Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 536 / 2012    (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Aριθμός 536/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

A1' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γεώργιο Γιαννούλη, Βασίλειο Φούκα, Νικόλαο Λεοντή και Γεώργιο Γεωργέλλη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιανουαρίου 2012, με την παρουσία και της Γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αναιρεσείουσας: Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ "στο Καρφί" ΕΠΕ", που έχει έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ναούμ Τζίφρα.
Του αναιρεσίβλητου: Μητροπολίτη ΓΟΧ Θεσσαλονίκης Ε., κατά κόσμον Χ. Ο. του Α., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Σαράντο Θεοδωρόπουλο.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 12 Μαΐου 2005 αγωγή του ήδη αναιρεσίβλητου, που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 3520/2008 οριστική του ιδίου δικαστηρίου και 4347/2009 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 20 Οκτωβρίου 2009 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης, Γεώργιος Γεωργέλλης, ανέγνωσε την από 14 Οκτωβρίου 2011 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης.
Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, ο πληρεξούσιος του αναιρεσίβλητου την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου του στη δικαστική δαπάνη του.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 681 Δ παρ. 1 και 5 και 564 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι η προθεσμία της αναιρέσεως για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται από την πρώτη παρ. του ανωτέρω άρθρου 681 Δ αν ο αναιρεσείων διαμένει στην Ελλάδα, είναι δεκαπέντε (15) ημέρες και αρχίζει από την επίδοση της αποφάσεως. Κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων η οριζόμενη προθεσμία αρχίζει από την επομένη της επιδόσεως της αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως ημέρα, καθόσον με τις διατάξεις αυτές καθορίζεται απλώς η διάρκεια της προθεσμίας και το γεγονός που την κινεί, ενώ ο τρόπος υπολογισμού της προθεσμίας ρυθμίζεται από τη διάταξη του άρθρου 144 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. κατά την οποία σι προθεσμίες που ορίζονται από το νόμο αρχίζουν από την επομένη ημέρα μετά την επίδοση του σχετικού εγγράφου. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 577 παρ. 1 και 2 του ιδίου Κώδικα, το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της αναιρέσεως και αν αυτή δεν ασκήθηκε νόμιμα ή αν λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως. Από την τελευταία αυτή διάταξη προκύπτει ότι το εμπρόθεσμο της ασκήσεως αναιρέσεως, που αποτελεί προϋπόθεση για το παραδεκτό της, ο Άρειος Πάγος το εξετάζει όχι μόνο κατ' ένσταση αλλά και αυτεπαγγέλτως, με βάση τα αποδεικτικά έγγραφα που βρίσκονται στη δικογραφία (Ολ.ΑΠ 412/1981). Πάντως, σύμφωνα με το άρθρο 570 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ., αν ο αναιρεσίβλητος προτείνει σχετική ένσταση με τις κατατιθέμενες είκοσι ημέρες πριν από τη δικάσιμο προτάσεις, ο Άρειος Πάγος οφείλει να τη λάβει υπόψη και να αποφανθεί σχετικώς. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως συνομολογείται από την αναιρεσείουσα με το δικόγραφο της αναίρεσης, προκύπτει δε και από την υπ' αριθ. 5646Δ/17-9-2009 έκθεση του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ... η προσβαλλόμενη απόφαση που εκδόθηκε αντιμωλία των διαδίκων κατά τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 681 Δ παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. επιδόθηκε σ' αυτή με την επιμέλεια του αναιρεσιβλήτου στις 17-9-2009, το δε δικόγραφο της ασκηθείσας από τη πρώτη αναιρέσεως, όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση, κατατέθηκε στο πρωτότυπο στη γραμματεία του δικαστηρίου, που έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, στις 20-10-2009, ήτοι μετά την πάροδο της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών. Επομένως, εφόσον η κρινόμενη αναίρεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη κατ' αποδοχή και της σχετικής ενστάσεως του αναιρεσιβλήτου.
Από τις διατάξεις των άρθρων 152 έως 158 του Κ.Πολ.Δ., που εφαρμόζονται και στην περίπτωση απώλειας της προθεσμίας για την άσκηση της αίτησης αναίρεσης, προκύπτουν τα εξής: 1) Ο θεσμός της επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση από την αδυναμία τήρησης κάποιας δικονομικής προθεσμίας, που στηρίζεται στην αρχή της επιείκειας, και αποτελεί ένδικο βοήθημα, χωρίς να υποκαθιστά οποιοδήποτε ένδικο μέσο, παρέχει τη δυνατότητα της, με δικαστική παρέμβαση, άρσης νομικής και επιβλαβούς για το διάδικο κατάστασης, που δημιουργήθηκε από τη μη τήρηση της ορισμένης ως άνω προθεσμίας για δύο λόγους, δηλαδή την ανώτερη βία, στην οποία καταλέγεται και η ασθένεια του πληρεξούσιου δικηγόρου υπό προϋποθέσεις και το δόλο του αντιδίκου του. 2) Η αίτηση επαναφοράς που απευθύνεται στο κατά νόμο αρμόδιο δικαστήριο, και έχει ως περιεχόμενο την πράξη που παραλείφθηκε ή την αναφορά ότι έχει ήδη ενεργηθεί, ασκείται με τα διαμειβόμενα στη δίκη δικόγραφα, είτε με τις προτάσεις είτε με αυτοτελές δικόγραφο που κατατίθεται κατά τις διατάξεις για την αγωγή και κοινοποιείται στον αντίδικο μέσα στην προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία και για τις υποθέσεις που εκδικάζονται κατά την ειδική διαδικασία που προβλέπεται από την πρώτη παράγραφο του ανωτέρω άρθρου 681 Δ Κ.Πολ.Δ. μέσα στην οριζόμενη από την παρ. 5 εδ. β' του ίδιου άρθρου οκταήμερη προθεσμία από την άρση του κωλύματος που συνιστά την ανωτέρα βία ή τη γνώση του δόλου του αντιδίκου. Και 3) με τη διάταξη του άρθ. 158 του ΚΠολΔ, με την οποία επιδιώκεται η εξασφάλιση σταθερότητας στη διαδικασία και η αποτροπή διατήρησης της εκκρεμότητας για μακρό χρόνο, τίθεται περιορισμός σχετικά με την αίτηση δικαστικής επαναφοράς, ο οποίος συνίσταται στον αποκλεισμό της υποβολής της αίτησης αποκατάστασης των πραγμάτων, αν για οποιοδήποτε λόγο ακόμη και από δόλο του αντιδίκου του αιτούντος, αφού δεν κάνει διάκριση η διάταξη, χάθηκε η οριζόμενη προθεσμία άσκησή της. Ως ανώτερη βία νοείται το παρακωλυτικό της τήρησης της προθεσμίας γεγονός που ήταν απρόβλεπτο και δεν μπορούσε στη συγκεκριμένη περίπτωση να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης. Τέτοια ανώτερη βία μπορεί κατά τις περιστάσεις όπως προεκτέθηκε να είναι και η ασθένεια του διαδίκου ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου, όταν αυτή απετέλεσε ανυπέρβλητο κώλυμα για την εμπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου. Για τον λόγο αυτό απαιτείται στη σχετική αίτηση να προσδιορίζεται το είδος και η διάρκεια της ασθένειας, όταν δε η ασθένεια αφορά τον πληρεξούσιο δικηγόρο να εκτίθεται προσθετικά στο δικόγραφο αυτής και ότι η ασθένειά του τον εμπόδισε να ενεργήσει με άλλο δικηγόρο συνεργάτη του ή όχι. Στη προκειμένη περίπτωση η αναιρεσείσυσα με το δικόγραφο της αναίρεσης που κατατέθηκε όπως προαναφέρθηκε εκπρόθεσμα στις 20 Οκτωβρίου 2009 κατ' εκτίμηση υποβάλλει αίτημα επαναφοράς των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάσταση επικαλούμενη ανωτέρα βία που συνίστατο στο ότι από 30-9-2009 μέχρι 10-10-2009 τα δικαστήρια ήταν κλειστά λόγω των βουλευτικών εκλογών που έγιναν στις 4-10-2009 και στο ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος της από 5-10-2009 μέχρι 20-10-2009 βρισκόταν σε αδυναμία να καταθέσει την ένδικη αναίρεση πάσχων ειδικότερα "εξ ιλίγγων, αστάθειας βάδισης κι εμέτων εξ αιτίας αυχενικού συνδρόμου π' ένεκα της σοβαρότητας της κατάστασής του έπρεπε να παραμείνει εν απολύτω αναπαύσει επί δεκαπενθήμερο". Η αίτηση αυτή είναι προεχόντως απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη διότι δεν ασκήθηκε μέσα στη προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 681 παρ. 5 του Κ.Πολ.Δ. οκταήμερη προθεσμία από της άρσης του επικαλούμενου λόγου της ανωτέρας βίας, αφού η επίδοση της προκειμένης αίτησης αναίρεσης στην οποία διαλαμβάνεται και η σχετική αίτηση επαναφοράς επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 όπως τούτο προκύπτει από την υπ' αριθ. 2232Γ/22-9-2010 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ..., αυτά δε πέραν και ανεξάρτητα του ότι η ίδια αίτηση είναι απαράδεκτη και διότι δεν αναφέρεται ότι η ανωτέρω ασθένεια του δικηγόρου τον εμπόδισε να ενεργήσει με άλλο δικηγόρο συνεργάτη του ή όχι.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 20 Οκτωβρίου 2009 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία "ΕΚΔΟΣΕΙΣ "στο Καρφί" ΕΠΕ", για αναίρεση της υπ' αριθ. 4347/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσιβλήτου, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 2 Απριλίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή