Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1924 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Απάτη, Βούλευμα παραπεμπτικό, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Πολιτική αγωγή.
Περίληψη:
Προσβαλλόμενο βούλευμα. Δέχθηκε ουσία έφεση πολιτικώς εναγουσών εταιριών, κατά πρωτοβαθμίου απαλλακτικού του αναιρεσείοντος 92/2009 βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμπει τον αναιρεσείοντα για κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση, με ζημία άνω των 73.000 € (άρθρ. 386 παρ. 1,3 β ΠΚ). 1. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 484 παρ. 1 δ και β ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, του αναιρεσείοντος, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. 2. Νομότυπα λήφθηκε υπόψη και το χωριστό δικόγραφο των πολιτικώς εναγουσών με τον τίτλο "έφεση", στο οποίο αναλυόταν ο λόγος εφέσεως και το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο με την ανωτέρω 12/2722009 έκθεση εφέσεως που συνόδευε, αφού στην τελευταία γίνεται ρητή μνεία και παραπομπή σε αυτό και υπάρχει κάτωθι του κειμένου της εφέσεως πράξη καταθέσεως την ιδία ημέρα, φέρουσα υπογραφή και της γραμματέως του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς, που υπογράφει και την έκθεση εφέσεως, η οποία επομένως έφεση δεν είναι απαράδεκτη λόγω αοριστίας.
Αριθμός 1924/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο-Εισηγητή και Ιωάννη Παπαδόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Χατζίκου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Οκτωβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ. Τ. του Π., κατοίκου ..., περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ.80/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς. Με πολιτικώς ενάγουσες τις εταιρείες με τις επωνυμίες: 1)NESI-TK 4 και 2)NESI TK 5, που εδρεύουν στον Παναμά και εκπροσωπούνται νόμιμα.
Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29 Μαρτίου 2010 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 469/2010. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Χατζίκος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Μπόμπολη, με αριθμό 237/23-6-2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
""Εισάγοντας ενώπιον Σας, κατ' άρθ. 485 παρ. 1 ΚΠΔ, την με αριθ 5/ 29-3-2010 αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου Χ. Τ. του Π., κατοίκου ..., που ασκήθηκε δια της- νομοτύπως διορισθείσας- πληρεξουσίου δικηγόρου του Παναγιώτας Γρηγοριάδου, κατά του υπ'αρ. 80/2010 βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, εκθέτοντας τ' ακόλουθα : Με το προσβαλλόμενο βούλευμα έγινε τυπικά δεκτή, αλλά και κατ' ουσίαν η υπ' αριθ. 12 /27-2-2009 έφεση των πολιτικώς εναγουσών κατά του υπ' αρ. 92 /2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά το οποίο - μεταξύ των άλλων - αποφάνθηκε όπως μη γίνει κατηγορία εναντίον του, για απάτη κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος (αρθρ. 1, 14, 26 παρ 1 α , 27 παρ. 1, 98, και 386 παρ. 1-3 β). Κατά του εφετειακού αυτού Βουλεύματος στρέφεται τώρα ο κατηγορούμενος, με την υπό κρίση αίτηση αναίρεσης η οποία ασκήθηκε νομοτύπως και εμπροθέσμως. Ειδικότερα το προσβαλλόμενο Βούλευμα επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα στις 17/3/2010 η δε αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε στις 29/3/2010 ήτοι εμπροθέσμως (άρθρο 473 §1 Κ.Π.Δ . Η εν λόγω αναίρεση ασκήθηκε ενώπιον του Γραμματέα του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Πειραιά, συντάχθηκε δε γι' αυτήν η με αριθ 5/29-3-2010 έκθεση στην οποίαν διατυπώνονται οι λόγοι άσκησής της και ειδικότερα : α) η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και β) η εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Εξάλλου το προσβαλλόμενο βούλευμα υπόκειται στο ένδικο μέσο της αναιρέσεως, αφού παραπέμπει τούτον για κακούργημα. Κατόπιν των ανωτέρων η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθούν περαιτέρω οι προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως. Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 ΠΚ, όποιος, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και, αν η ζημία που προπονήθηκε είναι ιδιαιτέρως μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτούνται: α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία η πραγμάτωση του οφέλους αυτού, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήμια για τον ίδιο ή άλλον συμπεριφορά και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη και η οποία υπάρχει και σε περίπτωση μειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση προς αποκατάστασή της. Ως γεγονότα νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν όμως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπληρώσεως, με βάση την εμφανιζόμενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων από το δράστη, που έχει ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσει την υποχρέωσή του, τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης. Εξάλλου κατά την παρ. 3 εδ. β' του ίδιου άρθρου 386 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 2721/1999, η απάτη έχει κακουργηματικό χαρακτήρα αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 25.000.000 δραχμών ή 73.000 ευρώ (ΑΠ 1023/2006). Επειδή από τη διάταξη του άρθρου 98 του Π.Κ. προκύπτει, ότι κατ' εξακολούθηση έγκλημα είναι εκείνο, το οποίο τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες ομοειδείς πράξεις, διακρινόμενες χρονικά μεταξύ τους, που προσβάλλουν το ίδιο έννομο αγαθό και κάθε μία περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, συνδέονται δε μεταξύ τους με την ταυτότητα της προς εκτέλεση αποφάσεως. Έτσι επί απάτης κατά το άρθρο 386 του Π.Κ. τότε μόνο θα υπάρχουν περισσότερες πράξεις, που αν συνδέονται και με την ταυτότητα της αποφάσεως προς τέλεσή τους, θα αποτελούν κατ' εξακολούθηση τέλεση αυτής, αν κάθε επιζήμια για τον παθόντα πράξη είναι αποτέλεσμα χωριστής πλάνης του εξαπατηθέντος, που προκλήθηκε από χωριστή απατηλή συμπεριφορά του κατηγορουμένου. Αντίθετα τελείται μία πράξη απάτης, όταν γίνονται ψευδείς παραστάσεις που επαναλαμβάνονται μέχρις ότου καλλιεργηθεί στο εξαπατηθέν πρόσωπο η επιδιωκόμενη πλάνη, εξαιτίας δε της άπαξ επελθούσης πλάνης, ο εξαπατώμενος προβαίνει σε περισσότερες και σε διαφορετικούς χρόνους (διαδοχικές) επιζήμιες πράξεις (ΑΠ 840/2007, ΑΠ 1057/2008, ΑΠ 1639/20020) Περαιτέρω, υπάρχει έλλειψη της από τα άρθρα 93 § 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ επιβαλλόμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας στο παραπεμπτικό βούλευμα, η οποία ιδρύει λόγο αναιρέσεως αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 484 § 1 δ' του ΚΠΔ, όταν δεν εκτίθενται σ'αυτό, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, σχετικά με τις αποδιδόμενες στον κατηγορούμενο αξιόποινες πράξεις, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε το συμβούλιο τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι επιτρεπτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο και αρκεί να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικά κατά το είδος τους, χωρίς να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα από αυτά ξεχωριστά. Επίσης δεν είναι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους, ούτε απαιτείται να προσδιορίζεται ποιο βαρύνει περισσότερο για το σχηματισμό της δικαστικής κρίσης. Απαιτείται μόνο να προκύπτει ότι το συμβούλιο έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε για το σχηματισμό της δικανικής του πεποίθησης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία, - και όχι μόνο μερικά από αυτά κατ' επιλογή -, όπως αυτό επιβάλλεται, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 177 § 1 και 178 του ΚΠΔ (ΑΠ 1/2005 Ολομέλεια σε Συμβούλιο ΠΧρ. ΝΕ' σελ. 781). Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από τα αποδεικτικά μέσα, δεν σημαίνει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αξιολογήσεως γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα (ΑΠ 1073/2006, ΑΠ 1565/2002 ΠΧ ΝΓ' 536, ΑΠ 1011/2000 ΠΧ ΝΑ' 244). Δεν αποτελεί όμως λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των μαρτυρικών καταθέσεων, η παράλειψη αξιολογήσεως και αναφοράς κάθε αποδεικτικού μέσου χωριστά και η παράλειψη συσχετίσεως των αποδεικτικών μέσων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές, με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του συμβουλίου ή του δικαστηρίου της ουσίας. Τέλος για την πληρότητα της αιτιολογίας στο παραπεμπτικό βούλευμα είναι επιτρεπτή η καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ'αυτό εισαγγελική πρόταση (ΑΠ 2253/2002 ΠΧ ΝΓ' 795) Τέλος, υπάρχει εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που ιδρύει τον προβλεπόμενο από το άρθρο 484 § 1 περ. β' του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως του βουλεύματος, όταν το συμβούλιο αποδίδει στο νόμο έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει πραγματικά, ενώ εσφαλμένη είναι η εφαρμογή της όταν το συμβούλιο δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι προέκυψαν, στη διάταξη που εφαρμόστηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα του βουλεύματος, που περιλαμβάνεται στο σκεπτικό ή στον συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε το βούλευμα δεν έχει νόμιμη βάση (ΑΠ 2002/2002 ΠΧρ. ΝΓ' σελ. 734, ΑΠ 692/2000 σε Συμβούλιο ΠΧρ. ΝΑ' σελ. 47 κ.λ.π.). Στην κρινόμενη υπόθεση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο βούλευμα το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά και με αποκλειστικά δικές του σκέψεις, ότι από την συνεκτίμηση των αποδεικτικών μέσων που μνημονεύει και προσδιορίζει κατ' είδος και συγκεκριμένα α) τις ένορκες καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων κατηγορίας, τόσο κατά το στάδιο της προηγηθείσας προκαταρκτικής εξετάσεως όσο και κατά την κύρια ανάκριση που επακολούθησε, β) τις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάσθηκαν κατά την διάρκεια πολιτικών μεταξύ των διαδίκων δικών (τακτική αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, γ) όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλέσθηκαν οι διάδικοι, δ) όσα υποστηρίζουν οι εγκαλούσες και ήδη εκκαλούσες εταιρείες με τα εγχειρισθέντα έγγραφα υπομνήματά τους και ε) όσα προβάλει και υποστηρίζει ο κατηγορούμενος τόσο κατά την απολογία του όσο και με τα έγγραφα υπομνήματά του προέκυψαν τ' ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:. Η εταιρεία Nippon Ship Investment Company Limited, που εδρεύει στο ..., δραστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων κεφαλαίων. Το Ιαπωνικό Ναυτιλιακό Δίκαιο απαγορεύει την (απευθείας) επένδυση ή την χορήγηση δανείων από Ιαπωνικές εταιρείες σε πλοία που δεν φέρουν την Ιαπωνική σημαία. Ενδιαφερόμενη ωστόσο να επενδύσει κεφάλαια και να χορηγήσει δάνεια σε υπεράκτιες ναυτιλιακές εταιρείες, είχε εξεύρει την φόρμουλα της ίδρυσης από αυτήν Off Shore (υπεράκτιων) εταιρειών Παναμά, διαφορετικής για κάθε χορηγούμενο δάνειο, μέσω των οποίων χορηγούσε τα δάνεια αυτά σε Off Shore εταιρείες. Τα αντίστοιχα κεφάλαια τα εξεύρισκε από διάφορους επενδυτές, οι οποίοι συνιστούσαν μία ειδική μορφή συνεταιρισμού που προβλέπεται στο Ιαπωνικό δίκαιο (διαφορετικού για κάθε ξεχωριστό δάνειο) και ο οποίος συνεταιρισμός είχε το δικαίωμα να επενδύει κεφάλαια σε υπεράκτιες εταιρείες χωρίς περιορισμό. Προς τούτο, όπως θα γίνει λόγος παρακάτω, η εν λόγω μητρική εταιρεία συνέστησε (ίδρυσε) μεταξύ άλλων τις παρακάτω αναφερόμενες θυγατρικές Off Shore (υπεράκτιες) εταιρείες με την επωνυμία NESI - ΤΚ No 2 (PANAMA) S. Α., NESI - ΤΚ No 3, (PANAMA) S. A, NESI - TK No 4, (PANAMA) S.A., NESI - TK No 5 (PANAMA) S. A, NESI - TK No 6 (PANAMA) S. Α, με έδρα τον Παναμά, ομοίως δραστηριοποιούμενες στον τομέα των επενδύσεων, στις οποίες ήταν η μοναδική μέτοχος. Ο κατ/νος από το έτος 1989 ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα προφανώς δεν είχε θετικά αποτελέσματα, καθόσον κατά το έτος 2002 καταδικάστηκε αμετάκλητα για απλή χρεωκοπία, το 2001 είχε αρκετές αμετάκλητες καταδίκες σε πολύμηνες ποινές φυλακίσεως για μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, νωρίτερα δε για έκδοση ακάλυπτων επιταγών και για μη καταβολή εργατικών ημερομισθίων. Η παραπάνω ποινική του κατάσταση σαφώς και φανερώνει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε στην ασκούμενη προ των καταδικών αυτών επιχειρηματική του δραστηριότητα και κυρίως από τις αρχές τις 1Οετίας του 1990. Στις 29-10-1997 ίδρυσε και την εταιρεία με την επωνυμία «ESCO Commodities Inc», με έδρα την ... της Αμερικής και κύριο σκοπό το διεθνές εμπόριο δημητριακών. Η εταιρεία αυτή είχε ως δραστηριότητα την προμήθεια δημητριακών προϊόντων, κυρίως σιτηρών, από χώρες της Μαύρης Θάλασσας και την μεταπώληση τους στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου. Η δραστηριότητα της αυτή ξεκίνησε αρχικά με την προμήθεια των σιτηρών, ιδίως ηλιόσπορου, από την πόλη ... της Ρωσίας και από άλλες χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Έχοντας να αντιμετωπίσει πιεστικά προβλήματα στην ανεύρεση μετρητών προς άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητος και αδυνατώντας να δανειστεί χρήματα από την εγχώρια τραπεζική αγορά, το έτος 1998 απευθύνθηκε στην παραπάνω αλλοδαπή εταιρεία Nippon Ship Investment Company Limited και ζήτησε δάνειο. Στους νομίμους εκπροσώπους της εν λόγω μητρικής εταιρείας ο κατ/νος δεν γνωστοποίησε την πραγματική κακή οικονομική κατάσταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητος. Αντίθετα την απέκρυψε, αφού εμφανίστηκε ως ένας αξιόπιστος, φερέγγυος και επιτυχημένος επιχειρηματίας με ευρύ πεδίο επικερδών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και με μεγάλες διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό αλλά και στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος, καθόσον, όπως τους δήλωσε, ο πεθερός του ήταν βουλευτής και είχε άμεση πρόσβαση και επιρροή στην Ελληνική κυβέρνηση. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τα γεωργικά προϊόντα που αγόραζε και τα μεταπωλούσε, τα μετέφερε ο ίδιος δια θαλάσσης με δικά του κατά 100% πλοία, τα οποία ήσαν σε άριστη κατάσταση και καθ'όλα αξιόπλοα. Στο εύλογο ερώτημα των εκπροσώπων της εν λόγω Ιαπωνικής εταιρείας γιατί δεν ζητεί δάνειο από την Ελληνική τραπεζική αγορά, παρέστησε σ'αυτούς εν γνώσει του ψευδώς ότι τάχα οι ελληνικές Τράπεζες ήταν πρόθυμες να του χορηγήσουν δάνεια αλλά δεν τα ήθελε αυτός για το λόγο ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα αύξαναν στη συνέχεια μονομερώς και αυθαίρετα το επιτόκιο και, το κυριότερο, θα αποκάλυπταν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του τα επαγγελματικά του μυστικά χάρη στα οποία αγόραζε δημητριακά σε πολύ χαμηλές τιμές από χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τα πωλούσε σε πολύ υψηλές τιμές στις δυτικές χώρες. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι διάφορες εταιρίες του που ανήκαν σ' αυτόν κατά 100% δεν όφειλαν χρήματα σε κανέναν και ότι η ανήκουσα κατά 100% σ' αυτόν εταιρία "ESSCO Commodities Inc" που ασχολείτο με την εμπορία των δημητριακών, είχε υποκαταστήματα με υπαλλήλους και σοβαρή υποδομή στην ... της Ρωσίας, στην ... της Ρουμανίας, στη ... της Βουλγαρίας και στην Ουκρανία. Σημειωτέον ότι κατά το έτος 1997 ο κατ/νος ήταν μέτοχος και διοικούσε την Παναμαϊκή εταιρεία με την επωνυμία « ESSCO PIONEER S.A «, που ήταν πλοιοκτήτρια του υπό σημαία Παναμά Φ/Γ πλοίου « ESSCO … « και είχε την διαχείριση του υπό σημαία Ουκρανίας πλοίου « E… «. Για την κατανόηση της συμπεριφοράς του κατ/νου πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι, αν και δεν διέθετε το απαιτούμενο οικονομικό υπόβαθρο, σταδιακά προέβη στην ίδρυση και άλλων εταιρειών Παναμά, οι οποίες αγόραζαν επί πιστώσει και είχαν υπό την πλοιοκτησία τους φορτηγά πλοία νηολογημένα στην σημαία του Παναμά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2001 ήταν μέτοχος της εταιρείας "ESSCO FAITH S.A.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "ESSCO F…", της εταιρείας "ESSCO BOUNTY S. Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "ESSCO B… ", της εταιρείας "ESSCO HOPE S. Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "ESSCO H… ", της εταιρείας "ESSCO SPIRIT S. Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "ESSCO S…", της εταιρείας "ALEXANDROS Τ. MARITIME S. Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "A… Τ.", της εταιρείας "ESSCO HORIZON S. Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "ESSCO H…" και των εταιρειών "ESSCO MARINER S.A." και." ESSCO PLOES S. Α.", που είχαν την εκμετάλλευση των πλοίων "ESSCO M…" και "ESSCO P…" αντίστοιχα. Την διαχείριση όλων των ανωτέρω πλοίων είχε η ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ESSCO HELLAS ΕΠΕ", με έδρα τον …, την οποία ο πρώτος εναγόμενος είχε ιδρύσει το έτος 1997 με κύριο σκοπό, μεταξύ άλλων, την διαχείριση πλοίων και στην οποία αυτός είχε την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων και ήταν διαχειριστής, Η εταιρεία αυτή κατά το έτος 2001, με αντίστοιχες τροποποιήσεις του καταστατικού της, τροποποίησε τον σκοπό της, ασχολούμενη πλέον αποκλειστικά με την διαχείριση πλοίων και τις συναφείς ναυτιλιακές δραστηριότητες και μετονομάστηκε σε "ESSCO MARITIME ΕΠΕ" . Παράλληλα δε, κατά το έτος 2001 η εν λόγω εταιρεία υπήχθη στις διατάξεις του Α.Ν. 89/67 και ειδικότερα των Α.Ν. 378/68 και Ν. 27/75, 814/78 και 2234/94. Επανερχόμενοι, λοιπόν, στα κατά το έτος 1999 λαβόντα χώρα περιστατικά, που δεν αφορούν μεν την υπό κρίση υπόθεση, ωστόσο εκτίθενται προκειμένου να σχηματισθεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες που ξεκίνησε και συνεχίστηκε η οικονομική συνεργασία των διαδίκων, αλλά και για την συνολική συμπεριφορά του κατ/νου, αναφέρονται τα ακόλουθα : Η εν λόγω αλλοδαπή μητρική εταιρεία πείστηκε από τις παραπάνω ψευδείς και παραπλανητικές παραστάσεις του κατ/νου, ότι δηλαδή επρόκειτο να συνεργαστεί με ένα φερέγγυο, αξιόπιστο και επιτυχημένο επιχειρηματία με ευρύ πεδίο επικερδών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, και με μεγάλες διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό κόσμο και έστερξε στην εν συνεχεία περιγραφόμενη εμπορική συνεργασία, στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται οι παρακάτω δανειοδοτήσεις, από τις έναντι εκάστης αναγραφόμενες θυγατρικές της εταιρείες που συνέστησε προς τούτο και συγκεκριμένα : α)Τον Ιούλιο του έτους 1999 χορηγήθηκε δάνειο ποσού 60.000.000 γιεν προς την εκ των ανωτέρω εταιρειών "ESSCO BOUNTY S.A.". Προς τούτο υπεγράφη η από 23/07/1999 δανειακή σύμβαση, μεταξύ της προς τούτο ιδρυθείσης θυγατρικής εταιρείας "NESI-TK (PΑΝΑΜΑ) S.A." φερόμενης ως δανείστριας, κατά τα ανωτέρω, ως πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε ο S. K., της εταιρείας "ESSCO BOUNTY S.A." ως δανειοδοτούμενης και της εταιρείας "ESSCO (USA) Ιηc", ως εγγυήτριας, μιας εταιρείας που επίσης είχε ιδρύσει ο πρώτος εναγόμενος στην Πολιτεία Ντελάγουερ της Αμερικής το έτος 1997 ως εταιρεία συμμετοχών. Το δάνειο συμφωνήθηκε ετήσιο, με τόκο 10% επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω δανειακής σύμβασης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του κεφαλαίου πλέον των τόκων του δ' τριμήνου. Προς εξασφάλιση του δανείου η ανωτέρω δανείστρια εταιρεία ζήτησε και έλαβε πρώτη προτιμώμενη υποθήκη, η οποία ενεγράφη επί του πλοίου "ESSCO B…". Όλες οι δόσεις του ανωτέρω δανείου πληρώθηκαν κανονικά κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες που ήσαν απαιτητές και κατά την λήξη του το δάνειο αποπληρώθηκε ολοσχερώς και ήρθη η υποθήκη που είχε εγγραφεί επί του ανωτέρω πλοίου, β) Τον Δεκέμβριο του έτους 1999 και παράλληλα με το ανωτέρω δάνειο που ήταν σε εξέλιξη, υπεγράφη η από 14/12/1999 Δανειακή Σύμβαση, για ποσό 60.000.000 γιεν, μεταξύ της προς τούτο ιδρυθείσης θυγατρικής εταιρείας "NESI-TK No. 2 (PANAMA) S.A.", φερόμενης ως δανείστριας, ως πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε ο S. K., της εταιρείας "ESSCO HOPE S.A.", ως δανειοδοτούμενης και της ανωτέρω εταιρείας "ESSCO (USA) Ιnc" ως εγγυήτριας. Το δάνειο συμφωνήθηκε ετήσιο, με τόκο 10% επί του ποσού δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω δανειακής σύμβασης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του κεφαλαίου πλέον των τόκων του δ' τριμήνου. Προς εξασφάλιση του δανείου η ανωτέρω εταιρεία ζήτησε και έλαβε πρώτη προτιμώμενη υποθήκη η οποία ενεγράφη επί του πλοίου "ESSCO H…". To ανωτέρω δάνειο, κατά την λήξη του στις 03/12/2000 και αφού είχαν μέχρι τότε πληρωθεί οι πρώτες τρεις δόσεις που αφορούσαν στους τόκους του δανείου αυτού και από την τέταρτη δόση το ποσό που αφορούσε στους τόκους του τελευταίου τριμήνου, ανανεώθηκε κατά το κεφάλαιο μόνο, που παρέμενε ανεξόφλητο, ήτοι για το ποσό των 60.000.000 γιεν, για ένα ακόμα έτος, ήτοι μέχρι την 03/12/2001, με σχετικό Πρόσθετο Συμφωνητικό που υπεγράφη την 04/12/2000 από τις ίδιες ως άνω εταιρείες, διατηρηθείσης της υποθήκης επί του ανωτέρω πλοίου και με τόκο και πάλι 10% επί του ποσού του ανανεωθέντος κεφαλαίου, αποπληρωτέο εκ νέου σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, οι τρεις πρώτες αφορώσες πληρωμή τόκων κατά τα ανωτέρω και η τελευταία την 03/12/2001 ως αποπληρωμή του κεφαλαίου πλέον των τόκων του τελευταίου τριμήνου. Η αποπληρωμή του δανείου αυτού, όπως ανανεώθηκε, έγινε ως ακολούθως: Πληρώθηκαν οι πρώτες τρεις δόσεις του ανανεωθέντος πλέον δανείου, ήτοι στις 03/03/2001 πληρώθηκε ποσό 1.516.667 γιεν (τόκοι α' τριμήνου), στις 03/06/2001 ποσό 1.533.333 γιεν (τόκοι β' τριμήνου) και στις 03/09/2001 ποσό 1.533.333 γιεν (τόκοι γ' τριμήνου). Κατά την λήξη του δανείου στις 03/12/2001, συμφωνήθηκε η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων του τελευταίου τριμήνου, δηλαδή ποσό 61.516.667 γιεν, να μεταφερθεί σε άλλο δάνειο που επίσης ήταν σε εξέλιξη εκείνο το χρονικό διάστημα, δηλαδή στο δάνειο που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία "ESSCO-HORIZON S.A." για το πλοίο της "ESSCO H…", η οποία για τον σκοπό αυτό θα έπαιρνε επιπρόσθετο δάνειο 80.000.000 γιεν και με την μεταφορά αυτή θα θεωρείτο εξοφλημένο το ανωτέρω δάνειο στην εταιρεία "ESSCO HOPE S.A.", όπως αυτό είχε ανανεωθεί. Πράγματι, κατά τον ανωτέρω τρόπο εθεωρήθηκε ότι εξοφλήθηκε ολοσχερώς το δάνειο που αφορούσε στο πλοίο "ESSCO H…" και ήρθη η υποθήκη που είχε εγγραφεί επί του πλοίου, γ) Τον Οκτώβριο του έτους 2001 υπεγράφη η από 25/10/2001 Δανειακή Σύμβαση για ποσό 120.000.000 γιεν, μεταξύ της προς τούτο ιδρυθείσης θυγατρικής εταιρείας "NESI-TK No, 3 (PANAMA ) S.A.", φερόμενης ως δανείστριας, ως (νέος) πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε πλέον ο Κ. T., της εταιρείας "ESSCO HORIZON S.A." ως δανειοδοτούμενής και της διαχειρίστριας του συγκεκριμένου πλοίου ελληνικής εταιρείας "ESSCO (Hellas) Ε.Π.Ε.", η οποία είχε υπό την διαχείριση της όλα τα πλοία και η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε "ESSCO MARITIME Ε.Π.Ε.", ως εγγυήτριας. Το δάνειο συμφωνήθηκε ετήσιο, με τόκο 10% επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω δανειακής σύμβασης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του κεφαλαίου πλέον των τόκων του δ' τριμήνου. Προς εξασφάλιση του δανείου η ανωτέρω εταιρεία ζήτησε και έλαβε Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη η οποία ενεγράφη επί του πλοίου "ESSCO H…". To ανωτέρω δάνειο κατά την λήξη του στις 24/10/2002 και αφού είχαν μέχρι τότε πληρωθεί οι πρώτες τρεις δόσεις που αφορούσαν στους τόκους του δανείου αυτού και από την τέταρτη δόση πληρώθηκε το ποσό που αφορούσε στους τόκους του τελευταίου τριμήνου, αλλά και μέρος του κεφαλαίου, ανανεώθηκε κατά κεφάλαιο μόνο για το υπόλοιπο απομένον οφειλόμενο κεφάλαιο, ήτοι για ποσό 105.000.000 γιεν, για ένα ακόμα έτος, ήτοι μέχρι την 24/10/2003, σύμφωνα με την από 25/10/2002 Προσθήκη Υπ' αριθμ. 1 που υπεγράφη με τις ίδιες ως άνω εταιρείες, διατηρηθείσης της υποθήκης επί του ανωτέρω πλοίου. Ο τόκος συμφωνήθηκε και πάλι 10% επί του ποσού του ανανεωθέντος κεφαλαίου, το οποίο ήταν αποπληρωτέο εκ νέου σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, οι τρεις πρώτες αφορώσες πληρωμή τόκων κατά τα ανωτέρω και η τελευταία την 24/10/2003 ως αποπληρωμή του κεφαλαίου πλέον των τόκων του τελευταίου τριμήνου. Το δάνειο αυτό, όπως είχε ανανεωθεί κατά τα ανωτέρω, κατά την νέα λήξη του στις 24/10/2003 και αφού είχαν μέχρι τότε πληρωθεί οι πρώτες τρεις δόσεις που αφορούσαν στους τόκους των τριών πρώτων τριμήνων, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα πληρωμών και από την τέταρτη δόση πληρώθηκε το ποσό που αφορούσε στους τόκους του τελευταίου τριμήνου, ανανεώθηκε εκ νέου κατά κεφάλαιο μόνο, ήτοι για ποσό 105.000.000 γιεν, για ένα ακόμα έτος, ήτοι μέχρι την 24/10/2004, σύμφωνα με την από 25/10/2003 Προσθήκη υπ' αριθμ. 2 που υπεγράφη με τις ίδιες ως άνω εταιρείες, διατηρηθείσης της υποθήκης επί του ανωτέρω πλοίου και με τόκο και πάλι 10% επί του ποσού του ανανεωθέντος κεφαλαίου, αποπληρωτέο εκ νέου σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, οι τρεις πρώτες αφορώσες πληρωμή τόκων κατά τα ανωτέρω και η τελευταία την 24/10/2004 ως αποπληρωμή του κεφαλαίου πλέον των τόκων του τελευταίου τριμήνου. Τελικά, το ανωτέρω δάνειο, που αφορούσε στην εταιρεία "ESSCO HORIZON S.A." και το πλοίο της "ESSCO H…", εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς πριν από την ανωτέρω λήξη του στις 24/10/2004, όπως αυτή είχε προσδιορισθεί κατά τους όρους της ανανέωσης. Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2004, με την συναίνεση της NIPPON, το ανωτέρω πλοίο πωλήθηκε σε τρίτους και από το τίμημα της πωλήσεως, στις 21/05/2004, εξοφλήθηκε το εν λόγω., δάνειο πλήρως και ολοσχερώς, αφού μέχρι τον Μάιο του 2004 είχαν πληρωθεί οι μέχρι τότε απαιτητές δόσεις. Από τα παραπάνω εκτιθέμενα είναι μεν αληθές ότι ο κατ/νος κατώρθωσε να ανταποκριθεί στις παραπάνω από την δανειοδότηση και τις αναδανειοδοτήσεις υποχρεώσεις του με πολύ μεγάλη δυσκολία, έστω και πωλώντας το ως άνω πλοίο "ESSCO H…", της εταιρείας "ESSCO HORIZON S.A.". Είναι όμως εξ ίσου αληθές, αφενός μεν ότι κατώρθωσε να εξοφλήσει το κεφάλαιο του πρώτου δανείου, ενώ τα κεφάλαια των υπολοίπων δανείων αναδανειοδούντο ή μεταφέροντο σε άλλο δάνειο και το τελευταίο δανειοδοτηθέν κεφάλαιο εξοφλήθηκε μόνο με την πώληση του ως άνω πλοίου. Ο κατ/νος, είχε αντιληφθεί ότι μόνο με δανεικά μπορούσε πλέον να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Έχοντας δε κατά νου να δανεισθεί από την εν λόγω αλλοδαπή εταιρεία πολλαπλασίως μεγαλύτερα ποσά, τα οποία εγνώριζε ότι δεν είχε την δυνατότητα να τα επιστρέψει, φρόντισε να συμμορφωθεί, έστω και με μεγάλη δυσκολία, προς τις παραπάνω συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου με την εν λόγω προηγηθείσα πρότερη «έντιμη» συμβατική συμπεριφορά του να την παραπλανήσει ότι εξακολουθεί να είναι φερέγγυος, αξιόπιστος, χωρίς χρέη και υποχρεώσεις μεγαλοεπιχειρηματίας με μεγάλη περιουσία και μεγάλο οικονομικό υπόβαθρο. Προς τούτο στις αρχές Μαρτίου 2002, που εμφανίστηκε και πάλι στους νομίμους εκπροσώπους της εν λόγω μητρικής εταιρείας για να ζητήσει νέο δάνειο, ο κατ/νος δεν γνωστοποίησε την ως άνω πραγματική κακή οικονομική κατάσταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητος. Αντίθετα την απέκρυψε, αφού επανέλαβε ότι εξακολουθεί να είναι ένας αξιόπιστος, φερέγγυος και επιτυχημένος επιχειρηματίας με ευρύ πεδίο επικερδών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και με μεγάλες διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό αλλά και στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος, καθόσον, όπως τους επανέλαβε, ο πεθερός του ήταν βουλευτής και είχε άμεση πρόσβαση και επιρροή στην Ελληνική κυβέρνηση. Στο εύλογο ερώτημα των εκπροσώπων της εν λόγω εταιρείας γιατί δεν ζητεί δάνειο από την Ελληνική τραπεζική αγορά, παρέστησε σ' αυτούς εκ νέου εν γνώσει του ψευδώς ότι τάχα οι ελληνικές Τράπεζες ήταν πρόθυμες να του χορηγήσουν δάνεια αλλά δεν τα ήθελε αυτός για το λόγο ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα αύξαναν στη συνέχεια μονομερώς και αυθαίρετα το επιτόκιο και, το κυριότερο, θα αποκάλυπταν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του τα επαγγελματικά του μυστικά χάρη στα οποία αγόραζε δημητριακά σε πολύ χαμηλές τιμές από χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τα πωλούσε σε πολύ υψηλές τιμές στις δυτικές χώρες. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι διάφορες εταιρίες του που ανήκαν σ' αυτόν κατά 100% δεν όφειλαν χρήματα σε κανέναν και ότι η ανήκουσα κατά 100% σ' αυτόν εταιρία "ESSCO Commodities Inc" που ασχολείτο με την εμπορία των δημητριακών, είχε υποκαταστήματα με υπαλλήλους και σοβαρή υποδομή στην ... της Ρωσίας, στην ... της Ρουμανίας, στη ... της Βουλγαρίας και στην Ουκρανία, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρία του "ESSCO COMMODITIES INC" είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια και διατηρούσε υποκαταστήματα και προσωπικό στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τα γεωργικά προϊόντα που αγόραζε και τα μεταπωλούσε, τα μετέφερε ο ίδιος δια θαλάσσης με δικά του κατά 100% πλοία, τα οποία ήσαν σε άριστη κατάσταση και καθ'όλα αξιόπλοα. Οι παραπάνω παραστάσεις του κατ/νου, όπως θα γίνει λόγος παρακάτω, ήσαν ψευδείς στην συντριπτική πλειοψηφία τους. Ωστόσο ο κατ/νος, επικαλούμενος και την προηγηθείσα συνεπή συμβατική συμπεριφορά του, ήταν ιδιαίτερα πειστικός. Έτσι κατώρθωσε να παραπλανήσει τους εκπροσώπους της ως άνω μητρικής αλλοδαπής εταιρείας και στις 26/03/2002 να συνάψουν νέα δανειακή σύμβαση, μεταξύ της προς τούτο ιδρυθείσης πρώτης των εγκαλουσών και ήδη εκκαλουσών εταιρειών, "NESI-TK No. 4 (PANAMA) S.A.", φερόμενης ως δανείστριας, ως πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε ο Κ. Τ., της εταιρείας "ESSCO ΒΟΥΝΤΥ S.A.", ως δανειοδοτούμενης, της εταιρείας "ESSCO FAITH S.A.", ως ενυπόθηκης οφειλέτιδος παρέχουσας παράλληλη εξασφάλιση (CROSS COLLATERAL MORTGAGOR) και της διαχειρίστριας του πλοίου ελληνικής εταιρείας "ESSCO (Hellas) Ε.Π.Ε.", μετονομασθείσης αργότερα σε "ESSCO MARITIME Ε.Π.Ε.", ως εγγυήτριας. Το δάνειο συμφωνήθηκε ετήσιο, με τόκο 10% επί του ποσού του δανείου και αποπληρωτέο σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω δανειακής σύμβασης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του κεφαλαίου πλέον των τόκων του τέταρτου τριμήνου. Προς εξασφάλιση του δανείου αυτού η ανωτέρω δανείστρια εταιρεία ζήτησε και έλαβε ως εμπράγματες εξασφαλίσεις: α) Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη επί του πλοίου της ως άνω δανειοδοτούμενης εταιρείας "ESSCO B…" και β) ως επιπλέον εξασφάλιση Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη επί του πλοίου της ως άνω ενυπόθηκης οφειλέτιδος παρέχουσας παράλληλη εξασφάλιση "ESSCO F…", αμφότερες δε οι υποθήκες ενεγράφησαν επί των πλοίων στο Νηολόγιο του Παναμά. Στην ως άνω από 26.3.2002 σύμβαση δανείου αναφέρεται ότι το δάνειο χορηγήθηκε για την αναχρηματοδότηση του δανείου των πιο πάνω πλοίων, "ESSCO B…" και "ESSCO F…" και συμφωνήθηκε αποδοτέο μαζί με τους συμβατικούς τόκους, ανερχόμενους σε ποσοστό 10% το χρόνο, ως ακολούθως: 3.833.333 γιεν Ιαπωνίας στις 30.7.2002, 3.833.333 γιεν Ιαπωνίας στις 30.10.2002, 3.833.333 γιεν Ιαπωνίας στις 30.1.2003 και 153.708.333 γιεν Ιαπωνίας στις 29.4.2003. Το πιο πάνω ποσό των 150.000.000 γιεν Ιαπωνίας ισούτο στις 6.3.2002 με 1.304.234,41 €, με βάση την επίσημη ισοτιμία της Τράπεζας της Ελλάδος 1 Ευρώ προς 115,01 γιεν Ιαπωνίας που ίσχυε στις 26.3.2002. Στην εν λόγω σύμβαση μεταξύ των άλλων ετέθησαν και οι ακόλουθοι υπό στοιχεία 9 περίπτωση ξ και 10 περιπτώσεις 03 α, γ, ζ, και μ όροι: "η δανείστρια ... μπορεί να τερματίσει την υποχρέωση της να καταστήσει διαθέσιμο το ποσό του δανείου και να κηρύξει το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό αμέσως, ... αν κατασχεθούν τα πλοία, παρακρατηθούν ή άλλως πως εμποδιστούν από του να εμπορεύονται χωρίς προσκόμματα ή καθυστέρηση και δεν αποδεσμευτούν εντός15 ημερών ... η δανειζόμενη, η ενυπόθηκη εγγυήτρια και η εγγυήτρια αναλαμβάνουν από κοινού, υπόσχονται και συμφωνούν με την δανείστρια ότι κατά τη διάρκεια τον δανείου ... να διατηρούν τα πλοία νηολογημένα όπως είναι σήμερα και να μην πράξουν ή υποστούν οτιδήποτε το οποίο μπορεί να προκαλέσει την ακύρωση ή την διακινδύνευση αυτής της νηολόγησης, να διατηρούν τα πλοία σε καλή και αποτελεσματική κατάσταση επισκευών, ώστε να διατηρείται η παρούσα Κλάση τους, δηλαδή Germanischer Lloyd ... να πληρώνουν και να εξοφλούν όλα τα χρέη, ζημίες και υποχρεώσεις κάθε φύσεως που δημιουργούν ή μπορούν να δημιουργήσουν ναυτικό προνόμιο ή δικαίωμα ενεχύρου επί του πλοίου ... να ενημερώνουν άμεσα την δανείστρια με επιστολή ή σε επείγουσα περίπτωση με τηλεγράφημα αναφορικά με ... οποιαδήποτε κατάσχεση των πλοίων ... να μη πωλήσουν ή άλλως διαθέσουν οποιαδήποτε από τα πλοία ή οποιοδήποτε μερίδιο σε αυτά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δανείστριας». Από τους παραπάνω όρους ο αναφερόμενος στον νηογνώμονα ασφαλώς και ήταν βασικός, οπωσδήποτε δε λήφθηκε σοβαρά υπόψη από την ενυπόθηκη δανείστρια εταιρεία, προκειμένου να στέρξει στην κατάρτιση της συμβάσεως γι'αυτό και αφενός μεν αναγράφεται ρητώς στη σύμβαση ότι τα πλοία αυτά υπάγονται στην Κλάση του όντως αξιόπιστου νηογνώμονα Germanischer Lloyd, αφετέρου δε οι αντισυμβαλλόμενες εταιρείες ανέλαβαν την υποχρέωση να διατηρούν τα υποθηκευμένα πλοία σε καλή και αποτελεσματική κατάσταση επισκευών, ώστε να διατηρείται η παρούσα Κλάση τους, δηλαδή Germanischer Lloyd. Σημειωτέον ότι το να είναι ένα πλοίο μέλος ενός νηογνώμονα εγκεκριμένου από τον IACS, είναι μία βασική προϋπόθεση για την εμπορική απασχόληση του φορτηγού πλοίου, στην ναυτιλιακή δε αγορά ένα πλοίο που δεν είναι μέλος ενός νηογνώμονα και μάλιστα εγκεκριμένου, δεν έχει καμία ή έχει ελάχιστη εμπορική αξία. Από το ανωτέρω ένδικο αρχικό δάνειο εξοφλήθηκαν οι τρεις πρώτες δόσεις που αφορούσαν στους τόκους του δανείου των τριών πρώτων τριμήνων, δηλαδή καταβλήθηκαν : α) η πρώτη δόση ποσού 3.833.333 γιεν, β) η δεύτερη δόση ποσού επίσης 3.833.333 γιεν και γ) η τρίτη δόση ποσού επίσης 3.833.333 γιεν, ενώ δεν κατεβλήθησαν η τέταρτη δόση των τόκων εκ 3.708.333 γιεν και φυσικά το εκ 150.000.000 γιεν κεφάλαιο του δανείου. Κατά την λήξη του αρχικού ως άνω δανείου, ο κατ/νος, παρέχοντας τις ίδιες διαβεβαιώσεις και με τις ίδιες ως άνω ψευδείς παραστάσεις, ζήτησε ανανέωση της δανειακής συμβάσεως. Οι εκπρόσωποι της εν λόγω δανείστριας θυγατρικής εταιρείας πείστηκαν στις παραστάσεις και διαβεβαιώσεις του κατ/νου, που όπως θέλει εν συνεχεία καταδειχθεί ήσαν σχεδόν στο σύνολο τους ψευδείς και δέχτηκαν να γίνει ανανέωση της δανειακής συμβάσεως, ήτοι συμφωνήθηκε η αναδανειοδότηση του αρχικού ποσού του κεφαλαίου των 150.000.000 γιεν, πλέον άλλων 30.000.000 γιεν που θα χορηγούσε επιπλέον η πρώτη ενάγουσα, δηλαδή το νέο κεφάλαιο που χορηγήθηκε ως δάνειο ανερχόταν πλέον στο συνολικό ποσό των 180.000.000 γιεν με τους ίδιους όρους που είχε συναφθεί η αρχική σύμβαση. Προς τούτο, υπογράφηκε μεταξύ των ιδίων ως άνω συμβαλλομένων η από 30/04/2003 Προσθήκη υπ' αριθμ. 1 της αρχικής συμβάσεως δανείου, για συνολικό ποσό 180.000.000 γιεν, διάρκειας ενός έτους, ήτοι μέχρι 29/04/2004, με τόκο 10% ετησίως επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω Προσθήκης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του ανωτέρω κεφαλαίου πλέον των τόκων του τέταρτου τριμήνου, ήτοι 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 30.7.2003, 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 30.10.2003, 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 30.1.2004 και 184.450.000 γιεν Ιαπωνίας στις 29.4.2004. Το ως άνω ποσό των 30.000.000 γιεν Ιαπωνίας ισούτο στις 30.4.2003 με 230.893,556 Ευρώ, με βάση την επίσημη ισοτιμία της Τράπεζας της Ελλάδος 1 Ευρώ προς 129,93 γιεν Ιαπωνίας που ίσχυε στις 30.4.2003. Προς περαιτέρω εξασφάλιση του δανείου αυτού, όπως ανανεώθηκε, υπεγράφησαν : α) Προσθήκη υπ' αριθμ. 1 επί της Πρώτης Προτιμώμενης Υποθήκης επί του πλοίου της ως άνω δανειοδοτούμενης εταιρείας "ΕSSCO B…" και β) ως επιπλέον εξασφάλιση Προσθήκη υπ' αριθμ. 1 επί της Πρώτης Προτιμώμενης Υποθήκης επί του πλοίου της ως άνω ενυπόθηκης οφειλέτιδος παρέχουσας παράλληλη εξασφάλιση "ESSCO F…", δυνάμει των οποίων τροποποιήθηκαν οι αρχικές υποθήκες ως προς το ποσό του δανείου, που πλέον ανερχόταν σε 180.000.000 γιεν, αμφότερες δε ενεγράφησαν επί των πλοίων στο Νηολόγιο του Παναμά. Κατά την λήξη του ως άνω εκ νέου χορηγηθέντος δανείου των 180.000.000 γιεν στις 29/04/2004, είχαν αποπληρωθεί προς την πρώτη των εγκαλουσών -εκκαλουσών δανείστρια εταιρεία τα εξής ποσά: α) την 29/07/2003 ποσό Δολ. ΗΠΑ 40.480, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.600.000 γιεν ως αποπληρωμή της πρώτης δόσης του δανείου (τόκων α' τριμήνου), β) την 29/10/2003 ποσό Δολ. ΗΠΑ 42.650, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.600.000 γιεν ως αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του δανείου (τόκων β' τριμήνου), γ) την 28/01/2004 ποσό 4.547.297 γιεν ως αποπληρωμή της τρίτης δόσης του δανείου (τόκων γ' τριμήνου) και δ) την 27/04/2004 ποσό Δολ. ΗΠΑ 40.580, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.450.000 γιεν ως αποπληρωμή της τέταρτης δόσης του δανείου (τόκων τέταρτου τριμήνου), ήτοι κατά την λήξη του δανείου είχαν αποπληρωθεί όλοι οι τόκοι του δανείου. Πέραν δε της ανωτέρω αποπληρωμής των τόκων, κατά την ως άνω λήξη του δανείου, αποπληρώθηκε τον εν συνεχεία αναφερόμενο τρόπο και μέρος του κεφαλαίου εκ 40.000.000 γιεν και επομένως το ποσό του δανεισθέντος κεφαλαίου μειώθηκε σε 140.000.000 γιεν. Ειδικότερα η αποπληρωμή του ποσού των 40.000.000 γιεν έγινε με μεταφορά του ποσού αυτού προς την εταιρεία "ESSCO FAITH S.A." η οποία έτσι κατέστη η ίδια οφειλέτιδα, ως δανείστριας φερόμενης μίας άλλης θυγατρικής εταιρείας της μητρικής NIPPON, της NESI-TK No 6 (PANAMA) S.A.". Κατά την λήξη του αρχικού ως άνω δανείου, ο κατ/νος, παρέχοντας τις ίδιες διαβεβαιώσεις και με τις ίδιες ως άνω ψευδείς παραστάσεις, ζήτησε ανανέωση της δανειακής συμβάσεως. Οι εκπρόσωποι της εν λόγω δανείστριας θυγατρικής εταιρείας πείστηκαν στις παραστάσεις και διαβεβαιώσεις του κατ/νου, που όπως θέλει εν συνεχεία καταδειχθεί ήσαν σχεδόν στο σύνολο τους ψευδείς και δέχτηκαν να γίνει ανανέωση της δανειακής συμβάσεως, ήτοι συμφωνήθηκε η με τους ίδιους με την αρχική σύμβαση όρους αναδανειοδότηση του αρχικού ποσού του κεφαλαίου των 140.000.000 γιεν προς την εταιρεία "ESSCO BOUNTY S.A.". Προς τούτο υπεγράφη, μεταξύ των ιδίων ως άνω συμβαλλομένων (πλην της εταιρείας "ESSCO FAITH S.A." , η οποία έπαψε να είναι πλέον ενυπόθηκος οφειλέτης παρέχουσα παράλληλη εξασφάλιση αυτού του συγκεκριμένου δανείου και κατέστη αυτοφειλέτης άλλου δανείου κατά τα ως άνω εκτιθέμενα), η από 30/04/2004 Προσθήκη υπ' αριθμ. 2 της αρχικής από 26.3.2002 συμβάσεως δανείου, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την προσθήκη No 1/30.4.2003, για συνολικό ποσό 140.000.000 γιεν, διάρκειας ενός ακόμη έτους, ήτοι μέχρι 29/04/2005, με τόκο 10% ετησίως επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω Προσθήκης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του ανωτέρω κεφαλαίου πλέον των τόκων του τέταρτου τριμήνου. Από την ανωτέρω αναδανειοδότηση αποπληρώθηκαν τα ακόλουθα ποσά : α) την 29/07/2004 ποσό Δολ. ΗΠΑ 32.640, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 3.577.778 γιεν ως αποπληρωμή της πρώτης δόσης του δανείου (τόκων α' τριμήνου), β) την 27/10/2004 ποσό Δολ. ΗΠΑ 33.729, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 3.577.778 γιεν ως αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του δανείου (τόκων β' τριμήνου) και γ) την 27/01/2005 ποσό Δολ. ΗΠΑ 35.049, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 3.577.778 γιεν ως αποπληρωμή της τρίτης δόσης του δανείου (τόκων γ' τριμήνου) και επομένως δεν πληρώθηκαν οι τόκοι της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης και ολόκληρο το κεφάλαιο εκ 143.461.111 γιεν συνολικά. Κατά την λήξη του ως άνω δανείου, ο κατ/νος, παρέχοντας τις ίδιες διαβεβαιώσεις και με τις ίδιες ως άνω ψευδείς παραστάσεις, ζήτησε ανανέωση της δανειακής συμβάσεως. Οι εκπρόσωποι της εν λόγω δανείστριας θυγατρικής εταιρείας πείστηκαν στις παραστάσεις και διαβεβαιώσεις του κατ/νου, που όπως θέλει εν συνεχεία καταδειχθεί ήσαν σχεδόν στο σύνολο τους ψευδείς και δέχτηκαν να γίνει ανανέωση της δανειακής συμβάσεως, ήτοι συμφωνήθηκε η με τους ίδιους με την αρχική σύμβαση όρους αναδανειοδότηση του αρχικού ποσού του κεφαλαίου των 140.000.000 γιεν προς την εταιρεία "ESSCO BOUNTY S.A.", πλέον ποσού άλλων 40.000.000 γιεν που θα χορηγούσε ως επιπλέον δάνειο η πρώτη εγκαλούσα -εκκαλούσα, ανερχομένου έτσι του ποσού της εκ νέου δανειοδοτήσεως κατά κεφάλαιο στο ποσό των 180.000.000 γιεν. Από το επιπλέον ποσό των 40.000.000 γιεν που θα χορηγούσε η πρώτη ενάγουσα, ποσό 3.461.111 γιεν θα συμψηφιζόταν με την αποπληρωμή των τόκων του τέταρτου και τελευταίου τριμήνου της προηγούμενης αναδανειοδότησης και ποσό 9.000.000 γιεν θα συμψηφιζόταν με την αμοιβή της NIPPON, που είχε συμφωνηθεί να εισπράξει από την εκ νέου αυτή αναδανειοδότηση, το υπόλοιπο δε, θα συμψηφιζόταν με υπόλοιπα από άλλα δάνεια που αφορούσαν τα άλλα πλοία, όπως προκύπτει από τον προσαγόμενο και επικαλούμενο με μετάφραση στην ελληνική Λογαριασμό Συμψηφισμού που συνέταξε η ίδια η NIPPON. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπεγράφη, μεταξύ της πρώτης των εγκαλουσών και ήδη εκκαλουσών εταιρείας "NESI-TK No. 4 (PANAMA S.A.", φερόμενης ως δανείστριας, ως πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε ο Κ. T., της εταιρείας "ESSCO BOUNTY S.A.", ως δανειοδοτούμενης και της διαχειρίστριας του πλοίου ελληνικής εταιρείας ESSCO MARITIME Ε.Π.Ε." (πρώην ESSCO (Hellas) Ε.Π.Ε.") ως εγγυήτριας, η από 26/04/2005 Προσθήκη υπ' αριθμ. 3 της αρχικής συμβάσεως δανείου, για συνολικό ποσό 180.000.000 γιεν, διάρκειας ενός ακόμη έτους, ήτοι μέχρι 25/04/2006, με τόκο 10% ετησίως επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω Προσθήκης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του ανωτέρω κεφαλαίου πλέον των τόκων του τέταρτου τριμήνου. Επιπροσθέτως δε, τροποποιήθηκε αναλόγως και η υφιστάμενη επί του πλοίου "ESSCO B…" Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη, που ήταν εγγεγραμμένη στο Νηολόγιο του Παναμά. Από την τελευταία αυτή δανειοδότηση του πλοίου "ESSCO B…", που ρητά συμφωνήθηκε ότι έγινε με τους ίδιους με την αρχική σύμβαση όρους, αποπληρώθηκαν η πρώτη δόση του δανείου ποσού 4.550.000 γιεν που ήταν απαιτητή την 25/07/2005, καθώς επίσης και: την 15/12/2005 Δολ. ΗΠΑ 38.450 που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.600.000 γιεν ως αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του δανείου (τόκοι β' τριμήνου), την 24/01/2006 Δολ. ΗΠΑ 38.475 που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.600.000 γιεν ως αποπληρωμή της τρίτης δόσης του δανείου (τόκοι γ' τριμήνου) και την 28/04/2006 Δολ. ΗΠΑ 29.915,18 που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.500.000 γιεν ως αποπληρωμή εκ της τέταρτης δόσης του ποσού των τόκων του τελευταίου τριμήνου. Αντίθετα δεν πληρώθηκε ολόκληρο το εκ 180.000.000 γιεν κεφάλαιο του δανείου. Όπως όμως προεκτέθηκε ο κατ/νος, που από καιρό βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση και μόνο με δανεικά μπορούσε να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, είχε κατά νου να "υφαρπάσει" από την αλλοδαπή μητρική εταιρεία Nippon Ship Investment Company Limimted μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δανειοδότηση, μολονότι εγνώριζε ότι δεν είναι σε θέση να επιστρέψει τα δανεισθέντα κεφάλαια. Προς τούτο τον Οκτώβριο του έτους 2003 εμφανίστηκε και πάλι στους νομίμους εκπροσώπους της εν λόγω μητρικής εταιρείας για να ζητήσει νέο δάνειο, ο κατ/νος δεν γνωστοποίησε την ως άνω πραγματική κακή οικονομική κατάσταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητος. Αντίθετα την απέκρυψε, αφού επανέλαβε ότι εξακολουθεί να είναι ένας αξιόπιστος, φερέγγυος και επιτυχημένος επιχειρηματίας με ευρύ πεδίο επικερδών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και με μεγάλες διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό αλλά και στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος. Στο εύλογο ερώτημα των εκπροσώπων της εν λόγω εταιρείας γιατί δεν ζητεί δάνειο από την Ελληνική τραπεζική αγορά, παρέστησε σ'αυτούς εκ νέου εν γνώσει του ψευδώς ότι τάχα οι ελληνικές Τράπεζες ήταν πρόθυμες να του χορηγήσουν δάνεια αλλά δεν τα ήθελε αυτός για το λόγο ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα αύξαναν στη συνέχεια μονομερώς και αυθαίρετα το επιτόκιο και, το κυριότερο, θα αποκάλυπταν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του τα επαγγελματικά του μυστικά χάρη στα οποία αγόραζε δημητριακά σε πολύ χαμηλές τιμές από χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τα πωλούσε σε πολύ υψηλές τιμές στις δυτικές χώρες. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι διάφορες εταιρίες του που ανήκαν σ' αυτόν κατά 100% δεν όφειλαν χρήματα σε κανέναν και ότι η ανήκουσα κατά 100% σ' αυτόν εταιρία "ESSCO Commodities Inc" που ασχολείτο με την εμπορία των δημητριακών, είχε υποκαταστήματα με υπαλλήλους και σοβαρή υποδομή στην ... της Ρωσίας, στην ... της Ρουμανίας, στη ... της Βουλγαρίας και στην Ουκρανία, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρία του "ESSCO Commodities Inc" είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια και διατηρούσε υποκαταστήματα και προσωπικό στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τα γεωργικά προϊόντα που αγόραζε και τα μεταπωλούσε, τα μετέφερε ο ίδιος δια θαλάσσης με δικά του κατά 100% πλοία, τα οποία ήσαν σε άριστη κατάσταση, καθ' όλα αξιόπλοα και ενταγμένα στον έγκριτο νηογνώμονα Germanischer Lloyd. Οι παραπάνω παραστάσεις του κατ/νου, όπως θα γίνει λόγος παρακάτω, ήσαν ψευδείς στην συντριπτική πλειοψηφία τους. Ωστόσο ο κατ/νος, επικαλούμενος και την προηγηθείσα συνεπή συμβατική συμπεριφορά του, ήταν ιδιαίτερα πειστικός. Έτσι κατόρθωσε να παραπλανήσει τους εκπροσώπους της ως άνω μητρικής αλλοδαπής εταιρείας να του χορηγήσουν νέο δάνειο. Προς τούτο υπεγράφη η από 30/10/2003 Δανειακή Σύμβαση, για ποσό 200.000.000 γιεν, μεταξύ της προς τούτο ιδρυθείσης δεύτερης των εναγουσών και ήδη εκκαλουσών "NESI-TK No.5 (PANAMA S.A.", φερόμενης ως δανείστριας, ως πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε ο Κ. T., της εταιρείας "ESSCO SPIRIT S.A.", ως δανειοδοτούμενης, της εταιρείας "ESSCO HOPE S.A.", ως ενυπόθηκης οφειλέτιδος παρέχουσας παράλληλη εξασφάλιση (CROSS COLLATERAL MORTGAGOR ) και της διαχειρίστριας των πλοίων ελληνικής εταιρείας "ESSCO MARITIME Ε.Π.Ε.", ως εγγυήτριας. Το δάνειο συμφωνήθηκε ετήσιο, με τόκο 10% επί του ποσού του δανείου και αποπληρωτέο σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τον πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω δανειακής σύμβασης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολόκληρου του κεφαλαίου πλέον των τόκων του τέταρτου τριμήνου. Προς εξασφάλιση του δανείου αυτού η ανωτέρω εταιρεία ζήτησε και έλαβε ως εμπράγματες εξασφαλίσεις: α) Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη επί του πλοίου της ως άνω δανειοδοτούμενης εταιρείας "ESSCO S…" και β) ως επιπλέον εξασφάλιση Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη επί του πλοίου της ως άνω ενυπόθηκης οφειλέτιδος παρέχουσας παράλληλη εξασφάλιση "ESSCO H.", αμφότερες δε οι υποθήκες ενεγράφησαν επί των πλοίων στο Νηολόγιο του Παναμά. Στην εν λόγω σύμβαση μεταξύ των άλλων ετέθησαν και οι ακόλουθοι υπό στοιχεία 9 περίπτωση ξ και 10 περιπτώσεις 03 ,α, γ, ζ, μ και ξ όροι: "η δανείστρια ... μπορεί να τερματίσει την υποχρέωσή της να καταστήσει διαθέσιμο το ποσό του δανείου και να κηρύξει το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό αμέσως, ... αν κατασχεθούν τα πλοία, παρακρατηθούν ή άλλως πως εμποδιστούν από του να εμπορεύονται χωρίς προσκόμματα ή καθυστέρηση και δεν αποδεσμευτούν εντός 15 ημερών ... η δανειζόμενη, η ενυπόθηκη εγγυήτρια και η εγγυήτρια αναλαμβάνουν από κοινού , υπόσχονται και συμφωνούν με την δανείστρια ότι κατά τη διάρκεια του δανείου ... να διατηρούν τα πλοία νηολογημένα όπως είναι σήμερα και να μην πράξουν ή υποστούν οτιδήποτε το οποίο μπορεί να προκαλέσει την ακύρωση ή την διακινδύνευση αυτής της νηολόγησης, να διατηρούν τα πλοία σε καλή και αποτελεσματική κατάσταση επισκευών, ώστε να διατηρείται η παρούσα Κλάση τους, δηλαδή Germanischer Lloyd ... να πληρώνουν και να εξοφλούν όλα τα χρέη, ζημίες και υποχρεώσεις κάθε φύσεως που δημιουργούν ή μπορούν να δημιουργήσουν ναυτικό προνόμιο ή δικαίωμα ενεχύρου επί του πλοίου ... να ενημερώνουν άμεσα την δανείστρια με επιστολή ή σε επείγουσα περίπτωση με τηλεγράφημα αναφορικά με οποιαδήποτε κατάσχεση των πλοίων ...να μη πωλήσουν ή άλλως διαθέσουν οποιαδήποτε από τα πλοία ή οποιοδήποτε μερίδιο σε αυτά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δανείστριας." Ωστόσο, από τις 30.9.2003, τα υποθηκευμένα πλοία "ESSCO S...” και "ESSCO H...", διαγράφτηκαν λόγω της κακής τους κατάστασης, από τον αξιόπιστο Νηογνώμονα "Cermanischer Lloyd" στον οποίο ήταν ενταγμένα μέχρι τότε. Εν τούτοις ο κατ/νος, αν και γνώριζε αυτό το γεγονός το απέκρυψε, για να πείσει στις 30.10.2003 τη δεύτερη των εγκαλουσών - εκκαλουσών δανείστρια εταιρεία να του χορηγήσει το δάνειο των 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας, αφού της παρέστησε εν γνώσει του ψευδώς ότι τα ως άνω πλοία του "ESSCO S…" και "ESSCO H…", επί των οποίων είχαν συμφωνήσει να εγγράψει πρώτη προτιμώμενη υποθήκη προς εξασφάλιση του εν λόγω δανείου των 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας, ήσαν σε άριστη κατάσταση και είχαν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα "Cermanischer Lloyd" Η ψευδής αυτή παράσταση του κατηγορούμενου προκύπτει και εγγράφως και συγκεκριμένα από την ως άνω από 30.10.2003 Σύμβαση Δανείου καθώς και από τις από 30.10.2003 πρώτες προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες επί των ανωτέρω πλοίων, όπου ρητά βεβαιώνεται ψευδώς ότι η κλάση των ανωτέρω πλοίων "ESSCO S…" και "ESSCO H…" ήταν ο Germanischer Lloyd. Μάλιστα για να επιτύχει την σκοπούμενη παραπλάνηση της, είχε χορηγήσει σ' αυτήν αντίγραφα προηγούμενων πιστοποιητικών περί του ότι τα ανωτέρω πλοία ήταν ενταγμένα στον ανωτέρω νηογνώμονα, χωρίς ωστόσο να τους αποκαλύψει ότι τα πιστοποιητικά είχαν παύσει να ισχύουν γιατί ο Germanischer Lloyd είχε διαγράψει τα ανωτέρω πλοία ήδη από τις 30.9.2003 αλλά, επιπρόσθετα, ρητά δήλωσε και βεβαίωσε στην από 30.10.2003 σύμβαση δανείου και στις από 30.10.2003 πρώτες προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες, ότι η Κλάση των εν λόγω πλοίων ήταν ο "Germanischer Lloyd". Εάν η εν λόγω δανείστρια εταιρεία γνώριζε ότι τα υποθηκευμένα πλοία είχαν διαγραφεί από τον εν λόγω αξιόπιστο νηογνώμονα λόγω της κακής καταστάσεως τους, ασφαλώς και δεν θα συνέπραττε στην χορήγηση του ως άνω δανείου. Από την ανωτέρω ένδικη αρχική σύμβαση δανείου εξοφλήθηκαν οι τρεις πρώτες δόσεις που αφορούσαν στους τόκους του δανείου των τριών πρώτων τριμήνων, δηλαδή καταβλήθηκαν : α), την 29/01/2004 ποσό 5.587.322 γιεν, που αφορούσε στην αποπληρωμή της πρώτης δόσης του δανείου (τόκοι α' τριμήνου), καθώς και των εξόδων για την εγγραφή των υποθηκών των πλοίων στο Νηολόγιο του Παναμά, β) την 28/04/2004 ποσό Δολ. ΗΠΑ 47.480, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 5.055.555 γιεν, που αφορούσε στην αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του δανείου (τόκων β' τριμήνου) και γ) την 27/07/2004 ποσό Δολ. ΗΠΑ 45.680, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 5.021.862 γιεν, που αφορούσε στην αποπληρωμή της τρίτης δόσης του δανείου (τόκων γ' τριμήνου). Από την τέταρτη και τελευταία δόση του δανείου, το ποσό που αφορούσε στους τόκους του τέταρτου τριμήνου επίσης αποπληρώθηκε, δεδομένου ότι αυτό συμψηφίσθηκε κατά την ανανέωση του αρχικού δανείου και την χορήγηση επιπλέον ποσού 250.000.000 γιεν προς την ανωτέρω δανειοδοτηθείσα εταιρεία, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω. Αντίθετα το ποσό του εκ 200.000.000 γιεν κεφαλαίου του δανείου δεν εξοφλήθηκε. Προ του αδιεξόδου αυτού ο κατ/νος γνωρίζοντας την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις συμβατικές αυτές υποχρεώσεις του, και αναζητώντας νέα κεφάλαια, επεδίωξε να πείσει την ως άνω αλλοδαπή μητρική εταιρεία να επενδύσει σε άλλες επιχειρήσεις που σχεδίαζε, (π.χ. κατασκευή αιολικών πάρκων), χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ωστόσο γνωρίζοντας την επιθυμία της να επενδύσει στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων - βιοντηζελ, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2004 παρέστησε στους νομίμως εκπροσώπους της ότι έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία στην Ελλάδα ενός εργοστασίου παραγωγής βιολογικού καυσίμου - βιοντηζελ (Bio Diesel Fuel), από σπόρους ηλίανθου ή και από άλλα φυτικά έλαια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο για την προστασία του περιβάλλοντος και ότι διέθετε τις προς τούτο απαιτούμενες διασυνδέσεις (ως γαμβρός βουλευτού με άμεση πρόσβαση και επιρροή στην Ελληνική Κυβέρνηση). Οι παραστάσεις του αυτές, που ως θέλει καταδειχθεί στη συνέχεια ήσαν ψευδείς, έκαμψαν τους ενδοιασμούς της εν λόγω αλλοδαπής εταιρείας, ενόψει και του ότι μία εκ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ήταν η εμπορία ηλιόσπορου και πέραν της εταιρείας με την επωνυμία "ESSCO Commodities Inc" είχε ιδρύσει και την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία "UNTRANKO Ε.Π.Ε.", που επίσης σκοπό είχε την εμπορία γεωργικών προϊόντων. Έτσι η δεύτερη των εγκαλουσών και ήδη εκκαλουσών αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών δάνεισε για τον σκοπό αυτό με τους όρους και τις συμφωνίες της αρχικής από 30-10-2003 συμβάσεως δανείου το επιπλέον ποσό των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας για να κατασκευαστεί πιλοτικό (πειραματικό) εργοστάσιο παραγωγής 2 τόννων βιοντηζελ ημερησίως από σπόρους ηλίανθου. Συγκεκριμένα στις 29.10.2004 η δεύτερη των εγκαλουσών και ήδη εκκαλουσών θυγατρικών εταιρειών συμφώνησε, με την υπ' αριθμ. 1/29.10.2004 Προσθήκη στην ως άνω από 30.10.2003 Σύμβαση Δανείου, να παραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής του ως άνω από 30.10.2003 δανείου των 200.000.000 γιεν για ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 28.10.2005, δάνεισε δε στον πρώτο των εναγομένων και ειδικότερα στην ως άνω ανήκουσα κατά 100% σ' αυτόν εταιρεία του με την επωνυμία "ESSCO SPIRIT S.A." το (επιπλέον) ποσό των 250.000.000 γιεν, με συνέπεια το δάνειο να ανέλθει τελικά σε 450.000.000 γιεν (200.000.000 + 250.000.000 ίσον). Το εν λόγω δάνειο συμφωνήθηκε αποπληρωτέο ως ακολούθως : α) 11.500.000 γιεν στις 28.1.2005, β) 11.250.000 γιεν στις 28.4.2005, γ) 11.375.000 γιεν στις 28.7.005 και δ) 461.500.000 γιεν στις 28.10.2005, τροποποιήθηκαν δε αντίστοιχα στις 29.10.2004 και οι πρώτες προτιμώμενες υποθήκες στα ανωτέρω πλοία "ESSCO S…" και "ESSCO H…" (το τελευταίο μετονομάστηκε σε C… of T…). To ποσό αυτό των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας ισούτο στις 29.10.2004 με 1.861.226,92 €, με βάση την επίσημη ισοτιμία της Τράπεζας της Ελλάδος 1 Ευρώ προς 134,32 γιεν Ιαπωνίας που ίσχυε στις 29.10.2004. Στην εν λόγω υπ' αριθμ. 1/29.10.2004 προσθήκη ρητά συμφωνήθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα : "η δανειολήπτρια θα χρησιμοποιήσει το ποσό του δανείου των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας, που διατέθηκε σ' αυτήν με την παρούσα για τον αποκλειστικό σκοπό της κατασκευής ενός πιλοτικού εργοστασίου παραγωγής καυσίμων βιοντήζελ συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, το οποίο θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα και της παραγωγής καυσίμων βιοντήζελ και υποπροϊόντων. Προς εξασφάλιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων εκ μέρους της δανειοληπτρίας που προβλέπονται από την σύμβαση δανείου ... η δανειολήπτρια θα παραχωρήσει πρώτη προτιμώμενη υποθήκη επί του πιλοτικού εργοστασίου καυσίμων βιοντήζελ υπέρ της δανείστριας με όρους αποδεκτούς από την δανείστρια ...". Μετά την υπογραφή της ανωτέρω τροποποιηθείσης σύμβασης δανείου ο κατ/νος, ως διαχειριστής της εταιρείας που θα εκτελούσε το έργο εις ουδεμία ουσιαστική ενέργεια προέβη για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του. Η μοναδική δραστηριότητα του εξαντλήθηκε στην κατά μήνα Νοέμβριο του έτους 2004 τροποποίηση του καταστατικού της ανωτέρω ελληνικής εταιρείας του με την επωνυμία "UNTRACO Ε.Π.Ε." (που προβλεπόταν να υλοποιήσει το έργο), διευρύνοντας το σκοπό της, ώστε να προβλέπεται και η παραγωγή, εκμετάλλευση και διάθεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως βιοπετρελαίου και βιοαιθανόλης και στην υποβολή της από 07/03/2005 επιστολής στο ΥΠΕΧΩΔΕ επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Πρωτ. 156080/16-03-2005 απάντηση του Υπουργείου σχετικά με την κατάταξη της εν λόγω δραστηριότητας στην αντίστοιχη κατηγορία. Απώτερος σκοπός του ήταν να πείσει την εν λόγω αλλοδαπή μητρική εταιρεία να τον δανειοδοτήσει με το ποσό των 9.090.000.000 γιεν που απαιτούνταν για την κατασκευή του (κανονικού) εμπορικού εργοστασίου παραγωγής βιοκαυσίμων, προοπτική για την οποία πράγματι είχαν γίνει συζητήσεις και υπήρχε θετική κατ' αρχήν ανταπόκριση από πλευράς της. Αντίθετα καρπώθηκε και ιδιοποιήθηκε το δανεισθέν ποσό των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας, όπως δεν απέδωσε και το κεφάλαιο του δανείου της 30-10-2003 , (που αναδανειοδοτήθηκε στις 29-10-2004). Στις ερωτήσεις της δανείστριας για την καθυστέρηση κατασκευής του πιλοτικού εργοστασίου εξακολουθούσε να δίνει ψευδείς διαβεβαιώσεις για να διατηρήσει την παραπλάνηση τους. Στο e-mail του της 8/7/2005 δήλωνε ότι το πιλοτικό εργοστάσιο παραγωγής βιοντήζελ ήταν ... "ήδη υπό κατασκευή στα Οινόφυτα και αναμενόταν άμεσα η ολοκλήρωση του", με το e-mail του της 1/8/2005 δηλώνει: "Εν τω μεταξύ το πιλοτικό εργοστάσιο μπορεί να παράγει αυτή την μικρή ποσότητα και εμείς θα αποκτήσουμε εμπειρία με τα αποτελέσματα", με το e-mail του της 13/8/25005 δηλώνει ότι το πιλοτικό εργοστάσιο "είναι σχεδόν έτοιμο" με το e-mail του της 29/12/2005 δηλώνει ότι "....παρόλο που εσείς αγνοείτε συνέχεια το γεγονός αυτό ρωτώντας ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΔΩΣΩ ΣΥΝΤΟΜΑ, ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ".. Δεν δίστασε δε να επιδεικνύει στους κ. M. I. διευθυντή της μητρικής εταιρείας Nippon Ship Investment Company Limited και στον κ. T. M., νόμιμο εκπρόσωπο της δευτέρας των εναγουσών -εκκαλουσών, που είχαν έλθει προς τούτο στην Ελλάδα από την Ιαπωνία, εδαφικές εκτάσεις για την ανέγερση της πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοντήζελ, οι οποίες δεν του ανήκαν. Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2004 τους επέδειξε μία εδαφική έκταση βόρεια της Χαλκίδας, τον Σεπτέμβριο του 2005 τους επέδειξε μία περιοχή στο Πλατύ Ημαθίας, ενώ τον Ιούνιο του 2005 τους δήλωσε ότι η έκταση αυτή ανερχόταν σε 100 στρέμματα και ήταν στον Αλμυρό Μαγνησίας, στη δε επιστολή που υποτίθεται ότι παρέδωσε στον Ευρωπαίο Επίτροπο, το ακίνητο φέρεται ότι ήταν στα Οινόφυτα και ότι το πιλοτικό εργοστάσιο ήταν "ήδη υπό κατασκευή" και η "περάτωση του αναμένεται άμεσα". Είναι προφανές ότι η δευτέρα των εγκαλουσών - εκκαλουσών, αν γνώριζε την πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση του κατ/νου και ότι αναζητούσε το δάνειο των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας μόνο και μόνο για να καλύψει τις μεγάλες οικονομικές του υποχρεώσεις από την προβληματική επιχειρηματική του δραστηριότητα σε άλλους τομείς, ασφαλώς και δεν θα του χορηγούσε το δάνειο αυτό για την κατασκευή του πιλοτικού εργοστασίου, το οποίο φυσικά ο κατ/νος δεν απέδωσε, όπως φυσικά δεν της απέδωσε στην εν λόγω δανείστρια και το αρχικό δάνειο των 200.000.000 γιεν. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι στις 9.1.2004 η εταιρεία "CEREAL INVESTMENT CO (CIC) S.A." προέβη σε κατάσχεση του πλοίου "ESSCO S…" ενώ βρισκόταν στην ... της Γκάνας για απαίτηση ποσού 53.351,50 δολ. ΗΠΑ.. Στις 19.1.2004 και η ναυλώτρια εταιρεία "DARYA SHIPPINC S.A." προέβη στην κατάσχεση του ανωτέρω πλοίου "ESSCO S…" ενώ αυτό βρισκόταν στην ... της Γκάνας, για απαίτηση 726.516 δολ. ΗΠΑ. Την 1.3.2004 η ανωτέρω ναυλώτρια εταιρία "'DARYA SHIPPINC S.A ." υπέβαλε την απαίτησή της σε διαιτησία Λονδίνου για το ποσό των 701.910 δολαρίων ΗΠΑ, πλέον τόκων και εξόδων, όπως προκύπτει και από την από 10.9.2004 ένορκη βεβαίωση του δικηγόρου M. F. S. καθώς και από την από 6.9.2004 ένορκη βεβαίωση του ίδιου δικηγόρου. Την τρίτη εβδομάδα του μηνός Μαρτίου 2004 το πλοίο "ESSCO S…" αναχώρησε κρυφά από την Γκάνα χωρίς τα έγγραφά του αφού εκρατούντο από τις τοπικές Αρχές λόγω της κατασχέσεως του. Στις 23.3.2004, (αμέσως μετά την παράνομη αναχώρηση του από την Γκάνα) ο κατηγορούμενος νηολόγησε κρυφά στη Σλοβακία το πιο πάνω πλοίο "ESSCO S…", ως ελεύθερο από κάθε βάρος, αποκρύπτοντας έτσι την υποθήκη που είχε εγγράψει σε αυτό η δεύτερη των εκκαλουσων προς εξασφάλιση του ανωτέρω δανείου για το συνολικό ποσό των 450.000.000 γιεν Ιαπωνίας, και το μετονόμασε σε "D… Τ", ώστε να χαθούν τα ίχνη του. Η μετονομασία αυτή έγινε εν κρύπτω. Μάλιστα, η νηολόγηση αυτή έγινε στο όνομα της εταιρείας "DEFIANT Τ. MARITIME S.A." ως πλοιοκτήτριας, στην οποία ο κατηγορούμενος "πώλησε" το εν λόγω πλοίο "ESSCO S…" με το πωλητήριο συμβόλαιο (dill of sale) της 14.4.2004, στο οποίο το πλοίο αυτό αναφέρεται ως ελεύθερο χρεών, υποθηκών και βαρών. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο ο κατηγορούμενος το νηολόγησε παράνομα στη Σλοβακία, το μεταβίβασε σε άλλη εταιρεία και το μετονόμασε, πλην όμως η ως άνω πιστώτρια το ανακάλυψε και το κατέσχεσε αναγκαστικά στη Σρι Λάνκα στις 6.9.2004. Όλα τα εν λόγω ουσιώδη περιστατικά της 9.1.2004, 19.1.2004, 1.3.2004 και της τρίτης εβδομάδας του Μαρτίου του 2004,τα απέκρυψε αθέμιτα ο κατηγορούμενος από τις εγκαλούσες - εκκαλούσες δανείστριες. Και όχι μόνο αυτό αλλά εμφάνιζε προς αυτές ψευδώς ότι τα ανωτέρω πλοία του δεν όφειλαν τίποτε. Ότι ήσαν κερδοφόρα, δήλωνε δε για να τις εξαπατήσει (στις 29.10.2004 στη δεύτερη από αυτές, που του δάνεισε το περαιτέρω ποσό των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας) ότι τάχα το πλοίο αυτό (που ήταν κατεσχεμένο αναγκαστικά στη Σρι Λάνκα ήδη από τις 6.9.2004 και τελικά εξετέθη σε πλειστηριασμό και αποκτήθηκε από Ινδούς αγοραστές) εργαζόταν κανονικά με θαλάσσιες επί κέρδει μεταφορές, ότι ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη για την ... της Γκάνας με φορτίο ρυζιού και ζάχαρης στις 8.9.2004 και ότι στις 29.11.2004 πραγματοποιούσε πάλι το ίδιο ταξίδι (Θεσσαλονίκη -...) με φορτίο ρυζιού και ζάχαρης. Επίσης είναι πρόδηλο ότι, αν οι εγκαλούσες-εκκαλούσες δανείστριες γνώριζαν ότι τα πλοία "ESSCO S…" και "ESSCO H…", επί των οποίων ενέγραψαν υποθήκες προς εξασφάλιση των δανείων είχαν, λόγω της άθλιας κατάστασης τους, διαγραφεί από τον αξιόπιστο γερμανικό νηογνώμονα “Germanischer Lloyd" στις 30.9.2003, πραγματικότητα, που δολίως απέκρυψε ο κατ/νος, είναι προφανές ότι η μεν πρώτη από τις εγκαλούσες - εκκαλούσες δεν θα χορηγούσε στις 26.4.2005 το δάνειο των 40.000.000 γιεν Ιαπωνίας και δεν θα παρέτεινε για ένα έτος την αποπληρωμή του δανείου των 140.000.000 γιεν Ιαπωνίας, ενώ η δεύτερη από αυτές δεν θα χορηγούσε στις 29.10.2004 το δάνειο των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας και δεν θα παρέτεινε για ένα έτος το δάνειο των 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας με την Προσθήκη No. 1 / 29.10.2004, στη Σύμβαση Δανείου της 10.10.2003. Και τούτο γιατί, αφενός μεν η αξία των εν λόγω πλοίων ήταν καταφανώς μειωμένη, αφετέρου δε το γεγονός της διαγραφής τους από την κλάση τους ήταν αποκαλυπτικό της άσχημης οικονομικής κατάστασης του κατηγορουμένου, που αδυνατούσε να τα συντηρήσει. Όπως είναι γνωστό, ο νηογνώμονας των πλοίων είναι ένας από τους αποφασιστικούς παράγοντες στη λήψη της απόφασης για τη δανειοδότηση με υποθήκη επί ενός πλοίου. Πράγματι, η ψευδής διαβεβαίωση του κατηγορούμενου, περί του ότι τα ανωτέρω πλοία του "ESSCO S…" και "ESSCO H…" ήταν ενταγμένα στον διεθνούς κύρους νηογνώμονα Cermanischer Lloyd καθώς και η εν μέρους του αθέμιτη απόκρυψη του γεγονότος ότι τα εν λόγω πλοία, λόγω της άθλιας κατάστασής τους, είχαν ήδη από τις 30.9.2003 διαγραφεί από τον εν λόγω αξιόπιστο Νηογνώμονα, επηρέασε την απόφασή τους, υπό την έννοια ότι τις έπεισε να προβούν στην παροχή-ανανέωση των δανείων της 30.10.2003 ( δάνειο 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας ), της 30.4.2004 ( ανανέωση και παράταση δανείου 140.000.000 γιεν Ιαπωνίας ) της 29.10.2004 (παράταση για ένα έτος του δανείου των 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας και χορήγηση επιπρόσθετου δανείου 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας) και της 26.4.2005 (παράταση για ένα έτος του δανείου των 140.000.000 γιεν Ιαπωνίας και χορήγηση επιπρόσθετου δανείου 40.000.000 γιεν Ιαπωνίας). Ενδεικτικό της απατηλής συμπεριφοράς του κατ/νου, προκειμένου να παραπλανήσει τις εγκαλούσες δανείστριες εταιρείες για την κακή οικονομική κατάσταση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και να τις πείσει ότι συναλλάσσονται με ένα φερέγγυο, αξιόπιστο και επιτυχημένο επιχειρηματία και έτσι να τον εμπιστευθούν και να τον δανειοδοτήσουν αποτελούν και τα παρακάτω περιστατικά : Το έτος 2002 πωλήθηκε το πλοίο του "ESSCO M…". Ο κατηγορούμενος, όχι μόνο απέκρυψε αθέμιτα το εν λόγω γεγονός κατά τις ως άνω επακολουθήσασες συναλλαγές τους, αλλά αντιθέτως δήλωνε σ' αυτές εν γνώσει του ψευδώς ότι το ανωτέρω πλοίο τού ανήκε και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι το εν λόγω πλοίο λειτουργούσε κανονικά και ασχολείτο με επί κέρδει μεταφορές εμπορευμάτων κατά τα έτη 2003 και 2004. Ειδικότερα τους δήλωνε ότι το εν λόγω πλοίο είχε αποφέρει ναύλους και επισταλίες συνολικού ποσού 1.295.419 και 67.275 δολ. ΗΠΑ αντίστοιχα κατά το έτος 2003 και 1.571.902 και 87.134 δολ. ΗΠΑ αντίστοιχα κατά το έτος 2004. Μάλιστα, για να γίνει ακόμη πιο πειστικός, δήλωσε σ' αυτές, χορηγώντας σχετικές έγγραφες, ανακριβείς βέβαια, καταστάσεις που είχε συντάξει ο ίδιος, ότι το πλοίο αυτό στις 12.4.2004 εκτέλεσε μεταφορά φορτίου 7.450 τόννων (αλευριού σε σάκκους, χυμών φρούτων, κρασιών, κλπ) από τη Θεσσαλονίκη στην ... της Γκάνας, ότι στις 14.7.2004 μετέφερε φορτίο 7.000 τόννων προϊόντων χάλυβα και τσιμέντου από τη Σμύρνη στην ... και ότι τις 22.11.2004 μετέφερε φορτίο 6.480 τόννων προϊόντων χάλυβα, τσιμέντου σε σάκκους και μηχανημάτων από τη Σμύρνη και τον Πειραιά στην .... Αν οι εκκαλούσες δανείστριες γνώριζαν την ανακρίβεια των παρουσιαζομένων στοιχείων ασφαλώς και δεν θα χορηγούσαν τα ένδικα δάνεια στον κατηγορούμενο. Το έτος 2003 πωλήθηκε το πλοίο του κατηγορούμενου "ESSCO P…". Ο κατηγορούμενος όχι μόνο απέκρυψε αθέμιτα το εν λόγω γεγονός, αλλά δήλωνε ψευδώς στις εγκαλούσες ότι το εν λόγω πλοίο τού ανήκε και το εκμεταλλευόταν δήλωνε εν γνώσει του ψευδώς στις εγκαλούσες ότι τάχα το εν λόγω πλοίο του "ESSCO P…" λειτουργούσε κανονικά και διενεργούσε επί κέρδει θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων κατά το έτος 2004. Ειδικότερα δήλωσε ψευδώς, χορηγώντας μάλιστα σχετικές έγγραφες καταστάσεις που είχε συντάξει ο ίδιος, ότι το εν λόγω πλοίο του απέφερε κατά το έτος 2004 ναύλους συνολικού ποσού 1.337.362 δολ. ΗΠΑ και επισταλίες ποσού 48.156 δολ. ΗΠΑ. Τέλος το έτος 2003 πωλήθηκε ένα ακόμα πλοίο του, το "A… Τ.". Ο κατηγορούμενος απέκρυπτε αθέμιτα το εν λόγω ουσιώδες γεγονός και δήλωνε ότι το ανωτέρω πλοίο του ανήκε και το εκμεταλλευόταν επικερδώς. Μάλιστα δήλωνε εν γνώσει του ψευδώς, χορηγώντας σ' αυτές έγγραφες καταστάσεις που είχε συντάξει ο ίδιος, ότι το εν λόγω πλοίο του "A… Τ" λειτουργούσε κανονικά και διενεργούσε επί κέρδει θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων κατά το έτος 2004, αποκρύπτοντας αθέμιτα το γεγονός ότι το εν λόγω πλοίο δεν του ανήκε πλέον γιατί είχε πωληθεί ήδη από το έτος 2003. Μάλιστα δήλωνε σ' αυτή ψευδώς ότι το εν λόγω πλοίο απέφερε κατά το έτος 2004 το ποσό των 2.338.489 δολ. ΗΠΑ για ναύλους. Αν γνώριζαν την αλήθεια ασφαλώς και δεν θα χορηγούσαν τα ένδικα δάνεια στον κατηγορούμενο. Τα παραπάνω στοιχεία τα ζητούσε η παραπάνω αλλοδαπή μητρική εταιρεία προκειμένου να πειστεί για την φερεγγυότητα και το οικονομικό υπόβαθρο της δανειζόμενης εταιρείας του κατ/νου και να προβεί στην δανειοδότηση της. Εξάλλου το ότι ο κατ/νος είχε ψευδώς παραστήσει στην μητρική και τις παραπάνω θυγατρικές της δανείστριες εταιρείες ότι διατηρεί υποκαταστήματα και προσωπικό στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία και ότι τούτο τελικά απεδείχθη, καθυστερημένα βέβαια, ανακριβές προκύπτει, μεταξύ άλλων και από το ακόλουθο γεγονός: με το από13.2.2003 FAX που απέστειλε ο Κ. T., διευθυντής της δευτέρας των εκκαλουσών στον κατηγορούμενο, του έθεσε, μεταξύ άλλων και το ακόλουθο επί λέξει ερώτημα: "Ποια είναι η θέση σου στο λιμάνι φορτώσεως ... όπου το γραφείο αντιπροσωπείας σας απασχολεί 12 άτομα από το 1996;". Ο κατηγορούμενος Χ. Τ. απάντησε με e- mail στις 16.2.2003 και στην απάντηση του αυτή δεν ανέφερε ότι απασχολεί κάποιο άτομο στην Taganrog. Τις παραπάνω ψευδείς παραστάσεις του προς τους εκπροσώπους της ως άνω μητρικής αλλοδαπής εταιρείας και προς τους εκπροσώπους των ως άνω εγκαλουσών θυγατρικών εταιρειών της, που εξακολουθητικώς παρουσίασε κατά το από τις αρχές του έτους 2002 έως τον Δεκέμβριο του έτους 2005 χρονικό διάστημα, κατόρθωσε δε να τις πείσει να προβούν στις παραπάνω συμβάσεις δανείου και αναδανειοδότησης, από τις οποίες προκλήθηκε ζημία στην μεν πρώτη των εγκαλουσών - εκκαλουσών ύψους 180.000.000 γιεν Ιαπωνίας, που αντιστοιχεί στο μη αποδοθέν κεφάλαιο του δανείου της προς την εταιρεία του ESSCO BOYNTY S.A , στην δε δευτέρα τούτων ύψους 450.000.000 γιεν Ιαπωνίας, που αντιστοιχεί στο μη αποπληρωθέν κεφάλαιο των δανείων της προς την εταιρεία του ESSCO SPIRIT S.A. Στην πράξη του αυτή προέβη ο κατ/νος με πρόθεση και με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος το ως άνω παράνομο περιουσιακό όφελος. Από τα στοιχεία που προεκτέθησαν, κατά τη κρίση του Συμβουλίου προκύπτουν σοβαρές (επαρκείς) ενδείξεις ενοχής, ικανές να στηρίξουν δημόσια στο ακροατήριο κατηγορία σε βάρος του κατ/νου για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση με συνολικό όφελος όφελος και ζημία που υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 73.000 Ευρώ, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος από τα άρθρα 1, 14, 18, 26 & 1α, 27, 51, 52 και 386 παρ. 1 και 3 περίπτωση β του ΠΚ .Το εκκαλούμενο βούλευμα που απεφάνθη ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία σε βάρος του κατ/νου για την εν λόγω αξιόποινη πράξη εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις, όπως βάσιμα παραπονούνται οι εκκαλούσες- εγκαλούσες με τον συναφή λόγο της υπό κρίση εφέσεως τους. Πρέπει ως εκ τούτου το Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή των άρθρων 96 του Συντάγματος, 318, 309 & 1 περίπτωση ε και 313 του ΚΠΔ : Α) να εξαφανίσει το εκκαλούμενο βούλευμα (μόνο) κατά το μέρος που απεφάνθη για την πράξη της κακουργηματικής απάτης κατ' εξακολούθηση και Β) να τον παραπέμψει για να δικαστεί για την πράξη αυτή ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, το οποίο με την σύνθεση του άρθρου 8 & 1 περίπτωση γ ΚΠΔ είναι αρμόδιο κατά τόπο και καθ' ύλη, ( βλ, άρθρα 97 & 1 του Συντάγματος, 111, 119 και 122 & 1 ΚΠΔ). Περαιτέρω το Συμβούλιο κρίνει ότι σε βάρος του κατ/νου που παραπέμπεται στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου για να δικαστεί για κακούργημα, πρέπει, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 315 του ΚΠΔ, να επιβληθούν οι περιοριστικοί όροι : 1) της καταβολής χρηματικής εγγύησης ποσού 10.000 ευρώ, β) της εμφανίσεως αυτού το πρώτο 5θήμερο κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου της κατοικίας του και γ) της απαγορεύσεως εξόδου του από την χώρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εμφάνιση του στο Δικαστήριο και η υποβολή του στην τυχόν καταδικαστική απόφαση που θα εκδοθεί, (άρθρο 296 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΕΧΟΝΤΑΣ υπόψη τα άρθρα 309 παρ. 1 περιπτώσεις α και ε , 310 παρ. 1 και 313 ΚΠΔ ΔΕΧΕΤΑΙ και κατ' ουσία την υπ' αριθ. 12/27-2-2009 έφεση : Α) της εταιρίας με την επωνυμία "NESI-TK No 4 (PANAMA S.A)" που εδρεύει στον ...) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον K. T., κάτοικο ... και Β) της εταιρίας με την επωνυμία "NESI-TK No 5 (Panama S.A), που εδρεύει στον ...) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον K. T., κάτοικο ... ..., που έχει ασκηθεί από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Κωνσταντίνο Τασιόπουλο, δικηγόρο Πειραιά AM 3403 Δ.Σ.Π. με βάση το με τον αριθμό …/24-2-2009 ειδικό πληρεξούσιο του καταστήματος του Προξενικού Γραφείου της Ελληνικής Πρεσβείας που βρίσκεται στη διεύθυνση ... της πόλης ....
ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ το προσβαλλόμενο υπ' αριθ. 92/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών Πειραιώς, (μόνο) κατά το σκέλος που απεφάνθη ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία κατά του Χ. Τ. του Π., κατοίκου ... για την πράξη της κακουργηματικής απάτης κατ' εξακολούθηση, (με συνολικό όφελος και αντίστοιχη ζημία, που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 Ευρώ).
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς τον Χ. Τ. του Π., κάτοικο …, προκειμένου να δικαστεί ως υπαίτιος του ότι: στον Πειραιά, κατά το χρονικό διάστημα από αρχές του έτους 2002 έως και το Δεκέμβριο του έτους 2005, με πρόθεση ενεργώντας και με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος έβλαψε ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη με την εν γνώσει του παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών και το συνολικό όφελος ή η ζημία που προξένησε υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο, εμφανίσθηκε στις εγκαλούσες εταιρείες με τις επωνυμίες "NESI-TK No 4 (Ραηαmα) S.A." και "NESI-TK No 5 (Ραnαmα) S.A.", που εδρεύουν στον Παναμά και εκπροσωπούνται νόμιμα από τον K. T. και τους παρέστησε εν γνώσει του ψευδώς ότι είναι αξιόπιστος και φερέγγυος επιχειρηματίας με κυριότερη ενασχόληση του την αγορά δημητριακών από τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και Ρωσία και τη μεταπώληση τους στην Ελλάδα και σε άλλες δυτικές χώρες σε πολύ υψηλότερες τιμές, τα οποία μετέφερε αποκλειστικά ο ίδιος δια θαλάσσης με τα υπό σημαία Παναμά πλοία της αποκλειστικής του κυριότητος "ESSCO B…", "ESSCO F…", "ESSCO H…", "ESSCO S…", "ESSCO P…", "ESSCO H…", "ESSCO P…", "ESSCO M…", "A… Τ", ότι τα πλοία "ESCCO S…" και "ESSCO H…" ήταν άριστης κατάστασης και είχαν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από το νηογνώμονα "Germanischer Lloyd", το οποίο απέστειλε στις εγκαλούσες και το πρώτο αυτών ήταν ασφαλισμένο με ασφαλιστήριο συμβόλαιο που επέδειξε στις εγκαλούσες, ότι τα πλοία "ESSCO S…", "ESSCO P…", "ESSCO M…" και "A… Τ" λειτουργούσαν κανονικά και ασχολούνταν με κερδοφόρες μεταφορές, ότι η ανήκουσα σε αυτόν εταιρεία με την επωνυμία "ESSCO COMODITIES INC" που ασχολούνταν με την εμπορία δημητριακών, είχε υποκαταστήματα με υπαλλήλους και σοβαρή υποδομή και δεν όφειλε σε τρίτους, ότι οι ελληνικές τράπεζες ήταν πρόθυμες να του χορηγήσουν δάνεια και ότι είχε ξεκινήσει την κατασκευή πιλοτικού εργοστασίου παραγωγής βιολογικών καυσίμων -βιοντίζελ από σπόρους ηλίανθου ή από άλλα φυτά, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο για την προστασία του περιβάλλοντος και έπεισε τις εγκαλούσες να καταρτίσουν μαζί του α) η πρώτη αυτών, στις 26.3.2002, σύμβαση δανείου ποσού 150.000.000 γιεν Ιαπωνίας με την πλοιοκτήτρια του υπό σημαία Παναμά πλοίου "ESSCO B…", την οποία εγγυήθηκε η εταιρεία "ESSCO (Hellas) Ltd ", προς εξασφάλιση του οποίου ενεγράφησαν πρώτες προτιμώμενες υποθήκες για το ποσό του δανείου πλέον τόκων στα πλοία "ESSCO B." και "ESSCO F…", του οποίου συμφωνήθηκε η τμηματική απόδοση με την καταβολή ποσού 3.833.333 γιεν Ιαπωνίας στις 30.7.2002, ποσού 3.833.333 γιεν Ιαπωνίας στις 30.10.2002, ποσού 3.833.333 γιεν Ιαπωνίας στις 30.1.2003 και ποσού 153.708.333 γιεν Ιαπωνίας στις 29.4.2002, στις 30.4.2003 αυξήθηκε το ποσό του δανείου κατά 30.000.000 γιεν Ιαπωνίας, με συνέπεια το δανεισθέν κεφάλαιο να ανέλθει στο ποσό των 180.000.000 γιεν Ιαπωνίας και παρατάθηκε ο χρόνος απόδοσης του δανείου κατά ένα χρόνο και συμφωνήθηκε αποδοτέο τμηματικά με την καταβολή ποσού 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 30.7.2003, 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 30.10.2003, 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 30.1.2004 και 184.450.000 γιεν Ιαπωνίας στις 29.4.2005, στις 30.4.2004 μειώθηκε το κεφάλαιο του δανείου κατά το ποσό των 40.000.000 γιεν Ιαπωνίας και έτσι το κεφάλαιο μειώθηκε στα 140.000.000 γιεν Ιαπωνίας και στις 26.4.2005 αυξήθηκε το ποσό του δανείου κατά 40.000.000 γιεν Ιαπωνίας, με συνέπεια το κεφάλαιο του δανείου να ανέλθει στα 180,000.000 γιεν Ιαπωνίας και παρατάθηκε ο χρόνος τμηματικής αποπληρωμής του δανείου 4.550,000 γιεν Ιαπωνίας στις 25.7.2005, 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 25.10.2005, 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 25.1.2006 και 184.500.000 γιεν Ιαπωνίας στις 25.4.2006, /β) η δεύτερη των εγκαλουσών, στις 30.10.2003 σύμβαση δανείου, ποσού 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας, με την ανήκουσα σε αυτόν πλοιοκτήτρια εταιρεία "ESSCO SPIRIT" και ενεγράφη την ίδια ημερομηνία υποθήκη, υπέρ της δανείστριας εταιρείας για το ποσό του δανείου επί των πλοίων "ESSCO H…", "ESSCO S…" και στις 29.10.2004 συμφωνήθηκε η υπ' αριθμ. 1/29.10.2004 προσθήκη στην πιο πάνω σύμβαση δανείου δυνάμει της οποίας το ποσό του κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας και ανήλθε συνολικά στο ποσό των 450.000.000 γιεν Ιαπωνίας το οποίο συμφωνήθηκε να εξοφληθεί τμηματικά με την καταβολή ποσού 11.500.000 γιεν Ιαπωνίας στις 28.1.2005, 11.250.000 γιεν Ιαπωνίας στις 28.4.2005, 11.375.000 γιεν Ιαπωνίας στις 28.7.2005 και 461.500.000 γιεν Ιαπωνίας στις 28.10.2005. Η αλήθεια, όμως, την οποία γνώριζε και σκόπιμα απέκρυψε από τις εγκαλούσες εταιρείες, ήταν ότι τα πλοία "ESSCO S…" και "ESSCO H…", λόγω της άθλιας κατάστασης τους είχαν ήδη διαγραφεί από τις 30.9.2003 από το νηογνώμονα "Germanischer Lloyd", το πλοίο "ESSCO S…" είχε κατασχεθεί από την εταιρεία "GENERAL INVESTMENT CO (CIC) S. Α.." στην ... της Γκάνας για απαίτηση ποσού 53.352,50 δολαρίων ΗΠΑ, ενώ η ναυλώτρια εταιρεία είχε υποβάλλει απαίτηση σε διαιτησία Λονδίνου για το ποσό των 701.910 δολαρίων ΗΠΑ, πλέον τόκων και εξόδων και πωλήθηκε σε αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 30.5.2005, τα πλοία "ESSCO M…", "ESSCO P…" και "A… Τ" είχαν πωληθεί από το έτος 2004, ενώ ουδέποτε ξεκίνησε την κατασκευή πιλοτικού εργοστασίου παραγωγής βιολογικών καυσίμων. Προέβη δε στις παραπάνω πράξεις με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους 180.000.000 γιεν Ιαπωνίας και 450.000.000 γιεν Ιαπωνίας, με την κατάρτιση των προαναφερομένων συμβάσεων δανείου και έβλαψε την περιουσία των εγκαλουσών κατά τα αντίστοιχα ποσά, αφού ουδέποτε επέστρεψε τα προαναφερόμενα ποσά που δανείσθηκε. ". Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την επιβαλλόμενη από τις διατάξεις των αρθ. 93 §3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει με σαφήνεια, πληρότητα, χωρίς αντιφάσεις και λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήματος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και, τις σκέψεις με τις οποίες έκρινε ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του αναιρεσείοντα στο ακροατήριο του δικαστηρίου για να δικαστεί για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος (αρθρ. 1, 14, 26 παρ 1 α , 27 παρ 1, 98, και 386 παρ 1-3 β) τις οποίες ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα στο προσβαλλόμενο βούλευμα με σαφήνεια και πληρότητα εκτίθενται οι εν γνώσει του αναιρεσείοντος επανειλημμένες ψευδείς παραστάσεις και διαβεβαιώσεις, προς τους νόμιμους εκπροσώπους των εγκαλουσών εταιρειών, με τις οποίες πέτυχαν δημιουργήσουν σ'αυτούς την εντύπωση της μελλοντικής εκπληρώσεως των όρων της δανειοδότησής του, στην οποία προέβησαν παραπλανηθέντες και πεισθέντες στις διαβεβαιώσεις αυτές, διευκρινίζει ποιά είναι τα αληθή τα οποία απέκρυψε ο αναιρεσείων, προσδιορίζεται η βλάβη η οποία επήλθε στην περιουσία των εγκαλουσών εταιρειών εξαιτίας των παραπλανητικών ενεργειών αυτού, η οποία συνίσταται στα ποσά των δανείων 180.000.000 εκατομμύρια και 450.000.000 γιεν Ιαπωνίας, τα οποία ουδέποτε επέστρεψε αλλά παράνομα προσπορίστηκε, η βλάβη δε αυτή τελεί σε πρόδηλη αιτιώδη συνάφεια προς τις παραπλανητικές ενέργειές του και την αθέμιτη περιουσιακή ωφέλεια στην οποίαν αποσκοπούσε και προσπορίστηκε. Επομένως ενόψει των προεκτεθέντων, είναι αβάσιμες οι αντίθετες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος ότι το Συμβούλιο Εφετών δεν έλαβε υπόψη του και δεν συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα της δικογραφίας, καθόσον το Συμβούλιο αναφέρει σαφώς, -αλλά και προκύπτει τούτο-, από την επισκόπηση του βουλεύματος ότι έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά μέσα, χωρίς να καταλείπεται αμφιβολία. Οι υπόλοιπες αιτιάσεις του ότι πρόκειται περί αστικής διαφοράς, και όχι περί ποινικής τοιαύτης με την μορφή της απάτης ,καθώς και ότι το Συμβούλιο, εσφαλμένα εκτίμησε τα στοιχεία της δικογραφίας και τον έκρινε παραπεμπτέο, πλήττουν την ανέλεγκτη περί τα πράγματα ουσιαστική κρίση και εκτίμηση του δικαστικού συμβουλίου και επομένως είναι απαράδεκτες. Η ειδικότερη δε αιτίασή του ότι το Συμβούλιο Εφετών με το να μην απορρίψει την έφεση των πολιτικώς εναγουσών λόγω της πρόδηλης αοριστίας της και του γεγονότος ότι το επί της εφέσεως υπόμνημά των εγκαλουσών περιέργως και αδοκίμως χαρακτηρίζεται ως "έφεση" και δεν περιελήφθη στην έκθεση εφέσεως, ώστε να αποτελέσει ενιαίο με αυτήν σώμα, υπέπεσε στην διττήν πλημμέλεια α) της απόλυτης ακυρότητας και β) της υπερβάσεως εξουσίας, είναι αβάσιμη, καθόσον, αφενός μεν δεν επικαλείται ούτε και προσκομίζει στοιχεία, που αποδεικνύουν την αοριστία της εφέσεως αφετέρου δε έκθεση εφέσεως, γίνεται ρητή μνεία και παραπομπή στο υπόμνημα, που κατατέθηκε ταυτόχρονα με την σύνταξη της εφέσεως, έγινε έκθεση εγχειρίσεως και υπογράφηκε τόσο από τον έχοντα ειδική πληρεξουσιότητα δικηγόρο των εγκαλουσών εταιρειών, όσο και από τον αρμόδιο γραμματέα ο οποίος συνέταξε και τη έκθεση αναιρέσεως, έτσι ώστε να υπάρχει επιβεβαίωση ότι το υπόμνημα συνοδεύει την αίτηση αναιρέσεως. Τούτο επιτρεπτώς λαμβάνει χώρα και δεν δημιουργείται λόγος αναιρέσεως (ΑΠ 165/2001, ΑΠ 627/2002). Με βάση τα δεδομένα αυτά η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως είναι αβάσιμη και για τον λόγο αυτό πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα ( αρθ. 583 §1 Κ.Π.Δ, όπως αντικ. με αρθρ. 55 §1 του Ν. 3160/2003 , σε συνδ. με το αρθρ. 3 §3 του Ν. 773/1977 και την 58553/28-6-2006 Απόφ. Υπουργ. Οικονομικών & Δικαιοσύνης ).
Για τους λόγους αυτούς Α) Να απορριφθεί η με αριθμ. 5/29-3-2010 αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου Χ. Τ. του Π. κατοίκου ... κατά του υπ' αριθμ 80/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Β) Να επιβληθούν σε βάρος του αναιρεσείοντος τα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των 220 €. Αθήνα 22-6-2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Μπόμπολης".
Αφού άκουσε
Τον παραπάνω Αντεισαγγελέα που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση έπειτα αποχώρησε.
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ, όπως αντικ. με το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 2721/1999, όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και, αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Κατά δε την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2721/1999 που άρχισε να ισχύει από 3-6-1999, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών: α) αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 ευρώ ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία ή βλάβη υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 ευρώ. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτούνται α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, αδιάφορα αν τελικώς δεν επιτευχθεί το όφελος, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από την οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος και προέβη στην επιζήμια για τον ίδιο ή άλλον πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Η παράσταση ψευδών γεγονότων μπορεί να συνίσταται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση, δήλωση ή ισχυρισμό στον οποίο υπάρχει ανακριβής απεικόνιση της πραγματικότητας, μπορεί δε να είναι ρητή ή να συνάγεται και συμπερασματικά από τη συμπεριφορά του δράστη, που προκαλεί, διατηρεί ή ενισχύει την πλάνη και γ)βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη και η οποία υπάρχει και σε περίπτωση μειώσεως ή χειροτερεύσεως της περιουσίας του παθόντος, έστω και αν αυτός έχει ενεργό αξίωση κατά του δράστη ή τρίτου προς αποκατάσταση της βλάβης. Ως γεγονότα νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν, όμως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων που αναφέρονται στο παρόν ή το παρελθόν, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπληρώσεως, με βάση την εμφανιζόμενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων από το δράστη, που έχει ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσει την υποχρέωση του, τότε θεμελιώνεται το έγκλημα της απάτης. Τα γεγονότα μπορεί να αναφέρονται στην προσωπική κατάσταση, τη φερεγγυότητα, το επάγγελμα, τις έννομες σχέσεις, τη νομική κατάσταση του πράγματος, το κύρος ή την ισχύ δικαιοπραξιών κλπ.
Περαιτέρω, από το άρθρο 98 του ΠΚ προκύπτει, ότι κατ'εξακολούθηση έγκλημα είναι εκείνο που τελείται από το ίδιο πρόσωπο και απαρτίζεται από περισσότερες ομοειδείς μερικότερες πράξεις, διακρινόμενες χρονικώς μεταξύ τους, που προσβάλλουν το ίδιο έννομο αγαθό και κάθε μία από αυτές περιέχει πλήρη τα στοιχεία ενός και του αυτού εγκλήματος, συνδέονται δε μεταξύ τους με την ταυτότητα της προς τέλεση τους αποφάσεως και θεωρούνται ως ενιαίο έγκλημα. Έτσι, προκειμένου περί απάτης, τότε μόνο θα υπήρχαν περισσότερες πράξεις, που αν συνδέονταν και με την ταυτότητα της αποφάσεως προς τέλεση τους, θα αποτελούσαν κατ'εξακολούθηση τέλεση αυτής, αν κάθε επιζήμια για τον παθόντα πράξη ήταν αποτέλεσμα χωριστής πλάνης του εξαπατηθέντος, που προηγήθηκε, από χωριστή απατηλή συμπεριφορά του κατηγορουμένου.
Εξάλλου, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, που απορρίπτει έφεση του κατηγορουμένου κατά πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος, στερείται της επιβαλλόμενης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠοινΔ, όταν δεν αναφέρονται σ' αυτό, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την κυρία ανάκριση ή την προανάκριση, ως προς τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, που αποδίδεται στον κατηγορούμενο, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι συλλογισμοί, με βάση τους οποίους το Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο του αρμοδίου δικαστηρίου. Η αιτιολογία δεν δύναται να είναι επιλεκτική, να στηρίζεται δηλαδή σε ορισμένα πραγματικά δεδομένα της προδικασίας ή της ακροαματικής διαδικασίας, χωρίς να συνεκτιμώνται άλλα που εισφέρθηκαν σε αυτή, με υπόμνημα ή με εξέταση μαρτύρων υπερασπίσεως, γιατί τότε δημιουργούνται λογικά κενά και δεν είναι μια τέτοια αιτιολογία εμπεριστατωμένη. Απαιτείται δηλαδή να προκύπτει, ότι το Συμβούλιο, για το σχηματισμό της δικαστικής κρίσεως του, έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέρθηκαν και όχι μόνο μερικά από αυτά κατ'επιλογή, όπως επιβάλλεται από τις διατάξεις των άρθρων 177 παρ.1 και 178 του ΚΠοινΔ.( Ολ. ΑΠ 1/2005). Η αόριστη όμως αναφορά στο βούλευμα των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν από τη διενεργηθείσα ανάκριση, χωρίς κανένα ειδικότερο προσδιορισμό του είδους των αποδεικτικών μέσων τα οποία έλαβε υπόψη του το Δικαστικό συμβούλιο δεν αρκεί, και η έλλειψη αυτή δεν καλύπτεται από την τυχόν επιλεκτική επίκληση, κατά την έκθεση των πραγματικών περιστατικών, μεμονωμένων καταθέσεων μαρτύρων ή εγγράφων.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το προσβαλλόμενο 80/2010 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, που μετά παραδοχή εφέσεως των πολιτικώς εναγουσών εταιριών κατά του 92/2009 απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς, παρέπεμψε τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο στο ακροατήριο του Τριμελούς για κακουργήματα Εφετείου Πειραιώς, λόγω σοβαρών ενδείξεων ενοχής του, για να δικασθεί ως υπαίτιος κακουργηματικής απάτης κατ'εξακολούθηση, με περιουσιακή ζημία των εγκαλουσών εταιριών που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ, δέχθηκε, με αποκλειστικά δικές του σκέψεις, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, κατά το ουσιαστικό μέρος του: "Το Συμβούλιο εκτιμά : α. τις ένορκες καταθέσεις των εξετασθέντων μαρτύρων κατηγορίας, τόσο κατά το στάδιο της προηγηθείσης προκαταρκτικής εξετάσεως, όσο και κατά την κύρια ανάκριση που επακολούθησε. β. τις καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια πολιτικών μεταξύ των διαδίκων δικών, (τακτική αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς). γ. όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκόμισαν και επικαλέστηκαν οι διάδικοι. δ. ό,σα υποστηρίζουν οι εγκαλούσες και ήδη εκκαλούσες εταιρείες με τα εγχειρισθέντα έγγραφα υπομνήματα τους. Και (ε) ό,σα προβάλλει και υποστηρίζει ο κατ/νος τόσο κατά την απολογία του, όσο και με τα έγγραφα υπομνήματα του. Από την συνεκτίμηση του ως άνω αποδεικτικού υλικού το Συμβούλιο κρίνει ότι προέκυψαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εταιρεία Νippon Ship Investment Company Limited, που εδρεύει στο … της Ιαπωνίας, δράστηριοποιείται στον τομέα των επενδύσεων κεφαλαίων. Το Ιαπωνικό Ναυτιλιακό Δίκαιο απαγορεύει την (απευθείας) επένδυση ή την χορήγηση δανείων από Ιαπωνικές εταιρείες σε πλοία που δεν φέρουν την Ιαπωνική σημαία. Ενδιαφερόμενη ωστόσο να επενδύσει κεφάλαια καινά χορηγήσει δάνεια σε υπεράκτιες ναυτιλιακές εταιρείες, είχε εξεύρει την φόρμουλα της ίδρυσης από αυτήν Off Shore (υπεράκτιων) εταιρειών Παναμά, διαφορετικής για κάθε χορηγούμενο δάνειο, μέσω των οποίων χορηγούσε τα δάνεια αυτά σε Οff Shore εταιρείες. Τα αντίστοιχα κεφάλαια τα εξεύρισκε από διάφορους επενδυτές, οι οποίοι συνιστούσαν μία ειδική μορφή συνεταιρισμού που προβλέπεται στο Ιαπωνικό δίκαιο (διαφορετικού για κάθε ξεχωριστό δάνειο) και ο οποίος συνεταιρισμός είχε το δικαίωμα να επενδύει κεφάλαια σε υπεράκτιες εταιρείες χωρίς περιορισμό. Προς τούτο, όπως θα γίνει λόγος παρακάτω, η εν λόγω μητρική εταιρεία συνέστησε ( ίδρυσε) μεταξύ άλλων τις παρακάτω αναφερόμενες θυγατρικές Off Shore (υπεράκτιες) εταιρείες με την επωνυμία ΝΕSΙ - ΤΚ Νο 2 (ΡΑΝΑΜΑ) S. Α., ΝΕSΙ - ΤΚ Νο 3, (ΡΑΝΑΜΑ) S. Α, ΝΕSΙ - ΤΚ Νο 4, (ΡΑΝΑΜΑ) S. Α , ΝΕSΙ - ΤΚ Νο 5 (ΡΑΝΑΜΑ) S. Α, ΝΕSΙ - ΤΚ Νο 6 (ΡΑΝΑΜΑ) S. Α, με έδρα τον Παναμά, ομοίως δραστηριοποιούμενες στον τομέα των επενδύσεων, στις οποίες ήταν η μοναδική μέτοχος. Ο κατ/νος από το έτος 1989 ασκούσε επιχειρηματική δραστηριότητα. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα προφανώς δεν είχε θετικά αποτελέσματα, καθόσον κατά το έτος 2002 καταδικάστηκε αμετάκλητα για απλή χρεωκοπία, το 2001 είχε αρκετές αμετάκλητες καταδίκες σε πολύμηνες ποινές φυλακίσεως για μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών, νωρίτερα δε για έκδοση ακάλυπτων επιταγών και για μη καταβολή εργατικών ημερομισθίων. Η παραπάνω ποινική του κατάσταση σαφώς και φανερώνει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε στην ασκούμενη προ των καταδικών αυτών επιχειρηματική του δραστηριότητα και κυρίως από τις αρχές τις 10ετίας του 1990. Στις 29-10-1997 ίδρυσε και την εταιρεία με την επωνυμία «ESCO Commodities Inc», με έδρα την ... της Αμερικής και κύριο σκοπό το διεθνές εμπόριο δημητριακών. Η εταιρεία αυτή είχε ως δραστηριότητα την προμήθεια δημητριακών προϊόντων, κυρίως σιτηρών, από χώρες της Μαύρης Θάλασσας και την μεταπώληση τους στην Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου. Η δραστηριότητα της αυτή ξεκίνησε αρχικά με την προμήθεια των σιτηρών, ιδίως ηλιόσπορου, από την πόλη ... της Ρωσίας και από άλλες χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Έχοντας να αντιμετωπίσει πιεστικά προβλήματα στην ανεύρεση μετρητών προς άσκηση της επιχειρηματικής του δραστηριότητος και αδυνατώντας να δανειστεί χρήματα από την εγχώρια τραπεζική αγορά, το έτος 1998 απευθύνθηκε στην παραπάνω αλλοδαπή εταιρεία Νippon Ship Investment Company Limited και ζήτησε δάνειο. Στους νομίμους εκπροσώπους της εν λόγω μητρικής εταιρείας ο κατ/νος δεν γνωστοποίησε την πραγματική κακή οικονομική κατάσταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητος. Αντίθετα την απέκρυψε, αφού εμφανίστηκε ως ένας αξιόπιστος, φερέγγυος και επιτυχημένος επιχειρηματίας με ευρύ πεδίο επικερδών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και με μεγάλες διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό αλλά και στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος, καθόσον, όπως τους δήλωσε, ο πεθερός του ήταν βουλευτής και είχε άμεση πρόσβαση και επιρροή στην Ελληνική κυβέρνηση. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τα γεωργικά προϊόντα που αγόραζε και τα μεταπωλούσε, τα μετέφερε ο ίδιος δια θαλάσσης με δικά του κατά 100 % πλοία, τα οποία ήσαν σε άριστη κατάσταση και καθ'όλα αξιόπλοα. Στο εύλογο ερώτημα των εκπροσώπων της εν λόγω Ιαπωνικής εταιρείας γιατί δεν ζητεί δάνειο από την Ελληνική τραπεζική αγορά, παρέστησε σ'αυτούς εν γνώσει του ψευδώς ότι τάχα οι ελληνικές Τράπεζες ήταν πρόθυμες να του χορηγήσουν δάνεια αλλά δεν τα ήθελε αυτός για το λόγο ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα αύξαναν στη συνέχεια μονομερώς και αυθαίρετα το επιτόκιο και, το κυριότερο, θα αποκάλυπταν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του τα επαγγελματικά του μυστικά χάρη στα οποία αγόραζε δημητριακά σε πολύ χαμηλές τιμές από χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τα πωλούσε σε πολύ υψηλές τιμές στις δυτικές χώρες. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι διάφορες εταιρίες του που ανήκαν σ' αυτόν κατά 100% δεν όφειλαν χρήματα σε κανέναν και ότι η ανήκουσα κατά 100% σ' αυτόν εταιρία "ΕSSCO Commodities Inc" που ασχολείτο με την εμπορία των δημητριακών, είχε υποκαταστήματα με υπαλλήλους και σοβαρή υποδομή στην ... της Ρωσίας, στην ... της Ρουμανίας, στη ... της Βουλγαρίας και στην Ουκρανία. Σημειωτέον ότι κατά το έτος 1997 ο κατ/νος ήταν μέτοχος και διοικούσε την Παναμαϊκή εταιρεία με την επωνυμία «ESSCO PIONEER S.A «, που ήταν πλοιοκτήτρια του υπό σημαία Παναμά Φ/Τ πλοίου «ΕSSCO P…» και είχε την διαχείριση του υπό σημαία Ουκρανίας πλοίου «Ε...». Για την κατανόηση της συμπεριφοράς του κατ/νου πρέπει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι, αν και δεν διέθετε το απαιτούμενο οικονομικό υπόβαθρο, σταδιακά προέβη στην ίδρυση και άλλων εταιρειών Παναμά, οι οποίες αγόραζαν επί πιστώσει και είχαν υπό την πλοιοκτησία τους φορτηγά πλοία νηολογημένα στην σημαία του Παναμά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2001 ήταν μέτοχος της εταιρείας ESSCO FAITH S.Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου 'ESSCO F...", της εταιρείας "ΕSSCO BOUNTY S.Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "ΕSSCO B… ", της εταιρείας "ΕSSCO ΗΟΡΕ S.Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "ΕSSCO H… ", της εταιρείας " ΕSSCO SPIRIT S.Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "ΕSSCO S…", της εταιρείας "ΑLEXANDROS Τ.MARITIME S. Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "Α… Τ.", της εταιρείας "ΕSSCO ΗΟRΙΖΟΝ S. Α.", πλοιοκτήτριας του πλοίου "ΕSSCO H…" και των εταιρειών "ΕSSCO ΜΑRΙΝΕR S.Α." και "ΕSSCO ΡLΟΕS S. Α.", που είχαν την εκμετάλλευση των πλοίων "ΕSSCO M…” και "ΕSSCO P…" αντίστοιχα. Την διαχείριση όλων των ανωτέρω πλοίων είχε η ελληνική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "ΕSSCO ΗΕLLAS ΕΠΕ", με έδρα τον …, την οποία ο πρώτος εναγόμενος είχε ιδρύσει το έτος 1997 με κύριο σκοπό, μεταξύ άλλων, την διαχείριση πλοίων και στην οποία αυτός είχε την πλειοψηφία των εταιρικών μεριδίων και ήταν διαχειριστής, Η εταιρεία αυτή κατά το έτος 2001, με αντίστοιχες τροποποιήσεις του καταστατικού της, τροποποίησε τον σκοπό της, ασχολούμενη πλέον αποκλειστικά με την διαχείριση πλοίων και τις συναφείς ναυτιλιακές δραστηριότητες και μετονομάστηκε σε 'ESSCO ΜΑRΙΤΙΜΕ ΕΠΕ" . Παράλληλα δε, κατά το έτος 2001 η εν λόγω εταιρεία υπήχθη στις διατάξεις του Α.Ν. 89/67 και ειδικότερα των Α.Ν. 37,8/68 και Ν. 27/75, 814/78 και 2234/94. Επανερχόμενοι, λοιπόν, στα κατά το έτος 1999 λαβόντα χώρα περιστατικά, που δεν αφορούν μεν την υπό κρίση υπόθεση, ωστόσο εκτίθενται προκειμένου να σχηματισθεί πλήρης εικόνα για τις συνθήκες που ξεκίνησε και συνεχίστηκε η οικονομική συνεργασία των διαδίκων, αλλά και για την συνολική συμπεριφορά του κατ/νου, αναφέρονται τα ακόλουθα : Η εν λόγω αλλοδαπή μητρική εταιρεία πείστηκε από τις παραπάνω ψευδείς και παραπλανητικές παραστάσεις του κατ/νου, ότι δηλαδή επρόκειτο να συνεργαστεί με ένα φερέγγυο, αξιόπιστο και επιτυχημένο επιχειρηματία με ευρύ πεδίο επικερδών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, και με μεγάλες διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό κόσμο και έστερξε στην εν συνεχεία περιγραφόμενη εμπορική συνεργασία, στα πλαίσια της οποίας εντάσσονται οι παρακάτω δανειοδοτήσεις, από τις έναντι εκάστης αναγραφόμενες θυγατρικές της εταιρείες που συνέστησε προς τούτο και συγκεκριμένα : α)Τον Ιούλιο του έτους 1999 χορηγήθηκε δάνειο ποσού 60.000.000 γιεν προς την εκ των ανωτέρω εταιρειών 'ΈSSCO BOUNTY S.Α.". Προς τούτο υπεγράφη η από 23/07/1999 δανειακή σύμβαση, μεταξύ της προς τούτο ιδρυθείσης θυγατρικής εταιρείας "ΝΕSΙ-ΤΚ (ΡΑΝΑΜΑ) S.Α." φερόμενης ως δανείστριας, κατά τα ανωτέρω, ως πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε ο S. K., της εταιρείας ΈSSCO ΒΟUΝΤΥ S.Α." ως δανειοδοτούμενης και της εταιρείας 'ΈSSCO (USΑ) Ιηc.", ως εγγυήτριας, μιας εταιρείας που επίσης είχε ιδρύσει ο πρώτος εναγόμενος στην Πολιτεία Ντελάγουερ της Αμερικής το έτος 1997 ως εταιρεία συμμετοχών. Το δάνειο συμφωνήθηκε ετήσιο, με τόκο 10% επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω δανειακής σύμβασης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του κεφαλαίου πλέον των τόκων του δ' τριμήνου. Προς εξασφάλιση του δανείου η ανωτέρω δανείστρια εταιρεία ζήτησε και έλαβε πρώτη προτιμώμενη υποθήκη, η οποία ενεγράφη επί του πλοίου "ΕSSCO B…". Όλες οι δόσεις του ανωτέρω δανείου πληρώθηκαν κανονικά κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες που ήσαν απαιτητές και κατά την λήξη του το δάνειο αποπληρώθηκε ολοσχερώς και ήρθη η υποθήκη που είχε εγγραφεί επί του ανωτέρω πλοίου, β) Τον Δεκέμβριο του έτους 1999 και παράλληλα με το ανωτέρω δάνειο που ήταν σε εξέλιξη, υπεγράφη η από 14/12/1999 Δανειακή Σύμβαση, για ποσό 60.000.000 γιεν, μεταξύ της προς τούτο ιδρυθείσης θυγατρικής εταιρείας "ΝΕSΙ-ΤΚ Νο. 2 (ΡΑΝΑΜΑ) S.Α.", φερόμενης ως δανείστριας, ως πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε ο S. K., της εταιρείας 'ΕSSCO ΗΟΡΕ S.Α.", ως δανειοδοτούμενης και της ανωτέρω εταιρείας 'ΕSSCO (USΑ) Ιηc" ως εγγυήτριας. Το δάνειο συμφωνήθηκε ετήσιο, με τόκο 10% επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω δανειακής σύμβασης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του κεφαλαίου πλέον των τόκων του δ' τριμήνου. Προς εξασφάλιση του δανείου η ανωτέρω εταιρεία ζήτησε και έλαβε πρώτη προτιμώμενη υποθήκη η οποία ενεγράφη επί του πλοίου "ΕSSCO H…". Το ανωτέρω δάνειο, κατά την λήξη του στις 03/12/2000 και αφού είχαν μέχρι τότε πληρωθεί οι πρώτες τρεις δόσεις που αφορούσαν στους τόκους του δανείου αυτού και από την τέταρτη δόση το ποσό που αφορούσε στους τόκους του τελευταίου τριμήνου, ανανεώθηκε κατά το κεφάλαιο μόνο, που παρέμενε ανεξόφλητο, ήτοι για το ποσό των 60.000.000 γιεν, για ένα ακόμα έτος, ήτοι μέχρι την 03/12/2001, με σχετικό Πρόσθετο Συμφωνητικό που υπεγράφη την 04/12/2000 από τις ίδιες ως άνω εταιρείες, διατηρηθείσης της υποθήκης επί του ανωτέρω πλοίου και με τόκο και πάλι 10% επί του ποσού του ανανεωθέντος κεφαλαίου, αποπληρωτέο εκ νέου σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, οι τρεις πρώτες αφορώσες πληρωμή τόκων κατά τα ανωτέρω και η τελευταία την 03/12/2001 ως αποπληρωμή του κεφαλαίου πλέον των τόκων του τελευταίου τριμήνου. Η αποπληρωμή του δανείου αυτού, όπως ανανεώθηκε, έγινε ως ακολούθως : Πληρώθηκαν οι πρώτες τρεις δόσεις του ανανεωθέντος πλέον δανείου, ήτοι στις 03/03/2001 πληρώθηκε ποσό 1.516.667 γιεν (τόκοι α' τριμήνου), στις 03/06/2001 ποσό 1.533.333 γιεν (τόκοι β' τριμήνου) και στις 03/09/2001 ποσό 1.533.333 γιεν (τόκοι γ' τριμήνου). Κατά την λήξη του δανείου στις 03/12/2001, συμφωνήθηκε η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων του τελευταίου τριμήνου, δηλαδή ποσό 61.516.667 γιεν, να μεταφερθεί σε άλλο δάνειο που επίσης ήταν σε εξέλιξη εκείνο το χρονικό διάστημα, δηλαδή στο δάνειο που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία "ΕSSCO ΗΟRΙΖΟΝ S.Α." για το πλοίο της 'ESSCO H…", η οποία για τον σκοπό αυτό θα έπαιρνε επιπρόσθετο δάνειο 80.000.000 γιεν και με την μεταφορά αυτή θα θεωρείτο εξοφλημένο το ανωτέρω δάνειο στην εταιρεία "ΕSSCO ΗΟΡΕ S.Α.", όπως αυτό είχε ανανεωθεί. Πράγματι, κατά τον ανωτέρω τρόπο εθεωρήθηκε ότι εξοφλήθηκε ολοσχερώς το δάνειο που αφορούσε στο πλοίο ESSCO H…" και ήρθη η υποθήκη που είχε εγγραφεί επί του πλοίου, γ) Τον Οκτώβριο του έτους 2001 υπεγράφη η από 25/10/2001 Δανειακή Σύμβαση για ποσό 120.000.000 γιεν, μεταξύ της προς τούτο ιδρυθείσης θυγατρικής εταιρείας "ΝΕSΙ-ΤΚ Νο, 3 (ΡΑΝΑΜΑ) S.Α.", φερόμενης ως δανείστριας, ως (νέος) πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε πλέον ο Κ.T., της εταιρείας "ΕSSCO ΗΟRΙΖΟΝ S.Α." ως δανειοδοτούμενής και της διαχειρίστριας του συγκεκριμένου πλοίου ελληνικής εταιρείας 'ΈSSCO (Ηellas) Ε.Π.Ε.", η οποία είχε υπό την διαχείριση της όλα τα πλοία και η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε 'ESSCO ΜΑRΙΤΙΜΕ Ε.Π.Ε.", ως εγγυήτριας. Το δάνειο συμφωνήθηκε ετήσιο, με τόκο 10% επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω δανειακής σύμβασης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του κεφαλαίου πλέον των τόκων του δ' τριμήνου. Προς εξασφάλιση του δανείου η ανωτέρω εταιρεία ζήτησε και έλαβε Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη η οποία ενεγράφη επί του πλοίου ΈSSCΟ H…". Το ανωτέρω δάνειο κατά την λήξη του στις 24/10/2002 και αφού είχαν μέχρι τότε πληρωθεί οι πρώτες τρεις δόσεις που αφορούσαν στους τόκους του δανείου αυτού και από την τέταρτη δόση πληρώθηκε το ποσό που αφορούσε στους τόκους του τελευταίου τριμήνου, αλλά και μέρος του κεφαλαίου, ανανεώθηκε κατά κεφάλαιο μόνο για το υπόλοιπο απομένον οφειλόμενο κεφάλαιο, ήτοι για ποσό 105.000.000 γιεν, για ένα ακόμα έτος, ήτοι μέχρι την 24/10/2003, σύμφωνα με την από 25/10/2002 Προσθήκη Υπ' αριθμ. 1 που υπεγράφη με τις ίδιες ως άνω εταιρείες, διατηρηθείσης της υποθήκης επί του ανωτέρω πλοίου. Ο τόκος συμφωνήθηκε και πάλι 10% επί του ποσού του ανανεωθέντος κεφαλαίου, το οποίο ήταν αποπληρωτεο εκ νέου σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, οι τρεις πρώτες αφορώσες πληρωμή τόκων κατά τα ανωτέρω και η τελευταία την 24/10/2003 ως αποπληρωμή του κεφαλαίου πλέον των τόκων του τελευταίου τριμήνου. Το δάνειο αυτό, όπως είχε ανανεωθεί κατά τα ανωτέρω, κατά την νέα λήξη του στις 24/10/2003 και αφού είχαν μέχρι τότε πληρωθεί οι πρώτες τρεις δόσεις που αφορούσαν στους τόκους των τριών πρώτων τριμήνων, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα πληρωμών και από την τέταρτη δόση πληρώθηκε το ποσό που αφορούσε στους τόκους του τελευταίου τριμήνου, ανανεώθηκε εκ νέου κατά κεφάλαιο μόνο, ήτοι για ποσό 105.000.000 γιεν, για ένα ακόμα έτος, ήτοι μέχρι την 24/10/2004, σύμφωνα με την από 25/10/2003 Προσθήκη υπ' αριθμ. 2 που υπεγράφη με τις ίδιες ως άνω εταιρείες, διατηρηθείσης της υποθήκης επί του ανωτέρω πλοίου και με τόκο και πάλι 10% επί του ποσού του ανανεωθέντος κεφαλαίου, αποπληρωτεο εκ νέου σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, οι τρεις πρώτες αφορώσες πληρωμή τόκων κατά τα ανωτέρω και η τελευταία την 24/10/2004 ως αποπληρωμή του κεφαλαίου πλέον των τόκων του τελευταίου τριμήνου. Τελικά, το ανωτέρω δάνειο, που αφορούσε στην εταιρεία ΈSSCO ΗΟRIΖΟΝ S.Α." και το πλοίο της ESSCO H…", εξοφλήθηκε πλήρως και ολοσχερώς πριν από την ανωτέρω λήξη του στις 24/10/2004, όπως αυτή είχε προσδιορισθεί κατά τους όρους της ανανέωσης. Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2004, με την συναίνεση της NIPPON, το ανωτέρω πλοίο πωλήθηκε σε τρίτους και από το τίμημα της πωλήσεως, στις 21/05/2004, εξοφλήθηκε το εν λόγω δάνειο πλήρως και ολοσχερώς, αφού μέχρι τον Μάιο του 2004 είχαν πληρωθεί οι μέχρι τότε απαιτητές δόσεις. Από τα παραπάνω εκτιθέμενα είναι μεν αληθές ότι ο κατ/νος κατώρθωσε να ανταποκριθεί στις παραπάνω από την δανειοδότητηση και τις αναδανειοδοτήσεις υποχρεώσεις του με πολύ μεγάλη δυσκολία, έστω και πωλώντας το ως άνω πλοίο "ΕSSCO H…",της εταιρείας ΈSSCΟ ΗΟRΙΖΟΝ S.Α.". Είναι όμως εξ ίσου αληθές, αφενός μεν ότι κατώρθωσε να εξοφλήσει το κεφάλαιο του πρώτου δανείου, ενώ τα κεφάλαια των υπολοίπων δανείων αναδανειοδούντο ή μεταφέροντο σε άλλο δάνειο και το τελευταίο δανειοδοτηθέν κεφάλαιο εξοφλήθηκε μόνο με την πώληση του ως άνω πλοίου. Ο κατ/νος, είχε αντιληφθεί ότι μόνο με δανεικά μπορούσε πλέον να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Έχοντας δε κατά νου να δανεισθεί από την εν λόγω αλλοδαπή εταιρεία πολλαπλασίως μεγαλύτερα ποσά, τα οποία εγνώριζε ότι δεν είχε την δυνατότητα να τα επιστρέψει, φρόντισε να συμμορφωθεί, έστω και με μεγάλη δυσκολία, προς τις παραπάνω συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου με την εν λόγω προηγηθείσα πρότερη «έντιμη» συμβατική συμπεριφορά του να την παραπλανήσει ότι εξακολουθεί να είναι φερέγγυος, αξιόπιστος, χωρίς χρέη και υποχρεώσεις μεγαλοεπιχειρηματίας με μεγάλη περιουσία και μεγάλο οικονομικό υπόβαθρο. Προς τούτο στις αρχές Μαρτίου 2002, που εμφανίστηκε και πάλι στους νομίμους εκπροσώπους της εν λόγω μητρικής εταιρείας για να ζητήσει νέο δάνειο, ο κατ/νος δεν γνωστοποίησε την ως άνω πραγματική κακή οικονομική κατάσταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητος. Αντίθετα την απέκρυψε, αφού επανέλαβε ότι εξακολουθεί να είναι ένας αξιόπιστος, φερέγγυος και επιτυχημένος επιχειρηματίας με ευρύ πεδίο επικερδών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και με μεγάλες διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό αλλά και στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος, καθόσον, όπως τους επανέλαβε, ο πεθερός του ήταν βουλευτής και είχε άμεση πρόσβαση και επιρροή στην Ελληνική κυβέρνηση. Στο εύλογο ερώτημα των εκπροσώπων της εν λόγω εταιρείας γιατί δεν ζητεί δάνειο από την Ελληνική τραπεζική αγορά, παρέστησε σ' αυτούς εκ νέου εν γνώσει του ψευδώς ότι τάχα οι ελληνικές Τράπεζες ήταν πρόθυμες να του χορηγήσουν δάνεια αλλά δεν τα ήθελε αυτός για το λόγο ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα αύξαναν στη συνέχεια μονομερώς και αυθαίρετα το επιτόκιο και, το κυριότερο, θα αποκάλυπταν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του τα επαγγελματικά του μυστικά χάρη στα οποία αγόραζε δημητριακά σε πολύ χαμηλές τιμές από χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τα πωλούσε σε πολύ υψηλές τιμές στις δυτικές χώρες. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι διάφορες εταιρίες του που ανήκαν σ' αυτόν κατά 100% δεν όφειλαν χρήματα σε κανέναν και ότι η ανήκουσα κατά 100% σ' αυτόν εταιρία "ΕSSCO Commodities Ιnc" που ασχολείτο με την εμπορία των δημητριακών, είχε υποκαταστήματα με υπαλλήλους και σοβαρή υποδομή στην ... της Ρωσίας, στην ... της Ρουμανίας, στη ... της Βουλγαρίας και στην Ουκρανία, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρία του ΈSSCO COMMODITIES INC" είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια και διατηρούσε υποκαταστήματα και προσωπικό στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τα γεωργικά προϊόντα που αγόραζε και τα μεταπωλούσε, τα μετέφερε ο ίδιος δια θαλάσσης με δικά του κατά 100 % πλοία, τα οποία ήσαν σε άριστα κατάσταση και καθ'όλα αξιόπλοα. Οι παραπάνω παραστάσεις του κατ/νου, όπως θα γίνει λόγος παρακάτω, ήσαν ψευδείς στην συντριπτική πλειοψηφία τους. Ωστόσο ο κατ/νος, επικαλούμενος και την προηγηθείσα συνεπή συμβατική συμπεριφορά του, ήταν ιδιαίτερα πειστικός. Έτσι κατώρθωσε να παραπλανήσει τους εκπροσώπους της ως άνω μητρικής αλλοδαπής εταιρείας και στις 26/03/2002 να συνάψουν νέα δανειακή σύμβαση, μεταξύ της προς τούτο ιδρυθείσης πρώτης των εγκαλουσών και ήδη εκκαλουσών εταιρειών, "ΝΕSΙ-ΤΚ Νο. 4 (ΡΑΝΑΜΑ) S.Α.", φερόμενης ως δανείστριας, ως πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε ο Κ. Τ., της εταιρείας ΈSSCO ΒΟΥΝΤΥ S.Α.", ως δανειοδοτούμενης, της εταιρείας 'ΈSSCΟ FΑΙΤΗ S.Α.", ως ενυπόθηκης οφειλέτιδος παρέχουσας παράλληλη εξασφάλιση (CROSS COLLATERAL MORTGAGOR) και της διαχειρίστριας του πλοίου ελληνικής εταιρείας ΈSSCO (Ηellas) Ε.Π.Ε.", μετονομασθείσης αργότερα σε ΈSSCO ΜΑRΙΤΙΜΕ Ε.Π.Ε.", ως εγγυήτριας. Το δάνειο συμφωνήθηκε ετήσιο, με τόκο 10% επί του ποσού του δανείου και αποπληρωτέο σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω δανειακής σύμβασης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του κεφαλαίου πλέον των τόκων του τέταρτου τριμήνου. Προς εξασφάλιση του δανείου αυτού η ανωτέρω δανείστρια εταιρεία ζήτησε και έλαβε ως εμπράγματες εξασφαλίσεις : α) Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη επί του πλοίου της ως άνω δανειοδοτούμενης εταιρείας ΈSSCO B…" και β) ως επιπλέον εξασφάλιση Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη επί του πλοίου της ως άνω ενυπόθηκης οφειλέτιδος παρέχουσας παράλληλη εξασφάλιση 'ΈSSCO F…", αμφότερες δε οι υποθήκες ενεγράφησαν επί των πλοίων στο Νηολόγιο του Παναμά. Στην ως άνω από 26.3.2002 σύμβαση δανείου αναφέρεται ότι το δάνειο χορηγήθηκε για την αναχρηματοδότηση του δανείου των πιο πάνω πλοίων, ΈSSCΟ B…" και ΈSSCΟ F…" και συμφωνήθηκε αποδοτέο μαζί με τους συμβατικούς τόκους, ανερχόμενους σε ποσοστό 10% το χρόνο, ως ακολούθως: 3.833.333 γιεν Ιαπωνίας στις 30.7.2002, 3.833.333 γιεν Ιαπωνίας στις 30.10.2002, 3.833.333 γιεν Ιαπωνίας στις 30.1.2003 και 153.708.333 γιεν Ιαπωνίας στις 29.4.2003. Το πιο πάνω ποσό των 150.000.000 γιεν Ιαπωνίας ισούτο στις 6.3.2002 με 1.304.234,41 €, με βάση την επίσημη ισοτιμία της Τράπεζας της Ελλάδος 1 Ευρώ προς 115,01 γιεν Ιαπωνίας που ίσχυε στις 26.3.2002. Στην εν λόγω σύμβαση μεταξύ των άλλων ετέθησαν και οι ακόλουθοι υπό στοιχεία 9 περίπτωση ξ και 10 περιπτώσεις 03 α, γ, ζ, και μ όροι: “η δανείστρια ...μπορεί να τερματίσει την υποχρέωση της να καταστήσει διαθέσιμο το ποσό του δανείου και να κηρύξει το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό αμέσως, ... αν κατασχεθούν τα πλοία, παρακρατηθούν ή άλλως πως εμποδιστούν από του να εμπορεύονται χωρίς προσκόμματα ή καθυστέρηση και δεν αποδεσμευτούν εντός 15 ήμερων ... η δανειζόμενη, η ενυπόθηκη εγγυήτρια και η εγγυήτρια αναλαμβάνουν από κοινού , υπόσχονται και συμφωνούν με την δανείστρια ότι κατά τη διάρκεια του δανείου ... να διατηρούν τα πλοία νηολογημένα όπως είναι σήμερα και να μην πράξουν ή υποστούν οτιδήποτε το οποίο μπορεί να προκαλέσει την ακύρωση ή την διακινδύνευση αυτής της νηολόγησης, να διατηρούν τα πλοία σε καλή και αποτελεσματική κατάσταση επισκευών, ώστε να διατηρείται η παρούσα Κλάση τους, δηλαδή Germanischer Lloyd να πληρώνουν και να εξοφλούν όλα τα χρέη, ζημίες και υποχρεώσεις κάθε φύσεως που δημιουργούν ή μπορούν να δημιουργήσουν ναυτικό προνόμιο ή δικαίωμα ενεχύρου επί του πλοίου ... να ενημερώνουν άμεσα την δανείστρια με επιστολή ή σε επείγουσα περίπτωση με τηλεγράφημα αναφορικά με ... οποιαδήποτε κατάσχεση των πλοίων ...να μη πωλήσουν ή άλλως διαθέσουν οποιαδήποτε από τα πλοία ή οποιοδήποτε μερίδιο σε αυτά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δανείστριας ...» .(Από τους παραπάνω όρους ο αναφερόμενος στον νηογνώμονα ασφαλώς και ήταν βασικός, οπωσδήποτε δε λήφτηκε σοβαρά υπόψη από την ενυπόθηκη δανείστρια εταιρεία, προκειμένου να στέρξει στην κατάρτιση της συμβάσεως γιαυτό και αφενός μεν αναγράφεται ρητώς στη σύμβαση ότι τα πλοία αυτά υπάγονται στην Κλάση του όντως αξιόπιστου νηογνώμονα Germanischer Lloyd, αφετέρου δε οι αντισυμβαλλόμενες εταιρείες ανέλαβαν την υποχρέωση να διατηρούν τα υποθηκευμένα πλοία σε καλή και αποτελεσματική κατάσταση επισκευών, ώστε να διατηρείται η παρούσα Κλάση τους, δηλαδή Germanischer Lloyd. Σημειωτέον ότι το να είναι ένα πλοίο μέλος ενός νηογνώμονα εγκεκριμένου από τον ΙΑCS, είναι μία βασική προϋπόθεση για την εμπορική απασχόληση του φορτηγού πλοίου, στην ναυτιλιακή δε αγορά ένα πλοίο που δεν είναι μέλος ενός νηογνώμονα και μάλιστα εγκεκριμένου, δεν έχει καμία ή έχει ελάχιστη εμπορική αξία. Από το ανωτέρω ένδικο αρχικό δάνειο εξοφλήθηκαν οι τρεις πρώτες δόσεις που αφορούσαν στους τόκους του δανείου των τριών πρώτων τριμήνων, δηλαδή καταβλήθηκαν : α) η πρώτη δόση ποσού 3.833.333 γιεν, β) η δεύτερη δόση ποσού επίσης 3.833.333 γιεν και γ) η τρίτη δόση ποσού επίσης 3.833.333 γιεν, ενώ δεν κατεβλήθησαν η τέταρτη δόση των τόκων εκ 3.708.333 γιεν και φυσικά το εκ 150.000.000 γιεν κεφάλαιο του δανείου. Κατά την λήξη του αρχικού ως άνω δανείου, ο κατ/νος, παρέχοντας τις ίδιες διαβεβαιώσεις και με τις ίδιες ως άνω ψευδείς παραστάσεις, ζήτησε ανανέωση της δανειακής συμβάσεως. Οι εκπρόσωποι της εν λόγω δανείστριας θυγατρικής εταιρεία πείστηκαν στις παραστάσεις και διαβεβαιώσεις του κατ/νου, που όπως θέλει εν συνεχεία καταδειχθεί ήσαν σχεδόν στο σύνολο τους ψευδείς και δέχτηκαν να γίνει ανανέωση της δανειακής συμβάσεως, ήτοι συμφωνήθηκε η αναδανειοδότηση του αρχικού ποσού του κεφαλαίου των 150.000.000 γιεν, πλέον άλλων 30.000.000 γιεν που θα χορηγούσε επιπλέον η πρώτη ενάγουσα, δηλαδή το νέο κεφάλαιο που χορηγήθηκε ως δάνειο ανερχόταν πλέον στο συνολικό ποσό των 180.000.000 γιεν με τους ίδιους όρους που είχε συναφθεί η αρχική σύμβαση. Προς τούτο, υπογράφηκε μεταξύ των ιδίων ως άνω συμβαλλομένων η από 30/04/2003 Προσθήκη υπ' αριθμ. 1 της αρχικής συμβάσεως δανείου, για συνολικό ποσό 180.000.000 γιεν, διάρκειας ενός έτους, ήτοι μέχρι 29/04/2004, με τόκο 10% ετησίως επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω Προσθήκης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του ανωτέρω κεφαλαίου πλέον των τόκων του τέταρτου τριμήνου, ήτοι 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 30.7.2003, 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 30.10.2003, 4.600.000 γιεν Ιαπωνίας στις 30.1.2004 και 184.450.000 γιεν Ιαπωνίας στις 29.4.2004. Το ως άνω ποσό των 30.000.000 γιεν Ιαπωνίας ισούτο στις 30.4.2003 με 230.893,556 Ευρώ, με βάση την επίσημη ισοτιμία της Τράπεζας της Ελλάδος 1 Ευρώ προς 129,93 γιεν Ιαπωνίας που ίσχυε στις 30.4.2003. Προς περαιτέρω εξασφάλιση του δανείου αυτού, όπως ανανεώθηκε, υπεγράφησαν : α) Προσθήκη υπ1 αριθμ. 1 επί της Πρώτης Προτιμώμενης Υποθήκης επί του πλοίου της ως άνω δανειοδοτούμενης εταιρείας «ΈSSCO ΒΟUΝΤΥ” και β) ως επιπλέον εξασφάλιση Προσθήκη υπ' αριθμ. 1 επί της Πρώτης Προτιμώμενης Υποθήκης επί του πλοίου της ως άνω ενυπόθηκης οφειλέτιδος παρέχουσας παράλληλη εξασφάλιση 'ΈSSCΟ F…", δυνάμει των οποίων τροποποιήθηκαν οι αρχικές υποθήκες ως προς το ποσό του δανείου, που πλέον ανερχόταν σε 180.000.000 γιεν, αμφότερες δε ενεγράφησαν επί των πλοίων στο Νηολόγιο του Παναμά. Κατά την λήξη του ως άνω εκ νέου χορηγηθέντος δανείου των 180.000.000 γιεν στις 29/04/2004, είχαν αποπληρωθεί προς την πρώτη των εγκαλουσών -εκκαλουσών δανείστρια εταιρεία τα εξής ποσά : α) την 29/07/2003 ποσό Δολ. ΗΠΑ 40.480, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.600.000 γιεν ως αποπληρωμή της πρώτης δόσης του δανείου (τόκων α' τριμήνου), β) την 29/10/2003 ποσό Δολ. ΗΠΑ 42.650, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.600.000 γιεν ως αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του δανείου (τόκων β1 τριμήνου), γ) την 28/01/2004 ποσό 4.547.297 γιεν ως αποπληρωμή της τρίτης δόσης του δανείου (τόκων γ' τριμήνου) και δ) την 27/04/2004 ποσό Δολ. ΗΠΑ 40.580, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.450.000 γιεν ως αποπληρωμή της τέταρτης δόσης του δανείου (τόκων τέταρτου τριμήνου), ήτοι κατά την λήξη του δανείου είχαν αποπληρωθεί όλοι οι τόκοι του δανείου. Πέραν δε της ανωτέρω αποπληρωμής των τόκων, κατά την ως άνω λήξη του δανείου, αποπληρώθηκε τον εν συνεχεία αναφερόμενο τρόπο και μέρος του κεφαλαίου εκ 40.000.000 γιεν και επομένως το ποσό του δανεισθέντος κεφαλαίου μειώθηκε σε 140.000.000 γιεν. Ειδικότερα η αποπληρωμή του ποσού των 40.000.000 γιεν έγινε με μεταφορά του ποσού αυτού προς την εταιρεία ΕSSCO FΑΙΤΗ S.Α." η οποία έτσι κατέστη η ίδια οφειλέτιδα, ως δανείστριας φερόμενης μίας άλλης θυγατρικής εταιρείας της μητρικής NIPPON, της ΝΕSΙ-ΤΚ Νο 6 (ΡΑΝΑΜΑ) S.Α.". Κατά την λήξη του αρχικού ως άνω δανείου, ο κατ/νος, παρέχοντας τις ίδιες διαβεβαιώσεις και με τις ίδιες ως άνω ψευδείς παραστάσεις, ζήτησε ανανέωση της δανειακής συμβάσεως. Οι εκπρόσωποι της εν λόγω δανείστριας θυγατρικής εταιρείας πείστηκαν στις παραστάσεις και διαβεβαιώσεις του κατ/νου, που όπως θέλει εν συνεχεία καταδειχθεί ήσαν σχεδόν στο σύνολο τους ψευδείς και δέχτηκαν να γίνει ανανέωση της δανειακής συμβάσεως, ήτοι συμφωνήθηκε η με τους ίδιους με την αρχική σύμβαση όρους αναδανειοδότηση του αρχικού ποσού του κεφαλαίου των 140.000.000 γιεν προς την εταιρεία ΕSSCΟ ΒΟUΝΤΥ S.Α.". Προς τούτο υπεγράφη, μεταξύ των ιδίων ως άνω συμβαλλομένων (πλην της εταιρείας ΕSSCΟ FΑΪΤΗ S.Α." , η οποία έπαψε να είναι πλέον ενυπόθηκος οφειλέτις παρέχουσα παράλληλη εξασφάλιση αυτού του συγκεκριμένου δανείου και κατέστη αυτοφειλέτις άλλου δανείου κατά τα ως άνω εκτιθέμενα), η από 30/04/2004 Προσθήκη υπ' αριθμ. 2 της αρχικής από 26.3.2002 συμβάσεως δανείου, όπως αυτή είχε τροποποιηθεί με την προσθήκη Νο 1/30.4.2003, για συνολικό ποσό 140.000.000 γιεν, διάρκειας ενός ακόμη έτους, ήτοι μέχρι 29/04/2005, με τόκο 10% ετησίως επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω Προσθήκης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του ανωτέρω κεφαλαίου πλέον των τόκων του τέταρτου τριμήνου. Από την ανωτέρω αναδανειοδότηση αποπληρώθηκαν τα ακόλουθα ποσά : α) την 29/07/2004 ποσό Δολ. ΗΠΑ 32.640, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 3.577.778 γιεν ως αποπληρωμή της πρώτης δόσης του δανείου (τόκων α' τριμήνου), β) την 27/10/2004 ποσό Δολ. ΗΠΑ 33.729, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 3.577.778 γιεν ως αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του δανείου (τόκων β' τριμήνου) και γ) την 27/01/2005 ποσό Δολ. ΗΠΑ 35.049, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 3.577.778 γιεν ως αποπληρωμή της τρίτης δόσης του δανείου (τόκων γ' τριμήνου) και επομένως δεν πληρώθηκαν οι τόκοι της τέταρτης τριμηνιαίας δόσης και ολόκληρο το κεφάλαιο εκ 143.461.111 γιεν συνολικά. Κατά την λήξη του ως άνω δανείου, ο κατ/νος, παρέχοντας τις ίδιες διαβεβαιώσεις και με τις ίδιες ως άνω ψευδείς παραστάσεις, ζήτησε ανανέωση της δανειακής συμβάσεως. Οι εκπρόσωποι της εν λόγω δανείστριας θυγατρικής εταιρείας πείστηκαν στις παραστάσεις και διαβεβαιώσεις του κατ/νου, που όπως θέλει εν συνεχεία καταδειχθεί ήσαν σχεδόν στο σύνολο τους ψευδείς και δέχτηκαν να γίνει ανανέωση της δανειακής συμβάσεως, ήτοι συμφωνήθηκε η με τους ίδιους με την αρχική σύμβαση όρους αναδανειοδότηση του αρχικού ποσού του κεφαλαίου των 140.000.000 γιεν προς την εταιρεία ΈSSCΟ ΒΟUΝΤΥ S.Α.", πλέον ποσού άλλων 40.000.000 γιεν που θα χορηγούσε ως επιπλέον δάνειο η πρώτη εγκαλούσα -εκκαλούσα, ανερχομένου έτσι του ποσού της εκ νέου δανειοδοτήσεως κατά κεφάλαιο στο ποσό των 180.000.000 γιεν. Από το επιπλέον ποσό των 40.000.000 γιεν που θα χορηγούσε η πρώτη ενάγουσα, ποσό 3.461.111 γιεν θα συμψηφιζόταν με την αποπληρωμή των τόκων του τέταρτου και τελευταίου τριμήνου της προηγούμενης αναδανειοδότησης και ποσό 9.000.000 γιεν θα συμψηφιζόταν με την αμοιβή της NIPPON, που είχε συμφωνηθεί να εισπράξει από την εκ νέου αυτή αναδανειοδότηση, το υπόλοιπο δε, θα συμψηφιζόταν με υπόλοιπα από αλλά δάνεια που αφορούσαν τα αλλά πλοία, όπως προκύπτει από τον προσαγόμενο και επικαλούμενο με μετάφραση στην ελληνική Λογαριασμό Συμψηφισμού που συνέταξε η ίδια η NIPPON. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπεγράφη, μεταξύ της πρώτης των εγκαλουσών και ήδη εκκαλουσών εταιρείας "ΝΕSΙ-ΤΚΝο. 4 (ΡΑΝΑΜΑ S.Α.", φερόμενης ως δανείστριας, ως πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε ο Κ. Τ., της εταιρείας "ΕSSCΟ ΒΟUΝΤΥ S.Α.", ως δανειοδοτούμενης και της διαχειρίστριας του πλοίου ελληνικής εταιρείας ΕSSCΟ ΜΑRΙΤΙΜΕ Ε.Π.Ε." (πρώην ΕSSCΟ (Ηellas) Ε.Π.Ε.") ως εγγυήτριας, η από 26/04/2005 Προσθήκη υπ' αριθμ. 3 της αρχικής συμβάσεως δανείου, για συνολικό ποσό 180.000.000 γιεν, διάρκειας ενός ακόμη έτους, ήτοι μέχρι 25/04/2006, με τόκο 10% ετησίως επί του ποσού του δανείου και αποπληρωμή σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, αποπληρωτέες σύμφωνα με τον Πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω Προσθήκης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολοκλήρου του ανωτέρω κεφαλαίου πλέον των τόκων του τέταρτου τριμήνου. Επιπροσθέτως δε, τροποποιήθηκε αναλόγως και η υφιστάμενη επί του πλοίου "ΕSSCO B…" Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη, που ήταν εγγεγραμμένη στο Νηολόγιο του Παναμά. Από την τελευταία αυτή δανειοδότηση του πλοίου “SSCΟ B…”, που ρητά συμφωνήθηκε ότι έγινε με τους ίδιους με την αρχική σύμβαση όρους, αποπληρώθηκαν η πρώτη δόση του δανείου ποσού 4.550.000 γιεν που ήταν απαιτητή την 25/07/2005, καθώς επίσης και: την 15/12/2005 Δολ. ΗΠΑ 38.450 που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.600.000 γιεν ως αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του δανείου (τόκοι β' τριμήνου), την 24/01/2006 Δολ. ΗΠΑ 38.475 που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.600.000 γιεν ως αποπληρωμή της τρίτης δόσης του δανείου (τόκοι γ' τριμήνου) και την 28/04/2006 Δολ. ΗΠΑ 29.915,18 που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 4.500.000 γιεν ως αποπληρωμή εκ της τέταρτης δόσης του ποσού των τόκων του τελευταίου τριμήνου. Αντίθετα δεν πληρώθηκε ολόκληρο το εκ 180.000.000 γιεν κεφάλαιο του δανείου. Όπως όμως προεκτέθηκε ο κατ/νος, που από καιρό βρισκόταν σε δεινή οικονομική κατάσταση και μόνο με δανεικά μπορούσε να συνεχίσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα, είχε κατά νου να «υφαρπάσει» από την αλλοδαπή μητρική εταιρεία Νippon Ship Investment Company Limited μέσω των θυγατρικών της εταιρειών, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δανειοδότηση, μολονότι εγνώριζε ότι δεν είναι σε θέση να επιστρέψει τα δανεισθέντα κεφάλαια. Προς τούτο τον Οκτώβριο του έτους 2003 εμφανίστηκε και πάλι στους νομίμους εκπροσώπους της εν λόγω μητρικής εταιρείας για να ζητήσει νέο δάνειο, ο κατ/νος δεν γνωστοποίησε την ως άνω πραγματική κακή οικονομική κατάσταση της επιχειρηματικής του δραστηριότητος. Αντίθετα την απέκρυψε, αφού επανέλαβε ότι εξακολουθεί να είναι ένας αξιόπιστος, φερέγγυος και επιτυχημένος επιχειρηματίας με ευρύ πεδίο επικερδών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και με μεγάλες διασυνδέσεις στον επιχειρηματικό αλλά και στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος. Στο εύλογο ερώτημα των εκπροσώπων της εν λόγω εταιρείας γιατί δεν ζητεί δάνειο από την Ελληνική τραπεζική αγορά, παρέστησε σ' αυτούς εκ νέου εν γνώσει του ψευδώς ότι τάχα οι ελληνικές Τράπεζες ήταν πρόθυμες να του χορηγήσουν δάνεια αλλά δεν τα ήθελε αυτός για το λόγο ότι οι ελληνικές Τράπεζες θα αύξαναν στη συνέχεια μονομερώς και αυθαίρετα το επιτόκιο και, το κυριότερο, θα αποκάλυπταν σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του τα επαγγελματικά του μυστικά χάρη στα οποία αγόραζε δημητριακά σε πολύ χαμηλές τιμές από χώρες της Μαύρης Θάλασσας και τα πωλούσε σε πολύ υψηλές τιμές στις δυτικές χώρες. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τόσο ο ίδιος όσο και οι διάφορες εταιρίες του που ανήκαν σ' αυτόν κατά 100% δεν όφειλαν χρήματα σε κανέναν και ότι η ανήκουσα κατά 100% σ' αυτόν εταιρία "ΕSSCO Commodities Inc" που ασχολείτο με την εμπορία των δημητριακών, είχε υποκαταστήματα με υπαλλήλους και σοβαρή υποδομή στην ... της Ρωσίας, στην ... της Ρουμανίας, στη ... της Βουλγαρίας και στην Ουκρανία, ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρία του ΈSSCΟ Commodities Ιηc" είχε μεγάλη οικονομική επιφάνεια και διατηρούσε υποκαταστήματα και προσωπικό στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία. Επίσης τους διαβεβαίωσε ότι τα γεωργικά προϊόντα που αγόραζε και τα μεταπωλούσε, τα μετέφερε ο ίδιος δια θαλάσσης με δικά του κατά 100 % πλοία, τα οποία ήσαν σε άριστη κατάσταση, καθ' όλα αξιόπλοα και ενταγμένα στον έγκριτο νηογνώμονα Germanischer Lloyd. Οι παραπάνω παραστάσεις του κατ/νου, όπως θα γίνει λόγος παρακάτω, ήσαν ψευδείς στην συντριπτική πλειοψηφία τους. Ωστόσο ο κατ/νος, επικαλούμενος και την προηγηθείσα συνεπή συμβατική συμπεριφορά του, ήταν ιδιαίτερα πειστικός. Έτσι κατόρθωσε να παραπλανήσει τους εκπροσώπους της ως άνω μητρικής αλλοδαπής εταιρείας να του χορηγήσουν νέο δάνειο. Προς τούτο υπεγράφη η από 30/10/2003 Δανειακή Σύμβαση, για ποσό 200.000.000 γιεν, μεταξύ της προς τούτο ιδρυθείσης δεύτερης των εναγουσών και ήδη εκκαλουσών "ΝΕSΙ-ΤΚ Νο. 5 (ΡΑΝΑΜΑ S.Α.", φερόμενης ως δανείστριας, ως πρόεδρος της οποίας και για λογαριασμό της υπέγραφε ο Κ. T., της εταιρείας "ESSCΟ SΡΙRΙΤ S.Α.", ως δανειοδοτούμενης, της εταιρείας "ESSCΟ ΗΟΡΕ S.Α.", ως ενυπόθηκης οφειλέτιδος παρέχουσας παράλληλη εξασφάλιση (CROSS COLLATERAL ΜΟRTGAGOR) και της διαχειρίστριας των πλοίων ελληνικής εταιρείας ΈSSCΟ ΜΑRΙΤΙΜΕ Ε.Π.Ε.", ως εγγυήτριας. Το δάνειο συμφωνήθηκε ετήσιο, με τόκο 10% επί του ποσού του δανείου και αποπληρωτέο σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τον πίνακα που προσαρτάται στο τέλος της ως άνω δανειακής σύμβασης, στον οποίο αναφέρονται τα ποσά κάθε δόσεως και η ημερομηνία πληρωμής αυτής, όπου οι τρεις πρώτες δόσεις αφορούν στην πληρωμή των τόκων των τριών πρώτων τριμήνων και η τελευταία στην αποπληρωμή ολόκληρου του κεφαλαίου πλέον των τόκων του τέταρτου τριμήνου. Προς εξασφάλιση του δανείου αυτού η ανωτέρω εταιρεία ζήτησε και έλαβε ως εμπράγματες εξασφαλίσεις: α) Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη επί του πλοίου της ως άνω δανειοδοτούμενης εταιρείας "ESSCO S…" και β) ως επιπλέον εξασφάλιση Πρώτη Προτιμώμενη Υποθήκη επί του πλοίου της ως άνω ενυπόθηκης οφειλέτιδος παρέχουσας παράλληλη εξασφάλιση “ΕSSCΟ H…", αμφότερες δε οι υποθήκες ενεγράφησαν επί των πλοίων στο Νηολόγιο του Παναμά. Στην εν λόγω σύμβαση μεταξύ των άλλων ετέθησαν και οι ακόλουθοι υπό στοιχεία 9 περίπτωση ξ και 10 περιπτώσεις 03 ,α, γ, ζ, μ και ξ όροι: “ η δανείστρια ...μπορεί να τερματίσει την υποχρέωσή της να καταστήσει διαθέσιμο το ποσό του δανείου και να κηρύξει το δάνειο ληξιπρόθεσμο και απαιτητό αμέσως, ... αν κατασχεθούν τα πλοία, παρακρατηθούν ή άλλως πως εμποδιστούν από του να εμπορεύονται χωρίς προσκόμματα ή καθυστέρηση και δεν αποδεσμευτούν εντός 15 ημερών ... η δανειζόμενη, η ενυπόθηκη εγγυήτρια και η εγγυήτρια αναλαμβάνουν από κοινού , υπόσχονται και συμφωνούν με την δανείστρια ότι κατά τη διάρκεια του δανείου ... να διατηρούν τα πλοία νηολογημένα όπως είναι σήμερα και να μην πράξουν ή υποστούν οτιδήποτε το οποίο μπορεί να προκαλέσει την ακύρωση ή την διακινδύνευση αυτής της νηολόγησης, να διατηρούν τα πλοία σε καλή και αποτελεσματική κατάσταση επισκευών, ώστε να διατηρείται η παρούσα Κλάση τους, δηλαδή Germanischer Lloyd να πληρώνουν και να εξοφλούν όλα τα χρέη, ζημίες και υποχρεώσεις κάθε φύσεως που δημιουργούν ή μπορούν να δημιουργήσουν ναυτικό προνόμιο ή δικαίωμα ενεχύρου επί του πλοίου ... να ενημερώνουν άμεσα την δανείστρια με επιστολή ή σε επείγουσα περίπτωση με τηλεγράφημα αναφορικά με ...οποιαδήποτε κατάσχεση των πλοίων ...να μη πωλήσουν ή άλλως διαθέσουν οποιαδήποτε από τα πλοία ή οποιοδήποτε μερίδιο σε αυτά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δανείστριας.. «Ωστόσο, από τις 30.9.2003, τα υποθηκευμένα πλοία “ESSCO S… και “ESSCΟ H…", διαγράφτηκαν λόγω της κακής τους κατάστασης, από τον αξιόπιστο Νηογνώμονα "Germanischer Lloyd" στον οποίο ήταν ενταγμένα μέχρι τότε. Εν τούτοις ο κατ/νος, αν και γνώριζε αυτό το γεγονός το απέκρυψε, για να πείσει στις 30.10.2003 τη δεύτερη των εγκαλουσών - εκκαλουσών δανείστρια εταιρεία να του χορηγήσει το δάνειο των 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας, αφού της παρέστησε εν γνώσει του ψευδώς ότι τα ως άνω πλοία του “ESSCΟ S…" και “ESSCΟ H…", επί των οποίων είχαν συμφωνήσει να εγγράψει πρώτη προτιμώμενη υποθήκη προς εξασφάλιση του εν λόγω δανείου των 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας, ήσαν σε άριστη κατάσταση και είχαν πιστοποιητικά αξιοπλόϊας από τον νηογνώμονα "Germanischer Lloyd" Η ψευδής αυτή παράσταση του κατηγορούμενου προκύπτει και εγγράφως και συγκεκριμένα από την ως άνω από 30.10.2003 Σύμβαση Δανείου καθώς και από τις από 30.10.2003 πρώτες προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες επί των ανωτέρω πλοίων, όπου ρητά βεβαιώνεται ψευδώς ότι η κλάση των ανωτέρω πλοίων “ESSCO S…" και “ESSCΟ H…" ήταν ο Germanischer Lloyd. Μάλιστα για να επιτύχει την σκοπούμενη παραπλάνηση της, είχε χορηγήσει σ' αυτήν αντίγραφα προηγούμενων πιστοποιητικών περί του ότι τα ανωτέρω πλοία ήταν ενταγμένα στον ανωτέρω νηογνώμονα, χωρίς ωστόσο να τους αποκαλύψει ότι τα πιστοποιητικά είχαν παύσει να ισχύουν γιατί ο Germanischer Lloyd είχε διαγράψει τα ανωτέρω πλοία ήδη από τις 30.9.2003 αλλά, επιπρόσθετα, ρητά δήλωσε και βεβαίωσε στην από 30.10.2003 σύμβαση δανείου και στις από 30.10.2003 πρώτες προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες, ότι η Κλάση των εν λόγω πλοίων ήταν ο "Germanischer Lloyd ". Εάν η εν λόγω δανείστρια εταιρεία γνώριζε ότι τα υποθηκευμένα πλοία είχαν διαγραφεί από τον εν λόγω αξιόπιστο νηογνώμονα λόγω της κακής καταστάσεως τους, ασφαλώς και δεν θα συνέπραττε στην χορήγηση του ως άνω δανείου. Από την ανωτέρω ένδικη αρχική σύμβαση δανείου εξοφλήθηκαν οι τρεις πρώτες δόσεις που αφορούσαν στους τόκους του δανείου των τριών πρώτων τριμήνων, δηλαδή καταβλήθηκαν : α), την 29/01/2004 ποσό 5.587.322 γιεν, που αφορούσε στην αποπληρωμή της πρώτης δόσης του δανείου (τόκοι α' τριμήνου), καθώς και των εξόδων για την εγγραφή των υποθηκών των πλοίων στο Νηολόγιο του Παναμά, β) την 28/04/2004 ποσό Δολ. ΗΠΑ 47.480, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 5.055.555 γιεν, που αφορούσε στην αποπληρωμή της δεύτερης δόσης του δανείου (τόκων β' τριμήνου) και γ) την 27/07/2004 ποσό Δολ. ΗΠΑ 45.680, που αντιστοιχούσε στο τότε ισόποσο των 5.021.862 γιεν, που αφορούσε στην αποπληρωμή της τρίτης δόσης του δανείου (τόκων γ' τριμήνου). Από την τέταρτη και τελευταία δόση του δανείου, το ποσό που αφορούσε στους τόκους του τέταρτου τριμήνου επίσης αποπληρώθηκε, δεδομένου ότι αυτό συμψηφίσθηκε κατά την ανανέωση του αρχικού δανείου και την χορήγηση επιπλέον ποσού 250.000.000 γιεν προς την ανωτέρω δανειοδοτηθείσα εταιρεία, όπως θα εκτεθεί κατωτέρω. Αντίθετα το ποσό του εκ 200.000.000 γιεν κεφαλαίου του δανείου δεν εξοφλήθηκε. Προ του αδιεξόδου αυτού ο κατ/νος γνωρίζοντας την αδυναμία του να ανταποκριθεί στις συμβατικές αυτές υποχρεώσεις του, και αναζητώντας νέα κεφάλαια, επεδίωξε να πείσει την ως άνω αλλοδαπή μητρική εταιρεία να επενδύσει σε άλλες επιχειρήσεις που σχεδίαζε, (π.χ. κατασκευή αιολικών πάρκων), χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ωστόσο γνωρίζοντας την επιθυμία της να επενδύσει στην παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων - βιοντήζελ, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2004 παρέστησε στους νομίμως εκπροσώπους της ότι έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να προβεί στην κατασκευή και λειτουργία στην Ελλάδα ενός εργοστασίου παραγωγής βιολογικού καυσίμου - βιοντήζελ (Βio Diesel Fuel), από σπόρους ηλίανθου ή και από άλλα φυτικά έλαια, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο για την προστασία του περιβάλλοντος και ότι διέθετε τις προς τούτο απαιτούμενες διασυνδέσεις (ως γαμβρός βουλευτού με άμεση πρόσβαση και επιρροή στην Ελληνική Κυβέρνηση). Οι παραστάσεις του αυτές, που ως θέλει καταδειχθεί στη συνέχεια ήσαν ψευδείς, έκαμψαν τους ενδοιασμούς της εν λόγω αλλοδαπής εταιρείας, ενόψει και του ότι μία εκ των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ήταν η εμπορία ηλιόσπορου και πέραν της εταιρείας με την επωνυμία « ΕSSCΟ Commodities Inc" είχε ιδρύσει και την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία "UNTRANKO Ε.Π.Ε.", που επίσης σκοπό είχε την εμπορία γεωργικών προϊόντων. Έτσι η δεύτερη των εγκαλουσών και ήδη εκκαλουσών αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών δάνεισε για τον σκοπό αυτό με τους όρους και τις συμφωνίες της αρχικής από 30-10-2003 συμβάσεως δανείου το επιπλέον ποσό των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας για να κατασκευαστεί πιλοτικό (πειραματικό) εργοστάσιο παραγωγής 2 τόννων βιοντήζελ ημερησίως από σπόρους ηλίανθου. Συγκεκριμένα στις 29.10.2004 η δεύτερη των εγκαλουσών και ήδη εκκαλουσών θυγατρικών εταιρειών συμφώνησε, με την υπ' αριθμ. 1/29.10.2004 Προσθήκη στην ως άνω από 30.10.2003 Σύμβαση Δανείου, να παραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής του ως άνω από 30.10.2003 δανείου των 200.000.000 γιεν για ένα έτος, ήτοι μέχρι τις 28.10.2005, δάνεισε δε στον πρώτο των εναγομένων και ειδικότερα στην ως άνω ανήκουσα κατά 100% σ' αυτόν εταιρεία του με την επωνυμία ΈSSCO SΡΙRΙΤ S.Α." το (επιπλέον) ποσό των 250.000.000 γιεν, με συνέπεια το δάνειο να ανέλθει τελικά σε 450.000.000 γιεν (200.000.000 + 250.000.000 ίσον). Το εν λόγω δάνειο συμφωνήθηκε αποπληρωτέο ως ακολούθως : α) 11.500.000 γιεν στις 28.1.2005, β) 11.250.000 γιεν στις 28.4.2005, γ) 11.375.000 γιεν στις 28.7.005 και δ. 461.500.000 γιεν στις 28.10.2005, τροποποιήθηκαν δε αντίστοιχα στις 29.10.2004 και οι πρώτες προτιμώμενες υποθήκες στα ανωτέρω πλοία "ΕSSCO S…" και “ESSCΟ H…" (το τελευταίο μετονομάστηκε σε C… οf T…). Το ποσό αυτό των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας ισούτο στις 29.10.2004 με 1.861.226,92 €, με βάση την επίσημη ισοτιμία της Τράπεζας της Ελλάδος 1 Ευρώ προς 134,32 γιεν Ιαπωνίας που ίσχυε στις 29.10.2004. Στην εν λόγω υπ' αριθμ. 1/29.10.2004 προσθήκη ρητά συμφωνήθηκαν μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα : "η δανειολήπτρια θα χρησιμοποιήσει το ποσό του δανείου των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας, που διατέθηκε σ' αυτήν με την παρούσα για τον αποκλειστικό σκοπό της κατασκευής ενός πιλοτικού εργοστασίου παραγωγής καυσίμων βιοντήζελ συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και των μηχανημάτων, το οποίο θα κατασκευαστεί στην Ελλάδα και της παραγωγής καυσίμων βιοντήζελ και υποπροϊόντων. Προς εξασφάλιση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων εκ μέρους της δανειοληπτρίας που προβλέπονται από την σύμβαση δανείου ... η δανειολήπτρια θα παραχωρήσει πρώτη προτιμώμενη υποθήκη επί του πιλοτικού εργοστασίου καυσίμων βιοντήζελ υπέρ της δανείστριας με όρους αποδεκτούς από την δανείστρια ...”. Μετά την υπογραφή της ανωτέρω τροποποιηθείσης σύμβασης δανείου ο κατ/νος, ως διαχειριστής της εταιρείας που θα εκτελούσε το έργο εις ουδεμία ουσιαστική ενέργεια προέβη για την υλοποίηση των υποχρεώσεων του. Η μοναδική δραστηριότητα του εξαντλήθηκε στην κατά μήνα Νοέμβριο του έτους 2004 τροποποίηση του καταστατικού της ανωτέρω ελληνικής εταιρείας του με την επωνυμία "UNTRACO Ε.Π.Ε." (που προβλεπόταν να υλοποιήσει το έργο), διευρύνοντας το σκοπό της, ώστε να προβλέπεται και η παραγωγή, εκμετάλλευση και διάθεση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως βιοπετρελαίου και βιοαιθανόλης και στην υποβολή της από 07/03/2005 επιστολής στο ΥΠΕΧΩΔΕ επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθμ. Πρωτ.156080/16-03-2005 απάντηση του Υπουργείου σχετικά με την κατάταξη της εν λόγω δραστηριότητας στην αντίστοιχη κατηγορία. Απώτερος σκοπός του ήταν να πείσει την εν λόγω αλλοδαπή μητρική εταιρεία να τον δανειοδοτήσει με το ποσό των 9.090.000.000 γιεν που απαιτούνταν για την κατασκευή του (κανονικού) εμπορικού εργοστασίου παραγωγής βιοκαυσίμων , προοπτική για την οποία πράγματι είχαν γίνει συζητήσεις και υπήρχε θετική κατ' αρχήν ανταπόκριση από πλευράς της. Αντίθετα καρπώθηκε και ιδιοποιήθηκε το δανεισθέν ποσό των 250.000.000 γιέν Ιαπωνίας, όπως δεν απέδωσε και το κεφάλαιο του δανείου της 30-10-2003, (που αναδανειοδοτήθηκε στις 29-10-2004). Στις ερωτήσεις της δανείστριας για την καθυστέρηση κατασκευής του πιλοτικού εργοστασίου εξακολουθούσε να δίνει ψευδείς διαβεβαιώσεις για να διατηρήσει την παραπλάνηση τους. Στο e-mail του της 8/7/2005 δήλωνε ότι το πιλοτικό εργοστάσιο παραγωγής βιοντήζελ ήταν ... «ήδη υπό κατασκευή στα Οινόφυτα και αναμενόταν άμεσα η ολοκλήρωση του» , με το e-mail του της 1/8/2005 δηλώνει : "Εν τω μεταξύ το πιλοτικό εργοστάσιο μπορεί να παράγει αυτή την μικρή ποσότητα και εμείς θα αποκτήσουμε εμπειρία με τα αποτελέσματα", με το e-mail του της 13/8/25005 δηλώνει ότι το πιλοτικό εργοστάσιο "είναι σχεδόν έτοιμο" με το e-mail του της 29/12/2005 δηλώνει ότι "... παρόλο που εσείς αγνοείτε συνέχεια το γεγονός αυτό ρωτώντας "ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ, ΘΑ ΣΑΣ ΤΟ ΔΩΣΩ ΣΥΝΤΟΜΑ, ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ".. Δεν δίστασε δε να επιδεικνύει στους κ. Μ. I. διευθυντή της μητρικής εταιρείας Νippon Ship Investment Company Limited και στον κ. Τ. M., νόμιμο εκπρόσωπο της δευτέρας των εναγουσών -εκκαλουσών, που είχαν έλθει προς τούτο στην Ελλάδα από την Ιαπωνία, εδαφικές εκτάσεις για την ανέγερση της πιλοτικής μονάδας παραγωγής βιοντήζελ, οι οποίες δεν του ανήκαν. Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2004 τους επέδειξε μία εδαφική έκταση βόρεια της Χαλκίδας, τον Σεπτέμβριο του 2005 τους επέδειξε μία περιοχή στο Πλατύ Ημαθίας, ενώ τον Ιούνιο του 2005 τους δήλωσε ότι η έκταση αυτή ανερχόταν σε 100 στρέμματα και ήταν στον Αλμυρό Μαγνησίας, στη δε επιστολή που υποτίθεται ότι παρέδωσε στον Ευρωπαίο Επίτροπο, το ακίνητο φέρεται ότι ήταν στα Οινόφυτα και ότι το πιλοτικό εργοστάσιο ήταν "ήδη υπό κατασκευή" και η "περάτωση του αναμένεται άμεσα". Είναι προφανές ότι η δευτέρα των εγκαλουσών - εκκαλουσών, αν γνώριζε την πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση του κατ/νου και ότι αναζητούσε το δάνειο των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας μόνο και μόνο για να καλύψει τις μεγάλες οικονομικές του υποχρεώσεις από την προβληματική επιχειρηματική του δραστηριότητα σε άλλους τομείς, ασφαλώς και δεν θα του χορηγούσε το δάνειο αυτό για την κατασκευή του πιλοτικού εργοστασίου, το οποίο φυσικά ο κατ/νος δεν απέδωσε, όπως φυσικά δεν της απέδωσε στην εν λόγω δανείστρια και το αρχικό δάνειο των 200.000.000 γιεν. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι στις 9.1.2004 η εταιρεία "CEREAL INVESTMENT CO (CIC) S.Α" προέβη σε κατάσχεση του πλοίου "ΕSSCΟ S…" ενώ βρισκόταν στην ... της Γκάνας για απαίτηση ποσού 53.351,50 δολ. ΗΠΑ.. Στις 19.1.2004 και η ναυλώτρια εταιρεία 'DARYA SHIPPINC S.Α." προέβη στην κατάσχεση του ανωτέρω πλοίου ΈSSCΟ SΡΙRΙΤ" ενώ αυτό βρισκόταν στην ... της Γκάνας, για απαίτηση 726.516 δολ. ΗΠΑ. Την 1.3.2004 η ανωτέρω ναυλώτρια εταιρία "DARYA SΗΙΡΡΙΝG S.Α ." υπέβαλε την απαίτηση της σε διαιτησία Λονδίνου για το ποσό των 701.910 δολαρίων ΗΠΑ, πλέον τόκων και εξόδων, όπως προκύπτει και από την από 10.9.2004 ένορκη βεβαίωση του δικηγόρου Μ. F. S. καθώς και από την από 6.9.2004 ένορκη βεβαίωση του ίδιου δικηγόρου. Την τρίτη εβδομάδα του μηνός Μαρτίου 2004 το πλοίο ΈSSCΟ SΡΙRΙΤ" αναχώρησε κρυφά από την Γκάνα χωρίς τα έγγραφα του, αφού εκρατούντο από τις τοπικές Αρχές λόγω της κατασχέσεως του. Στις 23.3.2004, (αμέσως μετά την παράνομη αναχώρηση του από την Γκάνα) ο κατηγορούμενος νηολόγησε κρυφά στη Σλοβακία το πιο πάνω πλοίο 'ΈSSCΟ SΡΙRΙΤ", ως ελεύθερο από κάθε βάρος, αποκρύπτοντας έτσι την υποθήκη που είχε εγγράψει σε αυτό η δεύτερη των εκκαλουσών προς εξασφάλιση του ανωτέρω δανείου για το συνολικό ποσό των 450.000.000 γιεν Ιαπωνίας, και το μετονόμασε σε 'DΕFΙΑΝΤ Τ", ώστε να χαθούν τα ίχνη του. Η μετονομασία αυτή έγινε εν κρύπτω. Μάλιστα, η νηολόγηση αυτή έγινε στο όνομα της εταιρείας 'DΕFIΑΝΤ Τ. ΜΑRΙΤΙΜΕ S.Α." ως πλοιοκτήτριας, στην οποία ο κατηγορούμενος "πώλησε" το εν λόγω πλοίο “ESSCΟ S…" με το πωλητήριο συμβόλαιο (dill of sale) της 14.4.2004, στο οποίο το πλοίο αυτό αναφέρεται ως ελεύθερο χρεών, υποθηκών και βαρών. Άλλωστε γι' αυτό το λόγο ο κατηγορούμενος το νηολόγησε παράνομα στη Σλοβακία, το μεταβίβασε σε άλλη εταιρεία και το μετονόμασε, πλην όμως η ως άνω πιστώτρια το ανακάλυψε και το κατέσχεσε αναγκαστικά στη Σρι Λάνκα στις 6.9.2004. Όλα τα εν λόγω ουσιώδη περιστατικά της 9.1.2004, 19.1.2004, 1.3.2004 και της τρίτης εβδομάδας του Μαρτίου του 2004, τα απέκρυψε αθέμιτα ο κατηγορούμενος από τις εγκαλούσες - εκκαλούσες δανείστριες. Και όχι μόνο αυτό αλλά εμφάνιζε προς αυτές ψευδώς ότι τα ανωτέρω πλοία του δεν όφειλαν τίποτε. Ότι ήσαν κερδοφόρα, δήλωνε δε για να τις εξαπατήσει (στις 29.10.2004 στη δεύτερη από αυτές, που του δάνεισε το περαιτέρω ποσό των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας) ότι τάχα το πλοίο αυτό (που ήταν κατεσχεμένο αναγκαστικά στη Σρι Λάνκα ήδη από τις 6.9.2004 και τελικά εξετέθη σε πελιστηριασμό και αποκτήθηκε από Ινδούς αγοραστές) εργαζόταν κανονικά με θαλάσσιες επί κέρδει μεταφορές, ότι ταξίδευε από τη Θεσσαλονίκη για την ... της Γκάνας με φορτίο ρυζιού και ζάχαρης στις 8.9.2004 και ότι στις 29.11.2004 πραγματοποιούσε πάλι το ίδιο ταξίδι (Θεσσαλονίκη -...) με φορτίο ρυζιού και ζάχαρης. Επίσης είναι πρόδηλο ότι, αν οι εγκαλούσες- εκκαλούσες δανείστριες γνώριζαν ότι τα πλοία “ESSCO S…" και “ESSCΟ H…", επί των οποίων ενέγραψαν υποθήκες προς εξασφάλιση των δανείων είχαν, λόγω της άθλιας κατάστασης τους, διαγραφεί από τον αξιόπιστο γερμανικό νηογνώμονα “Germanischer Lloyd" στις 30.9.2003, πραγματικότητα, που δολίως απέκρυψε ο κατ/νος, είναι προφανές ότι η μεν πρώτη από τις εγκαλούσες - εκκαλούσες δεν θα χορηγούσε στις 26.4.2005 το δάνειο των 40.000.000 γιεν Ιαπωνίας και δεν θα παρέτεινε για ένα έτος την αποπληρωμή του δανείου των 140.000.000 γιεν Ιαπωνίας, ενώ η δεύτερη από αυτές δεν θα χορηγούσε στις 29.10.2004 το δάνειο των 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας και δεν θα παρέτεινε για ένα έτος το δάνειο των 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας με την Προσθήκη Νο. 1 / 29.10.2004, στη Σύμβαση Δανείου της 10.10.2003. Και τούτο γιατί, αφενός μεν η αξία των εν λόγω πλοίων ήταν καταφανώς μειωμένη, αφετέρου δε το γεγονός της διαγραφής τους από την κλάση τους ήταν αποκαλυπτικό της άσχημης οικονομικής κατάστασης του κατηγορουμένου, που αδυνατούσε να τα συντηρήσει. Όπως είναι γνωστό, ο νηογνώμονας των πλοίων είναι ένας από τους αποφασιστικούς παράγοντες στη λήψη της απόφασης για τη δανειοδότηση με υποθήκη επί ενός πλοίου. Πράγματι, η ψευδής διαβεβαίωση του κατηγορούμενου, περί του ότι τα ανωτέρω πλοία του “ESSCΟ S…" και “ESSCΟ ΗΟΡΕ" ήταν ενταγμένα στον διεθνούς κύρους νηογνώμονα Cermanischer Lloyd καθώς και η εν μέρους του αθέμιτη απόκρυψη του γεγονότος ότι τα εν λόγω πλοία, λόγω της άθλιας κατάστασης τους, είχαν ήδη από τις 30.9.2003 διαγραφεί από τον εν λόγω αξιόπιστο Νηογνώμονα, επηρέασε την απόφαση τους, υπό την έννοια ότι τις έπεισε να προβούν στην παροχή - ανανέωση των δανείων της 30-10-2003,
(δάνειο 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας), της 30.4.2004 (ανανέωση και παράταση δανείου 140.000.000 γιεν Ιαπωνίας), της 29-10-2004 (παράταση για ένα έτος του δανείου των 200.000.000 γιεν Ιαπωνίας και χορήγηση επιπρόσθετου δανείου 250.000.000 γιεν Ιαπωνίας) και της 26.4.2005 (παράταση για ένα έτος του δανείου των 140.000.000 γιεν Ιαπωνίας και χορήγηση επιπρόσθετου δανείου 40.000.000 γιεν Ιαπωνίας). Ενδεικτικό της απατηλής συμπεριφοράς του κατ/νου, προκειμένου να παραπλανήσει τις εγκαλούσες δανείστριες εταιρείες για την κακή οικονομική κατάσταση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων και να τις πείσει ότι συναλλάσσονται με ένα φερέγγυο, αξιόπιστο και επιτυχημένο επιχειρηματία και έτσι να τον εμπιστευθούν και να τον δανειοδοτήσουν αποτελούν και τα παρακάτω περιστατικά : Το έτος 2002 πωλήθηκε το πλοίο του "ΕSSCΟ M…". Ο κατηγορούμενος, όχι μόνο απέκρυψε αθέμιτα το εν λόγω γεγονός κατά τις ως άνω επακολουθήσασες συναλλαγές τους, αλλά αντιθέτως δήλωνε σ' αυτές εν γνώσει του ψευδώς ότι το ανωτέρω πλοίο του ανήκε και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι το εν λόγω πλοίο λειτουργούσε κανονικά και ασχολείτο με επί κέρδει μεταφορές εμπορευμάτων κατά τα έτη 2003 και 2004.
Ειδικότερα τους δήλωνε ότι το εν λόγω πλοίο είχε αποφέρει ναύλους και επισταλίες συνολικού ποσού 1.295.419 και 67.275 δολ. ΗΠΑ αντίστοιχα κατά το έτος 2003 και 1.571.902 και 87.134 δολ. ΗΠΑ αντίστοιχα κατά το έτος 2004. Μάλιστα, για να γίνει ακόμη πιο πειστικός, δήλωσε σ' αυτές, χορηγώντας σχετικές έγγραφες, ανακριβείς βέβαια, καταστάσεις που είχε συντάξει ο ίδιος, ότι το πλοίο αυτό στις 12.4.2004 εκτέλεσε μεταφορά φορτίου 7.450 τόννων (αλευριού σε σάκκους, χυμών φρούτων, κρασιών, κλπ) από τη Θεσσαλονίκη στην ... της Γκάνας, ότι στις 14.7.2004 μετέφερε φορτίο 7.000 τόννων προϊόντων χάλυβα και τσιμέντου από τη Σμύρνη στην ... και ότι τις 22.11.2004 μετέφερε φορτίο 6.480 τόννων προϊόντων χάλυβα, τσιμέντου σε σάκκους και μηχανημάτων από τη Σμύρνη και τον Πειραιά στην .... Αν οι εκκαλούσες δανείστριες γνώριζαν την ανακρίβεια των παρουσιαζομένων στοιχείων ασφαλώς και δεν θα χορηγούσαν τα ένδικα δάνεια στον κατηγορούμενο. Το έτος 2003 πωλήθηκε το πλοίο του κατηγορούμενου “ESSCO P…". Ο κατηγορούμενος όχι μόνο απέκρυψε αθέμιτα το εν λόγω γεγονός, αλλά δήλωνε ψευδώς στις εγκαλούσες ότι το εν λόγω πλοίο τού ανήκε και το εκμεταλλευόταν δήλωνε εν γνώσει του ψευδώς στις εγκαλούσες ότι τάχα το εν λόγω πλοίο του "ΕSSCΟ P…" λειτουργούσε κανονικά και διενεργούσε επί κέρδει θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων κατά το έτος 2004. Ειδικότερα δήλωσε ψευδώς, χορηγώντας μάλιστα σχετικές έγγραφες καταστάσεις που είχε συντάξει ο ίδιος, ότι το εν λόγω πλοίο του απέφερε κατά το έτος 2004 ναύλους συνολικού ποσού 1.337.362 δολ. ΗΠΑ και επισταλίες ποσού 48.156 δολ. ΗΠΑ. Τέλος το έτος 2003 πωλήθηκε ένα ακόμα πλοίο του, το "A… Τ.". Ο κατηγορούμενος απέκρυπτε αθέμιτα το εν λόγω ουσιώδες γεγονός και δήλωνε ότι το ανωτέρω πλοίο του ανήκε και το εκμεταλλευόταν επικερδώς. Μάλιστα δήλωνε εν γνώσει του ψευδώς, χορηγώντας σ' αυτές έγγραφες καταστάσεις που είχε συντάξει ο ίδιος, ότι το εν λόγω πλοίο του "Α…Τ" λειτουργούσε κανονικά και διενεργούσε επί κέρδει θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων κατά το έτος 2004, αποκρύπτοντας αθέμιτα το γεγονός ότι το εν λόγω πλοίο δεν του ανήκε πλέον γιατί είχε πωληθεί ήδη από το έτος 2003. Μάλιστα δήλωνε σ' αυτή ψευδώς ότι το εν λόγω πλοίο απέφερε κατά το έτος 2004 το ποσό των 2.338.489 δολ. ΗΠΑ για ναύλους. Αν γνώριζαν την αλήθεια ασφαλώς και δεν θα χορηγούσαν τα ένδικα δάνεια στον κατηγορούμενο. Τα παραπάνω στοιχεία τα ζητούσε η παραπάνω αλλοδαπή μητρική εταιρεία προκειμένου να πειστεί για την φερεγγυότητα και το οικονομικό υπόβαθρο της δανειζόμενης εταιρείας του κατ/νου και να προβεί στην -δανειοδότηση της. Εξάλλου το ότι ο κατ/νος είχε ψευδώς παραστήσει στην μητρική και τις παραπάνω θυγατρικές της δανείστριες εταιρείες ότι διατηρεί υποκαταστήματα και προσωπικό στη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία και Ουκρανία και ότι τούτο τελικά απεδείχθη, καθυστερημένα βέβαια, ανακριβές προκύπτει, μεταξύ άλλων και από το ακόλουθο γεγονός : με το από 13.2.2003 FΑΧ που απέστειλε ο Κ.T., διευθυντής της δευτέρας των εκκαλουσών στον κατηγορούμενο, του έθεσε, μεταξύ άλλων και το ακόλουθο επί λέξει ερώτημα : "Ποια είναι η θέση σου στο λιμάνι φορτώσεως ... όπου το γραφείο αντιπροσωπείας σας απασχολεί 12 άτομα από το 1996;". Ο κατηγορούμενος Χ. Τ. απάντησε με e-mail στις 16.2.2003 και στην απάντηση του αυτή δεν ανέφερε ότι απασχολεί κάποιο άτομο στην .... Τις παραπάνω ψευδείς παραστάσεις του προς τους εκπροσώπους της ως άνω μητρικής αλλοδαπής εταιρείας και προς τους εκπροσώπους των ως άνω εγκαλουσών θυγατρικών εταιρειών της, που εξακολουθητικώς παρουσίασε κατά το από τις αρχές του έτους 2002 έως τον Δεκέμβριο του έτους 2005 χρονικό διάστημα, κατόρθωσε δε να τις πείσει να προβούν στις παραπάνω συμβάσεις δανείου και αναδανειοδότησης, από τις οποίες προκλήθηκε ζημία στην μεν πρώτη των εγκαλουσών - εκκαλουσών ύψους 180.000.000 γιεν Ιαπωνίας, που αντιστοιχεί στο μη αποδοθέν κεφάλαιο του δανείου της προς την εταιρεία του ΕSSCΟ ΒΟΥΝΤΥ S.Α , στην δε δευτέρα τούτων ύψους 450.000.000 γιεν Ιαπωνίας, που αντιστοιχεί στο μη αποπληρωθέν κεφάλαιο των δανείων της προς την εταιρεία του ΕSSCO SΡΙRΙΤ S.Α. Στην πράξη του αυτή προέβη ο κατ/νος με πρόθεση και με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος το ως άνω παράνομο περιουσιακό όφελος. Από τα στοιχεία που προεκτέθησαν, κατά τη κρίση του Συμβουλίου προκύπτουν σοβαρές (επαρκείς) ενδείξεις ενοχής, ικανές να στηρίξουν δημόσια στο ακροατήριο κατηγορία σε βάρος του κατ/νου για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατ' εξακολούθηση με συνολικό όφελος όφελος και ζημία που υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 73.000 Ευρώ, η οποία προβλέπεται και τιμωρείται σε βαθμό κακουργήματος από τα άρθρα 1, 14, 18, 26 & 1α, 27, 51, 52 και 386 παρ. 1 και 3 περίπτωση β του ΠΚ. Το εκκαλούμενο βούλευμα που απεφάνθη ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία σε βάρος του κατ/νου για την εν λόγω αξιόποινη πράξη εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις, όπως βάσιμα παραπονούνται οι εκκαλούσες- εγκαλούσες με τον συναφή λόγο της υπό κρίση εφέσεως τους. Πρέπει ως εκ τούτου το Συμβούλιο, κατ' εφαρμογή των άρθρων 96 του Συντάγματος, 318, 309 & 1 περίπτωση ε και 313 του ΚΠΔ : Α. να εξαφανίσει το εκκαλούμενο βούλευμα (μόνο) κατά το μέρος που απεφάνθη για την πράξη της κακουργηματικής απάτης κατ' εξακολούθηση και Β. να τον παραπέμψει για να δικαστεί για την πράξη αυτή ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πειραιώς, το οποίο με την σύνθεση του άρθρου 8 &1 περίπτωση γ ΚΠΔ είναι αρμόδιο κατά τόπο και καθ' ύλη, (βλ.άρθρα 97 & 1 του Συντάγματος, 111, 119 και 122 & 1 ΚΠΔ)." Με αυτά που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, διέλαβε, στο προσβαλλόμενο 8072010 βούλευμα του, την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού στο βούλευμα εκτίθενται με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την προκαταρκτική εξέταση και την κυρία ανάκριση, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία πείσθηκε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής, ικανές για την παραπομπή του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου στο ακροατήριο, καθώς και οι νομικοί συλλογισμοί υπαγωγής των περιστατικών αυτών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 94, 98, 386 παρ. 1 και 3 περ. β' του ΠΚ, όπως το αρθρ. 386 αντικ. με το άρθρο 1 παρ. 11 του ν. 2408/1996 και το αρθρ. 14 παρ. του ν. 2721/1999, τις οποίες ορθά εφάρμοσε και δεν παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα, σε σχέση με τις επί μέρους αιτιάσεις του αναιρεσείοντος: α) στο προσβαλλόμενο βούλευμα εκτίθενται λεπτομερώς κατά τόπο, χρόνο, μορφή και πρόσωπα, οι επανειλημμένες ψευδείς παραστάσεις και διαβεβαιώσεις γεγονότων ψευδών ως αληθινών και ποία τα αληθή γεγονότα που απεκρυψεν ο αναιρεσείων επιχειρηματίας, προφορικά αλλά και με χορήγηση ανακριβών εγγράφων, προς τον νόμιμο εκπρόσωπο των εγκαλουσών πολιτικώς εναγουσών αλλοδαπών εταιριών, ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπληρώσεως, με βάση την εμφανιζόμενη ήδη στο παρόν ψευδή κατάσταση πραγμάτων από το δράστη, που είχεν ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσει την υποχρέωση του, β) αιτιολογείται επαρκώς ότι συνεπεία αυτών των ψευδών παραστάσεων και αποκρύψεων, ως παραγώγου αιτίας, παραπλανήθηκε κατ' επανάληψη ο νόμιμος εκπρόσωπος των εγκαλουσών εταιριών και προέβησαν οι εταιρίες αυτές σε επιζήμια γι' αυτές επένδυση χρημάτων τους σε Γιέν Ιαπωνίας, με συμβάσεις δανειοδοτήσεων και συμβάσεις ανανεώσεως και παρατάσεως δανείων και με χορήγηση επιπρόσθετου δανείου, παραπλανηθείσες για την υπάρχουσα και αποκρυβείσα κακή οικονομική κατάσταση του κατηγορουμένου, παραπεισθείσες ότι συναλλάσσονται με ένα φερέγγυο, αξιόπιστο επιχειρηματία και έτσι να τον εμπιστευθούν και να τον δανειοδοτήσουν επανειλημμένα, ως και η βλάβη που αυτές υπέστησαν, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 180.000.000 και 450.000.000 γιέν Ιαπωνίας αντίστοιχα, ποσό που βάσει της ισχύουσας ισοτιμίας της Τράπεζας της Ελλάδος υπερβαίνει κατά πολύ τις 73.000 ευρώ, για καθεμία από τις δύο πολιτικώς ενάγουσες αλλοδαπές εταιρείας, ποσά που αντιστοιχούν σε μη αποπληρωθέντα κεφάλαια χωριστών δανείων τους προς την δανειοδοτούμενη εταιρεία ΕSSCO SPIRIT S.Α., που ανήκει κατά 100% στον κατηγορούμενο διαχειριστή αυτής, γ) αιτιολογείται πλήρως η αιτιώδης συνάφεια βλάβης και παραπλανητικών ενεργειών του κατηγορουμένου και η με δόλο τέλεση της ως άνω αξιόποινης πράξεως της απάτης κατ'εξακολούθηση, με την παραδοχή ότι "ο κατηγορούμενος στην πράξη του αυτή προέβη με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος και η εταιρεία του το ως άνω αντίστοιχο παράνομο περιουσιακό όφελος, παρέστησε εν γνώσει του ψευδώς στις παραπάνω πολιτικώς ενάγουσες Ιαπωνικές εταιρίες τα προαναφερθέντα στο αιτιολογικό συνεχή ψεύδη και απέκρυψε άλλα, με αντίστοιχη ζημία των τελευταίων", δ) δεν προκύπτει επιλεκτική εκτίμηση ορισμένων μόνον αποδεικτικών στοιχείων, ούτε ότι δεν συνεκτιμήθηκε η 5240/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς, που απέρριψε σχετικά αγωγή των εγκαλουσών εταιριών ως αβάσιμη, ε) δεν προκύπτει παραβίαση των διδαγμάτων και των κανόνων της κοινής πείρας και λογικής, για το λόγο ότι το προσβαλλόμενο βούλευμα, "χωρίς καμία λογική εξήγηση", δέχθηκε ότι ο πεπειραμένος Ιάπωνας εκπρόσωπος των πολιτικώς εναγουσών εταιριών, που φέρεται παραπλανηθείς, αγνοούσε όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δεν ήταν δυνατόν να αγνοεί, αλλά και ήταν εκ των καθηκόντων του υποχρεωμένος να γνωρίζει και να ερευνήσει κατά τις δανειοδοτήσεις, αιτίαση η οποία πλήττει την ανέλεγκτη αναιρετικά ουσία της υποθέσεως.
Συνεπώς, οι από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ', β ΚΠοινΔ λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται το προσβαλλόμενο βούλευμα για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Οι λοιπές αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, ότι το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν έλαβε υπόψη του νόμιμα αποδεικτικά μέσα της προδικασίας και δημοσιεύσεις της ιστοσελίδας της μητρικής εταιρίας των πολιτικώς εναγουσών, τις εξοφλήσεις 12 προηγούμενων δανειοδοτήσεων, ότι ενεγράφησαν πρώτες προτιμώμενες υποθήκες επί πλοίων του και δεν υφίσταται ζημία, ότι οι εγκαλούσες βασίστηκαν στην προηγούμενη μακροχρόνια συνεργασία τους και όχι σε ψευδείς δηλώσεις και παραστάσεις αυτού και ότι οι φερόμενες ως ψευδείς διαβεβαιώσεις δεν εμπίπτουν στην έννοια του γεγονότος, με το πρόσχημα της ελλείψεως αιτιολογίας, πλήττουν την ανέλεγκτη περί πραγμάτων κρίση του Συμβουλίου Εφετών και είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες.
Περαιτέρω, από την με αριθ. εκθ. 12/27-2-2009 έφεση των πολιτικώς εναγουσών εταιριών κατά του πρωτόδικου απαλλακτικού 92/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς, προκύπτει ότι περιεχόταν σε αυτή σαφής παραδεκτός και νόμιμος λόγος εφέσεως για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και δεν ήταν αναγκαίο κατά νόμο, να εξειδικεύονται στην έφεση αυτή, για το ορισμένο και το παραδεκτό αυτής, περισσότερα στοιχεία, ενώ ασκήθηκε η έφεση νομότυπα από το Δικηγόρο Πειραιώς Κωνσταντίνο Τασιόπουλο, βάσει του μνημονευόμενου σε αυτή 67/2009 ειδικού πληρεξουσίου ενώπιον του Προξενικού Γραφείου της Ελληνικής Πρεσβείας στο Τόκιο Ιαπωνίας, του Τ. M., υπό την ιδιότητα του ως Διευθυντή και νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου των πολιτικώς εναγουσών εταιριών, δυνάμει των από 23-3-2009 αποφάσεων των Δ.Σ. των εταιριών αυτών. Επίσης νομότυπα λήφθηκε υπόψη και το από 27-2-2009 χωριστό δικόγραφο των πολιτικώς εναγουσών με τον τίτλο "έφεση", στο οποίο αναλυόταν ο ανωτέρω λόγος εφέσεως και το οποίο αποτελεί ενιαίο σύνολο με την ανωτέρω 12/27-2-2009 έκθεση εφέσεως που συνόδευε, αφού στην τελευταία γίνεται ρητή μνεία και παραπομπή σε αυτό και υπάρχει κάτωθι του κειμένου της εφέσεως πράξη καταθέσεως την ιδία ημέρα 27-2-2009 φέρουσα υπογραφή και της γραμματέως του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιώς Πάτρα Ιωάννας, που υπογράφει και την έκθεση εφέσεως.
Συνεπώς, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος και ο ειδικότερος λόγος αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα και για υπέρβαση εξουσίας ( 484 παρ.1 στοιχ. α, στ ΚΠοινΔ), από τη μη απόρριψη της εν λόγω εφέσεως των πολιτικώς εναγουσών, ως απαράδεκτης λόγω αοριστίας.
Mετά από αυτά, ελλείψει άλλου λόγου αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με αριθ. εκθ. 5/29-3-2010 αίτηση του Χ. Τ. του Π., περί αναιρέσεως του 80/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς. Και.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 25 Νοεμβρίου 2010. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 8 Δεκεμβρίου 2010.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή