Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1087 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό, Εισαγγελικής πρότασης γνωστοποίηση.
Περίληψη:
Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος (που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για κακούργημα) όταν ασκείται μετά την πάροδο δέκα ημερών από την επίδοσή του χωρίς επίκληση και απόδειξη λόγου ανωτέρας βίας. Απαράδεκτο το αίτημα για γνώση της εισαγγελικής προτάσεως κατ’ άρθρο 308§2 ΚΠΔ, διότι η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή στην περίπτωση που ο εισαγγελέας πρόκειται να υποβάλει πρόταση επί της ουσίας ή επί της ουσιαστικής βασιμότητας των λόγων του ενδίκου μέσου, όχι δε και στην περίπτωση, με την οποία προτείνει να κηρυχθεί το ένδικο μέσο απαράδεκτο, διότι τότε έχει εφαρμογή η ειδική διάταξη του άρθρου 476§1 ΚΠΔ.

Αριθμός 1087/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ελευθέριο Νικολόπουλο και Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Μαρτίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1 και ήδη κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 523/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με συγκατηγορουμένη την .........
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Ιουνίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1213/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη με αριθμό 82/13-2-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με τις συνδεδυασμένες διατάξεις των άρθρ. 485 §1 και 476 §1 Κ.Π.Δ., την με αριθ. 127/4-6-2007 έκθεση αναιρέσεως του Χ1 και ήδη κρατουμένου στην Δικαστική Φυλακή Κορυδαλλού, που ησκήθη δια δηλώσεως του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αλεξάνδρου Κανελλόπουλου ενώπιον του αρμοδίου γραμματέως του Εφετείου Αθηνών, δυνάμει της από 1-6-2007 εξουσιοδοτήσεως και επάγομαι τα ακόλουθα: I) Η προθεσμία προς άσκηση ενδίκου μέσου της αναιρέσεως με έκθεση ενώπιον του γραμματέα του ποινικού δικαστηρίου ή Συμβουλίου που εξέδωσε το προσβαλλόμενο βούλευμα (άρθρ. 473 §1 Κ.Π.Δ.) και αρχίζει από την νομότυπη επίδοση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών. Περαιτέρω, εν όψει της γενικής αρχής του δικαίου, κατά την οποίαν κανένας δεν μπορεί να υποχρεωθεί εις τα αδύνατα, επιτρέπεται η εκπρόθεσμη άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου, όταν υπάρχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Στην περίπτωση αυτή εκείνος που ασκεί το εκπρόθεσμο ένδικο μέσο, οφείλει, κατά την έννοια του άρθρ. 474 §2 Κ.Π.Δ., να παραθέσει στην σχετική έκθεση ή αίτηση τα πραγματικά περιστατικά της ανώτερης βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύματος, εξαιτίας των οποίων δεν μπόρεσε να ασκήσει εμπρόθεσμα το ένδικο μέσο και συγχρόνως να επικαλεσθεί τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία αποδεικνύονται τα περιστατικά αυτά. Αν δεν παραθέτει τέτοια περιστατικά ή τα παρατιθέμενα δεν αποδεικνύονται από τα επικαλούμενα αποδεικτικά μέσα, το ένδικο μέσο είναι εκπρόθεσμο και κατά το άρθρ. 476 §1 Κ.Π.Δ., ως αντικ. δι' άρθρ. 2 §18 ν.2408/96, απορρίπτεται ως απαράδεκτο (Α.Π. 1641/2005 Ποιν.Χρ. ΝΣΤ σελ. 432, Α.Π. 795/97 Ποιν. Χρ. ΜΗ' σελ. 245). Στην προκειμένη περίπτωση το προσβαλλόμενο βούλευμα με αριθ. 523/07 εκοινοποιήθη στον αναιρεσείοντα νομότυπα την 21-5-2007, όπως αυτό προκύπτει από το ταυτόχρονο αποδεικτικό του αρμοδίου υπαλλήλου της φυλακής όπου κρατείται, ενώ η υπό κρίσιν αίτηση αναιρέσεως ησκήθη νομότυπα ενώπιον του Γραμματέα του Εφετείου Αθηνών την 4-6-2007, δηλαδή μετά την πάροδο της αναφερομένης δεκαήμερης προθεσμίας. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι ο αναιρεσείων δεν επικαλείται στην έκθεση αναιρέσεως λόγους ανωτέρας βίας ή άλλο ανυπέρβλητο κώλυμα από τα οποία απετράπη από την έγκαιρη άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως, πολύ δε περισσότερο δεν επικαλείται αποδεικτικά μέσα από τα οποία να προκύπτει κάτι τέτοιο. Επομένως η υπό κρίσιν αίτηση αναιρέσεως δεν είναι τυπικά έγκαιρη και σύμφωνα με την διάταξη του άρθρ. 476 §1 Κ.Π.Δ., πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη αφού κληθεί προηγουμένως ο αναιρεσείων και να επιβληθούν τα έξοδα εις βάρος του (άρθρ. 583, 476 1 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω: Να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, η υπ' αριθ. 127/4-6-2007 αίτησις αναιρέσεως του Χ1 και ήδη κρατουμένου στην δικαστική φυλακή Κορυδαλλού, κατά του υπ' αριθ. 523/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Να επιβληθούν τα έξοδα εις βάρος του αναιρεσείοντος.
Αθήναι την 7/2/2008 Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Εκ του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 473 § 1, 474 § 1, 482 Κ.Ποιν.Δικ. συνάγεται σαφώς ότι η προθεσμία προς άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως υπό του κατηγορουμένου, ο οποίος παραπέμπεται με το βούλευμα για κακούργημα και ασκείται με δήλωση στο γραμματέα του συμβουλίου που το εξέδωσε, είναι δέκα ημέρες από την επίδοση του βουλεύματος αυτού. Εξ άλλου κατά συναγομένη από το άρθρο 255 Α.Κ. γενική αρχή του δικαίου ότι κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα, ο αναιρεσείων μπορεί να επικαλεσθεί στην αίτηση αναιρέσεως τον λόγον εξ αιτίας του οποίου κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη άσκησή της καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που τον στηρίζουν. Τέλος κατ' άρθρο 476 § 1 σε συνδ. με άρθρα 485 § 1 και 513 § 1 Κ.Ποιν.Δικ. όταν η αναίρεση ησκήθη εκπρόθεσμα το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Στην προκειμένη περίπτωση εις τον αναιρεσείοντα επεδόθη το προσβαλλόμενο βούλευμα υπ' αριθμ. 523/2007 του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που απέρριψε την έφεσή του κατά του υπ' αριθμ. 3457/2006 παραπεμπτικού βουλεύματος για κακούργημα, την ....., όπως προκύπτει από το υπό την αυτήν ημεροχρονολογία αποδεικτικό επιδόσεως του γραμματέως της Δικαστικής Φυλακής Κορυδαλλού ........, ούτος δε (ο αναιρεσείων) ήσκησε την από 4/6/2007 αναίρεσή του, δια δηλώσεως στην γραμματέα του Εφετείου Αθηνών. Εντεύθεν και η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως ασκηθείσα την 4/6/2007 μετά, ήτοι, την πάροδο της νομίμου δεκαημέρου προθεσμίας από της άνω επιδόσεως του βουλεύματος, ληγούσης την 31/5/2007 (ημέρα Πέμπτη), χωρίς να εκτίθεται σ' αυτή λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκησή της, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, απορριφθεί δε και το κατ' άρθρο 308 § 2 Κ.Ποιν.Δικ. αίτημα του αναιρεσείοντος να λάβει γνώση της εισαγγελικής προτάσεως' τούτο διότι το δικαίωμα αυτό του κατηγορουμένου και η αντίστοιχη υποχρέωση του εισαγγελέα να ειδοποιήσει τον διάδικο περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που το συμβούλιο αποφασίζει για την ουσία της κατηγορίας ή στην περίπτωση που επιλαμβάνεται κατόπιν ασκήσεως ενδίκου μέσου, όταν εξετάζει την ουσιαστική βασιμότητα των λόγων του ενδίκου μέσου, πράγμα που προϋποθέτει την παραδεκτή άσκησή του (άρθρ. 485 § 1 Κ.Ποιν.Δικ.) και δεν επεκτείνεται και σε άλλες περιπτώσεις που το συμβούλιο αποφασίζει για άλλα ζητήματα όπως στην περίπτωση που με την πρόταση προτείνεται η απόρριψη του ενδίκου μέσου ως απαραδέκτου, διότι τότε εφαρμόζεται η ειδικότερη διάταξη του άρθρου 476 § 1 Κ.Ποιν.Δικ., όπως εν προκειμένω εφηρμόσθη και ειδοποιήθη ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος να προσέλθει στο Συμβούλιο και εκθέσει τις απόψεις του, ο οποίος δεν προσήλθε. Μετά ταύτα πρέπει ο αναιρεσείων να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 § 1, 476 § 1 Κ.Ποιν.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 4/6/2007 αίτηση του Χ1 για αναίρεση του υπ' αριθμ. 523/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών ως και το αίτημά του να λάβει γνώση της προτάσεως του Εισαγγελέως. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Απριλίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 2008.Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή