Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 583 / 2023    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 583/2023

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ελένη Φραγκάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ελένη Κατσούλη-Εισηγήτρια, Δημήτριο Τράγκα, Ελένη Μπερτσιά και Διονύσιο Παλλαδινό, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αριστέας Θεοδόση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου.
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Φεβρουαρίου 2023, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντα - κατηγορουμένου Σ. Κ. του Γ., κατοίκου ... που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 124/2021 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πρέβεζας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29-7-2022 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 847/2022.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αριστέα Θεοδόση εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αχιλλέα Ζήση, με αριθμό πρωτ. 238/10-11-2022, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω ενώπιον Σας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 512 παρ. 1 εδ. α' ΚΠΔ, την με αριθμό 261/29-7-2021 αίτηση αναίρεσης του Σ. Κ. του Γ. και της Β., Δικηγόρου Πρεβέζης, ΑΜ/ΔΣΠ 59, κατοίκου ... επί της οδού ..., κατά της με αριθμό. 124/2021 απορριπτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πρεβέζης επί αντιρρήσεων κατ' άρθρο 562 ΚΠΔ σχετικά με την εκτελεστότητα της υπ. αριθμ. 85/06.11.2018 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, παρεπόμενης ποινής της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης για δύο έτη και εκθέτω τα ακόλουθα: i.Όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462, 473 παρ.1, 2, 3, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Ειδικότερα, όμως, η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά των αποφάσεων για τις οποίες επιτρέπεται η άσκησή της, αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο, κατ' άρθρο 473 παρ.3 ΚΠΔ, ειδικό βιβλίο και είναι είκοσι ημέρες από την καταχώρισή της στο ως άνω βιβλίο. ii.Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι στην περίπτωση που η καταδικαστική απόφαση απαγγελθεί, ενώ είναι παρών ο κατηγορούμενος, η άνω προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως αρχίζει από την καταχώριση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, ενώ τυχόν εκπρόθεσμη άσκησή του, τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠοινΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου γίνεται επίκληση κατά τρόπο ορισμένο των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανωτέρω βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων, κατά τη συναγόμενη από το άρθρο 255 ΑΚ γενική αρχή του δικαίου, ότι κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναπλήρωση των ανωτέρω με λόγους και περιστατικά που προβάλλονται με άλλο έγγραφο και ειδικότερα με υπόμνημα, που υποβάλλεται μεταγενέστερα είναι απαράδεκτη. Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και εξαιρετικό γεγονός, είτε αντικειμενικό είτε σχετικό με το πρόσωπο του δικαιούχου, το οποίο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν μπορούσε να αποτραπεί και με μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως, ανυπέρβλητο δε κώλυμα θεωρείται εκείνο, το οποίο δεν οφείλεται οπωσδήποτε σε υπαιτιότητα του ασκούντος το ένδικο μέσο και δεν μπορούσε να υπερνικηθεί απ' αυτόν με κανένα τρόπο. ΑΠ 816/2022, ΟλομΑΠ 5/1995. iii.Περαιτέρω, σύμφωνα με, τους ορισμούς των διατάξεων του άρθρου 476 ΚΠΔ, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 142 του Ν. 4855/12-11-2021 , όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο (ΑΠ 816/2022, ΑΠ 470/2020). Ο εισαγγελέας δε οφείλει να ειδοποιήσει αυτόν που άσκησε το ένδικο μέσο ή τον αντίκλητό του για να προσέλθει στο συμβούλιο και να εκθέσει τις απόψεις του ή να συμπληρώσει την τυπική διατύπωση που δεν έχει τηρηθεί, σαράντα οκτώ τουλάχιστον ώρες πριν από την εισαγωγή της υπόθεσης στο δικαστήριο (συμβούλιο). Αν ο αναιρεσείων κρατείται, δεν μετάγεται αλλά μπορεί να υποβάλλει υπόμνημα και να εκπροσωπηθεί από συνήγορο. Την ειδοποίηση ενεργεί ο γραμματέας της εισαγγελίας ή του συμβουλίου με οποιοδήποτε μέσο (εγγράφως ή με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή προφορικά ή τηλεφωνικά), η οποία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωσή του που επισυνάπτεται στη δικογραφία.
IV. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα παραδεκτώς επισκοπούμενα έγγραφα της δικογραφίας, με την από 29-07- 2022 αίτηση του αναιρεσείοντος , η οποία ασκήθηκε νομότυπα με δήλωσή του ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου , (αριθμ.Πρωτ.6713/29-7-2022), πλήττεται η με αριθμό. 124/2021 απορριπτική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πρεβέζης επί αντιρρήσεων κατ' άρθρο 562 ΚΠΔ σχετικά με την εκτελεστότητα της υπ. αριθμ. 85/06.11.2018 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, παρεπόμενης ποινής της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης για δύο έτη.
v. Η ως άνω απόφαση, που εκδόθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα, καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 02-06-2022 με α.α. 38/2022 και ως εκ τούτου η ένδικη αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε την 29-07-2022 είναι εκπρόθεσμη, αφού μάλιστα δεν δικαιολογείται η εκπρόθεσμη άσκησή της για λόγους ανωτέρας βίας ή από ανυπέρβλητο κώλυμα του αναιρεσείοντος, που να περιέχονται στην έκθεση αναίρεσης, μαζί με τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν την ανωτέρα βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που καθιστούσαν αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση της αναίρεσης, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που θα αποδείκνυαν τα περιστατικά αυτά. Τέλος, δεν υπήρχε υπηρεσιακή υποχρέωση του αρμοδίου υπαλλήλου γνωστοποίησης του χρόνου καταχώρισης της απόφασης στο ως άνω βιβλίο, αφού δεν είχε γνωστοποιήσει αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, ο συνήγορος που τον εκπροσώπησε στο δικαστήριο τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. (άρθρο 473 παρ. 3 εδ. β' ΚΠΔ) .
vi.Κατ' ακολουθία, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, θα πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα της προκείμενης διαδικασίας (αρθρ. 476 §1, 512 §1 και 578 §1 ΚΠΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Α) Να απορριφθεί η με αριθμό 261/29-7-2021 αίτηση αναίρεσης του Σ. Κ. του Γ. και της Β., Δικηγόρου Πρεβέζης, ΑΜ/ΔΣΠ 59, κατοίκου ... επί της οδού ..., κατά της με αριθμό. 124/2021 απορριπτικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πρεβέζης επί αντιρρήσεων κατ' άρθρο 562 ΚΠΔ σχετικά με την εκτελεστότητα της υπ. αριθμ. 85/06.11.2018 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ιωαννίνων, παρεπόμενης ποινής της αφαίρεσης της άδειας ικανότητας οδήγησης για δύο έτη και Β) Να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΗΣΗΣ"
Αφού άκουσε την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντα.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 473 παρ.1, παρ.2 εδ. α' και παρ. 3 εδ. α' του ΚΠΔ, η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης από τον δικαιούμενο είναι είκοσι ημερών και αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση καταχωρίζεται καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Στην προκείμενη περίπτωση από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, για τον έλεγχο του παραδεκτού ή μη της υπό κρίση από 29-7-2022 αίτησης αναίρεσης του Σ. Κ. του Γ., κατοίκου ... για αναίρεση της 124/2021 απορριπτικής απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας επί αντιρρήσεων κατ' άρθρο 562 του ΚΠΔ σχετικά με την εκτελεστότητα της 85/2018 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Ιωαννίνων αναφορικά με την επιβληθείσα με την ως άνω απόφαση παρεπόμενη ποινή της αφαίρεσης άδειας ικανότητας οδήγησης επί δύο (2) έτη, προκύπτει, ότι η ως άνω προσβαλλόμενη απόφαση, που εκδόθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα, καταχωρίσθηκε στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται από τη γραμματεία του ανωτέρω Ποινικού Δικαστηρίου, στις 2-6-2022, σύμφωνα με τη σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση του αρμόδιου γραμματέα επί του σώματος αυτής. Όμως, ο αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 29-7-2022, δηλαδή μετά την οριζόμενη από τη διάταξη του άρθρου 473 παρ.2 εδ. α' του ΚΠΔ προθεσμία των είκοσι (20) ημερών από της καταχωρίσεως της προσβαλλόμενης απόφασης στο ειδικό βιβλίο, ενώ ο αναιρεσείων, στην προαναφερθείσα δήλωσή του δεν επικαλείται περιστατικά ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που καθιστούσαν αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση της αίτησης αναίρεσης, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που θα αποδείκνυαν τα περιστατικά αυτά. Σημειώνεται ότι δεν υπήρχε υπηρεσιακή υποχρέωση της αρμόδιας γραμματέα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου γνωστοποίησης του χρόνου καταχώρισης της προσβαλλόμενης απόφασης ως καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο, αφού ούτε ο αναιρεσείων ούτε ο συνήγορός του είχε γνωστοποιήσει αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (άρθ. 473 παρ. 3 του ΚΠΔ). Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη λόγω της εκπρόθεσμης άσκησής της και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της παρούσας ποινικής διαδικασίας (άρθ. 587 παρ. 1 του ΚΠΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.-

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 29-7-2022 αίτηση του Σ. Κ. του Γ., κατοίκου ... για αναίρεση της 124/2021 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πρέβεζας.
Επιβάλλει σε βάρος του αναιρεσείοντος τα δικαστικά έξοδα, τα οποία ορίζει σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.-
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 21 Μαρτίου 2023.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Απριλίου 2023.

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή