Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1080 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Υπέρβαση εξουσίας, Πολιτική αγωγή, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Υπέρβαση εξουσίας, γιατί το Συμβούλιο εξέτασε στην ουσία της, έφεση πολιτικώς ενάγουσας η οποία ασκήθηκε απαραδέκτως, από πρόσωπο που δεν είχε δηλώσει νομότυπα παράσταση πολιτικής αγωγής. Αναιρεί. Κηρύσσει απαράδεκτη την έφεση της ανώνυμης εταιρίας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1080/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα και Ανδρέα Δουλγεράκη-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση των αναιρεσειόντων-κατηγορουμένων 1. Χ1, 2. Χ2, κατοίκων ......, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 726/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Με πολιτικώς ενάγουσα την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "...... ΑΕ", που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα.

Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και οι αναιρεσείοντες-κατηγορούμενοι ζητούν τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 11 Ιουλίου 2008 αίτησή τους, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1353/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου με αριθμό 511/29-10-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ. την υπ'αριθ. 13/2008 αίτηση αναίρεσης των κατηγορουμένων α) Χ2, κατοίκου ......, οδός ...... αρ. ... και β) Χ1, κατοίκου ......, οδός ...... αρ. ..., κατά του υπ'αριθ. 726/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης και εκθέτω τα εξής:
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 480 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. "1. ο πολιτικώς ενάγων μπορεί να ασκήσει έφεση κατά των βουλευμάτων του συμβουλίου πλημμελειοδικών, όταν πρόκειται για κακούργημα και μόνο στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 479. Κατά δε την παράγραφο 2 της ιδίας διάταξης, "2. το δικαίωμα αυτό της έφεσης το έχει ο πολιτικώς ενάγων, αν πριν από την έκδοση του βουλεύματος δήλωσε ότι παρίσταται με την ιδιότητά του αυτή και δεν έχει αποβληθεί (άρθρ. 82-88)". Η διαδικαστική αυτή προϋπόθεση ερευνάται αυτεπαγγέλτως σε οποιοδήποτε στάδιο της προδικασίας και κηρύσσεται απαράδεκτη η πολιτική αγωγή από το συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως (άρθρο 87 Κ.Π.Δ.). Δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής έχει μόνο ο άμεσα ζημιωθείς από την άδικη πράξη. Επί νομικού προσώπου, είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, παθών είναι αυτό τούτο το νομικό πρόσωπο, το οποίο και νομιμοποιείται ενεργητικά δια των οργάνων του σε άσκηση πολιτικής αγωγής. Προκειμένου δε περί ανωνύμου εταιρείας, η πολιτική αγωγή ασκείται είτε από το διοικητικό της συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως και ενεργεί συλλογικώς, είτε από ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που ορίζονται ως εκπρόσωποι της εταιρείας με απόφαση του Δ.Σ. γενικά ή για ορισμένου είδους πράξεις σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού (άρθρο 18 παρ. 1 και 2 του 174/1963 διατάγματος "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν. 2190/1920 σε ενιαίο κείμενο", ΑΠ (σε Συμβ.) 352/2003 Π.Χρ. ΝΓ/1002). Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, γίνεται κατ'άρθρο 83 παρ. 1 Κ.Π.Δ., είτε με αυτή την έγκληση, είτε με άλλο έγγραφο, μέχρι να περατωθεί η ανάκριση (άρθρο 308 Κ.Π.Δ.), στον αρμόδιο εισαγγελέα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα ειδική ή γενική, η οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ. 2 εδαφ. β'και γ' Κ.Π.Δ. και αφού συνταχθεί έκθεση εγχειρίσεως, στην οποία προσαρτάται το έγγραφο πληρεξουσιότητας, ακόμη δε μπορεί να γίνει και στον ανακριτή και κατ'αυτήν ακόμη την εξέταση ως μάρτυρα αυτού που αδικήθηκε. Τέλος το περιεχόμενο της δήλωσης, προσδιορίζει το άρθρο 84 Κ.Π.Δ.
Στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης με το υπ'αριθ. 224/2008 βούλευμά του, αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία και κατά των αναιρεσειόντων για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατά συναυτουργία από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ, πράξη που φέρεται να τελέσθηκε από αυτούς στη ......, τον Μάϊο του 2003 σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "...... ΑΕ" που εδρεύει στη ...... . Προ της εκδόσεως του βουλεύματος αυτού, ο Α ανωμοτί εξεταζόμενος στις 23-10-2006 ενώπιον της Ανακρίτριας του Ε' Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης επί της από 14-11-2003 καταγγελίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "...... ΑΕ", νομίμως εκπροσωπουμένης υπ'αυτού, ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της και αυτού προσωπικά προς το ΣΔΟΕ, δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής με τη φράση "Δηλώνω παράσταση πολιτικής αγωγής και διορίζω πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητό μου τον Κων. Ταμβάκη". Κατέθεσε δε περαιτέρω και το υπ'αριθ. ...... σειρά Α παράβολο χαρτοσήμου "ευρώ 10" για παράσταση πολιτικής αγωγής στο όνομά του (καταθέτης Α). Από το περιεχόμενο της δηλώσεως αυτής και από το περιεχόμενο του παραβόλου, σαφώς προκύπτει ότι ο Α δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής για τον εαυτό του και όχι για την ανώνυμη εταιρεία του, αφού ουδόλως αναφέρθηκε με την δήλωσή του και το παράβολό του σ'αυτήν. Στην συνέχεια μετά την έκδοση του πιο πάνω απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο Α άσκησε την υπ'αριθ. 11/2008 έφεση "ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος", όντας Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, της εδρεύουσας στη ...... (οδός ...... αρ. ...-......) ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "...... ΑΕ" (δείτε την έκθεση εφέσεως). Η έφεση αυτή είναι προφανές ότι ασκήθηκε απαραδέκτως από την πιο πάνω ανώνυμη εταιρεία, αφού αυτή δεν δήλωσε διά του νομίμου εκπροσώπου της Α παράσταση πολιτικής αγωγής πριν από την έκδοση του παραπάνω υπ'αριθ. 224/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Παρά ταύτα το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με το προσβαλλόμενο βούλευμά του αντί να κηρύξει απαράδεκτη την έφεση αυτή, την έκανε τυπικά δεκτή και βάσιμη κατ'ουσία, εξαφάνισε το υπ'αριθ. 224/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και παρέπεμψε τους αναιρεσείοντες στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Θεσσαλονίκης, για να δικασθούν για την αξιόποινη πράξη της απάτης κατά συναυτουργία με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ, με αντίστοιχη ζημία της πιο πάνω εταιρείας. 'Ετσι όμως κρίναν το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με το προσβαλλόμενο βούλευμά του, υπερέβη την εξουσία του και κατέστησε το βούλευμά του αυτό αναιρετέο για τον εκ του άρθρου 484 παρ. 1 στ' του Κ.Π.Δ. πρώτο λόγο του δικογράφου της αναιρέσεως, της υπέρβασης εξουσίας. Πρέπει λοιπόν κατά συνέπεια να αναιρεθεί για τον λόγον αυτόν το προσβαλλόμενο βούλευμα και να κηρύξει το Δικαστήριό σας απαράδεκτη την υπ'αριθ. 11/2008 πιο πάνω έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "...... ΑΕ" (άρθρο 517 παρ. 2 Κ.Π.Δ.). Περαιτέρω να απορριφθούν ως αβάσιμοι οι δεύτερος και τρίτος λόγοι αναίρεσης της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 386 παρ. 1 και 3 β Π.Κ. και της έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (άρθρο 484 παρ. 1 β' και δ' Κ.Π.Δ.), διότι ορθώς το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης ερμήνευσε τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 και 3 β' Π.Κ. και ορθώς υπήγαγε σ'αυτή τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν, ελεύθερα δε εξετίμησε (άρθρα 177 και 178) το προδικαστικό ζήτημα του δικαιούχου του σήματος που αποτέλεσε στοιχείο της απάτης για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη εξ αφορμής της οποίας εκδόθηκε το προσβαλλόμενο βούλευμα. Περιέλαβε δε στο βούλευμά του αυτό την από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με την αναφορά του στα αποδεικτικά μέσα που έλαβε υπόψη του και τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν. Με την αναφορά του δε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης στο προσβαλλόμενο βούλευμά του στην πρόταση του παρ'αυτώ Εισαγγελέως, σαφώς έλαβε υπόψη του την ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, αφού η τελευταία προκύπτει ότι ελήφθη υπόψη στην πρόταση του Εισαγγελέως στην οποία αναφέρεται το Συμβούλιο αυτό.
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: Να γίνει δεκτή η υπ'αριθ. 13/2008 αίτηση αναίρεσης των κατηγορουμένων Χ2 και Χ1 , κατά του υπ'αριθ. 726/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης ως προς τον πρώτο λόγο αναίρεσης της υπέρβασης εξουσίας, να αναιρεθεί κατά τούτο το βούλευμα αυτό και να κηρύξει το Δικαστήριό σας απαράδεκτη την υπ'αριθ. 11/2008 έφεση της ανώνυμης εταιρείας "ΜΙΧ. ΜΠΕΖΑΣ ΑΕ" κατά του παραπάνω βουλεύματος.
Να απορριφθεί δε κατά τα λοιπά ως αβάσιμη η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης.
Αθήνα 21 Οκτωβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Νικόλαος Μαύρος

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με το προσβαλλόμενο υπ' αριθ. 726/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο εκδόθηκε ύστερα από την άσκηση εφέσεως από την Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία "...... ΑΕ" κατά του υπ' αριθ. 224/2008 απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, παραπέμφθηκαν οι αναιρεσείοντες στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δικαστούν για την πράξη της απάτης, κατά συναυτουργία, με σκοπό πορισμού συνολικού περιουσιακού οφέλους, με βλάβη τρίτου, που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ.
Κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. στ' του ΚΠΔ λόγος για να αναιρεθεί το βούλευμα είναι και η υπέρβαση εξουσίας. Υπάρχει δε υπέρβαση εξουσίας και όταν το δικαστικό συμβούλιο ασκεί δικαιοδοσία, την οποία έχει μεν γενικώς, δεν συντρέχουν όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση οι απαιτούμενες κατά νόμο προϋποθέσεις για την άσκηση της. Το τελευταίο συμβαίνει όταν το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει κατ' ουσία την υπόθεση και αποφαίνεται μετά από έφεση κατά του πρωτόδικου βουλεύματος, που είναι απαράδεκτη κατά το άρθρο 476 ΚΠΔ. Στην περίπτωση του λόγου αυτού ο Άρειος Πάγος εξετάζει κάθε στοιχείο της δικογραφίας για να κρίνει τη βασιμότητα της αναίρεσης. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 480 παρ. 1 και 2 του ΚΠΔ, όπως η παρ. 1 ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 40 παρ. 3 του ν. 3160/2003, ο πολιτικώς ενάγων έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών όταν πρόκειται για κακούργημα και μόνο στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 479, υπό την προϋπόθεση ότι προ της εκδόσεως του βουλεύματος τούτου δήλωσε νομοτύπως παράσταση πολιτικής αγωγής και δεν έχει αποβληθεί. Περαιτέρω από τα άρθρα 63-64, 82-84 και 87 ΚΠΔ προκύπτει ότι νομιμοποιείται ενεργητικώς να παρασταθεί ως πολιτικώς ενάγων κατά την ποινική διαδικασία μόνο ο δικαιούμενος να απαιτήσει αποζημίωση ως παθών από το τελεσθέν έγκλημα και δη εκείνος που άμεσα έχει υποστεί ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη εξαιτίας του εγκλήματος. Επί νομικού προσώπου παθών είναι το ίδιο το οποίο και νομιμοποιείται ενεργητικά δια των οργάνων του σε άσκηση πολιτικής αγωγής. Προκειμένου περί Ανωνύμου Εταιρίας η πολιτική αγωγή ασκείται είτε από το Διοικητικό της Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί την εταιρία δικαστικώς και εξωδίκως και ενεργεί συλλογικώς, είτε από ένα ή περισσότερα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλα πρόσωπα που ορίζονται ως εκπρόσωποι της εταιρίας με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου γενικά ή για ορισμένου είδους πράξεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού (αρθρ. 18 παρ. 1 και 2 του 174/1963 διατάγματος "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων του Ν.2190/1920 σε ενιαίο κείμενο").Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής γίνεται, κατ' άρθρο 83 παρ.1 ΚΠΔ, στον αρμόδιο Εισαγγελέα, είτε με την έγκληση, είτε με άλλο έγγραφο, μέχρι να περατωθεί η ανάκριση, αυτοπροσώπως ή με πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα ειδική ή γενική, η οποία έχει δοθεί κατά το άρθρο 42 παρ. 2 εδαφ. β' και γ' ΚΠΔ, για την οποία συντάσσεται έκθεση εγχειρίσεως, στην οποία προσαρτάται το έγγραφο πληρεξουσιότητας, μπορεί, όμως, να γίνει και στον Ανακριτή, κατά την εξέταση ως μάρτυρα εκείνου που υπέστη ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη. Τέλος το περιεχόμενο της δήλωσης προσδιορίζεται από τη διάταξη του άρθρου 84 του ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης με το 224/2008 βούλευμα του, αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία κατά των αναίρεσε ιόντων για την αξιόποινη πράξη της απάτης, κατά συναυτουργία, από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ, πράξη που φέρεται να τελέσθηκε από αυτούς στη ......, τον Μάϊο του έτους 2003 σε βάρος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "...... ΑΕ" που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Πριν την έκδοση του παραπάνω βουλεύματος ο Α, ανωμοτί εξεταζόμενος στις 23/10/2006 ενώπιον της Ανακρίτριας του Ε' Τμήματος Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης επί της από 14-11-2003 καταγγελίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "...... ΑΕ",νομίμως εκπροσωπούμενης υπ' αυτού, ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της και αυτού προσωπικά προς το ΣΔΟΕ, δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής με τη φράση "Δηλώνω παράσταση πολιτικής αγωγής και διορίζω πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο μου τον Κων. Ταμβάκη",κατέθεσε δε και το με αριθμό ...... σειρά Α παράβολο χαρτοσήμου "ευρώ 10" για παράσταση πολιτικής αγωγής στο όνομά του (καταθέτης Α). Από το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής, αλλά και του παράβολου σαφώς προκύπτει ότι ο Α δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής για τον εαυτό του και όχι για την ανώνυμη εταιρία του, αφού ουδόλως αναφέρθηκε με τη δήλωσή του και το παράβολο σ' αυτήν. Στη συνέχεια μετά την έκδοση του παραπάνω απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ο Α άσκησε τη με αριθμό 11/2008 έφεση "ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος", όντας Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος αυτής, της εδρεύουσας στη ...... (οδός ...... αριθ. ...-......) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "...... ΑΕ". Η έφεση όμως αυτή ασκήθηκε απαραδέκτως από την ανώνυμη εταιρία, αφού αυτή δεν είχε δηλώσει, δια του νομίμου εκπροσώπου της, παράσταση πολιτικής αγωγής πριν από την έκδοση του παραπάνω βουλεύματος. Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης με το προσβαλλόμενο βούλευμα του, αν και έπρεπε να την απορρίψει ως απαράδεκτη, όμως τη δέχθηκε τυπικά και κατ' ουσία, εξαφάνισε το 224/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης και παρέπεμψε τους αναιρεσείοντες στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, για να δικασθούν για την αξιόποινη πράξη της απάτης, κατά συναυτουργία, με σκοπό να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ, με αντίστοιχη ζημία της παραπάνω εταιρίας. Έτσι όμως που έκρινε το Συμβούλιο Εφετών υπερέβη την εξουσία του.
Συνεπώς, είναι βάσιμος ο από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. στ' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως και πρέπει να γίνει δεκτή η κοινή αίτηση των αναίρεσε ιόντων, να αναιρεθεί δε το προσβαλλόμενο 726/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως, κατά το άρθρο 519 ΚΠΔ, πρέπει κατ' εφαρμογή των άρθρων 476 παρ. 1 και 517 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, να απορριφθεί ως απαράδεκτη η έφεση της προαναφερόμενης ανώνυμης εταιρείας κατά του 224/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί το με αριθ. 726/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.

Κηρύσσει απαράδεκτη την 11/2008 έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "...... ΑΕ" κατά του 224/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 28 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή