά την εκδίκαση της από 7.4.2009 αίτησης αναίρεσης του Χ1 κατά της υπ' αριθμ. 170/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως συμβούλιο κατά το άρθρο 23 παρ. 4 του ΚΠΔ και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του ΚΠΔ, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 14 του ιδίου Κώδικα λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου των οποίων, τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σ'αυτό, δεν δύναται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, ως και του αναφερομένου στο άρθρο 15 εδ. α' του ΚΠΔ λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων του σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας επιβάλλουν αυτή.
Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής σοβαρός λόγος αποχής συντρέχει, οσάκις τίθενται σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση του δικαστή ή το απροκατάληπτο αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Μετά τη συζήτηση της 15.5.2009 της από 7.4.2009 αίτησης αναίρεσης του Χ1 κατά της υπ' αριθμ. 170/2009 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Κούκλης και ο Αρεοπαγίτης Αναστάσιος Λιανός, Πρόεδρος και μέλος της συνθέσεως του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που εκδίκασε την ως άνω υπόθεση, υπέβαλαν προς τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου την από 5.6.2009 δήλωση αποχής τους. Σύμφωνα δε με το περιεχόμενό της, οι συγκεκριμένοι δύο δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι συμμετέχουν ο μεν πρώτος ως Πρόεδρος, ο δε δεύτερος ως μέλος της συνθέσεως του ανωτέρω τμήματος, που δίκασε την προαναφερόμενη υπόθεση, μετά τη συζήτηση της ως άνω αιτήσεως αναίρεσης, κατά τη μελέτη της διαπίστωσαν ότι υφίστανται στο πρόσωπό τους σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, που επιβάλλουν την αποχή τους από την εκδίκαση της υπόθεσης αυτής. Συγκεκριμένα οι λόγοι που επικαλούνται συνίστανται στο γεγονός ότι ο συνήγορος του αναιρεσείοντος, δικηγόρος Αθηνών, Γεώργιος Παπαϊωάννου έχει οριστεί Εισηγητής στο δικαστήριο που δικάζει τις αγωγές κακοδικίας της υπόθεσης που αφορά αγωγή κακοδικίας του Ψ1 κατ' αυτών. Εξ αυτού του λόγου δηλονότι της συμμετοχής τους στη δίκη που κρίνουν ως δικαστές με την ως άνω ιδιότητά τους και στη δίκη που δικάζονται ως εναγόμενοι με την παράλληλη συμμετοχή σε αμφότερες τις δίκες αυτές του αυτού δικηγόρου με τις διαφορετικές ως άνω ιδιότητες, κατ' αντικειμενική κρίση ο θιγόμενος διάδικος ευλόγως μπορεί να θεωρήσει ότι η κρίση των δηλούντων αποχή ως άνω δύο Δικαστών δεν ήταν αποτέλεσμα απροκατάληπτης και αδιάβλητης κρίσης τους και επομένως το συμφέρον της δικαιοσύνης και η διασφάλιση του κύρους αυτής επιβάλλει την αποχή των δηλούντων δύο δικαστικών λειτουργών για σοβαρό λόγο ευπρέπειας, από την ενάσκηση των καθηκόντων τους στην προαναφερόμενη ποινική υπόθεση. Κατ' ακολουθίαν τούτων, πρέπει να γίνει δεκτή η υπό κρίση δήλωση αποχής, κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την από 5.6.2009 δήλωση αποχής των Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Κούκλη και του Αρεοπαγίτη Αναστασίου Λιανού. Και Αποφαίνεται ότι οι ανωτέρω δύο δικαστικοί λειτουργοί δεν θα συμμετάσχουν στη σύνθεση του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που εκδίκασε την από 7.4.2009 αίτηση αναίρεσης του Χ1 κατά της υπ' αριθμ. 170/2009 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 3 Ιουλίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουλίου 2009.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή