Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2394 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό, Αυτοπρόσωπη εμφάνιση.
Περίληψη:
Απορρίπτει ως απαράδεκτη. Απορρίπτει αιτήσεις αυτοπρόσωπης εμφάνισης.

Αριθμός 2394/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Ζαΐρη και Νικόλαο Κωνσταντόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του την 1η Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση των αναιρεσειουσών - κατηγορουμένων: 1) Χ, που παρέστη με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Βασίλειο Βασιλειάδη και 2) Ψ, που εκπροσωπήθηκε από τον ίδιο ως άνω δικηγόρο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 9/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Το Συμβούλιο Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και οι αναιρεσείουσες -κατηγορούμενες ζητούν τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 29.2.2008 δύο χωριστές αιτήσεις αναιρέσεως, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 627/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυριάκος Καρούτσος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό 237/8.5.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω τις υπ' αρ. 1/2008 και 2/2008 αιτήσεις αναίρεσης των (α) Χ και (β) Ψ, αντίστοιχα, κατά του υπ' αρ. 9/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο τις παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς για να δικαστούν ως υπαίτιες ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρα (η πρώτη) και ψευδορκία μάρτυρα (η δεύτερη), πράξεις που φέρεται ότι τέλεσαν στην ..., την 7/2/2003 (άρθρ. 26 §1, 27 §1, 46 §1α, 224 §§2-1 Π.Κ.) και εκθέτω τ' ακόλουθα: Κατά το άρθρ. 476 §1 Κ.Π.Δ., το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός άλλων περιπτώσεων και όταν ασκείται από πρόσωπο που δεν έχει σχετικό δικαίωμα. Εξάλλου κατά το άρθρ. 482 §1 Κ.Π.Δ., όπως αυτό αντικ. και ισχύει με το άρθρ. 41 Ν.3160/2003 (ΦΕΚ 165Α/30-6-2003) "ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν (α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα... και (β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του." Επομένως, στον κατηγορούμενο αναγνωρίζεται δικαίωμα αναίρεσης μόνον όταν παραπέμπεται για κακούργημα (Α.Π. 1401/04) χωρίς ο περιορισμός αυτός να αντίκειται στο Σύνταγμα (άρθρ. 4, 20 §1 και 25 §1 αυτού), στο άρθρ. 6 §1 της ΕΣΔΑ ή του άρθρ. 14 §5 Διεθνούς Συμφώνου και άρθρ. 2 §1 του 7ου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ (βλ. Α.Π. 209/05, Α.Π. 2000/92, Α.Π. 786/93 και Α.Π. 1377/05). Επειδή τα εγκλήματα της ψευδορκίας μάρτυρα και της ηθικής αυτουργίας σε ψευδορκία μάρτυρα, για τα οποία παραπέμπονται στο ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου οι αναιρεσείουσες είναι πλημμελήματα (άρθρ. 46 §1α, 224 §§2-1 Π.Κ.). Ενόψει των ανωτέρω οι υπό κρίση αναιρέσεις στρέφονται κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση και συνεπώς πρέπει να κηρυχθούν απαράδεκτες, καθώς και οι αντίστοιχες αιτήσεις αυτοπροσώπου εμφανίσεως των αναιρεσειουσών ενώπιον του Συμβουλίου σας προς παροχή διασαφήσεων, διότι αυτές προϋποθέτουν παραδεκτώς ασκηθείσες αναιρέσεις κατά βουλεύματος (Α.Π. 363/84 Π.Χρ. ΛΔ'/827 και Α.Π. 1598/81 Π.Χρ. ΛΒ'/681), άλλωστε οι αναιρεσείουσες θα κληθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 476 Κ.Π.Δ., κατά τη συζήτηση των υπό κρίση αναιρέσεών τους. Τέλος πρέπει να επιβληθούν σ' αυτές τα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 476 Κ.Π.Δ.).

Για τους λόγους αυτούς - Προτείνω:
(I) Να κηρυχθούν απαράδεκτες (1) οι υπ' αριθμ. 1 και 2/29-2-2008 αιτήσεις αναίρεσης των (α) Χ και (β) Ψ, αντίστοιχα, κατά του υπ' αριθμ. 9/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας και (2) οι από 29/2/2008 αντίστοιχες αιτήσεις περί αυτοπροσώπου εμφανίσεως των αναιρεσειουσών ενώπιον του Συμβουλίου σας και (II) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος των αναιρεσειουσών.
Αθήνα 30/4/2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης
Αφού άκουσε τον πληρεξούσιο δικηγόρο των αναιρεσειουσών, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όταν το ένδικο μέσο, εκτός άλλων, ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα, η εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 482 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 1 του Ν. 3160/2003, ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν: α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα και β) παύει προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του. Κατά συνέπεια, στον κατηγορούμενο αναγνωρίζεται δικαίωμα αναιρέσεως, μόνο όταν παραπέμπεται για κακούργημα, χωρίς ο περιορισμός αυτός να αντίκειται στο Σύνταγμα (άρθρα 4, 20 παρ. 1 και 25 παρ. 1), στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ή του άρθρου 14 παρ. 5 Διεθνούς Συμφώνου και άρθρο 2 παρ. ; του 7ου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 310, 371 εδ. β' και 511 ΚΠΔ προκύπτει ότι η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως, εξαλείφοντας την ποινική δίωξη της πολιτείας, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο σε κάθε στάση της δίκης, ακόμη και από τον Άρειο Πάγο ο οποίος, εφόσον διαπιστώσει τη συμπλήρωσή της και μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, οφείλει να αναιρέσει το προσβαλλόμενο βούλευμα και να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 370 εδ. β' ΚΠΔ υπό τον όρον, ότι η αναίρεση είναι τυπικά παραδεκτή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα με αριθμό 9/2008 του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας, οι αναιρεσείουσες παραπέμφθηκαν στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καστοριάς για να δικαστούν για ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα η πρώτη (Χ) και για ψευδορκία μάρτυρα η δεύτερη από αυτές (Ψ), πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 46 παρ. 1α', 224 παρ. 2-1 ΠΚ). Έτσι, οι κρινόμενες δύο, ξεχωριστές για κάθε κατηγορουμένη, αναιρέσεις, στρέφονται κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση και πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες. Επίσης, ως απαράδεκτες πρέπει να απορριφθούν οι αντίστοιχες αιτήσεις τους, για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των αναιρεσειουσών ενώπιον αυτού του Συμβουλίου προς παροχή διασαφήσεων, διότι αυτές προϋποθέτουν παραδεκτώς ασκηθείσες αναιρέσεις κατά βουλεύματος. Τέλος, οι αναιρεσείουσες πρέπει να καταδικαστούν στα δικαστικά έξοδα (ΚΠΔ 476).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει: 1) τις με αριθμούς 1 και 2/29.2.2008 ενώπιον του γραμματέα του Ειρηνοδικείου Καστοριάς αναιρέσεις των: α) Χ και β) Ψ, αντίστοιχα, κατά του με αριθμό 9/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Δυτικής Μακεδονίας. Και 2) τις από 29.2.2008 αντίστοιχες αιτήσεις για αυτοπρόσωπη εμφάνιση των αναιρεσειουσών ενώπιον του Συμβουλίου αυτού. Και Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα σε βάρος καθεμίας των αναιρεσειουσών, τα οποία ορίζει σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου 2008.- Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή