Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2197 / 2008    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Απάτη, Βούλευμα παραπεμπτικό, Πλαστογραφία, Καταχραστές Δημοσίου.
Περίληψη:
Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως της κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση και άμεση συνέργεια σε κακουργηματική απάτη εις βάρος ΝΠΔΔ, αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 1 του Ν. 1608/1950, δια του οποίου περατώθηκε η κύρια ανάκριση για τα εν λόγω εγκλήματα, διότι κατά του προσβαλλομένου βουλεύματος δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2197/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Θεοδώρα Γκοϊνη και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Μαϊου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ, που δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 1777/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με συγκατηγορούμενο τον Αθανάσιο Βε του Γεωργίου.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Δεκεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 2009/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Στέλιος Γκρόζος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό 185/14-4-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιόν σας σύμφωνα με το άρθρο 485 §1, τη νομοτύπως και εμπροθέσμως (άρθρ. 462, 463, 465 §1, 473, 474, 482 §1Α και 484 Κ.Π.Δ.) ασκηθείσα από την κατηγορουμένη Χ, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ευθυμίου Μικρού, κατοίκου Αθηνών, με σχετική δήλωση ενώπιον του Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών, υπ' αρ. 189/10-9-2007 αίτηση αναίρεσης κατά του υπ' αριθμ. 1777/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με το οποίο παραπέμπεται στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών για να δικασθεί ως υπαίτια (α) πλαστογραφίας με χρήση σε βάρος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με σκοπό οφέλους, από την οποία η ζημία που απειλήθηκε σε βάρος του Ν.Π.Δ.Δ. υπερβαίνει τα 50.000.000 δρχ. ή 150.000 € και (β) άμεση συνέργεια σε απάτη από κοινού σε βάρος Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπό οφέλους, από την οποία η ζημία που προξενήθηκε σε βάρος του Ν.Π.Δ.Δ. υπερβαίνει τα 50.000.000 δρχ. ή 150.000 € (άρθρ. 1, 12, 13, 14-18, 26 §1, 27 §1, 45, 46 §1,3 , 51, 52, 59, 94 §1, 79, 60, 216 §1-3, 263α, 386 §1-3 Π.Κ., όπως ισχύουν, σε συνδ. με το άρθρ. 1 §1 Ν. 1608/1950 ως ισχύει σήμερα) και εκθέτω τα ακόλουθα: Όπως ορίζεται στη διάταξη του αρ. 308 §1γ',δ' Κ.Π.Δ. "στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρ. 1 Ν. 1608/1950, η περάτωση της κυρίας ανάκρισης κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετακλήτως ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα". Από τη διάταξη αυτή, που αποσκοπεί στην ταχεία εκκαθάριση των προβλεπομένων στο άρθρ. 1 του Ν. 1608/50 εγκλημάτων, προκύπτει ότι αν έχει προηγηθεί κυρία ανάκριση για κακουργήματα από τα αναφερόμενα στο άρθρ. 1 του Ν. 1608/50, η οποία περατώθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, δεν επιτρέπεται στον κατηγορούμενο η άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης (βλ. Α.Π. 969/2000 Ποιν. Δικ/νη 2000/1177 κ.α.).
Στην προκειμένη περίπτωση με το προσβαλλόμενο 1777/07 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, η αναιρεσείουσα έχει παραπεμφθεί στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, να δικασθεί για τις ως άνω αξιόποινες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος, με τη συνδρομή των διατάξεων του Ν.1608/50. Πρέπει κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναίρεσης, ως στρεφομένη κατά βουλεύματος που έχει ήδη καταστεί αμετάκλητο, να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα (άρθρ. 476 §1 και 583 §1 Κ.Π.Δ.).
Για τους λόγους αυτούς - Προτείνω:
(Α) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ' αρ. 189/10-9-2007 αίτηση αναίρεσης της Χ κατά του υπ' αριθμ. 1777/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και (Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 20/2/2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 308 παρ. 1 εδάφ. γ ΚΠοινΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την προσθήκη του εδαφίου αυτού με το άρθρο 5 παρ. 7 Ν. 1738/1987, στα εγκλήματα που προβλέπονται από το άρθρο 1 Ν. 1608/1950, η περάτωση της κυρίας ανάκρισης κηρύσσεται από το Συμβούλιο Εφετών. Για το σκοπό αυτό η δικογραφία διαβιβάζεται αμέσως μετά την τελευταία ανακριτική πράξη στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος, αν κρίνει ότι η ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, την εισάγει με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα, ακόμη και για τα συναφή πλημμελήματα. Από τη διάταξη αυτή, που αποσκοπεί στην ταχεία εκκαθάριση των προβλεπομένων στο νόμο 1608/1950 εγκλημάτων, προκύπτει ότι αν έχει προηγηθεί κυρία ανάκριση για κακούργημα, από τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 Ν. 1608/1950, όπως ήδη ισχύει, η οποία περατώθηκε με παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, δεν επιτρέπεται η άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως.
Στην προκειμένη υπόθεση, η αναιρεσείουσα Χ με το προσβαλλόμενο υπ' αριθμ. 1777/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για να δικασθεί ως υπαίτια: (α) πλαστογραφίας με χρήση εις βάρος της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πεντέλης Αττικής, ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, αλλά και εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό οφέλους, από την οποία η ζημία που απειλήθηκε εις βάρος του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τα 50.000.000 δρχ. ή 150.000 € και (β) άμεση συνέργεια σε απάτη από κοινού εις βάρος του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό οφέλους, από την οποία η ζημία που προξενήθηκε εις βάρος του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τα 50.000.000 δρχ. ή 150.000 € (άρθρ. 1, 12, 13, 14-18, 26 §1, 27 §1, 45, 46 §1,3 , 51, 52, 59, 94 παρ. 1, 79, 60, 216 παρ. 1-3, 263α,386 παρ. 1-3 του ΠΚ, όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με το άρθρ. 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950, όπως ισχύει). Με βάση τα αναπτυχθέντα στη μείζονα σκέψη το προσβαλλόμενο με την αίτηση αναιρέσεως βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών είναι αμετάκλητο. Άρα, η κατ' αυτού αίτηση αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 476 παρ. 1 του ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 189/10-9-2007 αίτηση της Χ για αναίρεση του υπ' αριθμ. 1777/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα από διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου 2008. Και,

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή