Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 772 / 2020    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)


Αριθμός 772/2020

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Αβροκόμη Θούα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αρτεμισία Παναγιώτου, Γεώργιο Αναστασάκο, Ευφροσύνη Καλογεράτου - Ευαγγέλου και Πηνελόπη Παρτσαλίδου-Κομνηνού-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Νοεμβρίου 2019, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αναστασίας Δημητριάδου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χαράλαμπου Αθανασίου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ. Κ. του Ν., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Σπυρίδωνα Χριστοφορίδη, για αναίρεση της υπ'αριθ. 68/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης.
Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και o αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που περιλαμβάνονται στην από 8 Απριλίου 2019 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 677/2019.
Αφού άκουσε
Την Αντεισαγγελέα, που πρότεινε, εφαρμοζομένου του επιεικέστερου νόμου, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη του αναιρεσείοντος για την πράξη της απάτης σε βαθμό κακουργήματος, λόγω παραγραφής και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Φέρεται νόμιμα προς συζήτηση η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ. Κ. του Ν., κατοίκου ..., που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με αρ. πρωτ.4240/8.4.2019 και ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα κατά της υπ' αριθμ.68/2019 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, το οποίο δίκασε σε δεύτερο βαθμό, με την οποία (απόφαση) ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών για την πράξη της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση, σε βαθμό κακουργήματος, κατ' επάγγελμα, με συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη βλάβη τρίτων που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, μετά την έκδοση της υπ' αριθμ.1583/2019 απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία ανέβαλε την έκδοση αποφάσεως επί της ως άνω αναίρεσης, προκειμένου οι δικαιούμενες σε έγκληση εταιρείες - παθούσες από την τέλεση της ως άνω εξακολουθητικής πράξης απάτης δηλώσουν εντός της νόμιμης προθεσμίας των τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου Π.Κ. (ν.4619/2019), ήτοι από την 1-7-2019, εάν επιθυμούν την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας αναφορικά με την καταδίκη του αναιρεσείοντος στην παραπάνω αξιόποινη πράξη, η οποία πλέον διώκεται κατ' έγκληση και όχι αυτεπαγγέλτως ακόμη και σε βαθμό κακουργήματος, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 464 του νέου Κ.Π.Δ. και επειδή τίθεται θέμα εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου κατ' άρθρο 511 τελ. εδ. του ισχύοντος ήδη από 1-7-2019 νέου Κ.Π.Δ. (ν.4620/2019).
Στην προκείμενη περίπτωση, μετά από αυτά, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη και αναγνωσθείσα στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση με αριθμ.πρωτ.677/2019 υπηρεσιακή βεβαίωση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, μέχρι και την 1-11-2019 δεν υποβλήθηκε από τους δικαιούμενους σε έγκληση της παρούσας υπόθεσης δήλωση ότι επιθυμούν την πρόοδο της ποινικής διαδικασίας. Επομένως, πρέπει, ενόψει του ότι εμφανίστηκε ο αναιρεσείων και είναι παραδεκτή η αίτηση αναίρεσης, συντρέχει δε νόμιμη περίπτωση αυτεπάγγελτης εφαρμογής από τον Άρειο Πάγο του επιεικέστερου νόμου για τον αναιρεσείοντα - κατηγορούμενο (άρθρο 511 του νέου Κ.Π.Δ.), να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και κατά την άποψη που επικράτησε στην παρούσα σύνθεση του Αρείου Πάγου, να κηρυχθεί απαράδεκτη από τον Άρειο Πάγο η ποινική δίωξη για την αναφερόμενη πράξη για την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων (άρθρο 517 παρ.2 σε συνδυασμό με το άρθρο 368 εδ.γ' περ.3 α' νέου Κ.Π.Δ.), όπως διαλαμβάνεται ειδικότερα στο διατακτικό (Α.Π.1885/2019).
Ένα μέλος του δικαστηρίου, ήτοι η Αρεοπαγίτης Πηνελόπη Παρτσαλίδου - Κομνηνού έχει την εξής άποψη : Κατ' άρθρο 114 παρ.1 & 2 του ισχύοντος Π.Κ., όταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο αυτής εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υποβάλει έγκληση μέσα στην αναφερόμενη προθεσμία. Το ίδιο αποτέλεσμα συνεπάγεται και η ρητή δήλωση του δικαιούχου της έγκλησης ενώπιον της αρμόδιας αρχής, ότι παραιτείται από το δικαίωμα της έγκλησης. Έτσι, η νομική φύση της έγκλησης είναι διπλή. Η έγκληση, αφενός αποτελεί θεσμό του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, διότι η παραμέληση της υποβολής της εντός της ορισμένης προθεσμίας οδηγεί στην εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξης και αφετέρου συνιστά και δικονομικό θεσμό διότι αποτελεί διαδικαστική προϋπόθεση για την έγκαιρη γένεση της ποινικής δίκης. Σύμφωνα με τα παραπάνω, κατά τη διάταξη του άρθρου 368 περ. β' του ισχύοντος Κ.Π.Δ., η ποινική δίκη τελειώνει, εκτός άλλων περιπτώσεων, με την οριστική παύση της ποινικής δίωξης όταν έχει γίνει παραίτηση από το δικαίωμα της έγκλησης ή όταν έχει γίνει ανάκλησή της (Ολ.Α.Π. 1, 2/2007). Κατόπιν αυτών, αναιρουμένης της προσβαλλόμενης απόφασης, πρέπει, δεδομένου ότι από την έλλειψη της ως άνω δήλωσης εντός της ταχθείσας από το νόμο προθεσμίας, συνάγεται παραίτηση των δικαιούμενων από το δικαίωμα της έγκλησης, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη κατά του αναιρεσείοντος για την πράξη της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση με συνολικό περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη προκληθείσα ζημία σε βάρος τρίτων που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ και ανέρχεται σε 151.123 ευρώ κατ' επάγγελμα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμ.68/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης .
Κηρύσσει απαράδεκτη κατά πλειοψηφία την κατά του αναιρεσείοντος Χ. Κ. του Χ., κατοίκου ..., ασκηθείσα ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη της απάτης από κοινού και κατ' εξακολούθηση με συνολικό παράνομο όφελος και αντίστοιχη περιουσιακή ζημία τρίτων που υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ τελεσθείσα κατ' επάγγελμα και πιο συγκεκριμένα του ότι : ''Στους παρακάτω αναφερόμενους τόπους και χρόνους, ενεργώντας από κοινού με άλλον, με περισσότερες πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, με σκοπό να αποκομίσει αυτός και άλλοι παράνομο περιουσιακό όφελος, έβλαψε ξένη περιουσία, πείθοντας άλλους σε πράξη, με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών, ενώ το συνολικό σκοπούμενο παράνομο περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη επιδιωχθείσα και προκληθείσα ζημία υπερβαίνουν τόσο το ποσό των 120.000,00 ευρώ, όσο και το ποσό των 30.000,00 ευρώ, είναι δε πρόσωπο, που διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα, επειδή από την επανειλημμένη τέλεση της ανωτέρω άδικης πράξης της απάτης, αλλά και την υποδομή, που διαμόρφωσε με τους συγκατηγορουμένους του, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης αυτής, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος. Συγκεκριμένα, ενεργώντας με κοινό δόλο και κοινή τους απόφαση, κατόπιν υποσχέσεων αθέμιτου οικονομικού οφέλους και σχετικών- εντολών - υποδείξεων του συγκατηγορουμένου τους, Α. Τ.: α) Στις 31-7-2007, μετέβη με τον Ν. Ν. σης εγκαταστάσεις της ομόρρυθμης εταιρίας, με την επωνυμία "ΑΦΟΙ ... Ο.Ε.", που διατηρεί επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων στο ... και ζήτησαν από το νόμιμο εκπρόσωπο της, Α. Κ., να αγοράσουν στο όνομα του Ν. Ν. ένα μεταχειρισμένο ΙΧΕ αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής Mercedes, τύπου Compressor ..., έτους κατασκευής 2004, με αριθμό κυκλοφορίας ..., ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρίας, με την επωνυμία "Πειραιώς Multifin Α.Ε.", με χρηματοδότηση, ποσού 30.000,00 ευρώ, από την Τράπεζα Πειραιώς. Προκειμένου δε να πείσουν τον ανωτέρω διαμεσολαβητή έμπορο, την ως άνω ιδιοκτήτρια εταιρία και τους αρμόδιους υπαλλήλους της παραπάνω τράπεζας ότι διέθετε ο Ν. Ν. τις απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις και ότι είχε την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει το τίμημα, μέσω της χρηματοδότησης, που θα λάμβανε από την τράπεζα αυτή, προσκόμισαν τρία εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2005, 2006 και 2007, τα οποία εκδόθηκαν από τους αρμόδιους υπαλλήλους, βάσει των φορολογικών δηλώσεων, που είχαν υποβληθεί στο όνομά του, στις 30- 05-2006 και 12-06-2007, με αντιστοίχως δηλωθέντα ετήσια ατομικά εισοδήματα, ποσού 17.491,18 ευρώ, 20.332,08 ευρώ και 23.458,15 ευρώ και μια (παλιότερη) απόδειξη καταβολής μισθού του μηνός Ιουνίου του έτους 2007, υπογεγραμμένη από αυτόν και τον Χ. Κ., σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος φέρεται ότι ως εργοδότης επιχείρησης εμπορίας και service αυτοκινήτων (με διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης: οδός ... - Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: ... και ΔΟΥ Ιωνίας) κατέβαλε σ' αυτόν το ποσό των 2.375,00 ευρώ για μικτές μηνιαίες αποδοχές του ως μισθωτού, με την ειδικότητα του μηχανικού της ως άνω επιχείρησης, τα οποία γνώριζαν ότι ο ανωτέρω επιχειρηματίας θα παρέδιδε στην ιδιοκτήτρια εταιρία και στους αρμόδιους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας μαζί με σχετική αίτηση για τη χορήγηση της πίστωσης, ενώ η αλήθεια ήταν ότι αυτός δεν εργαζόταν τότε στην επιχείρηση του ανωτέρω (αλλά μόνον μέχρι τα μέσα του Ιουλίου του 2007), δεν διέθετε κατά τα 2004, 2005 και 2006 εισοδήματα από κάποια νόμιμη εργασία, σημειωμένου μάλιστα ότι οι βεβαιώσεις αποδοχών, που είχαν επισυναφθεί στις φορολογικές δηλώσεις των οικονομικών ετών 2005 και 2006, σύμφωνα με τις οποίες αυτός εργαζόταν στην εταιρία "... Α.Ε.", με ετήσιες καθαρές αποδοχές, ποσού 17.491,18 ευρώ και 20.332,08 ευρώ αντίστοιχα ήταν εξ υπαρχής πλαστές, και εκ των προτέρων δεν είχαν, την πρόθεση να αποπληρώσουν το προαναφερθέν τίμημα. Με τον τρόπο αυτό, παραπλάνησαν τον ανωτέρω διαμεσολαβητή έμπορο, την πωλήτρια εταιρία και τους αρμοδίους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας και έπεισαν τον πρώτο να μεσολαβήσει στη σύναψη της εν λόγω πώλησης, τη δεύτερη να του πωλήσει και να του παραδώσει το ανωτέρω αυτοκίνητο και τους τρίτους να του χορηγήσουν πίστωση, ποσού 30.000,00 ευρώ, αποκομίζοντας έτσι αυτοί και ο συγκατηγορούμενός τους Α. Τ., ισόποσο παράνομο περιουσιακό όφελος, με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη της ανωτέρω τράπεζας, β) Στις 27-7-2007, μετέβησαν στις εγκαταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, με την επωνυμία "... Α.Ε.", που διατηρεί επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων στο 6ο χλμ της Ε.Ο. Σερρών - Θεσσαλονίκης και ζήτησαν από τον Γ. Μ., υπάλληλο της ανωτέρω εταιρίας, να αγοράσει από αυτήν ο Ν. Ν. ένα αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής Ford, τύπου Focus GHIA 1.61 5d, με αριθμό κυκλοφορίας ... και αριθμό πλαισίου ..., με χρηματοδότηση, ποσού 19.285,00 ευρώ, από την Ford Credit. Προκειμένου δε να πείσουν τον ανωτέρω υπάλληλο της πωλήτριας εταιρίας αλλά και τους αρμόδιους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας ότι διέθετε τις απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις και ότι είχε την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει το τίμημα, μέσω της χρηματοδότησης, που θα λάμβανε από την τράπεζα αυτή, προσκόμισαν ένα εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2007, το οποίο εκδόθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους, βάσει της φορολογικής δήλωσης, που είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά στο όνομά του Ν. Ν., στις 12-6-2007, με δηλωθέν ετήσιο ατομικό εισόδημα, ποσού 23.458,15 ευρώ και μια (παλιότερη) απόδειξη καταβολής μισθού του μηνός Ιουνίου του έτους 2007, υπογεγραμμένη απ' αυτούς, σύμφωνα με την οποία ο Χ. Κ. φέρεται ότι ως εργοδότης επιχείρησης εμπορίας και service αυτοκινήτων (με διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης: οδός ... - Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: ... και ΔΟΥ Ιωνίας) κατέβαλε σ' αυτόν το ποσό των 2.375,00 ευρώ για μικτές μηνιαίες αποδοχές του, ως μισθωτού, με την ειδικότητα του μηχανικού της ως άνω επιχείρησης, τα οποία γνώριζαν ότι ο ανωτέρω υπάλληλος της πωλήτριας εταιρίας θα παρέδιδε στους αρμόδιους υπαλλήλους της τράπεζας μαζί με σχετική αίτηση για τη χορήγηση της πίστωσης, ενώ η αλήθεια ήταν ότι ο Ν. Ν. δεν εργαζόταν πλέον τότε στην επιχείρηση του Χ. Κ. (αλλά μόνον μέχρι τα μέσα του Ιουλίου του 2007), δεν διέθετε εισοδήματα από κάποια νόμιμη εργασία και εκ των προτέρων δεν είχε, όπως άλλωστε και ο συγκατηγορούμενός τους, την πρόθεση να αποπληρώσουν το προαναφερθέν τίμημα. Με τον τρόπο αυτό, παραπλάνησαν τόσο την ανωτέρω πωλήτρια εταιρία, όσο και τους αρμοδίους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας και έπεισαν την μεν πρώτη να του πωλήσει και να του παραδώσει το ανωτέρω αυτοκίνητο, τους δε άλλους να του χορηγήσουν πίστωση, ποσού 19.285,00 ευρώ, αποκομίζοντας έτσι αυτοί και ο συγκατηγορούμενός τους Α. Τ., ισόποσο παράνομο περιουσιακό όφελος, με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη της ανωτέρω τράπεζας, γ) Στις 25-7- 2007, μετέβησαν μαζί, στις εγκαταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, με την επωνυμία "... Α.Ε.", που διατηρεί επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων στο 2ο χλμ της Ε.Ο. Σερρών - Νιγρίτας και ζήτησαν από τον Ε. Μ., υπάλληλο της ανωτέρω εταιρίας, να αγοράσουν στο όνομα του Ν. Ν. απ' αυτήν ένα καινούργιο αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής Audi, τύπου A3 SB 1.6 Attraction, με αριθμό πλαισίου ... και αριθμό κινητήρα ..., με χρηματοδότηση, ποσού 21.900,00 ευρώ, από την Volkswagen Bank GMBH. Προκειμένου δε να πείσουν τον ανωτέρω υπάλληλο της πωλήτριας εταιρίας, αλλά και τους αρμόδιους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας ότι διέθετε τις απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις και ότι είχε την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσουν το τίμημα, μέσω της χρηματοδότησης, που θα λάμβαναν από την τράπεζα αυτή, προσκόμισαν ένα εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2007, το οποίο εκδόθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους, βάσει της φορολογικής δήλωσης, που είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά στο όνομα του Ν. Ν., στις 12-6-2007, με δηλωθέν ετήσιο ατομικό εισόδημα, ποσού 23.458,15 ευρώ και μια (παλιότερη) απόδειξη καταβολής μισθού του μηνός Ιουνίου του έτους 2007, υπογεγραμμένη από αυτούς, σύμφωνα με την οποία ο τελευταίος φέρεται ότι ως εργοδότης επιχείρησης εμπορίας και service αυτοκινήτων (με διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης: οδός ... - Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: ... και ΔΟΥ Ιωνίας) κατέβαλε σ' αυτόν το ποσό των 2.375,00 ευρώ για μικτές μηνιαίες αποδοχές του ως μισθωτού, με την ειδικότητα του μηχανικού της ως άνω επιχείρησης, τα οποία γνώριζαν ότι ο ανωτέρω υπάλληλος της πωλήτριας εταιρίας θα παρέδιδε στους αρμόδιους υπαλλήλους της τράπεζας, μαζί με σχετική αίτησις για τη χορήγηση της πίστωσης, ενώ η αλήθεια ήταν ότι αυτός δεν εργαζόταν τότε στην επιχείρηση του Χ. Κ. (αλλά μόνον μέχρι τα μέσα του Ιουλίου του 2007), δεν διέθετε εισοδήματα από κάποια νόμιμη εργασία και εκ των προτέρων δεν είχε, όπως άλλωστε και ο συγκατηγορούμενός τους, την πρόθεση να αποπληρώσουν το προαναφερθέν τίμημα. Με τον τρόπο αυτό, παραπλάνησαν τόσο την ανωτέρω πωλήτρια εταιρία, όσο και τους αρμοδίους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας και έπεισαν την μεν πρώτη να του πωλήσει και να του παραδώσει το ανωτέρω αυτοκίνητο, τους δε δεύτερους να του χορηγήσουν πίστωση, ποσού 21.900,00 ευρώ, αποκομίζοντας έτσι αυτοί και ο συγκατηγορούμενός τους, Α. Τ., ισόποσο παράνομο περιουσιακό όφελος, με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη της ανωτέρω τράπεζας, δ) Στις 25-7-2007, μετέβησαν μαζί, στις εγκαταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, με την επωνυμία "... Α.Ε.", που διατηρεί επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων στο ... και ζήτησαν από τον Ι. Ρ., υπάλληλο της ανωτέρω εταιρίας, να αγοράσουν απ' αυτήν στο όνομα του Ν. Ν. ένα καινούργιο αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής BMV, τύπου Lifestyle Ε87 LCI, με αριθμό πλαισίου ..., με χρηματοδότηση, ποσού 22.000,00 ευρώ, από την BMV Financial Services. Προκειμένου δε να πείσουν τον ανωτέρω υπάλληλο της πωλήτριας εταιρίας, αλλά και τους αρμόδιους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας ότι διέθετε τις απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις και ότι είχε την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει το τίμημα, μέσω της χρηματοδότησης, που θα ελάμβανε από την τράπεζα αυτή, προσκόμισαν ένα εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2007, το οποίο εκδόθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους, βάσει της φορολογικής δήλωσης, που είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά στο όνομα του Ν. Ν. στις 12-6-2007, με δηλωθέν ετήσιο ατομικό εισόδημα, ποσού 23.458,15 ευρώ και μια απόδειξη καταβολής μισθού του μηνός Ιουνίου του έτους 2007, υπογεγραμμένη απ' αυτούς, σύμφωνα με την οποία ο Χ. Κ. φέρεται ότι ως εργοδότης επιχείρησης εμπορίας και service αυτοκινήτων (με διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης: οδός ... - Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: ... και ΔΟΥ Ιωνίας), κατέβαλε ο' αυτόν το ποσό των 2.375,00 ευρώ για μικτές μηνιαίες αποδοχές του ως μισθωτού, με την ειδικότητα του μηχανικού της ως άνω επιχείρησης, τα οποία γνώριζαν ότι ο ανωτέρω υπάλληλος της πωλήτριας εταιρίας θα παρέδιδε στους αρμόδιους υπαλλήλους της τράπεζας, μαζί με σχετική αίτηση για τη χορήγηση της πίστωσης, ενώ η αλήθεια ήταν ότι αυτός δεν εργαζόταν τότε στην επιχείρηση του Χ. Κ. (αλλά μόνον μέχρι τα μέσα του Ιουλίου του 2007), δεν διέθετε πλέον εισοδήματα από κάποια νόμιμη εργασία και εκ των προτέρων δεν είχαν, όπως άλλωστε και ο συγκατηγορούμενός τους, την πρόθεση να αποπληρώσουν το προαναφερθέν τίμημα. Με τον τρόπο αυτό, παραπλάνησαν τόσο την ανωτέρω πωλήτρια εταιρία, όσο και τους αρμοδίους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας και έπεισαν την μεν πρώτη να του πωλήσει και να του παραδώσει το ανωτέρω αυτοκίνητο, τους δε δεύτερους να του χορηγήσουν πίστωση, ποσού 22.000,00 ευρώ, αποκομίζοντας έτσι αυτοί και ο συγκατηγορούμενός τους, Α. Τ., ισόποσο παράνομο περιουσιακό όφελος, με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη της ανωτέρω τράπεζας, ε) Στις 31-7-2007, μετέβησαν μαζί, στις εγκαταστάσεις της ανώνυμης εταιρίας, με" την επωνυμία "... ΑΒΕΕ", που διατηρεί επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων στο Ν.Π.Ο. Βέροιας - Νάουσας και ζήτησαν από το Δ. Α., υπάλληλο της ανωτέρω εταιρίας, να αγοράσουν απ' αυτήν στο όνομα του Ν. Ν. ένα καινούργιο αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής Renault, τύπου Megane Cabrio, 1.600 cc, με χρηματοδότηση, ποσού 22.500,00 ευρώ, από την Hellas Finance. Προκειμένου δε να πείσουν τον ανωτέρω υπάλληλο της πωλήτριας εταιρίας, αλλά και τους αρμόδιους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας ότι διέθετε τις απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις και ότι είχε την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει το τίμημα, μέσω της χρηματοδότησης, που θα λάμβανε από την τράπεζα αυτή, προσκόμισαν ένα εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2007, το οποίο εκδόθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους, βάσει της φορολογικής δήλωσης, που είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά στο όνομα του Ν. Ν. στις 12-6-2007, με δηλωθέν ετήσιο ατομικό εισόδημα, ποσού 23.458,15 ευρώ και μια παλιότερη απόδειξη καταβολής μισθού του μηνός Ιουνίου του έτους 2007, υπογεγραμμένη από αυτούς, σύμφωνα με την οποία ο Χ. Κ. φέρεται ότι ως εργοδότης επιχείρησης εμπορίας και service αυτοκινήτων (με διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης: οδός ... - Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: ... και ΔΟΥ Ιωνίας), κατέβαλε σ' αυτόν το ποσό των 2.375,00 ευρώ για μικτές μηνιαίες αποδοχές του ως μισθωτού, με την ειδικότητα του μηχανικού της ως άνω επιχείρησης, τα οποία γνώριζαν ότι ο ανωτέρω υπάλληλος της πωλήτριας εταιρίας θα παρέδιδε στους αρμόδιους υπαλλήλους της τράπεζας, μαζί με σχετική αίτηση για τη χορήγηση της πίστωσης, ενώ η αλήθεια ήταν ότι αυτός δεν εργαζόταν τότε στην επιχείρηση του ανωτέρω (αλλά μόνον μέχρι τα μέσα του Ιουλίου του 2007), δεν διέθετε πλέον εισοδήματα από κάποια νόμιμη εργασία και εκ των προτέρων δεν είχαν, όπως άλλωστε και ο συγκατηγορούμενός τους, την πρόθεση να αποπληρώσουν το προαναφερθέν τίμημα. Με τον τρόπο αυτό, παραπλάνησαν τόσο την ανωτέρω πωλήτρια εταιρία, όσο και τους αρμοδίους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας και έπεισαν την μεν πρώτη να του πωλήσει και να του παραδώσει το ανωτέρω αυτοκίνητο, τους δε δεύτερους να του χορηγήσουν πίστωση, ποσού 22.500,00 ευρώ, αποκομίζοντας έτσι αυτοί και ο συγκατηγορούμενός τους, Α. Τ., ισόποσο παράνομο περιουσιακό όφελος, με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη της ανωτέρω τράπεζας, στ) Στις 23-7-2007, μετέβησαν όλοι μαζί, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, με την επωνυμία "... ΕΠΕ", που διατηρεί επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων στο Φοίνικα Θεσσαλονίκης, επί της οδού ... και ζήτησαν από το Δ. Π., υπάλληλο της ανωτέρω εταιρίας, να αγοράσουν απ' αυτήν στο όνομα του Ν. Ν., ένα αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής Daihatsu, τύπου Terrios, 1.500 cc, με χρηματοδότηση, ποσού 21.000,00 ευρώ, από την Millenium Bank. Προκειμένου δε να πείσουν τον ανωτέρω υπάλληλο της πωλήτριας εταιρίας, αλλά και τους αρμόδιους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας, ότι διέθετε τις απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις και ότι είχε την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει το τίμημα, μέσω της χρηματοδότησης, που θα λάμβανε από την τράπεζα αυτή, προσκόμισαν ένα εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2007, το οποίο εκδόθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους, βάσει της φορολογικής δήλωσης, που είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά στο όνομα του Ν. Ν., στις 12-6-2007, με δηλωθέν ετήσιο ατομικό εισόδημα, ποσού 23.458,15 ευρώ και μια παλιότερη απόδειξη καταβολής μισθού του μηνός Ιουνίου του έτους 2007, υπογεγραμμένη από αυτούς, σύμφωνα με την οποία ο Χ. Κ. φέρεται ότι ως εργοδότης επιχείρησης εμπορίας και service αυτοκινήτων (με διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης: οδός ... - Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: ... και ΔΟΥ Ιωνίας), κατέβαλε σ' αυτόν το ποσό των 2.375,00 ευρώ για μικτές μηνιαίες αποδοχές του ως μισθωτού, με την ειδικότητα του μηχανικού της ως άνω επιχείρησης, τα οποία γνώριζαν ότι ο ανωτέρω υπάλληλος της πωλήτριας εταιρίας θα παρέδιδε στους αρμόδιους υπαλλήλους της τράπεζας, μαζί με σχετική αίτηση για τη χορήγηση της πίστωσης, ενώ η αλήθεια ήταν ότι αυτός δεν εργαζόταν τότε στην επιχείρηση του Χ. Κ. (αλλά μόνον μέχρι τα μέσα του Ιουλίου του 2007), δεν διέθετε πλέον εισοδήματα από κάποια νόμιμη εργασία και εκ των προτέρων δεν είχαν, όπως άλλωστε και ο συγκατηγορούμενός τους, την πρόθεση να αποπληρώσουν το προαναφερθέν τίμημα. Με τον τρόπο αυτό, παραπλάνησαν τόσο την ανωτέρω, πωλήτρια εταιρία, όσο και τους αρμοδίους υπαλλήλους της ως άνω τράπεζας και έπεισαν την μεν πρώτη να του πωλήσει και να του παραδώσει το ανωτέρω αυτοκίνητο, τους δε δεύτερους να του χορηγήσουν πίστωση, ποσού 21.000,00 ευρώ, αποκομίζοντας έτσι αυτοί και ο συγκατηγορούμενός τους Α. Τ., ισόποσο παράνομο περιουσιακό όφελος, με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη της ανωτέρω τράπεζά ζ) Σε μη διακριβωθείσα ημέρα του πρώτου εικοσαημέρου του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2007, μετέβησαν μαζί, στην αντιπροσωπεία αυτοκινήτων Lada, που διατηρούσε ο Σ. Α., στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 83 και ζήτησαν να αγοράσει ο Ν. Ν., από την εταιρία, με την επωνυμία "Lada Credit Hellas Εμπορική Εταιρία Αυτοκινήτων", ένα καινούργιο αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής Lada, τύπου ...-151-20, με αριθμό πλαισίου ... και κινητήρα .... Πράγματι, καταρτίστηκε μεταξύ αυτού και της ανωτέρω εταιρίας η από 24-9-2007 έγγραφη σύμβαση πώλησης του ανωτέρω αυτοκινήτου, αντί τιμήματος, ποσού 15.938,00 ευρώ, από το οποίο καταβλήθηκε το ποσό των 1.500,00 ευρώ τοις μετρητοίς, ενώ το υπόλοιπο ποσό πιστώθηκε, συμφωνηθέντος ότι θα εξοφλούνταν σε 60 μηνιαίες δόσεις. Προκειμένου δε να πείσουν τους αρμόδιους υπαλλήλους της πωλήτριας εταιρίας ότι διέθετε τις απαραίτητες προς τούτο προϋποθέσεις και ότι είχε την οικονομική δυνατότητα να αποπληρώσει τις ανωτέρω δόσεις, προσκόμισαν ένα εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2007, το οποίο εκδόθηκε από τους αρμόδιους υπαλλήλους, βάσει της φορολογικής δήλωσης, που είχε υποβληθεί ηλεκτρονικά στο όνομα του Ν. Ν., στις 12-6-2007, με δηλωθέν ετήσιο ατομικό εισόδημα, ποσού 23.458,15 ευρώ και μια παλιότερη απόδειξη καταβολής μισθού του μηνός Ιουνίου του έτους 2007, υπογεγραμμένη απ' αυτούς, σύμφωνα με την οποία ο Χ. Κ. ότι ως εργοδότης επιχείρησης εμπορίας και service αυτοκινήτων (με διεύθυνση της έδρας της επιχείρησης: οδός ... - Θεσσαλονίκη, ΑΦΜ: ... και ΔΟΥ Ιωνίας), κατέβαλε σ' αυτόν το ποσό των 2.375,00 ευρώ για μικτές μηνιαίες αποδοχές του, ως μισθωτού, με την ειδικότητα του μηχανικού της ως άνω επιχείρησης, τα οποία γνώριζαν ότι ο ανωτέρω υπάλληλος της πωλήτριας εταιρίας θα παρέδιδε στους αρμόδιους υπαλλήλους της τράπεζας, μαζί με σχετική αίτηση για τη χορήγηση της πίστωσης, ενώ η αλήθεια ήταν ότι αυτός δεν εργαζόταν τότε στην επιχείρηση του Χ. Κ. (αλλά μόνον μέχρι τα μέσα του Ιουλίου του 2007), δεν διέθετε πλέον εισοδήματα από κάποια νόμιμη εργασία και εκ των προτέρων δεν είχαν, όπως άλλωστε και ο συγκατηγορούμενός τους, την πρόθεση να αποπληρώσουν το προαναφερθέν τίμημα. Με τον τρόπο αυτό, παραπλάνησαν την ανωτέρω πωλήτρια εταιρία να του πωλήσει και να του παραδώσει το ανωτέρω αυτοκίνητο, με πίστωση μέρους του τιμήματος, ποσού 14.438,00 ευρώ, αποκομίζοντας έτσι αυτοί και ο συγκατηγορούμενός τους, Α. Τ., ισόποσο παράνομο περιουσιακό όφελος, με αντίστοιχη περιουσιακή βλάβη της ανωτέρω εταιρίας. Με βάση τα ανωτέρω, το συνολικό σκοπούμενο παράνομο περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη επιδιωχθείσα και προκληθείσα ζημία ανέρχονται στο ποσό των εκατόν πενήντα μία χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ (151.122) και υπερβαίνουν τόσο το ποσό των 120.000,00 ευρώ όσο και το ποσό των 30.000,00 ευρώ, είναι δε πρόσωπα, που διαπράττουν απάτες κατ' επάγγελμα, καθόσον από την επανειλημμένη τέλεση της άνω πράξης και την υποδομή, που είχαν διαμορφώσει με τον συγκατηγορούμενο τους (υποβολή φορολογικών δηλώσεων για ανύπαρκτα εισοδήματα, ώστε να εφοδιαστεί ο Ν. Ν. από τις αρμόδιες ΔΟΥ με εκκαθαριστικά σημειώματα, στα οποία αναγράφονταν υψηλά εισοδήματα, κατάρτιση από τους συγκατηγορουμένους του πλαστών βεβαιώσεων αποδοχών, εκμετάλλευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, που ασκούσε ο ίδιος, με την έκδοση της κατά τα άνω παλιότερης βεβαίωσης αποδοχών, διαμοίραση των ρόλων της εγκληματικής τους δράσης), με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της συγκεκριμένης πράξης, προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος".
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Ιανουαρίου 2020.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 25 Μαΐου 2020.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή