Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1056 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Απάτη, Βούλευμα παραπεμπτικό.
Περίληψη:
Κακουργηματική απάτη. Αναίρεση βουλεύματος για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.

Αριθμός 1056/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη και Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Νοεμβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση των αναιρεσειόντων -κατηγορουμένων: 1) χ1, 2) χ2, 3) χ3, 4) χ4, 5) χ5, 6) χ6 και 7) χ7, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 2505/2006 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 7.12.2006, 6.12.2006, 11.12.2006, 11.12.2006, 15.12.2006, 14.12.2006 και 14.12.2006 αιτήσεις τους αναιρέσεως, αντίστοιχα, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 549/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή με αριθμό 327/19.9.2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
1-Εισάγω ενώπιόν σας, κατά το άρθρο 485 παρ. 1 ΚΠΔ, τις 166/11-12-07, 173/15-12-07, 165/11-12-07, 181/14-12-07, 180/14-12-07, 160/7-12-07 και 161/6-12-07 αιτήσεις αναιρέσεως των κατηγορουμένων 1) χ4, 2) χ5, 3) χ3, 4) χ7, 5) χ6, 6) χ1, 7) χ2 αντίστοιχα, κατά του 2505/06 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το οποίο, αφού απέρριψε τις εφέσεις τους κατά του πρωτόδικου 352/06 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμ/κών Αθηνών, επικύρωσε το βούλευμα τούτο και τους παραπέμπει ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών για ιδιαίτερα διακεκριμένη απάτη, κατά συναυτουργία, [άρθρα 45 386 παρ.1α, 3α ΠΚ), και εκθέτω σχετικά τα ακόλουθα.
2-Οι αιτήσεις αναιρέσεως ασκήθηκαν από τους ίδιους τους κατηγορουμένους με αυτοπρόσωπη δήλωση οι μεν 4ος και 5η ενώπιον της γραμματέα του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια του οποίου κατοικούν, οι δε λοιποί ενώπιον της γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, που εξέδωσε το βούλευμα, δικαιωματικά, καθόσον ο νόμος τους δίνει το σχετικό δικαίωμα, αφού παραπέμπονται για κακούργημα, και μέσα στη δεκαήμερη προθεσμία από την επίδοση του εν λόγω βουλεύματος, η οποία έγινε ως εξής, στους μεν 1ο, 2ο και 3ο με παράδοση στα χέρια τους στις ..., ..... και ...., στους δε 5ο, 6ο και 7ο με παράδοση στα χέρια των συνοίκων τους στις ...., .... και ...., και στην 4η με θυροκόλληση στην οικία της στις .... και με επίδοση στον αντίκλητό της δικηγόρο Ν. Ανδρουλάκη στις 1-12-06, όπως προκύπτει από τα αποδεικτικά επιδόσεως, [των δικ. επιμ. Αθ. ....., ......., ......., ......, ......., ....... και Αρχ. ....., αντίστοιχα, καθώς και της δικ. επιμ. Γ. ....... στον αντίκλητο του 4ου]. Οι εκθέσεις που συντάχθηκαν από τους αρμόδιους γραμματείς με την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται από τα άρθρα 150 και 474 ΚΠΔ και περιέχουν τους λόγους για τους οποίους ασκούνται, οι οποίοι συνίστανται στην έλλειψη της ειδικής αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγμα και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, [άρθρα 139 και 484 παρ.1 περ. δ ΚΠΔ].
Συνεπώς, είναι νομότυπες, εμπρόθεσμες και δικαιωματικά ασκηθείσες, οπότε πρέπει να γίνουν τυπικά δεκτές και να εξετασθούν ως προς τη βασιμότητά τους.
3-Η έλλειψη αιτιολογίαςΑ-Νομική βάση
α-Η απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως του παραπεμπτικού βουλεύματος, κατά το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ΚΠΔ, υπάρχει όταν περιέχονται σ' αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή προανάκριση, τα οποία θεμελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουμένου για το έγκλημα, για το οποίο ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά, και, τέλος, οι σκέψεις και οι συλλογισμοί, βάσει των οποίων το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ικανές να στηρίξουν την κατηγορία. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας α) είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό του βουλεύματος, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, και β) αρκεί να μνημονεύονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς κατ' είδος, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε χωριστά από το καθένα, αρκεί να συνάγεται ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη και τα συνεκτίμησε όλα ανεξαιρέτως και όχι μόνο μερικά απ' αυτά.[ΑΠ.19/01 ΟΛΟΜ-ΠΔΙΚ.01/1225, ΠΧΡ.02/402, ΠΛΟΓ.01/1693].
β-Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, θεμελιώνουσα τον από το άρθρο 484 παρ. 1β' ΚΠΔ αναιρετικό λόγο, υφίσταται όταν ο δικαστής αποδίδει σε αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που έχει πραγματικά, ή όταν δεν υπήγαγε σωστά τα υπό τούτου δεχθέντα πραγματικά περιστατικά στην εφαρμοσθείσα διάταξη. Περίπτωση δε τέτοιας εσφαλμένης εφαρμογής συντρέχει και όταν η παράβαση γίνεται εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα του βουλεύματος ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να μη είναι εφικτός από τον 'Αρειο Πάγο ο έλεγχος περί της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε το βούλευμα στερείται νομίμου βάσεως.

γ-Κατά τη διάταξη του άρθρου 386 παρ. 1 του Π.Κ. όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι στοιχεία του εγκλήματος της απάτης είναι: α) Σκοπός του δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, ανεξαρτήτως της πραγμάτωσης ή μη του οφέλους αυτού, β) Η εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή η αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων από την οποία ως παραγωγό αιτία παραπλανήθηκε κάποιος. και γ) βλάβη ξένης περιουσίας που τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις παραπλανητικές ενέργειες και παραλείψεις του δράστη. Η διάταξη της παρ.3 του ανωτέρω άρθρου αντικαταστάθηκε αρχικά μεν από το άρθρο 1 παρ. 11 του ν. 2408/1996, που καθόριζε ότι επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, ακολούθως δε από το άρθρο 14 παρ. 4 του ν. 22721/1999, που ορίζει ότι επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι δέκα ετών α)αν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων δραχμών ή β) αν το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων δραχμών.
δ-Κατά το άρθρο 45 ΠΚ. αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός της πράξης. Από τη διάταξη αυτή συνάγεται ότι για την ύπαρξη συναυτουργίας απαιτείται κοινός δόλος των προσώπων που συμπράττουν και αυτοπρόσωπη και άμεση σύμπραξή τους, η οποία μπορεί να είναι ταυτόχρονη ή διαδοχική κατά την ενέργεια από τον καθένα των επί μέρους πράξεων, οι οποίες άμεσα συντελούν στην ολοκλήρωση του εγκληματικού αποτελέσματος, (Α.Π. 818/89 ΠΧΡ.Μ/180). Συνίσταται δε ο κοινός δόλος στη συναπόφαση που έλαβαν είτε πριν από την πράξη τους είτε κατά την τέλεσή της, ώστε ο καθένας τους να θέλει ή να αποδέχεται την τέλεσή της και να γνωρίζει ότι ο άλλος απ' αυτούς ενεργεί με δόλο τέλεσής της και θέλει ή αποδέχεται να ενώσει τη δράση του με τη δράση του άλλου (ΑΠ.1085/89 ΠΧΡ.Μ/399, 1334/89 ΠΧΡ.Μ/586).Προς ύπαρξη δηλ της συναυτουργίας απαιτούνται δύο βασικοί όροι, αντικειμενικώς μεν σύμπραξη στη συγκεκριμένη κύρια πράξη, υποκειμενικώς δε κοινός δόλος εκείνων που συμπράττουν (Χωραφάς Π.Δικ.Α/106, Σακελλαρίου ΠΧΡ.Ι/585).
Β-Παραδοχές και σκέψεις του βουλεύματος
Στην προκείμενη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το προσβαλλόμενο βούλευμα, όπως συνάγεται από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό του, δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του, ότι από την αξιολόγηση των αναφερομένων σ' αυτό κατ' είδος αποδεικτικών μέσων, (καταθέσεων μαρτύρων, εγγράφων και απολογιών) προέκυψαν τα εξής, κατ' εκτίμηση, ουσιώδη περιστατικά:
Οι κατηγορούμενοι στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 3-2 έως τον Νοέμβριο του έτους 2000, υπό τις ιδιότητες τους, ο 1ος, χ4, αρχικά του εντεταλμένου συμβούλου και στη συνέχεια του αναπληρωτή προέδρου και εντεταλμένου συμβούλου, ο 2ος, χ3, αρχικά του προέδρου και εν συνεχεία του μέλους, ο 3ος, χ5, του αναπληρωτή προέδρου (έως 26-4-2000), ο 4ος, χ7, του μέλους (έως 26-4-2000), η 5η, χ6, του μέλους (έως τις 27-4-2000), ο 6ος, χ1, του μέλους [από 26-4-00], ο 7ος, χ, του μέλους από 27-2-00, [ο οποίος δεν άσκησε έφεση], και ο 8ος, χ2, του Προέδρου, (από 26-4-2000), της ανώνυμης εταιρείας υπό την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ", που εδρεύει στη Νέα Ρεδαιστό Θεσσαλονίκης, από κοινού ενεργώντας και μετά από συναπόφαση, τέλεσαν έγκλημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το νόμο με στερητική της ελευθερίας ποινή. Ειδικότερα, ύστερα από κοινή απόφαση και με κοινό δόλο, έχοντας ως σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος η εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΕΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, της οποίας η "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ" αποτελούσε συνδεδεμένη εταιρεία, έβλαψαν ξένη περιουσία πείθοντας κάποιους σε πράξη με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, το δε περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία, η οποία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, υπερβαίνουν το ποσό των 25.000.000 δραχμών (73.000 ευρώ). Συγκεκριμένα, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 60.000.000.000 δραχμών (176.082.172 ευρώ), που πραγματοποίησε σύμφωνα με την απόφαση της από 21.10.1999 έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της, η ανωτέρω εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) κλωστοϋφαντουργική εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΉΡΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ", κύριος μέτοχος της οποίας ήταν τότε η εταιρεία συμμετοχών ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, κατά ποσοστό 45,35 %, με έκδοση και διάθεση με δημοσία εγγραφή μέσω της τράπεζας EUROBANK 20.000.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 200 δραχμών εκάστης, με τιμή διάθεσης στο επενδυτικό κοινό 3.000 δραχμές (8,80 ευρώ) ανά μετοχή, (έκδοση και πώληση υπέρ το άρτιο), και με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων για αγορά νέων μετοχών με αναλογία 5 νέες ανά μια παλαιά μετοχή, η κάλυψη και καταβολή του οποίου (ως άνω κεφαλαίου) εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης με την Κ2-12633/11.11.1999 απόφαση του και πραγματοποιήθηκε εμπρόθεσμα κατά το χρονικό διάστημα από 21/2/00-21/3/2000, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς προς το επενδυτικό κοινό, μετόχους και επενδυτές, μέσω του από Φεβρουάριο 2000 ενημερωτικού δελτίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με το ΠΔ 348/1985 και εγκρίθηκε από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) στις 3-2-00, μόνον όσον αφορά την κάλυψη αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, δεσμευθέντες προς τούτο, ότι η διάθεση των από την ως άνω αύξηση αντληθησομένων κεφαλαίων ύψους 60 δις δρχ., μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, ύψους 200 εκατ. δρχ. μέχρι την 31.12.2000, θα γινόταν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας, ως εξής: Α) Ποσό 1.400 εκατ. δραχμές για επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος κλωστηρίου της εταιρείας εντός του 2000, ήτοι ποσό 200.000.000 δραχμών για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χωρών, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αποθηκευτικών αναγκών, λόγω της αύξησης της παραγωγής, και 1, 2 δις δραχμών για τον εκσυγχρονισμό και επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Β) Ποσό 1 δις δραχμές για αγορά της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ ΑΕ".Γ) Ποσό 6 δις δραχμές για επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του υπάρχοντος κλωστηρίου της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ ΑΕ".Δ) Ποσό 2,6 δις δραχμές για εξόφληση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ". Ε) Ποσό 3,5 δις δραχμές για κεφαλαίο κίνησης, και ΣΤ) ποσό 45,5 δις δραχμές (75,8% της έκδοσης περίπου) για υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος εξαγορών και συμμετοχών. Αναλυτικά: 1) Ποσό 11,2 δραχμές για την άμεση εξόφληση των τραπεζικών δανείων που χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ" για την εξαγορά 1.396.500 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας "ΓΙΑΝΝΗΣ Θ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΑΕ" και 2) ποσό 34,3 δις δραχμές περίπου για εξαγορές και συμμετοχές που θα πραγματοποιούσε η "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ", εντός 12μηνου από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Διαβεβαίωσαν, επίσης, εν γνώσει τους ψευδώς στο επενδυτικό κοινό μέσω του ως άνω ενημερωτικού δελτίου ότι οι εξαγορές και συμμετοχές, στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει η εταιρεία, θα αλλάξουν πλήρως τα μεγέθη αυτής, όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της, την κερδοφορία της και εν γένει την παραγωγική της δραστηριότητα, ποσοτικά και γεωγραφικά, ότι αυτή θα αποκτήσει δίκτυο διανομής σε παγκόσμιο επίπεδο, παριστάνοντας εν γνώσει τους ψευδώς ότι η τελευταία, (η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΗΡΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ"), βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις με μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής, μέσω της οποίας θα εξασφαλίσει δεσπόζουσα επιρροή, ότι η εν λόγω εταιρεία -στόχος δραστηριοποιείται σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο του καταστατικού της, στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας, και ότι τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη αυτής για την τελευταία τριετία έχουν ως εξής: Ποσά σε εκατ. δρχ.1996, 1997, 1998.Κύκλος Εργασιών 231.158, 205.063, 209.111. Κέρδη προ τόκων Αποσβέσεων και φόρων 19.160, 18.169, 17.839. Κέρδη Μετά από φόρους 4.527, 4.542- 13.866. Σύνολο Ενεργητικού 144.519, 136.574, 126.800, τα οποία στη συνέχεια ανέλυαν και σχολίαζαν, καταλήγοντας ότι με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία του α' εξαμήνου του 1999, μετά και την υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης, ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το α' εξάμηνο του 1998 και ότι ανήλθε σε 107.694 εκατ. δρχ., ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3780 εκατ. δρχ. παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 23,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 1998, ότι η εν λόγω εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1999, ότι τα οικονομικά μεγέθη έχουν μετατραπεί σε δραχμές με βάση την τιμή fixing της 31-12-1999 της δραχμής με το νόμισμα αναφοράς, ότι η προκαταρκτική οικονομοτεχνική και νομική αξιολόγηση διενεργείται μέσω τραπεζών που ενεργούν ως σύμβουλοι, και ότι έχουν ήδη καταβληθεί για αμοιβές συμβούλων άνω των 100 εκατ. δρχ., δημιουργώντας έτσι την ψευδή εικόνα ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη για την εξαγορά της περιγραφόμενης αλλοδαπής εταιρείας. Διαβεβαίωσαν επίσης ψευδώς ότι σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου της εξαγοράς της παρουσιαζόμενης ανωτέρω εταιρείας, η Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ δεσμεύεται να προβεί άμεσα σε ανακοινώσεις δια του τύπου για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των εποπτικών αρχών, ότι εφόσον δεν ευοδωθούν οι πραγματοποιούμενες σήμερα διαπραγματεύσεις, η Εταιρεία θα αναζητήσει εναλλακτική μετοχική στρατηγική συνεργασία με αναλόγου μεγέθους κλωστοϋφαντουργικό όμιλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των ΗΠΑ, ενώ τα ποσά που προορίζονται για αυτές τις εξαγορές έως ότου πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συμφωνίες θα τοποθετηθούν σε υψηλότοκες καταθέσεις και χρεόγραφα (μετοχές εισηγμένων εταιρειών, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα). Όμως όλα τα παραπάνω ήταν εν γνώσει τους ψευδή, αφού αντί του ποσού των 200.000.000 δραχμών, που προβλεπόταν από το άνω ενημερωτικό δελτίο για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χωρών με χρόνο υλοποίησης ως την 31.12.2000, απορροφήθηκε από την αναφερομένη εταιρεία Κ. ΔΟΥΛΟΣ ΑΕ (ως την 31.3.2001) το ποσό των 147.996.009 δραχμών, αντί του ποσού του 1.200.000.000 δραχμών, που προβλεπόταν από το ίδιο ενημερωτικό δελτίο για την προμήθεια καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού με χρόνο υλοποίησης έως την 31.12.2000, απορροφήθηκε από την εν λόγω εταιρεία (ως την 31.3.2001) το ποσό των 933.811.742 δραχμών, ενώ αντί του ποσού των 6.000.000.000 δραχμών, που προβλεπόταν από το ίδιο ενημερωτικό δελτίο για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του κλωστηρίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ ΑΕ, με χρόνο υλοποίησης ως την 31.12.2000, δαπανήθηκε από την Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ ως την 31.3.2001 το ποσό του 1.060.123.311 δραχμών. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι ουδέποτε προσέγγισαν ή διαπραγματεύτηκαν υπό την προαναφερομένη ιδιότητα τους, επ' ονόματι και για λογαριασμό της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής της εταιρείας αυτής σε μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση μη ευόδωσης του στόχου αυτού σε ομοειδούς αντικειμένου όμιλο των ΗΠΑ, όπως προβλεπόταν από το πιο πάνω ενημερωτικό δελτίο, με χρόνο υλοποίησης της επένδυσης αυτής μέχρι την 31.3.2001, μέσω της οποίας η εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ θα εξασφάλιζε δεσπόζουσα θέση και επιρροή στη σχετική αγορά, ούτε ποτέ είχαν πρόθεση να προβούν στη διάθεση του ποσού των 34.300.000.000 δραχμών για την υλοποίηση τέτοιας μετοχικής στρατηγικής συνεργασίας, αλλά αντίθετα, είχαν εξ αρχής επινοήσει το σχέδιο της προσέλκυσης του επενδυτικού κοινού με τις πιο πάνω ψευδείς παραστάσεις περί στρατηγικής συνεργασίας της ως άνω εταιρείας, που εκπροσωπούσαν, με μεγάλους ομίλους του εξωτερικού, ώστε να πειστεί αυτό, όπως και πράγματι έγινε, να συμμετάσχει κατά το χρονικό διάστημα από 21-2-00 έως τον Νοέμβριο του έτους 2000, με αγορά μετοχών, στην προαναφερθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αυτής και στην εκτεταμένη αγορά μετοχών της μέσω του ΧΑΑ και στην κατ' αυτό τον τρόπο χρηματοδότηση της τελευταίας, της οποίας η μετοχή απέκτησε υψηλή εμπορευσιμότητα, που οδήγησε στην αύξηση της τιμής της, η οποία ανήλθε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2000 μέχρι το ποσό των 16.01 ευρώ, χρόνο κατά τον οποίο οι κύριοι μέτοχοι της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ- κατηγορούμενοι χ3, χ4, χ5 και ο, υπό τον κατηγορούμενο χ2, Όμιλος Κλωνατέξ- προέβησαν σε ευρείας κλίμακα πώληση των μετοχών τους, προκειμένου να πετύχουν, όπως είχαν προσχεδιάσει, την χρησιμοποίηση των έτσι αντληθέντων κεφαλαίων προς όφελος του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, στην εξαγορά εταιρειών του οποίου προέβησαν, διαθέτοντας το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης. Έτσι μετά τις 30.6.2000, εξαγόρασαν το 100% της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ" αντί του ποσού των 11.100.000.000 δραχμών, ήτοι 370.000 μετοχές, που ανήκαν στις εταιρείες "ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ" κατά ποσοστό 15%, "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ" κατά ποσοστό 60% και "ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ" κατά ποσοστό 25%, το 100% της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΕ" αντί του ποσού των 12.150.000.000 δραχμών, ήτοι 450.000 μετοχές που ανήκαν στις εταιρείες "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ" κατά ποσοστό 95% και "ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ" κατά ποσοστό 5%, μέσω του χρηματιστηρίου. Ακόμη από τις 10-5-00 προέβησαν στην εξαγορά ποσοστού δεσπόζουσας θέσης στην εταιρεία "FANCO ΑΕ" που έφθασε στο 23, 89% του συνόλου των μετοχών της, αντί του ποσού των 11.272.562.979 δραχμών, ενώ από τις 26-4-00 από το ανωτέρω αντληθέν από την αύξηση του κεφαλαίου της ως άνω εταιρείας ποσό, 3 δις δρχ. χορήγησαν ως έντοκο δάνειο στην εταιρεία "ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΑΕ" και από το εναπομείναν αδιάθετο ποσό τοποθέτησαν σε μετοχές (ποσό 1.588.663.750 δρχ.) και σε καταθέσεις όψεως (ποσό 343.246.794 δρχ.). Άμεση συνέπεια των μεθοδεύσεώς τους αυτών ήταν να παρουσιάσει η εταιρεία Κ ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ σημαντικές ζημίες ύψους 2.844.455.476 δραχμών κατά την εταιρική χρήση 2000, οι οποίες υπερέβαιναν το 20% του κύκλου εργασιών της, να απομειωθεί σημαντικά η χρηματιστηριακή αξία των από το άνω επενδυτικό κοινό αγορασθεισών μετοχών της, φθάνοντας στο ποσό των 0, 91 ευρώ ανά μετοχή, και στη συνέχεια η εταιρεία αυτή να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, μέλος του ως άνω Ομίλου, συγχώνευση που εγκρίθηκε με την Κ2-12267/28.9.2001 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναδρομική ισχύ από 1.1.2001. Στις ως άνω αγορές δεν θα προέβαιναν οι μέτοχοι και το επενδυτικό κοινό αν γνώριζαν τα παραπάνω, ήτοι ότι ουδέποτε υπήρξαν διαπραγματεύσεις με την αλλοδαπή εταιρεία για λογαριασμό της ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ και ότι το ποσό που αντλήθηκε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είχε διατεθεί για σκοπούς άλλους από αυτούς που αναγράφονταν στο εγκριθέν από το ΧΑΑ ενημερωτικό δελτίο, γεγονός που δεν έφεραν σε γνώση αυτών (των επενδυτών), οι οποίοι συνέχιζαν να αντλούν πληροφόρηση μέσω του ως άνω δελτίου και κυρίως δεν είχε διατεθεί για επενδύσεις στο εξωτερικό, όπως αρχικά είχε προβλεφθεί. Προέβησαν δε στις ανωτέρω πράξεις τους με σκοπό να αποκομίσει ο Όμιλος Κλωνατέξ παράνομο περιουσιακό όφελος και έτσι κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, έβλαψαν την περιουσία των επενδυτών κατόχων των 15.329.500 μετοχών της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, που πεισθέντες στις ως άνω ψευδείς παραστάσεις προέβησαν σε αθρόες αγορές μετοχών της ως άνω εταιρείας, μεταξύ των οποίων ήταν και ο μηνυτής ψ1, που συμμετείχε στην προαναφερομένη αύξηση, αγοράζοντας 1.500 μετοχές προς 3.000 δραχμές ή 8, 80 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.500.000 δραχμών και οι οποίοι, όταν τον Μάρτιο 2001 η μετοχή της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ τέθηκε υπό επιτήρηση, αναγκάσθηκαν πλέον να διαπραγματεύονται την πώλησή της υπό περιορισμούς και υπό ειδικό καθεστώς διαπραγμάτευσης. Η ζημία δε που προξενήθηκε στους εν λόγω μετόχους και επενδυτές ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, υπερβαίνουσα το ποσό των 25.000.000 δρχ, (73.000 Ε.), και δη ανερχόμενη στο ποσό των 120.949.755 Ε, ήτοι 15.329.500 μετοχές Χ 7,89 (8,80-0, 91=7,89), ανά μετοχή, = 120.949.755 Ε.
Οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί των κατηγορουμένων ότι δεν στοιχειοθετείται σε βάρος τους το αδίκημα της απάτης είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι για τους εξής λόγους:
α-Ο ισχυρισμός ότι δεν στοιχειοθετείται απάτη για το λόγο ότι η παράσταση στο επενδυτικό κοινό για επιδιωκόμενη εξαγορά μεγάλου κλωστοϋφαντουργικού ομίλου του εξωτερικού δεν συνιστά γεγονός κατά την έννοια του άρθρου 386 παρ.1 ΠΚ, επειδή αναφέρεται στο μέλλον, δεν ευσταθεί, γιατί το βούλευμα δέχεται ότι οι κατηγορούμενοι ανέφεραν στο χρηματιστηριακό δελτίο που απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό ότι βρισκόντουσαν ήδη σε σοβαρές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά κλωστο- υφαντουργικού οίκου του εξωτερικού στρατηγικής σημασίας, του οποίου μάλιστα παρέθεταν και τα οικονομικά του μεγέθη και στοιχεία, για τις οποίες διαπραγματεύσεις είχαν ήδη διαθέσει το ποσό των 100 εκατομμυρίων δρχ., πράγμα το οποίο συνιστά την έννοια του γεγονότος κατά το άρθρο 386 παρ.1 ΠΚ, διότι έχει παροντική γεγονοτική βάση.
β-Ο ισχυρισμός ότι η παράσταση που απεύθυναν στο επενδυτικό κοινό, αορίστως, για την αγορά των νέων μετοχών προκειμένου να αυξηθεί το κεφάλαιο της εταιρίας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, που εκπροσωπούσαν, δεν συνιστά παράσταση σε άλλον, διότι δεν απευθύνθηκε σε συγκεκριμένο αποδέκτη, όπως απαιτεί το άρθρο 386 παρ.1 ΠΚ, δεν ευσταθεί, για το λόγο ότι η παράστασή τους αυτή απευθύνθηκε προς τους συγκεκριμένους επενδυτές, οι οποίοι παραπλανηθέντες προέβησαν σε περιουσιακή διάθεση, αγοράζοντας τις προσφερόμενες απ' αυτούς μετοχές.
Από τα περιστατικά αυτά έκρινε το Συμβούλιο Εφετών ότι πληρούται η ποινική υπόσταση του εγκλήματος της ιδιαίτερα διακεκριμένης απάτης, κατά συναυτουργία, που φέρεται ότι τέλεσαν οι κατηγορούμενοι σε βάρος των αγνώστων επενδυτών της εταιρίας ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, οι οποίοι παραπλανήθηκαν και συμμετέσχον στην αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, που εκπροσωπούσαν, από την οποία προκλήθηκε παράνομο όφελος που υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δρχ., ανερχόμενο στο ποσό των 120.949.755 Ε. Στη συνέχεια απέρριψε τις εφέσεις των 1ου, 2ου, 3ου, 4ου, 5ου, 6ου και 8ου απ' αυτούς ως ουσιαστικά αβάσιμες, επικύρωσε το εκκαλούμενο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμ/κών Αθηνών και παραπέμπει όλους τους κατηγορουμένους ενώπιον του αρμοδίου Τριμελούς Εφετείου Αθηνών [για τα κακουργήματα], για να δικασθούν ως υπαίτιοι τελέσεως του εγκλήματος τούτου.
Γ)-Εξέταση των λόγων αναίρεσης
Με τις παραδοχές αυτές το Συμβούλιο Εφετών διέλαβε, την, κατά την ανωτέρω έννοια, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκτίθενται στο βούλευμα με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς καμιά αντίφαση τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της διακεκριμένης απάτης, κατά συναυτουργία, με τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων ότι η προξενηθείσα ζημία και το αντίστοιχο περιουσιακό τους όφελος είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και ότι υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δρχ. ή των 73.000 Ε, καθώς και οι νομικοί συλλογισμοί υπαγωγής των περιστατικών αυτών στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις του άρθρου 386 παρ. 1α, 3 περ. β ΠΚ, τις οποίες ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν την παραβίασε ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου. Ειδικότερα, διαλαμβάνει από πλευράς μεν της αντικειμενικής τους υπόστασης ότι οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε παραστάσεις ψευδών γεγονότων σαν αληθινών στο ευρύτερο επενδυτικό κοινό, ότι με τις παραστάσεις αυτές έπεισαν αυτούς να αγοράσουν τις νέες μετοχές αύξησης του κεφαλαίου της εταιρίας, που εκπροσωπούσαν, και ότι με τον τρόπο αυτό ζημίωσαν την περιουσία των επενδυτών, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ο παθών ψ1, με αντίστοιχο περιουσιακό αυτών όφελος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 120.949.755 Ε, που είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των 73.000 Ε, από πλευράς δε της υποκειμενικής του υπόστασης ότι οι κατηγορούμενοι τελούσαν εν γνώσει του ότι το γεγονός που παρέστησαν ήταν ψευδές και ότι τέλεσαν τις πράξεις αυτές με σκοπό να περιποιήσουν στην εταιρία ΚΛΩΝΑΤΕΞ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ το παράνομο τούτο περιουσιακό όφελος, προβαίνοντας στην εξαγορά των κλωστηρίων της με τα χρήματα που παρανόμως αποκόμισαν. α-Ειδικότερες αιτιάσεις.
Οι αιτιάσεις των αναιρεσειόντων ότι δεν τελεσιουργείται αντικειμενικά η απάτη διότι 1) δεν παρέστησαν ψευδή γεγονότα, αλλ' απλώς υποσχέθηκαν ότι θα προβούν σε διαπραγματεύσεις με οίκους του εξωτερικού προκειμένου να αποκτήσουν στρατηγική συμμετοχή σε μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο σε Χώρα της Ε.Ε ή των ΗΠΑ, πράγμα που συνιστά εσωτερικό γεγονός, [1ος λόγος της αίτησης του 1ου], 2) ότι δεν στράφηκαν σε συγκεκριμένους επενδυτές, αλλά στο κοινό, οπότε δεν πρόκειται για παραπλάνηση και βλάβη συγκεκριμένων παθόντων, [4ος λόγος της αίτησης του 1ου], και 3) ότι δεν δικαιολογείται το παράνομο του περιουσιακού οφέλους που αποκόμισε η εταιρία ΚΛΩΝΑΤΕΞ- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, [7ος λόγος της αίτησης του 1ου], 4) ότι δεν υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος της περιουσιακής ζημίας των παθόντων και της ψευδούς παράστασής τους και δη η πλάνη των επενδυτών δεν αποτέλεσε το αποκλειστικό αποτέλεσμα της αγοράς τω μετοχών, [5ος και 6ος λόγος της αιτήσεως του 1ου], και 5) ότι δεν προσδιορίζεται το ποσό της ζημίας εκάστου παθόντα, 2ος λόγος της αιτήσεως του 1ου], είναι αβάσιμες. Και τούτο για τους εξής λόγους:
1) Η παράσταση που έκαναν μέσω του Ενημερωτικού Δελτίου του ΧΑΑ προς το επενδυτικό κοινό ότι κατά το χρόνο της δημοσίευσης της αγγελίας τους για την αύξηση του κεφαλαίου της εταιρίας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ βρισκόντουσαν σε διαπραγματεύσεις με μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο που εδρεύει σε Χώρα της Ε.Ε ή των ΗΠΑ για την απόκτηση στρατηγικής σ' αυτόν συμμετοχής, που θα άλλαζε πλήρως τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, [σε παραγωγή και σε κερδοφορία], συνιστά γεγονός, καθόσον αναφέρεται σε συμβεβηκός του εξωτερικού κόσμου, που έλαβε χώρα στο παρελθόν ή λαμβάνει χώρα στο παρόν και υποπίπτει στις αισθήσεις. [1ος λόγος της αιτήσεως του 1ου].
2) Ναι μεν παθόν πρόσωπο στην απάτη είναι κάθε φυσικό συγκεκριμένο πρόσωπο που παραπλανάται με τις ψευδείς παραστάσεις και δεν νοείται απάτη του κοινού ή αορίστου αριθμού προσώπων, στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση δεν πρόκειται για εξαπάτηση αορίστως του κοινού, αλλά των συγκεκριμένων επενδυτών που προέβησαν κατά το χρονικό διάστημα που δέχεται το βούλευμα, [από τις 3-2-2000 έως τον Νοέμβριο του έτους 2000], στην αγορά των νέων μετοχών της εταιρίας, οι οποίοι, παρόλο που δεν κατονομάζονται, πλην του ψ1, είναι οριστοί και συγκεκριμένοι. (ΑΠ.88/03), [2ος λόγος της αιτήσεως του 1ου].
3) Το παράνομο του περιουσιακού οφέλους που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι ως εκπρόσωποι της ανωνύμου εταιρίας υπό την επωνυμία Α. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, ανερχόμενο στο ποσό των 120.949.755 Ε, συνίσταται στο ότι τούτο αποτελεί τον αντίποδα της βλάβης των επενδυτών και αποκτήθηκε απ' αυτούς χωρίς νόμιμη δικαιολογητική αιτία, πράγμα που αντιστρατεύεται προς την ουσιαστική τάξη της κυριότητας. [ΑΠ.1795/00 ΠΧΡ.ΝΒ/639, ΑΠ.164/01 ΠΧΡ.ΝΑ/905]. Το ποσό τούτο προήλθε από την αθέμιτη διόγκωση-υπερτίμηση της τιμής τω νέων μετοχών, την οποία πέτυχαν με τις αναφερόμενες στο βούλευμα ψευδείς παραστάσεις τους προς το επενδυτικό κοινό. Το γεγονός ότι το βούλευμα αναφέρει ότι οι κατηγορούμενοι με τις ως άνω ψευδείς παραστάσεις σκόπευαν να αποκομίσει παράνομο όφελος ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΛΩΝΑΤΕΞ, από τον οποίο εξαγόρασαν τα κλωστήρια των συνδεμένων με αυτόν κλωστοϋφαντουργικών ανωνύμων εταιριών, και δη των ανωνύμων εταιριών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΕ, δεν αναιρεί το παράνομο του αποκομισθέντος απ' αυτούς περιουσιακού οφέλους. Το γεγονός αυτό, της περαιτέρω δηλ. διάθεσης του παράνομου οφέλους που αποκόμισαν από τις πωλήσεις των υπερτιμημένων νέων μετοχών, αναφέρεται πλεοναστικά και δεν αναιρεί την προηγούμένη υπ' αυτών αθέμιτη προσπόρισή του. [6ος και 7ος λόγοι της αιτήσεως του 1ου]. Ούτε πάλι υπάρχει καμία αντίφαση της αιτιολογίας από το γεγονός ότι το βούλευμα δέχεται ότι από τη διαδικασία της αυξήσεως του κεφαλαίου της εταιρίας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ και τις μεθοδεύσεις των εξαγορών που επακολούθησαν επήλθε ζημία της εταιρίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων δρχ. [8ος λόγος αιτήσεως αναιρέσεως του 1ου].
4) Ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της απατηλής συμπεριφοράς των κατηγορουμένων και της πλάνης, καθώς και της περιουσιακής διάθεσης των συγκεκριμένων επενδυτών που αγόρασαν τις νέες μετοχές διαλαμβάνεται με ενάργεια στο βούλευμα, αφού βεβαιώνεται σ' αυτό ότι οι συγκεκριμένοι επενδυτές παραπλανήθηκαν από τις ψευδείς παραστάσεις των κατηγορουμένων και προέβησαν στην περιουσιακή διάθεση για την αγορά των νέων μετοχών, την οποία δεν θα διενεργούσαν, εάν έλειπε η περιγραφείσα συμπεριφορά τους. Εξάλλου, για τη στοιχειοθέτηση της απάτης δεν απαιτείται η πλάνη του απατηθέντος να υπήρξε η μοναδική αιτία της περιουσιακής διάθεσης, [Α.Π. 200/75 ΠΧΡ. ΚΔ/429], καθόσον η ελαφρότητα ή η αμέλεια του θύματος στη δημιουργία της πλάνης, που δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε έναν προσεκτικότερο ή συνετότερο άτομο, δεν αποκλείει την απάτη, αφού μάλιστα τα εν λόγω εύπιστα άτομα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προστασίας έναντι των δραστών της απάτης, των οποίων είναι εύκολα θύματα, [ΑΠ.165/85 ΠΧΡ.ΛΕ/683, Μπουρόπουλος άρθρο 386 αρ.2], [4ος λόγος της αιτήσεως του 1ου].
5) Όσον αφορά τον προσδιορισμό της βλάβης ενός εκάστου επενδυτή γίνεται δεκτό ότι επί περισσοτέρων παθόντων δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται το ποσό της ζημίας που αντιστοιχεί στον καθένα απ' αυτούς.[ΑΠ.372/94 ΠΧΡ.ΜΔ/511].[5ος λόγος της αιτήσεως του 1ου].
β-Εσφαλμένη εκτίμηση. Η αιτίαση ότι η εταιρία Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, που εκπροσωπούσαν, κατά το έτος 2000 βρισκόταν πράγματι σε διαπραγματεύσεις με μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο που εδρεύει σε χώρα της ΕΕ. και ότι έσφαλε το βούλευμα που δεν δέχεται τούτο ως αληθινό γεγονός, [3ος λόγος της αιτήσεως του 1ου και 4ος της αιτήσεως του 7ου], είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, γιατί βάλλει κατά της ανέλεγκτης αναιρετικά κρίσης του δικαστηρίου της ουσίας.
γ-Η κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση. Η αιτίαση ότι δεν περιέχεται στο βούλευμα αιτιολογία για την κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεση της απάτης, [9ος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως του Αντ. Δούδου], είναι απορριπτέα γιατί στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση, καθόσον το βούλευμα δεν τους παραπέμπει για κακουργηματική απάτη με τις ανωτέρω επιβαρυντικές περιστάσεις, της κατ' επάγγελμα δηλ. και της κατά συνήθεια τέλεσης.[9ος λόγος της αιτήσεως του 1ου].
δ-Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή της εφαρμοσθείσας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως δύναται να προέλθει και από εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή των διατάξεων του αστικού κώδικα, όταν αυτές αποτελούν προϋπόθεση της εφαρμογής της ποινικής διατάξεως. [ΑΠ.972//93 ΠΧΡ.ΜΓ/706, ΑΠ.417//93 ΠΧΡ. ΜΓ/198]. Δεν επεκτείνεται όμως ο λόγος τούτος και στην περίπτωση εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής των δικονομικών διατάξεων, όπως είναι οι διατάξεις περί αναρμοδιότητας, [ΑΠ.1131//83 ΠΧΡ.ΛΔ/136]. Έτσι είναι απορριπτέος ο λόγος αναιρέσεως ότι το Συμβούλιο Εφετών εσφαλμένα ερμήνευσε τις διατάξεις που ρυθμίζουν τις αρμοδιότητες του ΣΔΟΕ [τώρα ΥΠΕΕ] και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, άρθρο 76 Ν.1969/91, 22, 31 Ν.3340/05 και 30 Ν.3296/04] και έκρινε ότι το ΣΔΟΕ είχε αρμοδιότητα να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση για τη διαπίστωση τυχόν τέλεσης από τους εκπροσώπους της εταιρίας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ χρηματιστηριακές παραβάσεις σχετικά με τη διαδικασία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, εφόσον δεν πρόκειται για ουσιαστική ποινική διάταξη.[3ος λόγος της αιτήσεως του 7ου].
5-Κατ' ακολουθία, το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο πρέπει το μεν να απορρίψει τις αιτήσεις αναιρέσεως των κατηγορουμένων κατά του ανωτέρω παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, το δε να καταδικάσει αυτούς στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των 220 Ε.
ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Α-Να απορριφθούν οι 166/07, 173/07, 165/07, 181/07, 180/07, 160/07 και 161/07 αιτήσεις αναιρέσεως των κατηγορουμένων 1) χ4, 2) χ5, 3) χ3, 4) χ7, 5) χ6, 6) χ1, και 7) χ2, αντίστοιχα, κατά του 2505/06 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, Και
Γ-Να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των 220 Ε.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτιος Μακρής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Οι κρινόμενες 160/7-12-2006, 161/6-12-2006, 165/11-12-2006, 166/11-12-2006, 173/15-12-2006, 180/14-12-2006 και 181/14-12-2006 αιτήσεις (εκθέσεις) αναιρέσεως των χ1, χ2, χ3, χ4, χ5, χ6 και χ7, αντιστοίχως, στρεφόμενες κατά του 2505/2006 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με το οποίο απορρίφθηκαν κατ' ουσίαν οι εφέσεις αυτών κατά του 352/2006 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, που παρέπεμψε αυτούς στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Αθηνών, προκειμένου να δικαστούν, για την πράξη της (κακουργηματικής) απάτης, κατά συναυτουργία, από την οποία το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 25.000.000 δραχμών (73.000 ευρώ), έχουν ασκηθεί νομοτύπως και εμπροθέσμως, από πρόσωπα που δικαιούνται προς τούτο και κατά βουλεύματος υποκειμένου σε αναίρεση, γι' αυτό και, πρέπει, αφού συνεκδικασθούν ως συναφείς, να γίνουν τυπικά δεκτές.
ΙΙ. Κατά το άρθρο 386 παρ.1 ΠΚ, όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας άλλον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της απάτης απαιτούνται: α) σκοπός του δράστη να περιποιήσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, χωρίς να είναι αναγκαία η πραγμάτωση του οφέλους, β) εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών ή αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, από τα οποία, ως παραγωγό αιτία, παραπλανήθηκε κάποιος σε πράξη ή παράλειψη ή ανοχή και γ) βλάβη ξένης, κατά το αστικό δίκαιο, περιουσίας, η οποία να τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με τις παραπλανητικές ενέργειες ή παραλείψεις του δράστη. Ως γεγονότα νοούνται τα πραγματικά περιστατικά, που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν όμως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψευδείς διαβεβαιώσεις και παραστάσεις άλλων ψευδών γεγονότων που ανάγονται στο παρελθόν ή στο παρόν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργούν την εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή κατάσταση από το δράστη που έχει ειλημμένη την απόφαση να μη εκπληρώσει την υποχρέωση, θεμελιούται και τότε το αδίκημα της απάτης. Περαιτέρω από την ως άνω διάταξη προκύπτει ακόμη ότι είναι δυνατόν από μία πράξη απάτης να είναι παθόντες πλείονες. Σ' αυτή την περίπτωση η βλάβη της περιουσίας τους πρέπει να αντιστοιχεί στο παράνομο περιουσιακό όφελος που ο υπαίτιος επεδίωξε και να είναι άμεσο και αποκλειστικό αποτέλεσμα της απατηλής συμπεριφοράς του υπαιτίου. Το πρόσωπο που παραπλανήθηκε, δεν απαιτείται να είναι το ίδιο με εκείνο που περιουσιακώς βλάπτεται, αρκεί να μπορεί από το νόμο ή από τα πράγματα να επιχειρήσει την επιζήμια για τον βλαπτόμενο πράξη, παράλειψη ή ανοχή, το δε περιουσιακό όφελος που επιδίωξε ο δράστης, πρέπει να προέρχεται από την περιουσία του βλαπτόμενου, στη διάθεση της οποίας προέβη ο παραπλανηθείς, έτσι ώστε αυτό να αποτελεί την ανάστροφή όψη της περιουσιακής βλάβης. Πρέπει δηλαδή, ανάμεσα στη βλάβη της ξένης περιουσίας και στο όφελος που επιδιώκει ο δράστης, να υπάρχει υλική αντιστοιχία ή υλική ταυτότητα, από την οποία (υλική αντιστοιχία) προκύπτει φανερό ο χαρακτήρας του εγκλήματος της απάτης, ως εγκλήματος περιουσιακής μεταθέσεως (μετατοπίσεως). Περαιτέρω, μετά την αντικατάσταση της παρ.3 του άρθρου 386 του ΠΚ με το άρθρο 14 παρ.4 του ν. 2721/1999, η απάτη προσλαμβάνει κακουργηματικό χαρακτήρα και στην περίπτωση κατά την οποία το παράνομο περιουσιακό όφελος που επιδίωξε ο δράστης, ή η αντίστοιχη συνολική ζημία που προκλήθηκε, υπερβαίνει το ποσό των 25.000.000 δρχ. (73.000 ευρώ). Τέλος, κατά το άρθρο 45 Π.Κ. "αν δύο ή περισσότεροι τέλεσαν από κοινού αξιόποινη πράξη, καθένας τους τιμωρείται ως αυτουργός". Με τον όρο "από κοινού" νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υπόστασης του διαπραττόμενου εγκλήματος, γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος. Η σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης μπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές. Για τον έλεγχο από τον Άρειο Πάγο της ορθής ερμηνείας και εφαρμογής του άρθρου 45 Π.Κ. πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δράστης συμμετείχε στην τέλεση του εγκλήματος ως συναυτουργός. (Ολ. ΑΠ 50/1990). Απάτη μπορεί να τελεστεί και κατά συναυτουργία, όταν οι συναυτουργοί προβαίνουν στις ψευδείς παραστάσεις είτε συγχρόνως από κοινού είτε διαδοχικά, κατόπιν όμως κοινής συναπόφασης, δηλαδή με κοινό δόλο, και με σκοπό παράνομου περιουσιακού οφέλους. Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠοινΔ, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2408/1996, προκύπτει ότι το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτουμένη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠοινΔ, λόγον αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σ' αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα προκύψαντα από την ανάκριση (κυρία ή προανάκριση) πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του συμβουλίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις, με τις οποίες το συμβούλιο υπήγαγε τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη και έκρινε, ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τελέσεως του εγκλήματος από τον παραπεμπόμενο στο ακροατήριο κατηγορούμενο. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο, αρκεί δε να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα γενικώς και κατά το είδος τους, χωρίς να είναι ανάγκη να εκτίθεται τι προέκυψε από το καθένα χωριστά, ή να αξιολογούνται καθ' έκαστον ή να συσχετίζονται ειδικώς ή να συγκρίνονται προς άλληλα ή να προσδιορίζεται η αποδεικτική βαρύτητα εκάστου τούτων. Η αιτιολογία αυτή επιτρεπτώς θεμελιώνεται από το Συμβούλιο Εφετών με καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμά του πρόταση του Εισαγγελέως Εφετών, στην οποία εκτίθενται με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα προκύψαντα από την ανάκριση πραγματικά περιστατικά, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις υπαγωγής αυτών στην εφαρμοσθείσα από το Συμβούλιο ουσιαστική ποινική διάταξη, καθώς και εκείνες που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία ως νόμιμη και ουσιαστικά βάσιμη συντάσσεται το Συμβούλιο. Ειδικότερα για την πληρότητα της αιτιολογίας σε σχέση με το έγκλημα της απάτης δεν αρκεί να εκτίθεται απλώς και μόνον ότι επήλθε βλάβη σε ξένη περιουσία αλλά πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η βλάβη αυτή και πώς επήλθε.
Τέλος όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. β' του ΚΠΔ εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που ιδρύει λόγο αναιρέσεως υπάρχει όταν το Συμβούλιο αποδίδει στο νόμο έννοια διαφορετική από εκείνη που έχει πραγματικά, ενώ εσφαλμένη είναι η εφαρμογή της όταν το Συμβούλιο δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάστηκε εκ πλαγίου για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα του βουλεύματος που περιλαμβάνεται στο διατακτικό ή στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου οπότε το βούλευμα δεν έχει νόμιμη βάση. Στην προκείμενη περίπτωση το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη σ' αυτό εισαγγελική πρόταση δέχθηκε ότι από τα αναφερόμενα κατ' είδος αποδεικτικά μέσα, προέκυψαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: "Η εταιρεία "ΚΛΩΣΤΟ-ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε" στο εξής Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε, που ιδρύθηκε το 1971 από τον ...... και του τρεις πρώτους εκκαλούντες γιους του είχε έδρα στη Μ. Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκονταν και το εργοστασιακό της συγκρότημα. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιούνταν στον χώρο της κλωστοϋφαντουργίας. Ειδικότερα, ο σκοπός της σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού της, ήταν η βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία ινών και νημάτων, φυτικών, ζωικών και συνθετικών, ως και λοιπών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και η συμμετοχή της σε άλλες επιχειρήσεις, που επεδίωκαν τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό. Το έτος 1994 με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21/1/1994, οι μετοχές της εισήχθησαν στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και συνολικό αριθμό μετοχών προς διαπραγμάτευση 3000000. Το 1998 με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας του Ν.2065/92 και κερδών φορολογηθέντων με το Ν.2579/98, το μετοχικό της κεφάλαιο ανήλθε στα 800 εκατ. δραχ. και ο αριθμός των μετοχών στα 4000000 δρχ. Κατά το έτος 1999 ο όμιλος ΚΛΩΝΑΤΕΞ που είναι εταιρεία συμμετοχών, δια των εταιρειών του, με διαδοχικές αποκτήσεις και κατόπιν συμφωνίας με τους κατηγορούμενους χ4, χ3 και χ5, απέκτησε το 45, 35% των μετοχών της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε" καθιστάμενος πλέον κύριος μέτοχος της. (βλεπ. σελ 24 ενημερωτικού δελτίου).
Η "ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε εταιρεία συμφερόντων του εκκαλούντος κατηγορούμενου χ2, της οποίας ήταν και νόμιμος εκπρόσωπος (Πρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος), είχε ως σκοπό τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες, την διεξαγωγή συναλλακτικών πράξεων επί χρεωγράφων και παντός είδους τίτλων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, την ανάληψη διαχείρισης άλλων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων με αντάλλαγμα, την παροχή διοικητικών και οργανωτικών υπηρεσιών σε τρίτες οικονομικές μονάδες του ιδιωτικού τομέα και την αγοροπωλησία και εκμετάλλευση δικαιωμάτων χρηματοδοτικής μίσθωσης. Στον εν λόγω Όμιλο ανήκαν, πλην άλλων, και η εταιρεία ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε (στη οποία μετείχε η εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ με ποσοστό 34%), FAΝCO A.E (στην οποία η ΚΛΩΝΑΤΕΞ είχε ποσοστό 0, 12% και η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ 20, 03%), ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α, Ε)στην οποία η εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΣΕΩΝ Α.Ε κατείχε ποσοστό 79, 9%) ΤΡΙΚΟΛΑΝ Α.Ε, GALLOP A.E. ......... LTD, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Ε., ΒΕΡΛΑΝ ΒΑΜΒΑΚΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΉ Α.Ε., ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ και Γ. ΓΙΑΝΟΥΣΗΣ Α.Ε.Β.Ε., Από τις ως άνω εταιρείες η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσής της στις 17/5/1998, ολοκλήρωσε κατά το Σεπτέμβριο του 1999, αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου αντλώντας από το Χρηματιστήριο ποσό 41.580 εκατ. δρχ., το οποίο διέθεσε για εξαγορές δεδομένου ότι στόχο της μητρικής εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε. ήταν να κυριαρχήσει στη Ευρωπαϊκή Αγορά, αναδεικνύοντας την ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ως την πρώτη κλωστοϋφαντουργική εταιρεία της Ευρώπης.
Στις 21/10/1999, η Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. με έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της, στην οποία μετείχαν οι τρεις πρώτοι εκκαλούντες κατηγορούμενοι αλλά και ο έβδομος εκκαλών χ2, ως εκπρόσωπος της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (της οποίας ήταν πρόεδρος Δ.Σ) όπως και ο συγκατηγορούμενος τους χ1, ως εκπρόσωπος της εταιρείας ........ LTD, στο Δ.Σ. της οποίας είχε την ιδιότητα του αντικαταστάτη Προέδρου, ενώ ο πρόεδρος της ήταν και πάλι ό χ2, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με μετρητά κατά 4.000.000.000 δρχ., με την έκδοση 20.000.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 200 δραχμών, η κάθε μία και της τιμής διαθέσεως τριών χιλιάδων (3000) δραχμών εκάστη, με προκύπτον από την αύξηση ποσό εσόδων 60.000.000.000 δραχμές. Η διαφορά μεταξύ των εσόδων της αυξήσεως και του μετοχικού κεφαλαίου της αυξήσεως δηλαδή ποσό 56.000.000.000 δρχ. θα αγόταν στον λογαριασμό "διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Το σύνολο των 20.000.000 νέων μετοχών με αναλογία πέντε (5) νέες μετοχές ανά μία (1) παλαιά προς 3000 δρχ. ανά μετοχή. Σε περίπτωση δε κατά την οποία μέρος των δικαιωμάτων δε θα ασκούνταν από τους παλιούς μετόχους, αποφασίσθηκε ότι το Δ.Σ. της εταιρείας θα διέθετε το ποσοστό των μετοχών που αναλογούν στο μη ασκηθέν μέρος, κατά τη απόλυτη αυτού κρίση, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 5 Ν2190/1920. Έτσι, μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν στο συνολικό ποσό των 4.800.000.000 δρχ., διαιρούμενο σε 24.000.000 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 200 δρχ. η κάθε μία.
Κατά την διάρκεια των εργασιών της ως άνω Γ.Σ. το λόγο έλαβε ο εκκαλών χ2 υπό την ιδιότητα του εκπροσώπου της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ, μεγαλομετόχου της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., ο οποίος εκθειάζοντας την απόφαση για τη δυναμική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, κατέστησε σαφές ότι το επιχειρηματικό πρόγραμμα της τελευταίας, να προχωρήσει δυναμικά στην αγορά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εποχής, εύρισκε απολύτως σύμφωνη την πολιτική του Ομίλου τους. Μάλιστα αυτός ήταν ο λόγος που προχώρησαν στην προσέγγιση με την εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. Πράγματι το μήνα Μάρτιο του έτους 1999 είχε αρχίσει συνεργασία της τελευταίας με την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. με τη συμμετοχή της δεύτερης στο μετοχικό κεφάλαιο της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. σε ποσοστό 10%. Τον Ιούλιο του 1999 η εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. αύξησε τη συμμετοχή της στο κεφάλαιο της Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. σε ποσοστό 30%, ήδη δε κατά τον Οκτώβριο του 1999 η συμμετοχή του Ομίλου των εταιρείων ΚΛΩΝΑΤΕΞ ξεπερνούσε, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε το ποσοστό του 40% του μετοχικού της κεφαλαίου της Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., η οποία είχε καταστεί πλέον μέλος του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ. Ειδικότερα η μετοχική σύνθεση της εταιρείας Κ.ΔΟΥΔΟΣ με βάση την Γ.Σ. της 21/10/1999 είχε ως εξής:
........ LTD 10,5%ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 24,8%ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε 4,5%Α.ΔΟΥΔΟΣ 5%Χ.ΔΟΥΔΟΣ 5%Δ.ΔΟΥΔΟΣ 5,8% Λοιποί Μέτοχοι 44,5% Μεταξύ των λοιπών μετόχων ήταν και οι ακόλουθες εταιρείες (μέλη του Ομίλου Κλωνατέξ) ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. με 30310 μετοχές και ΒΙΟΛΑΝ ΑΒΕΝΤΕ με 93,260 μετοχές.
Η ως άνω γενική συνέλευση εξέλεξε και το νέο Δ.Σ. της εταιρείας για την πενταετία από 22/10/1999 ως 21/10/2004, αποτελούμενο από τους χ5, χ3, χ7 (προϊστάμενο λογιστηρίου Εταιρίας) και χ6 (υπάλληλο με καθήκοντα την διεκπεραίωση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων) που συγκροτήθηκε σε σώμα στις 22/10/1999 με την εξής σύνθεση:χ3, Πρόεδρος, χ5 Αναπληρωτής Πρόεδρος χ4, Εντεταλμένος Σύμβουλος, χ7 και χ6 μέλη (βλεπε δημοσίευση σε ΦΕΚ 9084/12/11/1999).
Ακολούθως κατά την υπ'αριθ. ....... συνεδρίαση του Δ.Σ. της ως άνω εταιρείας, της οποίας το πρακτικό δημοσιεύθηκε στις 25/5/2000 στο υπ'αριθ. 3586/25-5-2000 ΦΕΚ-ΤΑΕ, εκλέχθηκαν ως νέα μέλη οι κατηγορούμενοι χ2 και χ1, στέλεχος του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, μετα την παραίτηση των μελών του Δ.Σ της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. κατηγορουμένων χ5 και χ7 και το Δ.Σ που προέκυψε είχε την ακόλουθη σύνθεση: χ2 Πρόεδρος Δ.Σ., χ4 αναπληρωτής πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος, χ3, χ1 και χ6, μέλη. Περαιτέρω, κατά την με αριθμό ...... συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., το πρακτικό της οποίας δημοσιεύθηκε στις 25/5/200 στο υπ'αριθ.3573/25-5-2000 ΦΕΚ ΤΑΕ, εκλέχθηκε ως νέο μέλος ο κατηγορούμενος (μη ασκήσας έφεση) χ, Οικονομικός διευθυντής του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους χ6, η οποία πάντως συνέχισε να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία (βλ. το από 27/4/2000 ως άνω πρακτικό). Το διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε από την ως άνω συνεδρίαση είχε την ακόλουθη σύνθεση: χ2, πρόεδρος Δ.Σ., χ4 αναπληρωτής Πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος, χ3, χ1 και χ, μέλη του Δ.Σ., από τους οποίους ο χ3 παραιτήθηκε στις 6/11/2000 για να αντικατασταθεί στην συνέχεια από την ......., αλλαγή που δημοσιεύθηκε στις 22/12/2000 στο ΦΕΚ-ΤΑΕ με αριθμό 11747.
Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας εγκρίθηκε με την απόφαση Κ2-12633/11-11-1999 του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στις 3/2/2000 το Δ.Σ. του Χ.Α.Α., μετά από την με αριθμό πρωτ. ....... αίτηση της εταιρείας Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. που συνόδευε σχετικό φάκελο δικαιολογητικων ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού Δελτίου (Ε.Δ.) για την αύξηση του κεφαλαίου, που είχε υποβληθεί, μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 348/1985, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, όπως αναγράφονται στο με αριθμό πρωτ. ..... έγγραφο του Χ.Α.Α. προς την ως άνω εταιρεία: 1) Να δεσμευθούν οι κύριοι μέτοχοι της εκδότριας εταιρείας ......... LTD, ΒΙΟΛΑΝ ΑΒΕΝΤΕ, ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. x4, x5 και x3, ότι θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους και θα διατηρήσουν τα ποσοστά τους, άνω του 56% περίπου, και μετά το πέρας της αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, προσκομίζοντας σχετικές επιστολές, 2) να διευκρινισθεί πλήρως το θέμα της εξαγοράς για την οποία θα διατεθούν 34,3 δις δραχμές, να οριοθετηθεί χρονικά και να διευκρινισθεί η επίδραση της στην ανάπτυξη των κύριων δραστηριοτήτων της εταιρείας. Επίσης η εκδότρια αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενημερώνει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. 3) Να δεσμευθεί η εκδότρια εταιρεία ότι θα ενημερώνει ανελλιπώς τις εποπτικές αρχές και το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο επένδυσης των κεφαλαίων που θα αντλήσει μέχρι την χρησιμοποίηση τους για τους αναφερόμενους στο ενημερωτικό δελτίο σκοπούς. 4) Να διευκρινίσθεί σε τι ποσοστό αγοράς της ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Α.ΒΕΕ αντιστοιχεί η προβλεπόμενη διάθεση του ποσού 11,2 δις και 5) Να σχολιασθεί το τίμημα της αγοράς του κλάδου κλωστηρίου των ΚΛΩΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. σε σχέση με την αναπόσβεστη αξία και να διευκρινισθεί αν η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον όμιλο ΚΛΩΝΑΤΕΞ και τους βασικούς μετόχους της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.
Οι εκκαλούντες κατηγορούμενοι, υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητες τους, εκμεταλλευόμενοι και το κλίμα που επικρατούσε την εποχή εκείνη στην ελληνική κοινή γνώμη, το οποίο ήταν άκρως ευνοϊκό για επενδύσεις σε χρηματιστηριακούς τίτλους, συνέλαβαν σχέδιο εξαπάτησης του επενδυτικού κοινού, ήτοι των μετόχων της ως άνω εταιρείας και των κοινών επενδυτών, μέσω της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, παραπλανώντας τους να συμμετάσχουν σε αυτήν, με σκοπό να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ο Όμιλος ΚΛΩΝΑΤΕΞ, βλάπτοντας αυτούς. Έτσι, στο ενημερωτικό δελτίο που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε μετά την 3/2/2000 στα πλαίσια της προώθησης της διαδικασίας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ανέφεραν ρητά ότι το ΔΣ της εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή και ότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο η μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτό (βλ. σελ 10 ενημερωτικού δελτίου). Επίσης δηλώθηκε, σε εκπλήρωση προϋπόθεσης που τέθηκε από το Χ.Α.Α., ότι οι ως άνω κύριοι μέτοχοι της εκδότριας "δεσμεύονται ότι θα ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα τους, που αντιστοιχούν στο 52, 20 των δικαιωμάτων και ότι στη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων θα εξακολουθούν να κατέχουν ποσοστό 52,20% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών". Προκειμένου δε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μετόχων και του επενδυτικού κοινού και να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης προς την ως άνω εταιρεία και τις προοπτικές της, παρέστησαν εν γνώσει τους ψευδώς ότι η διάθεση των υπό άντληση νέων κεφαλαίων, ύψους 60.000.000.000 δρχ., μετά την αφαίρεση εξόδων έκδοσης ύψους 200 εκατομμυρίων δραχμές, προβλεπόταν να γίνει ως παρακάτω εκτίθεται, παραπλανώντας αυτούς ως προς τη χρηματιστηριακή τους συμπεριφορά κατά τη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου τους και πείθοντας αυτούς (παλιούς μετόχους και επενδυτές) ώστε να ανταποκριθούν στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και στην συνέχεια να προβούν σε αθρόες αγορές μετοχών της, με σκοπό την χρηματοδότηση του επενδυτικού της προγράμματος, αν και γνώριζαν ότι αυτή δεν ήταν σε θέση να προβεί επιτυχώς σε τέτοιας έκτασης επιχειρηματικό άνοιγμα. Οι αθρόες δε αγορές μετοχών θα οδηγούσαν στην υπερτίμησή τους που θα έδινε στους κύριους μετόχους που κατείχαν την πλειοψηφία του πακέτου των μετοχών, την δυνατότητα να πωλήσουν τις δικές τους μετοχές σε αυξημένη τιμή καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό τις δαπάνες που συνεπαγόταν η δέσμευση τους για συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επέλεξαν έτσι μετόχους και επενδυτές στην δίνη ενός χρηματιστηριακού παιγνίου, από το οποίο οι τελευταίοι έχασαν τα χρήματα που διέθεσαν για την αγορά μετοχών της ως άνω εταιρείας, ωφελήθηκε δε ο όμιλος ΚΛΩΝΑΤΕΞ, στον οποίο κατά τον σχεδιασμό τους, περιήλθε όπως παρακάτω εκτίθεται μεγάλο μέρος του ποσού της αύξησης, για την αγορά εταιρειών του με αμφίβολη αξία και προοπτικές. Ειδικότερα ανέφεραν ότι η διάθεση του ποσού της αύξησης του Μ.Κ. προβλεπόταν ως εξής:
1) Ποσό 1,4 δις δραχμές (2,3% περίπου της έκδοσης) για επενδύσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού του υπάρχοντος κλωστηρίου της εταιρείας ΔΟΥΔΟΣ.ΑΕ εντός του 2000 και ειδικότερα:
Ποσό 200 εκατομμυρίων δραχμών για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων για την αντιμετώπιση των αυξημένων αποθηκευτικών αναγκών εξαιτίας της αύξησης της παραγωγής.
Ποσό 1,2 δις δραχμών για τον εκσυγχρονισμό και επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα επιφέρει αύξηση της παραγωγής κατά 20% σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.
2) Ποσό 1 δις δραχμών (1,6% περίπου της έκδοσης) για αγορά του κλωστηρίου της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε.
3) Ποσό 6 δις δραχμών (10,0% περίπου της έκδοσης) για επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του υπάρχοντος κλωστηρίου της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε. Η ολοκλήρωση της επένδυσης για τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής υποδομής της μονάδας κλωστηρίου της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε (για την οποία ρητά αναφέρθηκε, κατόπιν σχετικού όρου που έθεσε το Χ.Α.Α. για την έγκριση του Μ.Κ., ότι δεν συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον Όμιλο ΚΛΩΝΑΤΕΞ ή τους βασικούς μετόχους της Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.) αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της χρήσης του 2000 και περιλαμβάνει πλήρη εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού και δημιουργία μία νέας σύγχρονης μονάδας κλωστηρίου 18000 ατράκτων παραγωγικής δυναμικότητας 8000 Kgs και μερικό εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου μηχανολογικού εξοπλισμού.
4) Ποσό 2, 6 δις δραχμών (4, 3 % περίπου της έκδοσης) για εξόφληση του Τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.
5) Ποσό 3, 5 δις δραχμών (5, 8 % της έκδοσης περίπου) για αύξηση του κεφαλαίου κίνησης.
6) Ποσό 45, 5 δις δραχμών (75, 8 περίπου της έκδοσης περίπου) για υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος εξαγορών και συμμετοχών και αναλυτικα';Ποσό 11, 2 δις δραχμών για την άμεση εξόφληση των Τραπεζικών δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγορά 1, 3965000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Α.Ε. που αντιπροσωπεύει το 35% του συνολικού αριθμού της εταιρείας.
Ποσό 34, 3 δις δραχμών θα χρησιμοποιηθεί για εξαγορές και συμμετοχές που θα πραγματοποιήσει η Εταιρεία εντός 12μηνου από την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Ως χρόνος υλοποίησης των ως άνω επενδύσεων αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο (σελ 18) το έτος 2000. Σημειώνεται επίσης σε αυτό (βλ. σελ 17, 18) ότι "οι εξαγορές και συμμετοχές στις οποίες προτίθεται να προχωρήσει η εταιρεία θα αλλάξουν πλήρως τα μεγέθη της, όσον αφορά τον κύκλο των εργασιών της, την κερδοφορία της και εν γένει την παραγωγική της δραστηριότητα, ποσοτικά και γεωγραφικά. Παράλληλα η εταιρεία θα αποκτήσει δίκτυο διανομής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εταιρεία ήδη βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής, μέσω της οποίας θα εξασφαλίσει δεσπόζουσα επιρροή. Ειδικότερα η συγκεκριμένη εταιρεία δραστηριοποιείται σύμφωνα με συγκεκριμένο άρθρο του Καταστατικού της, στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα συνοπτικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας (εννοείται αλλοδαπή εταιρεία με την οποία η Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε βρίσκεται σε διαπραγμάτευση) για την τελευταία τριετία έχουν ως εξής:
ΈΤΗ
1996
1997
1998Κύκλος εργασιών
231,158
205063 209111Κέρδη προ τόκων, Αποσβέσεων και φόρων
19160
18169
17839Κέρδη μετά από φόρους
4527
4542
13866Σύνολο ενεργητικού
144519
136574 126800 Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μείωση του συνολικού ενεργητικού της εταιρείας κατά την χρήση 1997 οφείλεται σε βελτίωση των χρόνων ανακύκλωσης των αποθεμάτων και των εισπρακτέων απαιτήσεων συνδυαστικά με την μικρή πτώση του κύκλου εργασιών. Κατά την χρήση 1998 υλοποιήθηκε εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με κύριο άξονα την εκποίηση ζημιογόνων μονάδων παραγωγής και περιστολή των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών, Οι υπόψη μονάδες εκποιήθηκαν σε αγοραίες τιμές χαμηλότερες της αναπόσβεστης αξίας τους. Παράλληλα η εταιρεία διενήργησε προβλέψεις για μελλοντική αποζημίωση προσωπικού σε συνδυασμό με καταβληθείσες αποζημιώσεις κατά την υπόψη χρήση. Ο συνδυασμός των ανωτέρω κινήσεων διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα σε 13866 εκατ. δρχ
έναντι κερδών 4542 εκατ. δρχ. την προηγούμενη χρήση. Συνέπεια των ζημιογόνων αποτελεσμάτων ήταν η μείωση του συνολικού ενεργητικού κατά 7, 68% από 136, 5 δις δρχ. το 1997, σε 126, 8 δις δρχ. το 1998.
Με βάση τα επίσημα δημοσιευμένα στοιχεία του Α' εξαμήνου του 1999, μετά και την υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 3% σε σχέση με το Α' εξάμηνο του 1998 και ανήλθε σε 107694 εκατ. δρχ. ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3780 εκατ. δρχ. παρουσιάζοντας θετική μεταβολή κατά 23,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 1998. Σημειώνεται ότι η εταιρεία δεν έχει δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1999. Επίσης, τα οικονομικά μεγέθη έχουν μετατραπεί σε δραχμές με βάση την τιμή Φixing της 31/12/1999. της δραχμής με το νόμισμα αναφοράς. Η προκαταρκτική οικονομικοτεχνική και νομική αξιολόγηση διενεργείτο μέσω τραπεζών που ενεργούν ως σύμβουλοι: Ήδη έχουν καταβληθεί για αμοιβές συμβούλων άνω των 100 εκατ, δρχ. Η μέθοδος αποτίμησης που τελικά θα προκριθεί μετά την ολοκλήρωση των πάσης φύσεως αξιολογήσεων, βασίζεται σε συνδυασμό των γενικά παραδεδεγμένων μεθόδων χρηματοοικονομικής αξιολόγησης. Ειδικότερα:
Της χρηματιστηριακής αξίας και του πολ/στή κερδών.
Της πραγματικής καθαρής θέσης.
Της προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών (μερίσματα και κέρδη).
Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου της εξαγοράς της παρουσιαζόμενης ανωτέρω εταιρείας, η εταιρεία δεσμεύεται να προβεί άμεσα σε ανακοινώσεις δια του τύπου για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και των εποπτικών αρχών.
Εφόσον δεν ευοδωθούν οι πραγματοποιούμενες σήμερα διαπραγματεύσεις η εταιρεία θα αναζητήσει εναλλακτική μετοχική στρατηγική συνεργασία με αναλόγου μεγέθους κλωστοϋφαντουργικό όμιλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Η.Π.Α. Τα ποσά που προορίζονται για αυτές τις εξαγορές έως ότου πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συμφωνίες θα τοποθετηθούν σε υψηλότερες καταθέσεις και χρεόγραφα (μετοχές εισηγμένων εταιρειών, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα). Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει άμεσα τις εποπτικές αρχές και το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο επένδυσης των κεφαλαίων που θα αντλήσει μέχρι τη χρησιμοποίηση τους για τους σκοπούς που προβλέπονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο". Το ως άνω ενημερωτικό δελτίο ήταν διαθέσιμο από τα γραφεία του συμβούλου Έκδοσης TELESIS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, τα καταστήματα της τράπεζας EFG Eurobank ΑΕ και το Χ.Α.Α., προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό, που ενδιαφερόταν είτε για την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου είτε για την μετά την ολοκλήρωση αυτής αγορά μετοχών της εν λόγω εταιρείας. Μέσω του ως άνω ενημερωτικού δελτίου οι εκκαλούντες υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητες τους παρέστησαν ψευδώς προς αυτούς ότι η εταιρεία ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε είχε ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με μεγάλη κλωστοϋφαντουργική εταιρεία, εδρεύουσα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξαγορά της, στην οποία (εξαγορά) επρόκειτο να διοχετευθεί το μεγαλύτερο μέρος του αναμενόμενου προϊόντος της αύξησης και ότι ο τρόπος διάθεσης των υπολοίπων υπό άντληση κεφαλαίων ήταν αυτός που εξετίθετο αναλυτικά σε αυτό (Ε.Δ.), δημιουργώντας έτσι με βάση την εμφανιζόμενη αυτή ψευδή πραγματική κατάσταση, την εντύπωση της επικείμενης δήθεν πραγματοποίησης του συνόλου του εξαγγελθέντος επιχειρηματικού προγράμματος της ως άνω εταιρείας, ενώ ήδη είχαν ειλημμένη την απόφαση να μην υλοποιήσουν αυτά, δια τα οποία δεσμεύονταν όπως κατωτέρω περιγράφεται:
Από την 21/10/1999 (ημέρα της έκτακτης Γ.Σ) μέχρι την 4/2/2000 επήλθε μικρή μείωση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής στην μετοχική σύνθεση της Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., των εταιρειών του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ και των αδελφών χ3,χ4,χ5 (χ4, χ3 και χ5), ήτοι από 55,5% που ήταν, όπως πιο πάνω αναφέρθηκε την 21/10/1999, έγινε 52,79% την 4/2/2000, με τους λοιπούς μετόχους να κατέχουν το υπόλοιπο ποσοστό 47,2%. Η μετοχική σύνθεση αντιστοιχούσε σε 1888380 μετοχές. Ως περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε το διάστημα από 21/2/2000 μέχρι 21/3/2000. Η άσκηση αυτού έγινε μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας EFG Eurobank ΑΕ, η οποία προσκόμισε στην εταιρεία Κ.ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ την κατάσταση των μετόχων που άσκησαν εμπρόθεσμα τα δικαιώματα τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Σύμφωνα με την κατάσταση αυτή από το σύνολο των 20.000.000 νέων μετοχών διατέθηκαν 19.742.400 μετοχές ήτοι 98,71% που αντιστοιχούσε στο ποσό των 59.227.200.000 δρχ. και παρέμειναν αδιάθετες 257.000 μετοχές που αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 772.800.000 δρχ. Οι τελευταίες διατέθηκαν ελεύθερα με την υπ' αριθ. ..... απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας, οπότε το τελικό προϊόν της αυξήσεως ανήλθε στο ποσό των 60.000.000 δρχ., όπως προβλεπόταν, το οποίο κατατέθηκε στον ειδικά γι' αυτόν τον σκοπό ανοιγμένο στην ως άνω Τράπεζα λογαριασμό, ενώ στις 23/3/2000 μεταφέρθηκε στον λογαριασμό όψεως που διατηρούσε η τελευταία στην ανωτέρω Τράπεζα. Σύμφωνα με την από 23/3/2000 ανακοίνωση κάλυψης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. η αύξηση καλύφθηκε ως εξής:
Εταιρείες Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ
δρχ. 28.474.650.000Οικογένεια χ3,χ4,χ5
δρχ. 9.146.100.000Σύνολο:
δρχ. 37.620.750.000, ήτοι ποσοστό 62,7 Λοιποί μέτοχοι:
δρχ. 22.379.250.000, ήτοι ποσοστό 37,3Η έναρξη δε διαπραγμάτευσης στο ΧΑΑ των νέων μετοχών άρχισε στις 24/4. Οπως πιο πάνω (υπό στοιχείο Ι) αναφέρθηκε, όσο χρόνο οι μετοχές μιας εταιρείας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο, η εταιρεία έχει υποχρέωση να προβαίνει με δική της πρωτοβουλία στην ενημέρωση των επενδυτών για τα νέα σημαντικά γεγονότα που επέρχοντο στην σφαίρα της δραστηριότητάς της, που δεν είναι προσιτά στο κοινό και τα οποία δύνανται, λόγω των επιπτώσεών τους στην περιουσιακή ή οικονομική της κατάσταση ή στην γενική πορεία των υποθέσεών της, να προκαλέσουν σημαντική διακύμανση των τιμών των μετοχών της (άρθρο 5 ΠΔ 350/1985). Δικαιολογητικός δε λόγος της ρύθμισης αυτής είναι η διαφάνεια, δηλαδή η συνεχής πληροφόρηση και ενημέρωση των επενδυτών με απώτερο σκοπό την προστασία τους (βλ. το με αριθμ. πρωτ. ..... σημείωμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς). Όμως οι πιο πάνω δεσμεύσεις και υποχρεώσεις προς το Χ.Α.Α. και τους επενδυτές δεν τηρήθηκαν, αλλά ακολούθησαν τα εξής γεγονότα:
Στο Διοικητικό Συμβούλιο Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., κατά τα ήδη αναφερθέντα, την 26-4-2000 εκλέχθηκαν ως νέα μέλη οι εκκαλούντες κατηγορούμενοι χ2 και χ1 και το Δ.Σ. που προέκυψε είχε πλέον την εξής σύνθεση: χ2, Πρόεδρος του Δ.Σ., χ4, αναπληρωτής Πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος, χ3, χ1 και χ6, μέλη, ενώ την 27-4-2000 εκλέχθηκε ως νέο μέλος ο μη ασκήσας έφεση κατηγορούμενος χ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους χ6, και το Δ.Σ. που προέκυψε είχε πλέον την ακόλουθη σύνθεση: χ2, πρόεδρος Δ.Σ., χ4, αναπληρωτής Πρόεδρος και εντεταλμένος σύμβουλος, χ3, χ1 και χ, μέλη του Δ.Σ.
Την ημέρα που ο εκκαλών χ2 εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Δ.Σ. της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., υπογράφηκε μεταξύ αυτού, ως εκπροσώπου του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, και του χ4, ως εκπροσώπου της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., η από ...... σύμβαση εντόκου δανείου ύψους 3.000.000.000 δραχμών για "κάλυψη χρηματοοικονομικών αναγκών" της πρώτης, με χρόνο αποπληρωμής την 26-4-2001, που παρατάθηκε κοντά ένα έτος και συγκεκριμένα μέχρι την 25-4-2002, δυνάμει της από .... σύμβασης παράτασης δανείου που υπογράφηκε μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών, εκπροσωπούμενων πλέον από τον χ και χ2, αντίστοιχα. Το ποσό αυτό προερχόταν από το προϊόν της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, καίτοι, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει - βάσει του ενημερωτικού δελτίου, δεν είχε αυτή τέτοια δυνατότητα, αφού σ' αυτό ρητά προβλέπονταν ότι τα "ποσά που προορίζονται για αυτές τις εξαγορές έως ότου πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συμφωνίες θα τοποθετηθούν σε υψηλότοκες καταθέσεις και χρεόγραφα-μετοχές εισηγμένων εταιρειών, αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα). Η εταιρεία δεσμεύεται ότι θα ενημερώνει άμεσα τις εποπτικές αρχές και το επενδυτικό κοινό για τις οριστικές εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα.... Επίσης η εταιρεία αναλαμβάνει να ενημερώνει ανελλιπώς τις εποπτικές αρχές και το επενδυτικό κοινό για τον τρόπο επένδυσης των κεφαλαίων που θα αντλήσει μέχρι την χρησιμοποίησή τους για τους σκοπούς που προβλέπονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο". Η ενέργεια αυτή αποκάλυπτε πλέον σαφώς τις πραγματικές προθέσεις των εκκαλούντων και τις ειλημμένες ήδη από του χρόνου της συντάξεως και κυκλοφορίας του ενημερωτικού δελτίου αποφάσεις τους, που ήταν να χρησιμοποιήσουν τα αντληθέντα κεφάλαια προς όφελος του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, βλάπτοντας την περιουσία του επενδυτικού κοινού, το οποίο παραπλάνησαν να επενδύσει στην εταιρεία τους και να συμπεριλάβει μετοχές της στη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του.
Έτσι σε σχέση με τις εξαγγελίες και δεσμεύσεις που περιέχονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο συνέχισε να δίδει την ανωτέρω ψευδή πληροφόρηση προς το επενδυτικό κοινό (μετόχους και κοινούς επενδυτές) έως τον Νοέμβριο του έτους 2000, αν και οι διαφοροποιήσεις από τα παραπάνω είχαν αρχίσει ήδη από 26-4-2000, διαπιστώθηκε στην συνέχεια ότι: 1) Αντί του ποσού των 200.000.000 δρχ., που προβλεπόταν από το ενημερωτικό Δελτίο για κατασκευή νέων αποθηκευτικών χώρων με χρόνο υλοποίησης έως 31/12/2000, απορροφήθηκε έως τις 31-3-2001 το ποσό των 147.996.009 δρχ., 2) Αντί του ποσού των 1.200.000.000 δρχ. που προβλεπόταν από το ενημερωτικό δελτίο για την προμήθεια καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, με χρόνο υλοποίησης έως 31-12-2000, απορροφήθηκε ως τις 31-3-2001 το ποσό των 933.811.742 δρχ., 3) Αντί του ποσού των 1.000.000.000 δρχ., που προβλεπόταν από το ενημερωτικό δελτίο για την αγορά του κλωστηρίου "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α.Ε.", με χρόνο υλοποίησης έως της 31-12-2000, δαπανήθηκε έως τις 31-3-2001 ποσό 1.103.595.415 δρχ., 4) Αντί του ποσού των 6.000.000.000 δρχ., που προβλεπόταν από το ενημερωτικό δελτίο για τον εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του κλωστηρίου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ ΑΕ, με χρόνο υλοποίησης έως της 31-12-00 δαπανήθηκε έως τις 31-3-2001 ποσό 1.060.123.311 δρχ. Την ευθύνη για την μεγάλη καθυστέρηση της εν λόγω επένδυσης επιρρίπτουν οι εκκαλούντες κατηγορούμενοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης, το οποίο δεν προκήρυξε το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας του αναπτυξιακού Ν. 2601/1998 άρθρο 3, που σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο η εταιρεία ήθελε να υπαγάγει την εν λόγω επένδυση (βλ. στο πρακτικό με αριθμό 44 της 16ης έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων). 5) Η εξόφληση Τραπεζικού Δανεισμού της εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε κανονικά. 6) Η αύξηση κεφαλαίου κίνησης, για ποσό 3.500.000.000 δρχ. πραγματοποιήθηκε ως ακολούθως: ποσό 3.300.000.000 δρχ. για αύξηση κεφαλαίου και ποσό 200.000.000 δρχ. διετέθη για την κάλυψη των δαπανών έκδοση. Ποσό 11.200.000.000 δρχ. διετέθη για την εξόφληση των Τραπεζικών Δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά 1.396.500 ονομαστικών μετοχών της εισηγμένης στο Χ.Α.Α. εταιρείας "ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε.". Το ποσό των 34.300.000.000, δραχμών που προβλεπόταν από το ενημερωτικό Δελτίο για "άλλες εξαγορές", με χρόνο υλοποίησης μέχρι της 31/3/20001 και με το οποίο προβλέπονταν η απόκτηση μετοχικής συμμετοχής σε μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποίου η εταιρεία θα εξασφάλιζε δεσπόζουσα επιρροή, θα άλλαζαν τα μεγέθη της όσον αφορά τον κύκλο εργασιών της, στην κερδοφορία της και εν γένει την παραγωγική της δραστηριότητα ποσοτικά και γεωγραφικά, αποκτώντας μάλιστα δίκτυο διανομής σε παγκόσμιο επίπεδο και με τον οποίο (όμιλο), όπως οι εκκαλούντες ψευδώς εμφάνισαν, είχε αρχίσει διαπραγματεύσεις δεν διατέθηκε, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. Και τούτο διότι οι ανωτέρω ούτε είχαν προσεγγίσει ούτε διαπραγματεύθηκαν ποτέ, υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητές τους, την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής της εταιρείας Κ.ΔΟΥΔΟΣ. Α.Ε σε μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο της Ε.Ε. ούτε αναζήτησαν ομοειδούς αντικειμένου όμιλο των ΗΠΑ, όπως εναλλακτικά προβλέπονταν από το πιο πάνω ενημερωτικό δελτίο στη περίπτωση μη ευόδωσης των διαπραγματεύσεων με τον Όμιλο της Ε.Ε., οι οποίες κατά τα δηλούμενα τότε ήδη διεξάγονταν. Ούτε ποτέ είχαν πρόθεση να διαθέσουν το ποσό των 34.300.000.000 δραχμών για την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής σε μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο της Ε.Ε. ή την επίτευξη, σε περίπτωση μη ευόδωσης των διεξαγομένων, ήδη διαπραγματεύσεων, εναλλακτικής μετοχικής στρατηγικής συνεργασίας με αναλόγου μεγέθους κλωστοϋφαντουργικό Όμιλο της Ε.Ε. ή των Η.Π.Α. Αλλ' αντίθετα είχαν εξ αρχής επινοήσει και μεθοδεύσει το σχέδιο της προσέλκυσης του επενδυτικού κοινού (μετόχων και κοινών επενδυτών) με τις πιο πάνω απατηλές παραστάσεις περί επικείμενης στρατηγικής συνεργασίας της πιο πάνω εταιρείας που εκπροσωπούσαν, με μεγάλους ομοειδούς αντικειμένου Ομίλους του εξωτερικού, με ένα εκ των οποίων μάλιστα που έδρευε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα οικονομική μεγέθη και την προοπτική του οποίου γινόταν εκτενής αναφορά στο Ενημερωτικό Δελτίο, είχαν αρχίσει διαπραγματεύσεις, ώστε να πειστεί αυτό (επενδυτικό κοινό), όπως και πράγματι έγινε, να συμμετάσχει κατά το χρονικό διάστημα από 21-2-2000 έως και τον Νοέμβριο του 2000 με αγορά μετοχών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και στην συνέχεια, στην αθρόα αγορά μετοχών μέσω του Χ.Α.Α. και στην κατ' αυτόν τον τρόπο χρηματοδότηση της τελευταίας (εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε), της οποίας η μετοχή απέκτησε υψηλή εμπορευσιμότητα που οδήγησε στην αύξηση της τιμής της, η οποία ανήλθε κατά το Α' εξάμηνο του 2000 μέχρι το ποσό των 16,01 ευρώ, προκειμένου να προβούν όπως είχαν προσχεδιάσει στην χρησιμοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων προς όφελος του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, στην εξαγορά εταιρειών του οποίου, με πολύ μικρότερα οικονομικά μεγέθη και προοπτικές προέβησαν, διαθέτοντας το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης.
Ειδικότερα, στις 30-6-2000 η Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. εξαγόρασε το 100% της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε." που είχε την έδρα της στην Κομοτηνή, αντί τιμήματος 11.100.000.000 δραχμών (30.000 δρχ. ανά μετοχή) και συγκεκριμένα 370.000 μετοχές, οι οποίες ανήκαν στις εταιρείες "ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" κατά ποσοστό 15% που αντιστοιχούσε σε 55.000 μετοχές, "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε" κατά ποσοστό 60%, ήτοι 222.000 μετοχές, και "ΘΡΑΚΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Α.Ε" κατά ποσοστό 25%, ήτοι 92.500 μετοχές, όπως και το 100% της εταιρείας "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε.", με έδρα επίσης την Κομοτηνή αντί τιμήματος 12.150.000.000 δραχμών (27.000 δραχμές ανά μετοχή), ήτοι 450.000 μετοχές που ανήκαν στις εταιρείες "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε." κατά ποσοστό 95% ήτοι 427.500 μετοχές και "ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε." κατά ποσοστό 5% ήτοι 225.000 μετοχές. Επίσης η ως άνω εταιρεία προέβη μέσω του χρηματιστηρίου στην αγορά ποσοστού δεσπόζουσας θέσης στην εταιρεία "FANCO A.E", μέλος επίσης του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, που έφθασε στο 23,89% του συνόλου των μετοχών της, αρχίζοντας ήδη από τις 10-5-2000, αντί του ποσού των 11.272.562.979 δραχμών. Επισημαίνεται και πάλιν εδώ ότι ήδη από 26-4-2000, από το ποσό που προήλθε από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. οι εκκαλούντες κατηγορούμενοι χορήγησαν 3 δις δραχμές ως έντοκο δάνειο στην εταιρεία "ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε." από το εναπομείναν δε αδιάθετο ποσό, τοποθέτησαν σε μετοχές 1.588.663.750 δρχ. και σε καταθέσεις όψεως ποσό 343.246.794 δρχ. Τα προαναφερθέντα οι εκκαλούντες κατηγορούμενοι δεν γνωστοποίησαν προς το επενδυτικό κοινό, ώστε αυτό να καθορίσει την χρηματιστηριακή συμπεριφορά κατά τη συγκρότηση του χαρτοφυλακίου του, καίτοι γνώριζαν ότι τούτο ήταν ρητή υποχρέωση και δέσμευσή τους που απέρρεε από το ενημερωτικό Δελτίο αλλά συνέχισαν τις ως άνω ψευδείς παραστάσεις προς αυτό όχι ρητά αλλά σιωπηρά, με συμπερασματικά συναγόμενη δήλωση (βλ. Χρ. Μυλωνόπουλος Ποινικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος, Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και της περιουσίας σελ. 441 και 446) ότι η διάθεση του προελθόντος από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού εξελισσόταν κανονικά, σύμφωνα με τα εξαγγελθέντα, ενώ τούτο στην πραγματικότητα δεν συνέβαινε. Έτσι στην χρονική περίοδο από 21-2-2000 μέχρι την 31-5-2000, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του ΧΑΑ που υπάρχει στην δικογραφία, η μετοχή της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε είχε συνεχώς κερδοφορία, ως αποτέλεσμα της προαναφερθείσας απατηλής συμπεριφοράς των εκκαλούντων, που προκάλεσε έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον. Όπως ήδη ανωτέρω έχει αναφερθεί, σύμφωνα με την από 23-3-2000 ανακοίνωση κάλυψης Μετοχικού κεφαλαίου της ανωτέρω εταιρείας, η αύξηση καλύφθηκε ως εξής:
Εταιρείες του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ 28.474.650.000 δρχ.
Οικογένεια χ3,χ4,χ5 9.146.100.000 δρχ.
Σύνολο
37.620.750.000 δρχ., ήτοι ποσοστό 62,7%Λοιποί μέτοχοι
22.379.250.000 δρχ., ήτοι ποσοστό 37,3% Στις 29-6-2000, η εικόνα που εμφάνιζε η μετοχική της σύνθεση άλλαξε άρδην (με μείωση του ποσοστού που κατείχαν οι εταιρείες του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ και η οικογένεια χ3,χ4,χ5 και αύξηση του ποσοστού που κατείχαν οι λοιποί μέτοχοι), ήταν δε η εξής:
ΤΡΙΚΟΛΑΝ Α.Ε.


67.000 μετοχέςΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

5.224.920 μετοχές........ LTD
1.018.080 μετοχές χ4


800.000 μετοχές χ3


640.000 μετοχέςΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 700.100 μετοχέςΒΙΟΛΑΝ ΑΒΕΝΤΕ


446.980 μετοχέςΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

407.090 μετοχέςΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
417.000 μετοχέςΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

409560 μετοχέςΛΑΜΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.
70.000 μετοχέςΚαι λοιποί μέτοχοι, ποσοστό 57,49% 13.799.270 μετοχέςΕνώ στις 4-2-2000 οι τελευταίοι κατείχαν, όπως αναφέρθηκε, ποσοστό 47,21%, που αντιστοιχούσε μόλις σε 1.888.380 μετοχές, στις δε 23-3-2000 ποσοστό 37,3%. Στις 16-3-2001, στους λοιπούς μετόχους ανήκαν πλέον 15.329.500 μετοχές, ήτοι ποσοστό 63,87%, ενώ οι μετοχές των κυρίων μετόχων (αδελφών χ3,χ4,χ5 και εταιρειών ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ) της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. (ποσοστό 36,13%) είχαν ως εξής :
ΤΡΙΚΟΛΑΝ Α.Ε.

4200 μετοχέςΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ

6.595.480 μετοχές........ LTD
371.460 μετοχές χ4


600.000 μετοχές χ3


0 μετοχέςΚΛΩΜΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 187.800 μετοχέςΒΙΟΛΑΝ ΑΒΕΝΤΕ

315.000 μετοχέςΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.

72.010 μετοχέςΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
417.000 μετοχέςΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.

0 μετοχέςΛΑΜΤΕΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.
0 μετοχέςΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε 107.550 μετοχές Είναι πρόδηλη η δραματική μείωση του ποσοστού των εκκαλούντων αδελφών χ3,χ4,χ5, οι οποίοι, ενώ είχαν καλύψει το 15% της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας μάλιστα αναλάβει την δέσμευση προς το Χ.Α.Α για διατήρηση του ποσοστού και συνεπώς διακράτηση μετοχών μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αύξησης, καταβάλλοντας συνολικά ποσό 9146100000 δρχ., στην πραγματικότητα δεν το απώλεσαν, αφού ακολούθως προέβησαν στην χρηματιστηριακή πώληση των μετοχών τους, εμφανίζοντας πλέον την προαναφερθείσα μετοχική συμμετοχή. Οι ίδιες επισημάνσεις ισχύουν και για τις εταιρείες συμφερόντων του εκκαλούντα χ2, των οποίων συρρικνώθηκε το ποσοστό συμμετοχής (και που με επιστολές τους προς το ΧΑΑ είχαν επίσης δεσμευθεί για την διατήρηση των ποσοστών τους μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αύξησης) σε μία εποχή υψηλής εμπορευσιμότητας της μετοχής της εταιρείας και σημαντικής ανόδου της τιμής της με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των μετοχών στους λοιπούς μετόχους.
Από την προαναφερθείσα εικόνα της μετοχικής σύνθεσης της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ ,προκύπτει με σαφήνεια ότι ναι μεν ο Όμιλος ΚΛΩΝΑΤΕΞ με τις εταιρείες του μαζί με τους παλαιούς μετόχους αδελφούς χ3,χ4,χ5 κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στην συνέχεια όμως δεν επιβαρύνθηκαν τελικά αυτοί τα ποσά που κατέβαλαν για την συμμετοχή τους σε αυτήν, καθόσον πώλησαν όταν η τιμή της μετοχής ήταν υψηλή, όπως είχαν προσχεδιάσει, και το βάρος της χρηματοδότησης της ανωτέρω αύξησης στην πραγματικότητα επωμίσθηκε το επενδυτικό κοινό, στο οποίο τεχνηέντως μεταφέρθηκε και που υπέστη τη ζημία από την προεκτεθείσα συρρίκνωση της τιμής της μετοχής της.
Οι παραπάνω ζημιογόνες για το επενδυτικό κοινό "επιχειρηματικές" επιλογές και κινήσεις των εκκαλούντων κατηγορουμένων ήταν αποτέλεσμα σχεδίου εξαπάτησής του που είχαν επινοήσει και όχι αλλαγής της στρατηγικής της εταιρείας, όπως αυτοί ισχυρίζονται, που την οδήγησε στην εξαγορά των εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΕ και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε, αντί της μετοχικής συμμετοχής σε μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο της Ε.Ε. ή των ΗΠΑ (όπως είχαν δεσμευθεί με το Ενημερωτικό Δελτίο να πράξουν σε περίπτωση που δεν θα ευοδώνονταν οι διαπραγματεύσεις για την αγορά της περιγραφόμενης σε αυτό εταιρείας του αλλοδαπού κλωστοϋφαντουργικού Ομίλου), αποδεικνύεται δε τούτο από τα κατωτέρω :
Το Δ.Σ. της Κ. ΔΟΥΔΟΥ Α.Ε, με το από ..... έγγραφο του προς την εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε." και συγκεκριμένα προς τον Ορκωτό λογιστή γ1, ανέθεσε την αποτίμηση των εταιρειών "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ" και "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε.", αντί συμφωνηθείσης συνολικής αμοιβής 4 εκατομμυρίων δραχμών πλέον ΦΠΑ. Η ανωτέρω εταιρεία Ορκωτών λογιστών συνέταξε τις από .... Εμπιστευτικές Εκθέσεις Εκτιμήσεως της αξίας των μετοχών των ανώνυμων εταιρειών ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε. και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε, τις οποίες και παράδωσε στην εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, εισπράττοντας το ποσό των 4.000.000 δραχμών πλέον τον ΦΠΑ και εκδίδοντας το με αριθμό ..... τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από τα με ημερομηνία ...... ιδιωτικά συμφωνητικά πώλησης μετοχών των ως άνω εταιρειών προς την Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, ήδη από 31-5-2000 είχε ληφθεί η σχετική άδεια της επιτροπής του Ν. 1892/1990 του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης για την άρση των απαγορεύσεων των άρθρων 24, 25, 26 και 27 επόμενα του Ν, 1892/90. Εξάλλου και η εταιρεία EΑNST & YOUNG FINANCE A.E., κατόπιν σχετικής εντολής και ενεργώντας για λογαριασμού του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, υπό την ιδιότητα του πωλητή (βλ. σχετικά στη σελ. 2 του με αριθμό ...... πρακτικού του Δ.Σ. της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε) είχε προβεί στη σύνταξη των από ...... δύο Μελετών Αποτίμησης των εταιρείων "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " και "ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ", αντίστοιχα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, όπως διαλαμβάνεται σ' αυτές, στην "ενδο-ομιλική πώληση του 100% αυτών στην εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., θυγατρική της Κλωνατέξ. Μάλιστα για την πρώτη εταιρεία EΑNST & YOUNG FINANCE A.E, συμπέρανε ότι η εύλογη αξία του 100% βρισκόνταν μεταξύ 10,5 και 12,9 δις δρχ., σημειώνοντας ότι προκύπτει για μια εταιρεία της οποίας η δραστηριότητα ξεκίνησε ουσιαστικά εντός του έτους 2000, και ότι δεν υπήρχαν ιστορικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν από την Διοίκηση της εταιρείας για τη σύνταξη των οικονομικών προβλέψεων. Αφού ολοκληρώθηκαν οι αποτιμήσεις των ανωτέρω εταιρειών, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 28-6-2000, ο 7ος των εκκαλούντων χ2, υπό την ιδιότητά του ως προέδρου του Δ.Σ., πρότεινε και έγινε αποδεκτή από το Δ, Σ, η εξαγορά από την εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ του 100% των μετοχών της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε., ήτοι 370.000 μετοχές, τις οποίες κατείχαν: 1) η εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ 55.000 μετοχές, αντί του συνολικού ποσού των 1.665.000.000 δρχ. (30.000 δρχ. ανά μετοχή), 2) η εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε 222.000 μετοχές, αντί του συνολικού ποσού των 6.660.000.000 δρχ. (30.000 δρχ. ανά μετοχή) και 3) η εταιρεία ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε 92.500 μετοχές, αντί ποσού 2.775.000.000 δρχ. (30.000 δρχ. ανά μετοχή), όπως και του 100% των μετοχών της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε, ήτοι 450.000 μετοχές, τις οποίες κατείχαν: η εταιρία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ 427.500 μετοχές, αντί του συνολικού ποσού των 11.542.500.000 δρχ. (27.000 δρχ. ανά μετοχή) και η εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., 225.000 μετοχές, αντί του ποσού των 607.500.000 δρχ. (27.000 δρχ. ανά μετοχή). Το τίμημα των εξαγορών ανήλθε για την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ στο συνολικό ποσό 11.100.000.000 δραχμών, για δε την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΕ στο συνολικό ποσό των 12.150.000.000. Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ήδη από 30-6-2000, είχαν διατεθεί συνολικά 23.250.000.000 δρχ. για την αγορά εταιρειών του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ που είχαν αντληθεί από το ποσό των 34.300.000.000 δρχ., το οποίο προοριζόταν για την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής σε μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό Όμιλο της Ε.Ε., κατά τα εξαγγελθέντα με το εκδοθέν και κυκλοφορήσαν για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ενημερωτικό Δελτίο, ενώ ταυτόχρονα (ήδη από τον Μάιο του 2000) είχε αρχίσει μέσω του ΧΑΑ η εξαγορά ποσοστού της FANCO A.E., επίσης εταιρείας του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, εισηγμένης στο ΧΑΑ, γεγονότα που πέραν πάσης αμφισβητήσεως μαρτυρούσαν ότι δύο μόλις μήνες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και δέκα μήνες πριν εξαντληθεί ο διαθέσιμος χρόνος υλοποίησης των εξαγορών, που είχαν εξαγγελθεί και αποτελούσαν τον βασικό στόχο και σκοπό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τα αντληθέντα κεφάλαια είχαν διατεθεί διαφορετικά, με τρόπο που ωφελούσε κατάδηλα μόνο τον Όμιλο ΚΛΩΝΑΤΕΞ. Από τα προαναφερθέντα, σαφώς συνάγεται ότι η εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., ενώ ολοκλήρωσε την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου στις 21-3-2000 και είχε δέσμευση, όπως προκύπτει από το ενημερωτικό δελτίο (Σελ. 16) εντός έτους (21-3-2001) να πραγματοποιήσει τις εξαγγελθείσες εξαγορές και συμμετοχές σε μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό Όμιλο της Ε.Ε. ή των ΗΠΑ, αντί αυτού, μόλις άντλησε το κεφάλαιο της αύξησης και πριν εξαντλήσει τον διαθέσιμο χρόνο: α) Στις 9-6-2000, ανέθεσε στον γ1 την αποτίμηση των εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ, β) Το Δ.Σ. της εταιρείας συνεδρίασε στις 28-6-2000 και αποφάσισε την εξαγορά των δύο εταιρειών του Ομίλου Κλωνατέξ που προαναφέρθηκαν και γ) Υλοποίησε την εξαγορά στις 30-6-2000, ήτοι διεκπεραίωσε εντός ενός μηνός όλες τις διαδικασίες για να εξαγοράσει εταιρείες του ιδίου Ομίλου, που φανερώνει ότι η ανωτέρω εταιρεία με το ήμισυ και πλέον της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αγόρασε εταιρείες του ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ και δεν πραγματοποίησε τις εξαγορές, με τις οποίες είχε προσελκύσει το επενδυτικό κοινό να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, να διακρατήσει μετοχές αλλά και να προβεί σε αθρόες αγορές νέων μετοχών αυτής, κατά τα προδιαληφθέντα, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και σε περίοδο αύξησης της εμπορευσιμότητας τους. Επισημαίνεται ότι, αν και στο Πρόγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου με τίτλο "Λοιπές Εξαγορές" αναλυτικά γινόταν περιγραφή της αλλοδαπής εταιρείας, των οικονομικών αποτελεσμάτων και προοπτικής της, που αποτελούσε τον στόχο εξαγοράς από την Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ (με την οποία η τελευταία βρίσκονταν δήθεν σε διαπραγματεύσεις προχωρημένου σταδίου και με την σχετική προκαταρκτική οικονομικοτεχνική και νομική αξιολόγηση να διενεργείται μέσω τραπεζών- συμβούλων με ήδη πραγματοποιηθείσες πληρωμές αμοιβών συμβούλων ύψους άνω των 100 δισ. δραχμών), στην συνέχεια δεν έγινε καμία σοβαρή ενέργεια για την υλοποίηση της εξαγοράς, αφού στην πραγματικότητα επρόκειτο για μεθόδευση που αποσκοπούσε στην παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού, στην προσέλκυσή του να συμμετάσχει στην αύξηση του Μ.Κ., καθώς και στην, μετά από αυτήν, αθρόα αγορά νέων μετοχών που πωλούσαν οι βασικοί μέτοχοι, συνακόλουθα δε στην οικονομική του αφαίμαξη.
Στην από 30-6-2000 ανακοίνωση της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., την οποία εξέδωσε το Διοικητικό της Συμβούλιο, σε συμμόρφωση της υπ'αριθ. .... αποφάσεως του Χ.Α.Α., για την ενημέρωσή του ως προς τον τρόπο διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, αναφέρθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με τον κλωστοϋφαντουργικό όμιλο του εξωτερικού, που περιγράφεται στο Ενημερωτικό Δελτίου, δεν ευοδώθηκαν λόγω της αλλαγής πλεύσης του Ομίλου αυτού προς αυτόνομη αναδιοργάνωση και ανασχηματισμό. Κατόπιν αυτού, η εταιρεία βρίσκεται σε φάση αναζήτησης εναλλακτικής στρατηγικής συνεργασίας με άλλο κλωστοϋφαντουργικό Όμιλο του Εξωτερικού. Στα πλαίσια της στρατηγικής του Ομίλου της Κλωνατέξ για τον εξορθολογισμό και την βελτίωση της λειτουργικότητας των συμμετοχών και της οργάνωσής του, που είναι η σταδιακή υπαγωγή των Νηματουργιών υπό την εταιρεία μας με εξαγορές και συγχωνεύσεις, η εταιρεία στις 3-6-2000 εξαγόρασε το 100% της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΕ, έναντι ποσού δρχ. 11,1 και 12,15 δις, αντίστοιχα, και αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην κερδοφορία της εταιρείας. Η ως άνω ανακοίνωση τεχνηέντως δεν ανέφερε ότι η εξαγορά των εταιρειών αυτών έγινε σε βάρος της εξαγοράς κλωστοϋφαντουργικής εταιρείας στο εξωτερικό, η οποία αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, ώστε να διαμορφώσει την επενδυτική του απόφαση για την συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την αγορά μετοχών της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, αλλά δι' αυτής εδόθη η ψευδής παράσταση προς τους επενδυτές ότι το ζήτημα αυτό παραμένει ανοικτό, αφού μάλιστα ρητώς δηλώθηκε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε φάση αναζήτησης εναλλακτικής στρατηγικής συνεργασίας με άλλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο του εξωτερικού. Έτσι συνεχίσθηκε η παράσταση των ως άνω ψευδών μέχρι το μήνα Νοέμβριο του έτους 2000, οπότε με την ανακοίνωση της εταιρείας που έλαβε χώρα στις 23-11-2000 και αφορούσε την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων για το χρονικό διάστημα από 1-7-2000 έως και 30-9-2000, αναφέρθηκε ότι "στα διατεθέντα κεφάλαια για τις "λοιπές εξαγορές'' του προγράμματος εξαγορών και συμμετοχών περιλαμβάνονται 11.100.000.000 δρχ., που δόθηκαν για την εξαγορά της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε., 12.500.000.000 δραχμές, που δόθηκαν για την εξαγορά της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΕ, και 10.066.983.288 δραχμές, που δόθηκαν για την απόκτηση συμμετοχής με την αγορά μετοχών μέσω του Χ.Α.Α στην εταιρεία FANCO A.E. Στη συνέχεια, το Δ.Σ. της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ στην ...... συνεδρίασή του έκανε δεκτή την εισήγηση του 7ου εκκαλούντα χ2 για την συγχώνευση της εταιρείας, όπως και των εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. και ΠΡΟΦΙΝ Α.Ε., με απορρόφηση από την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Προκειμένου να δοθεί νομιμοφάνεια στις ανωτέρω εκτεθείσες δόλιες ενέργειες, που αποσκοπούσαν στην εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού, στις 16-3-2001 πραγματοποιήθηκε η σύγκλιση της 16ης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, στην οποία ο 7ος εκκαλών χ2 ισχυρίσθηκε ότι η εταιρεία προχώρησε στις πιο πάνω εξαγορές, δεδομένου ότι παρ' όλη την προσπάθεια της Διοίκησης να πραγματοποιήσει τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο, ως προς την εξαγορά ή την συμμετοχή σε ομοειδή εταιρεία του εξωτερικού, δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, λόγω της οικονομικής συγκυρίας της πορείας της αγοράς και του Χρηματιστηρίου, που συνετέλεσαν ώστε να καταστεί αδύνατη και οικονομικά ασύμφορη μία τέτοια εξέλιξη. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του Δ.Σ. ζήτησε και εγκρίθηκε ομόφωνα από την συνέλευση των μετόχων η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων που έγινε μέχρι την 31-12-2000. Η διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, η οποία εγκρίθηκε από την Γ.Σ. των μετόχων την 13-3-2001, αφορούσε:
Α) Την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. την 30-6-2000, έναντι του ποσού 11.100.000.000 δρχ.
Β) Την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΕ την 30-6-2000, έναντι του ποσού 12.150.000.000 δρχ.
Γ) Την απόκτηση του 23,89%, στο χρονικό διάστημα από 10-5-2000 μέχρι 31-3-2001 μέσω του ΧΑΑ, του μετοχικού κεφαλαίου της FANCO A.E, έναντι ποσού 11.272.562.979 δρχ. Επίσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας ζήτησε την έγκριση της ΓΣ των μετόχων για την επανεξέταση της επένδυσης όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος εκσυγχρονισμού της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ Α, Ε, η οποία και εγκρίθηκε στην ίδια Γ.Σ. των μετόχων. Στην ίδια Γ.Σ. ο Πρόεδρος δήλωσε ότι τα αδιάθετα κεφάλαια εκ δρχ. 4.931.910.544 ήταν τοποθετημένα ως εξής: σε μετοχές 1.588.663.750 δρχ. σε έντοκο δάνειο στην εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΑΕ, 3.000.000.000 δρχ. και καταθέσεις όψεως 343.246.794 δρχ. Οι πιο πάνω διαφοροποιήσεις της εταιρείας που προκύπτουν από την διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων, όπως αυτές αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, δηλαδή η χρονική παράταση της διάθεσης των υπολοίπων κεφαλαίων αλλά και η εξαγορά εταιρειών διάφορων από τις περιγραφόμενες σ αυτό, εγκρίθηκαν ομόφωνα από την 16η 'Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 16-3-2001 με 9.475.758 ψήφους που εκπροσωπούσαν μόλις το 39,48% του Εταιρικού Κεφαλαίου, εκ των οποίων το 37,55% (ήτοι 9. 012.810 ψήφοι) ανήκε στους εκκαλούντες κατηγορουμένους χ4,χ3 και σε εταιρείες του Ομίλου "Κλωνατέξ".
Μετά από αυτές τις εξελίξεις το Δ.Σ. του Χ.Α.Α στην συνεδρίασή του της 22-3-2001 αποφάσισε την ένταξη υπό επιτήρηση των εταιρειών Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε και ΦΑΝΚΟ (FANCO) AE. Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι των εταιρειών αυτών τέθηκαν υπό καθεστώς επιτήρησης, καθόσον παρουσίασαν απότομη και σημαντική πτώση στα οικονομικά τους αποτελέσματα σε σχέση με τη χρήση που προηγήθηκε και υψηλό λόγο ζημιών προς κύκλο εργασιών. Η μετοχή δε της πρώτης εμφάνισε πτώση της τάξεως του 23,12% σε σύγκριση με την πορεία του Γενικού Δείκτη Τιμών του ΧΑΑ, που παρουσίασε πτώση της τάξεως του 2%. Η αξιολόγηση για την υπαγωγή της Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε σε καθεστώς επιτήρησης έγινε με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της 31-12-2000. Η εταιρεία Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε κατά την χρήση του έτους 2000 παρουσίασε σημαντικές ζημιές ανερχόμενες στο ποσό των 2.844.455.476 δρχ. Το Δ.Σ. της εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ υπέβαλε προς το Δ.Σ. του ΧΑΑ Πληροφοριακό Σημείωμα για την επαναφορά των μετοχών της στο κανονικό καθεστώς διαπραγμάτευσης, πλην όμως το ΧΑΑ στη συνεδρίασή του της 19-4-2001, αφού το εξέτασε, δεν το έκρινε ικανοποιητικό και ζήτησε επιπρόσθετη πληροφόρηση προκειμένου να εξετάσει την αίτηση της σχετικά με την άρση του καθεστώτος επιτήρησης των μετοχών της και την ένταξη της στο καθεστώς συνεχούς διαπραγμάτευσης. Τότε και επειδή η ζημία των επενδυτών-κατόχων μετοχών της ήταν μεγάλης έκτασης συγκλήθηκε έκτακτη Γ.Σ στις 20/4/2001 που αποφάσισε την αγορά ιδίων μετοχών στοχεύοντας προφανώς και στην στήριξη της χρηματιστηριακής τους τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 6 του Ν, 2190/1920, μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των μετοχών, ήτοι 2.400.000, με ανώτατη τιμή μέχρι 8,80 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή 3 ευρώ ανά μετοχή σε χρονικό διάστημα 12 μηνών από 20/4/01 ή μέχρι τη συγχώνευση της εταιρείας που είχε ήδη εξαγγελθεί. Οι προαναφερθείσες μεθοδεύσεις των εκκαλούντων κατηγορουμένων είχαν ως αποτέλεσμα να εμφανίσει η εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ σημαντικές ζημίες ύψους 2.844.455.476 δραχμών κατά την εταιρική χρήση του 2000, οι οποίες υπερέβαιναν το 20% του κύκλου εργασιών της, να απομειωθεί σημαντικά η χρηματιστηριακή αξία των από τους επενδυτές αγορασθεισών και κατεχόμενων μετοχών της, η οποία τον Μάρτιο του έτους 2004 κατήλθε τελικά στο ποσό των 0,91 ευρώ ανά μετοχή, (η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας έπεσε πολύ κάτω από το ποσό της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου), στη συνέχεια δε αυτή να συγχωνευθεί με απορρόφηση από την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, μέλος του Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ, συγχώνευση εγκριθείσα με την Κ2-12267/28-9-2001 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αναδρομική ισχύ από 1-1-2001. Στις προαναφερθείσες αγορές δεν θα είχαν προβεί οι επενδυτές, αν γνώριζαν τα ανωτέρω εκτεθέντα, ήτοι ότι ουδέποτε έγιναν διαπραγματεύσεις με την αλλοδαπή ομοειδούς αντικειμένου εταιρεία για λογαριασμό της εταιρείας ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε και ότι το αντληθέν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσό είχε διατεθεί για άλλους σκοπούς από αυτούς που αναγράφονταν στο εγκριθέν από το ΧΑΑ ενημερωτικό Δελτίο και συγκεκριμένα ότι δεν είχε διατεθεί για επενδύσεις σε εταιρεία του εξωτερικού αλλά κατ' εξοχήν για αγορές εταιρειών του ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ καθώς και δανειοδότηση της εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΑΕ, γεγονότα που εκκαλούντες κατηγορούμενοι, αν και είχαν ειλημμένη απόφαση να πραγματώσουν, δεν γνωστοποίησαν προς τους επενδυτές οι οποίοι συνέχισαν να αντλούν αναληθή πληροφόρηση μέσω του ως άνω ενημερωτικού Δελτίου. Οι εκκαλούντες κατηγορούμενοι δε ενήργησαν με τον τρόπο αυτό αποσκοπώντας να αποκομίσει ο Όμιλος ΚΛΩΝΑΤΕΞ παράνομο περιουσιακό όφελος, κατά τα ήδη εκτεθέντα, έβλαψαν δεν την περιουσία των επενδυτών-κατόχων 15.329.500 μετόχων της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., οι οποίοι, παραπλανηθέντες από τις άνω ψευδείς παραστάσεις και την εμφανισθείσα σ' αυτούς παραπλανητική εικόνα για την οικονομική κατάσταση και την προοπτική της εταιρείας, προέβησαν σε αθρόες αγορές μετοχών της άνω εταιρείας (μεταξύ των παθόντων συγκαταλεγόταν και ο μηνυτής ψ1, ο οποίος συμμετείχε στην προαναφερθείσα αύξηση αγοράζοντας 1500 μετοχές προς 3000 δραχμές ή 8,80 ευρώ ανά μετοχή συνολικής αξίας 4.500.000 δραχμών ή 13.206,16 ευρώ) και οι οποίοι, όταν το Μάρτιο 2001 η μετοχή της εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε τέθηκε υπό την επιτήρηση, με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (υπ'αριθ. 64/2001) αναγκάσθηκαν να διαπραγματεύονται αυτήν υπό περιορισμούς και ειδικό καθεστώς διαπραγμάτευσης. Η ζημία δε που προξενήθηκε σ'αυτούς ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, υπερβαίνουσα το ποσό των 25.000.000 δρχ. και ανερχόμενη στο ποσό των 120.949.755 ευρώ, ήτοι 15.329.500 μετοχές Χ 7,89 (8,80-0,91=7,89) = 120.949.755 ευρώ.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως συνάγεται από την ημερομηνία 26-2-2003 ανακοίνωση της εταιρείας ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ως καθολικής διαδόχου της απορρηφθείσας Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., τα αντληθέντα ποσά από την αύξηση κεφαλαίου της τελευταίας που πραγματοποιήθηκε με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 21/10/1999, διατέθηκαν μέχρι την 24/12/2002 και ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. της 29-6-2002, τα μη διατεθέντα ποσά από το κονδύλιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση του ΚΛΩΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΛΛΗΣ διατέθηκαν για την κάλυψη των επενδύσεων εκσυγχρονισμού και επέκτασης όλων των κλωστηρίων της εταιρείας και αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού από την 28/9/2001, ημερομηνία έγκρισης της συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρείων Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ. ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ ΑΒΕΕ και ΠΡΟΦΙΝ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΦΙΝΙΣΤΗΡΙΟΝ Α.Ε., ήτοι σε χρόνο που η εταιρεία επ' ονόματι της οποίας είχε γίνει η αύξηση είχε παύσει πλέον να υπάρχει. Το ποσό δε των 3.792.479,7 ευρώ, κατά την ως άνω ανακοίνωση, "αφορά επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης καθώς και αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού όλων των κλωστηρίων της εταιρείας από 28-9-2001 έως και 24/12/2002, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση της Γ.Σ. Με την από ...... απόφαση δε της ΓΣ, τα αδιάθετα κεφάλαια 7.764.585,74 ευρώ που αποτελούν το 4,4 % των εσόδων της αύξησης διατίθενται για την ενίσχυση του κεφαλαίου κινήσεως".
Αξιολογώντας την πορεία της εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ και της μετοχής της, όπως ανωτέρω εκτέθηκε, παρατηρούμε τα ακόλουθα: Η αλματώδης αύξηση του γενικού δείκτη τιμών των μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) εταιρειών κατά τα έτη 1998-2000 είχε ως αποτέλεσμα (εκτός από την ανάπτυξη του υγιούς χρηματιστηριακού ανταγωνισμού και την χρηματοδότηση των εταιρειών, ώστε να μπορέσουν να επενδύσουν τα κέρδη τους για τη περαιτέρω ανάπτυξη τους) και την εμφάνιση ορισμένων εκφυλιστικών φαινομένων, σύμφωνα με τα οποία ορισμένοι επιτήδειοι κερδοσκόποι, γνώστες της λειτουργίας του χρηματιστηρίου, με υποτιθέμενες εξαγορές ή συγχωνεύσεις εταιρειών, με αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, το προϊόν των οποίων στη συνέχεια διασπάθισαν και με κάθε είδους παρεμβάσεις στην διαδικασία αγοράς - πώλησης μετοχών, πέτυχαν να επηρεάσουν την εμπορευσιμότητα τους και να ανεβάσουν τις τιμές τους κερδίζοντας δισεκατομμύρια από την πώληση των υπερτιμημένων μετοχών που είχαν στην κατοχή τους. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν μετοχές εταιρειών, η "Χρηματιστηριακή" τιμή των οποίων ήταν τόσο διογκωμένη σε σχέση με την πραγματική τους αξία, ώστε με την πτώση του γενικού δείκτη τιμών στα επίπεδα του β' εξαμήνου του έτους 2000, η αξία τους να καταστεί μηδαμινή, με αποτέλεσμα να εξανεμισθούν τα χρήματα του επενδυτικού κοινού που παραπλανήθηκε από τις ενέργειες αυτές και προέβη στην αθρόα αγορά των μετοχών αυτού του είδους και να θησαυρίσουν οι επιτήδειοι. Η παρούσα δικογραφία σε βάρος των προαναφερθέντων εκκαλούντων κατηγορουμένων σχηματίσθηκε για την δικαστική διερεύνηση και τον καταλογισμό ποινικών ευθυνών για μία από τις ανωτέρω περιγραφείσες εταιρείες, την Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ.
Οι εκκαλούντες, τόσο στις απολογίες τους και τα συνοδεύοντα αυτές απολογητικά τους υπομνήματα, όσο και στις εφέσεις τους και τα υπομνήματα, τα οποία συνυπέβαλαν, αρνούνται την κατηγορία και ισχυρίζονται το μεν ότι ουδεμία αξιόποινη πράξη διέπραξαν, το δε ότι δεν στοιχειοθετείται στην προκειμένη περίπτωση το έγκλημα της κακουργηματικής απάτης που τους αποδίδεται. Ειδικότερα , μεταξύ των άλλων, υποστηρίζουν ότι η αναφορά στο ενημερωτικό δελτίο της εκδότριας εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. σε ενδεχόμενη μελλοντική εξαγορά εταιρείας μεγάλου κλωστοϋφαντουργικού ομίλου της αλλοδαπής (Ε.Ε. ή ΗΠΑ) δεν μπορεί να θεωρηθεί ως "παράσταση ψευδών γεγονότων" κατά την έννοια του άρθρου 386 του ΠΚ. Ο ισχυρισμός τους όμως αυτός δεν ευσταθεί, αφού στο ως άνω ενημερωτικό δελτίο έγινε εκτενής αναφορά σε "πραγματοποιούμενες σήμερα διαπραγματεύσεις με μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο της Ε.Ε.", που συνιστά σαφώς γεγονός ή έστω μέλλον περιστατικό με "παροντική γεγονοτική βάση". Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, η αναφορά σε επικείμενη εξαγορά σημαντικής ομοειδούς αντικειμένου εταιρείας της αλλοδαπής συνοδεύτηκε ταυτόχρονα με ψευδή διαβεβαίωση και παράσταση άλλου ψευδούς γεγονότος αναφερομένου στο παρόν, που ήταν η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ τους (της εταιρείας Κ.ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ και του μεγάλου κλωστοϋφαντουργικού ομίλου της ΕΕ), ώστε να δημιουργείται η εντύπωση της μελλοντικής εκπλήρωσης με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή κατάσταση από τους εκκαλούντες, που είχαν ειλημμένη την πρόθεση να μην εκπληρώσουν την ως άνω αναληφθείσα με το ενημερωτικό δελτίο υποχρέωση και συνεπώς στοιχειοθετείται το έγκλημα της απάτης.
Ακόμη υποστηρίζουν ότι δεν νοείται η τέλεση του ως άνω αδικήματος αορίστως σε βάρος του επενδυτικού κοινού, χωρίς την ύπαρξη συγκεκριμένου αποδέκτη, με τον οποίο ο δράστης να έχει σχέση συγκεκριμένης επικοινωνίας.
Η άποψη όμως αυτή δεν στηρίζεται ούτε στην διάταξη του άρθρου 386 του ΠΚ, υπό την προεκτεθείσα έννοια (υπό στοιχείο Α), αλλά ούτε και στην πρακτική των συναλλαγών μέσω του Χρηματιστηρίου. Και αυτό διότι η οποιαδήποτε ανακοίνωση, η οποία επιδρά ευμενώς ή δυσμενώς επί της αξίας μιας μετοχής, απευθύνεται στο επενδυτικό κοινό, δηλαδή σε άδηλο αριθμό προσώπων, χωρίς βεβαίως να προσαπαιτείται για την κατάφαση του αδικήματος, σε περίπτωση παραπλάνησης, η προσωπική επικοινωνία μεταξύ του δράστη και του βλαπτόμενου.
Τέλος διατείνονται ότι δεν θεμελιώνεται απάτη, διότι δεν υπάρχει υλική αντιστοιχία μεταξύ του σκοπούμενου περιουσιακού οφέλους και της βλάβης που επήλθε σε βάρος του επενδυτικού κοινού. Και ο ισχυρισμός όμως αυτός είναι αβάσιμος, διότι στην προκειμένη περίπτωση προσδιορίζεται σαφώς ο σκοπός που επεδίωκαν οι ανωτέρω εκκαλούντες, να περιποιήσουν δηλαδή στην εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΑΕ παράνομο περιουσιακό όφελος, που συνίστατο στο τίμημα που η τελευταία εισέπραξε από την πώληση προς την εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ των προαναφερθεισών εταιρειών του Ομίλου της, προερχόμενο από την προεκτεθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν απαιτείται δε, όπως πραγματώνεται τούτο ή πολύ περισσότερο, να είναι αντίστοιχο με την βλάβη που επήλθε στους επενδυτές.
Οι εκκαλούντες ισχυρίσθηκαν επί της ουσίας ότι δεν υπήρξε ψευδής παράσταση στο ενημερωτικό δελτίο και ότι πράγματι έλαβε χώρα διαπραγμάτευση της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ με μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο του εξωτερικού. Μάλιστα γίνεται λόγος για πέντε περιπτώσεις αλλοδαπών εταιρειών, για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια εξαγοράς που όμως δεν ευοδώθηκε. Ειδικότερα αναφέρονται η ολλανδική εταιρεία ROYAL TEN CATE, η εταιρεία........, θυγατρική της HOLDING DI PARTECIPAZIONE INDUSTRIALI SPA, η εταιρεία TINTORIA DI POLLONE SPA, η ιταλική εταιρεία CYO COMPANY OF YARNS OLCECE SS και η τουρκική εταιρεία TOP CAPI, ενώ επικαλούνται σειρά εγγράφων που κατά τους ισχυρισμούς τους αποδεικνύουν την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για εξαγορά αλλοδαπής εταιρείας και μάλιστα του Ομίλου OLCESE, που για λόγους εμπιστευτικότητας δεν κατονομάσθηκε στο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο συνεπώς ουδέν ψευδές περιέλαβε. Είναι προφανές όμως ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές, τις οποίες επικαλούνται, αποτελούν εφεύρημα προκειμένου να αποσείσουν τις σε βάρος τους κατηγορίες. Άλλωστε ο ισχυρισμός τους αυτός αυτοαναιρείται από τις απολογίες τους, δεδομένου ότι οι μεν πέντε πρώτοι εκκαλούντες ισχυρίζονται ότι τα εκτεθέμενα περί διεξαγωγής σχετικών διαπραγματεύσεων στην κρίσιμη περικοπή του ενημερωτικού δελτίου αφορά τον όμιλο OLCESE, (βλ. Απολογητικά τους υπομνήματα), ενώ κατά την εκδοχή του εκκαλούντα χ1 αυτά αναφέρονται στην εταιρεία ROYAL TEN CATE (βλ. Υπόμνημά του σελ. 9).
Περαιτέρω παραπονούνται κατά του πρωτοδίκου βουλεύματος ότι, αν και δέχθηκε ότι έγιναν διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της εταιρείας, με μεγάλους αλλοδαπούς κλωστοϋφαντουργικούς ομίλους, στη συνέχεια αποφάνθηκε ότι αυτές δεν αφορούσαν την εταιρεία Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., στηριζόμενο σε μια τυπολατρική λεπτομέρεια, αλλά τις εταιρείες ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε (μητρική) και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. Προσθέτουν δε ότι για λόγους ουσιαστικούς και πρακτικούς, που συνδέονται με την ύπαρξη ειδικής ομάδας εργασίας του ομίλου, η οποία ελάμβανε τις αποφάσεις για εξαγορές, στρατηγικές συνεργασίας και ευρύτερα θέματα ανάπτυξης του Ομίλου Κλωνατέξ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όλες οι συζητήσεις με τις υποψηφιότητες προς εξαγορά εταιρείες πραγματοποιήθηκαν από την μητρική εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΑΕ, για λογαριασμό όμως της θυγατρικής της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, η οποία μόνη ενδιαφερόταν και είχε την οικονομική δυνατότητα για αυτή την επιχειρηματική κίνηση, έχοντας μάλιστα ολοκληρώσει προσφάτως και σχετική για τον σκοπό αυτό αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Οι ως άνω αιτιάσεις, όμως, δεν είναι βάσιμες, καθόσον στην πραγματικότητα δεν έγιναν σοβαρές διαπραγματεύσεις, όπως ήδη έχει εκτεθεί από τους εκκαλούντες υπό τις προαναφερθείσες ιδιότητες τους, οι οποίοι από την αρχή είχαν την πρόθεση να μην υλοποιήσουν την εξαγορά της μεγάλης εταιρείας αλλοδαπού κλωστοϋφαντουργικού ομίλου, αλλά να διαθέσουν το μεγαλύτερο ποσό του προοριζόμενου για τον σκοπό αυτό προϊόντος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ για την εξαγορά εταιρειών του Ομίλου Κλωνατεξ, καθώς και την μετοχική συμμετοχή της σε μια εταιρεία του. Η περί διεξαγωγής διαπραγματεύσεων εκτενής αναφορά στο Ενημερωτικό Δελτίο και οι σχετικές κινήσεις που περιγράφονται από τους μάρτυρες που ήταν Διοικητικά και Διευθυντικά στελέχη της εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ και θυγατρικών της, με επίκληση μάλιστα σειράς περί αυτών εγγράφων από τον εκκαλούντα χ2, στην πραγματικότητα δεν αποσκοπούσαν στην υλοποίηση συγκεκριμένης εξαγοράς, αλλά εντάσσονται στο πλαίσιο του σχεδίου παραπλάνησης των αδαών κατ' εξοχήν επενδυτών και διευκόλυνσης της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας των εμπνευστών και δημιουργών του. Τούτο δε προκύπτει από τα εξής: 1Ο Ολίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε και συγκεκριμένα την 26-4-2000, χορηγήθηκε έντοκο δάνειο προς την μητρική εταιρία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΑΕ, ύψους 3 δις δραχμών, "για κάλυψη χρηματοοικονομικών της αναγκών", με χρόνο αποπληρωμής την 21-4-2001, που προερχόταν από το ποσόν της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, καίτοι, όπως προαναφέρθηκε, το Δ.Σ. δεν είχε τέτοια δυνατότητα, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, αλλά ρητά προβλεπόταν ότι τα ποσά που προορίζονται για αυτές τις εξαγορές έως ότου πραγματοποιηθούν οι συγκεκριμένες συμφωνίες θα τοποθετηθούν σε υψηλότοκες καταθέσεις και χρεόγραφα.....". Αμέσως μετά (τον Μάιο του 2000) συντάχθηκαν οι μελέτες αποτίμησης των εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε. που ανήκαν στον Όμιλο Κλωνατέξ και σε θυγατρικές του εταιρείες και στις 30-6-2000 αποφασίσθηκε η εξαγορά τους από την εταιρεία Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε, αντί ποσού 23.250.000 δραχμών συνολικά. Επίσης, η τελευταία εταιρεία προέβη μέσω χρηματιστηρίου στην αγορά ποσοστού δεσπόζουσας θέσης στην εταιρεία "FANCO AE", μέλος επίσης του Ομίλου Κλωνατέξ, που έφθασε στο 23,89% του συνόλου των μετοχών της, αρχίζοντας από 10-5-2000, αντί του ποσού των 11.272.562.979 δραχμών.
Τα παραπάνω μαρτυρούν ότι,δύο μόλις μήνες μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και δέκα μήνες πριν εξαντληθεί ο διαθέσιμος με βάση τις δεσμεύσεις του ενημερωτικού Δελτίου χρόνος υλοποίησης της εξαγγελθείσας εξαγοράς της εταιρείας του αλλοδαπού κλωστοϋφαντουργικού ομίλου, τα αντληθέντα κεφάλαια είχαν διατεθεί διαφορετικά (για ενδοομιλικές εξαγορές όπως ήδη αναφέρθηκε) και η χρηματική ρευστότητα, που προήλθε από αυτήν, στα ταμεία της μητρικής εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΑΕ και των θυγατρικών της, οι οποίες, υπό την ιδιότητα τους ως βασικών μετόχων της εταιρείας Κ.ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, είχαν αναλάβει υποτίθεται το βάρος της αύξησης, προκειμένου να υλοποιήσουν το μεγαλεπήβολο σχέδιο της ως άνω εξαγοράς που ''θα άλλαζε πλήρως τα μεγέθη της εταιρείας, όσον αφορά τον κύκλο των εργασιών της, την κερδοφορία της και εν γένει την παραγωγική της δραστηριότητα, ποσοτικά και γεωγραφικά''. Στο ενημερωτικό δελτίο για ευνόητους λόγους δεν γινόταν μνεία στις πιο πάνω "επιχειρηματικές" κινήσεις ούτε ως εναλλακτική επιλογή, διότι θα γίνονταν αντιληπτές οι πραγματικές προθέσεις των εκκαλούντων, τόσον από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ήδη μάλιστα αυτή ενόψει της εξαγοράς του Κλωστηρίου Πέλλης είχε θέσει μεταξύ των προϋποθέσεων για έγκρισή του να διευκρινισθεί αν η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Πέλλης συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον όμιλο ΚΛΩΝΑΤΕΞ και τους βασικούς μετόχους της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ), όσον και από του μικρομετόχους που εκκαλούντο να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επισημαίνεται ότι, όπως αναφέρεται στις μελέτες αποτίμησης των εταιρειών ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΕ, που συντάχθηκαν από την εταιρεία ..... για λογαριασμό της ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ, "η εκτίμηση της αξίας των εταιρειών έγινε με την χρήση της μεθοδολογίας προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών. Η εκτίμηση των ετήσιων ταμειακών ροών βασίσθηκε σε προβλέψεις και προϋπολογιστικά οικονομικά στοιχεία που παρασχέθηκαν από τις Διοικήσεις των εταιρειών. Δεν διενεργήθηκε ανεξάρτητη επαλήθευση των στοιχείων αυτών, τα οποία θεωρήθηκαν σωστά και πλήρη. Στα όρια της εργασίας δεν περιλαμβάνεται ο έλεγχος ή επαλήθευση των ροών αυτών". (βλ. κεφάλαιο με τίτλο εισαγωγή των ως άνω μελών).
2ο Η πλευρά των αδελφών χ3,χ4,χ5 και τα μέλη του ΔΣ της Κ.ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, που προήρχοντο από το παλιό στελεχιακό δυναμικό της (χ7 και χ6), ισχυρίζονται ότι το θέμα των εξαγορών και συμμετοχών στο κεφάλαιο "Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων" του Ενημερωτικού Δελτίου επεξεργάστηκε και σχεδίασε αποκλειστικά η μητρική εταιρεία ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΑΕ, οι δε διαπραγματεύσεις με τον οίκο του εξωτερικού έγιναν από τους εκπροσώπους της τελευταίας και προεχόντως απευθείας από τον πρόεδρο της χ2. Ο τελευταίος όμως απορρίπτει την ''πατρότητα'' της εκπόνησης του σχεδίου της εν λόγω εξαγοράς, οι διαπραγματεύσεις κατά την υλοποίηση της οποίας (προφανώς από τους εκπροσώπους του Ομίλου του εφέροντο ότι είχαν ήδη αρχίσει, με την δικαιολογία, ότι κατά την κατάρτιση και κυκλοφορία του ενημερωτικού Δελτίου τον Φεβρουάριο του 2000, τόσον ο ίδιος όσον και ο συγκατηγορούμενός του χ1, δεν είχαν την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, ως αρμόδιο όργανο της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, υλοποιούσε τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων (βλ. σελ.154-157 απολογητικού υπομνήματος αυτού).
3ο Οι προσχηματικές διερευνητικές επαφές και προσπάθειες έναρξης των σχετικών διαπραγματεύσεων σε καμία περίπτωση δεν αφορούσαν την εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., καθόσον αυτές φέρονται ότι διεξήχθησαν αποκλειστικά από τους εκπροσώπους του Ομίλου Κλωνατέξ και γι' αυτό τα πολυάριθμα εμπιστευτικού χαρακτήρα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στα αρχεία αυτού, τα δε τιμολόγια παροχής υπηρεσιών των απασχοληθέντων χρηματοοικονομικών συμβούλων εκδόθηκαν επ' ονόματι των εταιρειών Κλωνατέξ Α.Ε. και Κλωστήρια Ναούσης Α.Ε, που ήταν διαφορετικά σαφώς διακεκριμένα αυτής νομικά πρόσωπα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ ήδη από 30-6-2000 είχαν διατεθεί τα ως άνω αναφερθέντα ποσά σε βάρος του κονδυλίου των 34 δις δραχμών που αφορούσε τις ''λοιπές εξαγορές'', λίαν καθυστερημένα στην ..... Συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.), κατά την οποία αποφασίσθηκε η συγχώνευση της Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. με την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ με απορρόφησή της από την τελευταία, δηλαδή σε χρόνο που η πρώτη ως αυθύπαρκτη εταιρεία έπνεε τα λοίσθια, γίνεται αναφορά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ αυτής χ2 σε αποτυχημένη δήθεν προσπάθεια εξαγοράς της TINTORIA DI POLLONE SRL εκ μέρους αυτής, για την οποία δήθεν εκδόθηκαν δύο τιμολόγια από 31-10-2000 και από 17-07-2000 προς την ελεγκτική εταιρεία και προς το δικηγορικό γραφείο που ασχολήθηκαν με την υπόθεση και προτείνεται η έγκριση των εν λόγω δαπανών. Όμως τέτοια έγγραφα δεν προσκομίσθηκαν εκδοθέντα επ' ονόματι της Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε, ούτε και η εντολή της Διοίκησης της εν λόγω εταιρείας για ανάθεση της έρευνας αγοράς από πλευράς της πιο πάνω Ιταλικής Εταιρείας προς την εταιρεία ERNST & YOUNG και το δικηγορικό γραφείο BAROZZI DISTERONI MANZATO & FABRIZI, που αναφέρθηκε στην ως άνω συνεδρίαση του Δ.Σ. Περαιτέρω, αξιοσημείωτο είναι ότι οι ενέργειες που επικαλούνται οι εκκαλούντες και αφορούσαν την εταιρεία OLCESE SPA, φέρονται ότι άρχισαν από τον Ιανουάριο του έτους του 1999, ήτοι πριν την σύνδεση της Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε με τον όμιλο Κλωνατέξ, η οποία αρχίζει τον Μάρτιο του 1999, επ'ονόματι του ίδιο Ομίλου. Τέλος, η TOP CAPI, δεν είναι εταιρεία εδρεύουσα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ενημερωτικό δελτίο ανέφερε, με αυτήν δε υπεγράφη το από ....... εμπορικό συμφωνητικό για λογαριασμό της Κ. ΔΟΥΔΟΣ και του Ομίλου Κλωνατέξ.
Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με το υπ'αριθ. ...... έγγραφο που απέστειλε προς την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., ως καθολική διάδοχο της Κ.ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε., ζήτησε εξηγήσεις για τις σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αφενός της προβλεπόμενης, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, και αφετέρου της πραγματοποιηθείσας χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, οι οποίες είχαν διαπιστωθεί από τον διενεργηθέντα, κατόπιν εντολής της, έλεγχο από την ελεγκτική εταιρεία ....... H Κλωστήρια ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, υπό την ως άνω ιδιότητά της, απάντησε με το υπό ημερομηνία ....... έγγραφο. Στο έγγραφο αυτό, χωρίς να επισυνάπτει τη σχετική αλληλογραφία με τους ομίλους του εξωτερικού, με τους οποίους, κατά τους ισχυρισμούς της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, είχε έλθει σε διαπραγματεύσεις, παρά του ότι είχαν ζητηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προβάλλοντας ως κώλυμα την υπογραφή συμφωνιών εμπιστευτικότητας με τις εταιρείες -στόχους, ανέφερε σειρά ημεροχρονολογιών και κινήσεων, που ισχυρίζεται ότι έλαβαν χώρα για την επιδίωξη της επίδικης συνεργασίας, με έναρξη 22-3-1999 και πέρας την 28-2-2003. Μεταξύ αυτών, ανέφερε ότι την 29-6-2000 εστάλη επιστολή της EUROBANK, που συγκαταλεγόταν, μεταξύ των χρηματοοικονομικών συμβούλων, στην οποία διαλαμβάνεται ότι δεν υπάρχει πλέον ενδιαφέρον από πλευράς της εταιρείας στόχου, αποκρύπτοντας ότι την προηγούμενη ημέρα 28-6-2000 το ΔΣ της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ (βλ. πρακτικό συνεδριάσεώς του με αριθμό ......) είχε αποφασίσει την δρομολογημένη από το μήνα Μάιο εξαγορά των δύο ως άνω εταιρειών του Ομίλου Κλωνατέξ σε βάρος του κονδυλίου για τις λοιπές εξαγορές. Οι εκκαλούντες μάλιστα ισχυρίζονται ότι δεν υπήρξε συνέχεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που είναι η μόνη κατά νόμο αρμόδια αρχή για την έρευνα της παρούσης υπόθεσης και τούτο σημαίνει, κατά την άποψη τους, ότι οι εξηγήσεις κρίθηκαν πειστικές. Στο συμπέρασμα όμως αυτό δεν συνηγορεί το ως άνω αποδεικτικό υλικό, που έχει συγκομισθεί στο πλαίσιο της διενεργηθείσας κυρίας ανακρίσεως. Ισχυρίζονται εκ παραλλήλου ότι το ΣΔΟΕ μη νόμιμα συνέχισε την προκαταρκτική εξέταση που είχε αρχίσει να διενεργεί ο Πταισματοδίκης Αθηνών, μετά την παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, για την υπό κρίση περίπτωση, δεδομένου ότι αποτελεί χρηματιστηριακή υπόθεση, εμπίπτουσα στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Από τις συνδυασμένες όμως διατάξεις των άρθρων 19, 20 παρ. 8 και 28 παρ. 18 του ΠΔ 154/25-6-1997, με το οποίο ο νομοθέτης, προς τον σκοπό ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του ΣΔΟΕ, επεξέτεινε νομοθετικά την αρμοδιότητά του, συνάγεται το επιτρεπτό της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης από το ΣΔΟΕ (ήδη ΥΠ.ΕΕ) και επομένως ο περί του αντιθέτου ισχυρισμός που προβάλλεται από τον κατηγορούμενο χ2, κρίνεται ως αβάσιμος. Κατ' αρχήν στο άρθρο 19, όπου αναφέρεται στην λειτουργία των τμημάτων ειδικών Ελέγχων και Ερευνών, επέκτεινε τη λειτουργική αρμοδιότητα του ΣΔΟΕ και στα οικονομικά εγκλήματα που τελούνται σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, ενώ παράλληλα συμπεριέλαβε και άλλα εγκλήματα, ''όπως λ.χ. τα σχετικά με την παραχάραξη του εθνικού νομίσματος, τις προμήθειες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, τις παράνομες χρηματιστηριακές δραστηριότητες κ.ά. Σε όλους αυτούς τους ελέγχους αρμόδιοι υπάλληλοι, ενεργώντας σύμφωνα με τις διατάξεις του Συντάγματος του ΚΠΔ και της σχετικής νομοθεσίας, θα πρέπει κατά το άρθρο 20 παρ. 8 του ως άνω ΠΔ "να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την διασφάλιση των αποδεικτικών στοιχείων των διαπιστούμενων παραβάσεων από κάθε ενδεχόμενο αμφισβήτησης αυτών ή αλλοίωσής τους μεταγενέστερα ή εξαφάνισής τους γενικά". Τέλος, στο άρθρο 28 του ως άνω ΠΔ, πέραν των ως άνω διατάξεων, καθορίστηκαν εξαιρετικά ευρύτατες αρμοδιότητες υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, οι οποίες σε ελάχιστες άλλες νομοθετικές προβλέψεις καθορίζονται για προανακριτικούς υπαλλήλους και συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 17, "Να έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, μη υποκείμενα σε περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού χρηματιστηριακού και επιχειρηματικού απορρήτου (βλ. γνωμ. Εις. Πρωτ. Θεσ15/2004, ποιν. Δικ 2004/826).
Πρέπει επίσης στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι και οι ενέργειες των εκκαλούντων, ιδιαίτερα δε του εξ αυτών χ2, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ για την υλοποίηση των υποχρεώσεων που είχαν αναληφθεί, με βάση το ενημερωτικό δελτίο, για διάθεση ποσού 6.000.000.000 δραχμών σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης του υπάρχοντος κλωστηρίου της ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΕΛΛΗΣ ΑΕ, ήταν κινήσεις βιτρίνας, που στόχο είχαν να εμφανίσουν προς το επενδυτικό κοινό την παραπλανητική εικόνα ότι είχαν δρομολογηθεί και βρίσκονταν σε τροχιά υλοποίησης τα εξαγγελθέντα, ενώ στην πραγματικότητα είχαν ειλημμένη απόφαση να μην ολοκληρώσουν. Αποκαλυπτική για τα πιο πάνω αναφερθέντα είναι η μαρτυρική κατάθεση του ........, διευθυντή του εργοστασίου ''Πέλλα'', ο οποίος μεταξύ άλλων κατέθεσε χαρακτηριστικά επί λέξει ότι "...... Όταν προέκυψε η εταιρεία Κλωστήρια Ναούσης, άρχισα εγώ να εισπράττω μια κωλυσιεργία στην εξέλιξη των εργασιών....... Στην συνέχεια, και αφού εγκαταστήσαμε αρκετά από τα μηχανήματα που είχαν παραγγελθεί, πάγωσε το σχέδιο που αφορούσε την Πέλλα και πολλά από τα μηχανήματα που είχαν εγκατασταθεί μεταφέρθηκαν σε άλλα εργοστάσια του Ομίλου Κλωνατέξ, όλα τα προγενέστερα υφιστάμενα μηχανήματα πωλήθηκαν σε τρίτους και ένα μικρό μέρος βρίσκεται αποθηκευμένο σε κιβώτια, χωρίς καν να εγκατασταθούν. Έκτοτε το εργοστάσιο αυτό έπαψε να λειτουργεί και σήμερα αποτελεί ένα κουφάρι (βλ. την από 24-3-2005 ανακριτική του κατάθεση).
Προβάλλεται επίσης ως στοιχείο που, κατά την άποψη των εκκαλούντων, καταρρίπτει το δόλο τους, το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης καταβλήθηκε από τον Όμιλο ΚΛΩΝΑΤΕΞ και τους αδελφούς χ3,χ4,χ5. Πλην όμως, ο μεγάλος αριθμός μετοχών, που αυτοί απέκτησαν γρήγορα, πέρασε στα χέρια ανυπόπτων επενδυτών, όπως ήδη εκτέθηκε, καθόσον οι βασικοί μέτοχοι δεν διατήρησαν τα ποσοστά τους και μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καίτοι τους είχε ζητήσει να δεσμευθούν προς τούτο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αλλά προέβησαν σε αθρόες πωλήσεις μετοχών, γεγονός που φυσικά επηρέασε την τιμή τους στο ΧΑΑ και συνέβαλε, εκτός από τις άλλες δόλιες ενέργειες τους, στην ενίσχυση της πτωτικής της τάσης.
Εκτός όμως από τους προαναφερθέντες υπερασπιστικούς ισχυρισμούς, που είναι κατά βάση κοινοί για όλους τους εκκαλούντες, οι αδελφοί χ3,χ4,χ5 και τα συνδεόμενα με αυτούς μέλη του ΔΣ της εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ χ6 και χ7, που προέρχονται από τον χώρο των παλιών στελεχών της, προβάλλουν και άλλους ισχυρισμούς, που στηρίζονται σε λόγους που αφορούν αποκλειστικά τους ίδιους και δεν συνδέονται κατ' ανάγκην με τους υπόλοιπους συγκατηγορουμένους τους, μέλη του ΔΣ, που προέρχονται από τον Όμιλο ΚΛΩΝΑΤΕΞ, εντάσσονται δε συνολικά στο πλαίσιο μιας επάλληλης υπερασπιστικής τους γραμμής. Ειδικότερα, υποστηρίζουν ότι δεν είναι ακριβής η αναφορά στην Εισαγγελική πρόταση την οποία καθ'ολοκληρία υιοθετεί το εκκαλούμενο βούλευμα ότι υπήρξε "συμφωνία" και "έναρξη συνεργασίας" τον Μάρτιο του 1999 ανάμεσα στους αδελφούς χ3,χ4,χ5 και τον Όμιλο Κλωνατέξ (χ2), με απόκτηση από τον τελευταίο του 10% των μετοχών της εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ και ότι η αλήθεια είναι ότι το ποσοστό αυτό αποκτήθηκε με επιθετική εξαγορά μετοχών, όταν ο χ5, έχοντας αποφασίσει να αποχωρήσει από την εταιρεία, είχε αρχίσει να πουλάει μετοχές του στο Χρηματιστήριο.
Β) ότι οι αδελφοί χ3,χ4,χ5, που ήταν παραδοσιακοί συντηρητικοί βιομήχανοι, εμπιστεύτηκαν τον μέχρι τότε πετυχημένο επιχειρηματία χ2 και αποδέχθηκαν στην συνέχεια την πρότασή του για μεταβίβαση στον όμιλο ΚΛΩΝΑΤΕΞ της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας τους. Η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε με την σύμβαση που υπογράφηκε την ........ Με την σύμβαση αυτή συμφωνήθηκε να παραμείνουν τυπικά στην διοίκηση της εταιρείας για ορισμένο χρονικό διάστημα, καίτοι το συνολικό ποσοστό μετοχών που έμεινε στην κατοχή τους είχε περιοριστεί στο 15%. Αντίστοιχα, ανέλαβαν την συμβατική δέσμευση να συμμορφώνονται με τις στρατηγικές αποφάσεις της πλειοψηφίας (δηλ. του Ομίλου Κλωνατεξ) επί ορισμένων θεμάτων, στα οποία περιλαμβανόταν ρητά και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας."Γ) Ότι, όταν τέθηκε το ζήτημα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60.000.000.000 δρχ., συμφώνησαν τελικά στη πραγματοποίησή της (παρά τις αρχικές αντιρρήσεις τους ως προς το ύψος της) λόγω της ανειλημμένης συμβατικής τους δέσμευσης, πλην όμω,ς επειδή δεν διέθεταν το αναλογούν ποσοστό συμμετοχής τους στην αύξηση χρηματικό ποσό των 9.000.000.000 δραχμών συνολικά, συμφώνησαν να τους το δανείσει ο χ2 και να το εξοφλήσουν μετά την λήξη της με την χρηματιστηριακή μεταβίβαση εκ μέρους των ίσης αξίας μετοχών προς τον χ2. Στην συνέχεια όμως, ο τελευταίος αθέτησε την αναληφθείσα ως άνω υποχρέωσή του, με συνέπεια να υποχρεωθούν να καταφύγουν σε τραπεζικό δανεισμό, προς εξόφληση του οποίου οι χ4 και χ3 αναγκάστηκαν να πωλήσουν τις μετοχές τους από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμές που ήταν τις περισσότερες φορές κατώτερες της τιμής κτήσεως, με αποτέλεσμα να ζημιωθούν ο μεν πρώτος το ποσό των 1.051.508.556 δραχμών, ο δε χ3 ποσό των 381.131.300 δραχμών.
Δ) Τέλος ότι η εταιρεία Κ.ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, παρά τις αντίθετες περί τούτου παραδοχές του εκκαλούμενου βουλεύματος, με ανακοίνωσή της προς τον Τύπο την ....., ενημέρωσε αμέσως το επενδυτικό κοινό για την αγορά των δύο εταιρειών (ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ ΚΑΙ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΑΕ) και τη ματαίωση της προβλεπόμενης από το ενημερωτικό δελτίο αγοράς κλωστοϋφαντουργικής επιχείρησης μεγάλου ομίλου του εξωτερικού (βλ. υπομνήματα υποβληθέντα με τις εφέσεις τους).
Επί των ως άνω ισχυρισμών έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: Η αναφορά για την έναρξη της συνεργασίας ανάμεσα στους αδελφούς χ3,χ4,χ5 και την εταιρεία ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ του ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ έγινε από τον ίδιο τον χ4, με την ιδιότητα του εντεταλμένου Συμβούλου της εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, στην έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της 21ης Οκτωβρίου 1999. Ειδικότερα περί του θέματος αυτούς διέλαβε επί λέξει τα εξής: "τον Μάρτιο του 1999, ο ....... ξεκίνησε μια στρατηγική συνεργασίας με την ''ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ'' με τη συμμετοχή της δεύτερης στο μετοχικό κεφάλαιο της Κ. ΔΟΥΔΟΣ ποσοστού 10%. Τον Ιούλιο του 1999, οι δύο εταιρείες αποφάσισαν να συσφίξουν ακόμα περισσότερο τις σχέσεις των. Κατόπιν τούτου, η ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ Ναούσης αύξησε την συμμετοχή της στο κεφάλαιο της εταιρείας Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ σε ποσοστό 30%. (βλ. πρακτικό με αριθμ. 42 της 15ης Ε.Γ.Σ των μετόχων της ...).
Η ανειλημμένη συμβατική υποχρέωση για μη εναντίωσή τους στις κρίσιμες στρατηγικές επιλογές της πλειοψηφίας (δηλ. του Ομίλου Κλωνατέξ), μεταξύ των οποίων ήταν και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν μπορεί να αποτελέσει το ''άλλοθι'' για τη συμφωνία τους στο θέμα της υπέρογκης αύξησης αυτού για την υλοποίηση κυρίως της εξαγοράς μεγάλης κλωστοϋφαντουργίας του εξωτερικού, με την οποία δήθεν βρισκόταν η εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ σε διαπραγματεύσεις, διαβεβαιώνοντας μάλιστα τους μικρομετόχους της και το επενδυτικό κοινό, με τις ιδιότητες τους ως μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, ότι όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, που συντάχθηκε και κυκλοφόρησε για τον προαναφερθέντα σκοπό, ήταν αληθή, με αποτέλεσμα την παραπλάνηση και παγίδευση τους.
Περαιτέρω, ακόμη και η επικαλούμενη ζημίωσή τους από την πώληση μετοχών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία αναγκάστηκαν να προβούν για την εξόφληση τραπεζικού δανεισμού στον οποίο προσέφυγαν κατόπιν της αθέτησης της υπόσχεσης του χ2 για δανειακή τους διευκόλυνση, ποσού 9.000.000.000 δραχμών που αντιστοιχούσε στο ποσοστό συμμετοχής αυτών (αδελφών χ3,χ4,χ5) στην εν λόγω αύξηση, δεν μπορεί να καταλύσει από μόνη της τα υπάρχοντα σε βάρος τους ενοχοποιητικά στοιχεία. Τούτο διότι η μεθοδευμένη εκτόξευση της τιμής της μετοχής Κ. ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ, που έλαβε χώρα πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (η τιμή της την ημέρα της έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 21 Οκτωβρίου 1999 ήταν 39.680 δραχμές, ενώ η μέση τιμή της το 1999 ήταν 7061 δραχμές και το 1998 1153 δραχμές, όπως αναγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο στη σελίδα 22 αυτού), τους δημιούργησε την πεποίθηση ότι η προσχεδιασμένη αθρόα χρηματιστηριακή πώληση των μετοχών τους, με την οποία τεχνηέντως θα μεταφερόταν στο επενδυτικό κοινό το βάρος της χρηματοδοτήσεως της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, θα ήταν κερδοφόρα, ανεξαρτήτως της μη επαληθεύσεως της εκτιμήσεως αυτής λόγω της προσδοκωμένης πτωτικής πορείας της τιμής της μετοχής, η οποία πάντως, πέραν των άλλων, επιταχύνθηκε από την εκποίηση των ποσοστών που κατείχαν οι βασικοί μέτοχοι και την συνακόλουθη σχετικά μεγάλη προσφορά προς πώληση των μετοχών της άνω εταιρείας στο Χ.Α.Α.
Επισημαίνεται επίσης ότι, και αν η πλευρά των αδελφών χ3,χ4,χ5 ισχυρίζεται ότι δεν κατείχε κατά τον χρόνο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καμία μετοχή του Ομίλου Επιχειρήσεων Κλωνατέξ και επομένως δεν είχαν κανένα κίνητρο να προβούν στην εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού για να τον ωφελήσουν, παρά ταύτα, όπως προκύπτει από τις υπογραφείσες από .... και ....., αντίστοιχα, συμβάσεις μετοχών μεταξύ των αδελφών χ3,χ4,χ5 και των εταιρειών ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΑΕ και ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ ΑΕ, αυτοί απέκτησαν με ανταλλαγή μετοχών της ΔΟΥΔΟΣ ΑΕ μεγάλο αριθμό μετοχών των δεύτερων, σημαντικό μέρος των οποίων υποχρεώθηκαν να διακρατήσουν σε χρόνο εκτεινόμενο και πέραν της ανωτέρω αναφερθείσας αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου (βλ. άνω συμβάσεις). Τέλος, από το περιεχόμενο και την όλη νοηματική δυναμική της από ..... ανακοίνωσης προς τον τύπο της εταιρείας, δεν προκύπτει ότι η εξαγορά των αναφερομένων σε αυτήν εταιρειών έγινε σε βάρος της εξαγοράς από το εξωτερικό, αλλά δινόταν η εντύπωση ότι το ζήτημα τούτο παρέμενε ανοικτό. Σε κάθε περίπτωση, με τη δημόσια στο ακροατήριο συζήτηση της υπόθεσης θα διευκρινιστούν στο σύνολό τους οι περιστάσεις τέλεσης των αξιόποινων πράξεων και θα επιμεριστούν οι ποινικές ευθύνες για κάθε κατηγορούμενο, στον βαθμό και την έκταση που θα διαγνωσθούν με την τελική δικαιοδοτική απόφανση. Από την εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των προεκτεθέντων πραγματικών περιστατικών, καθώς και όσων διαλαμβάνονται στο εκκαλούμενο βούλευμα, και την καθ' ολοκληρίαν υιοθετουμένη υπ' αυτού Εισαγγελική πρόταση, στα οποία ως ορθά και νόμιμα αναφέρομαι κατά τα λοιπά, επιβεβαιώνεται φρονώ, επαρκώς η εκ μέρους των ως άνω εκκαλούντων κατηγορουμένων τέλεση της αδίκου και αξιοποίνου πράξεως της απάτης κατά συναυτουργία ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας, εκ της οποίας το περιουσιακό όφελος και η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 25.000.000 δραχμών και το ισόποσο σε ευρώ (άρθρα 26 παρ. 1 α 27 παρ.1 45, 386 παρ. 1 β-α, 3 β ΠΚ), για την οποία ορθώς έχουν αυτοί παραπεμφθεί με το εκκαλούμενο βούλευμα στο ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου, και στην οποία έχει προσδοθεί με το ίδιο βούλευμα ο προσήκων νομικός χαρακτηρισμός ". Με αυτά που δέχτηκε το Εφετείο δεν διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την, κατά τα ανωτέρω, απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού δεν εκτίθενται σ' αυτό με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του ανωτέρω εγκλήματος, για το οποίο παραπέμπονται στο αρμόδιο δικαστήριο οι αναιρεσείοντες, καθώς και οι νομικοί συλλογισμοί υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 386 ΠΚ, την οποία εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε, ευθέως και εκ πλαγίου, για τους εξής ειδικότερα λόγους: α) ενώ το αναιρεσιβαλλόμενο βούλευμα αλλά και το πρωτόδικο, στο οποίο αναφέρεται το πρώτο, δέχονται ότι έγιναν διαπραγματεύσεις με μεγάλο κλωστοϋφαντουργικό όμιλο, που εδρεύει σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την απόκτηση μετοχικής συμμετοχής που δεν ευοδώθηκαν από την εταιρεία ''ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε.'', που είναι μητρική της εταιρείας '' Κ ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.',' και όχι από την τελευταία, όπως ανεφέρετο στο ενημερωτικό δελτίο, χωρίς όμως περαιτέρω να διευκρινίζεται ότι το επενδυτικό κοινό δεν θα προέβαινε στην αγορά νέων μετοχών εάν γνώριζε ότι τις διαπραγματεύσεις τις έκανε η πρώτη τούτων, που ήταν απαραίτητο για να κριθεί αν υπήρξε το ψεύδος αυτό αιτιώδες για την περιουσιακή διάθεση στην οποία προέβησαν αυτοί, προκειμένου να συμμετάσχουν στην αύξηση του κεφαλαίου της παραπάνω εταιρείας, β) ενώ το προσβαλλόμενο βούλευμα δέχεται ότι οι κατηγορούμενοι με τις ψευδείς ως άνω παραστάσεις σκόπευαν να αποκομίσει ο όμιλος ''ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε.'' παράνομο περιουσιακό όφελος, που συνίστατο στο τίμημα που αυτός εισέπραξε από την πώληση προς την εταιρεία Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε. των εταιρειών του ''ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε.'' και ''ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ Α.Ε.'', δεν διευκρινίζει γιατί το περιουσιακό όφελος του ομίλου ''ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε.'' από την πώληση των ως άνω εταιρειών του είναι παράνομο, ενόψει του ότι ο όμιλος από την πώληση αυτών είχε νόμιμη αξίωση προς είσπραξη του τιμήματος, το οποίο ήταν εύλογο και προσήκον και ανταποκρινόταν στην πραγματική τους αξία και γ) Σύμφωνα με τις παραδοχές του βουλεύματος, το όφελος που επιδίωξαν να προσπορίσουν στον όμιλο ''ΚΛΩΝΑΤΕΞ Α.Ε.'' οι κατηγορούμενοι, δεν προήρχετο από την περιουσία των παθόντων κατόχων των 15.329.500 μετοχών αλλά από την περιουσία της εταιρείας ''Κ. ΔΟΥΔΟΣ Α.Ε.'', η οποία και κατέβαλε το τίμημα για την αγορά από τον ανωτέρω όμιλο των δύο εταιρειών του. Έτσι μεταξύ του περιουσιακού ως άνω οφέλους και της περιουσιακής βλάβης των παθόντων -επενδυτών δεν υπάρχει η απαραίτητη υλική ταυτότητα ή αντιστοιχία που απαιτείται. για την ύπαρξη σκοπού παρανόμου οφέλους αναγκαίου στοιχείου για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος της απάτης. Επομένως, πρέπει να γίνουν δεκτοί, ως και κατ' ουσίαν βάσιμοι, οι σχετικοί από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' και β' του ΚΠΔ λόγοι των κρινομένων αιτήσεων αναιρέσεως, να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο, αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως (άρθρα 485 παρ. 1 και 519 του ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί το υπ' αριθμ. 2505/2006 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα κρίση, στο ίδιο δικαστικό συμβούλιο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα την 1η Φεβρουαρίου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή