Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2643 / 2008    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Βούλευμα παραπεμπτικό.
Περίληψη:
Απαράδεκτη η αναίρεση. Στρέφεται κατά βουλεύματος το οποίο δεν υπόκειται σε αναίρεση (ο κατηγορούμενος παραπέμπεται για πλημμέλημα και όχι για κακούργημα). Απορρίπτει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2643/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα και Ιωάννη Παπουτσή-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Νοεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, που δεν παραστάθηκε στο συμβούλιο περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 93/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.
Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 5 Μαΐου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1075/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη με αριθμό 353/2-7-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω την υπ'αρ. 4/5-5-2008 αίτηση αναίρεσης του Χ, κατά του υπ'αρ. 93/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς το οποίο τον παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιώς για να δικασθεί ως υπαίτιος των πράξεων (α) απιστίας δικηγόρου, (β) πλαστογραφίας με χρήση και (γ) απάτης (άρθρ. 1, 14-18, 26 παρ. 1, 27 παρ. 1, 59, 94, 216 παρ. 1, 233 και 386 παρ. 1α ΠΚ) που φέρονται ότι τελέστηκαν από αυτόν στον ..... και στην ....., αρχές Σεπτεμβρίου 2003 (η απιστία) και 30/3/2004 οι υπόλοιπες πράξεις και εκθέτω τα εξής: Κατά το άρθρ. 476 παρ. 1 ΚΠΔ, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός άλλων περιπτώσεων και όταν ασκείται από πρόσωπο που δεν έχει σχετικό δικαίωμα. Εξάλλου κατά το άρθρ. 482 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αντικ. και ισχύει με το άρθρ. 41 παρ. 1 Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ 165Α/30-6-2003) "ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν (α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα και (β) ...".
Επομένως στον κατηγορούμενο αναγνωρίζεται δικαίωμα αναίρεσης μόνον όταν παραπέμπεται για κακούργημα (ή και για κακούργημα) - βλ. ΑΠ 1401/04 - χωρίς ο περιορισμός αυτός να αντίκειται στο Σύνταγμα (άρθρ. 4, 20 παρ. 1, 25 παρ. 1 αυτού), στο άρθρ. 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ ή του άρθρ. 14 παρ. 5 Διεθνούς Συμφώνου και αρ. 2 παρ. 1 του 7ου πρωτοκόλλου της Ευρ. Σ.ΔΑ (βλ. ΑΠ 209/05, ΑΠ 2000/92, ΑΠ 786/93 και ΑΠ 1377/05). Επειδή τα εγκλήματα της απιστίας δικηγόρου, της πλαστογραφίας με χρήση και της απάτης για τα οποία παραπέμπεται ο αναιρεσείων κατηγορούμενος είναι πλημμελήματα (αρ. 216 παρ. 1, 233 και 386 παρ. 1α ΠΚ). Ενόψει των ανωτέρω η υπό κρίση αναίρεση στρέφεται κατά βουλεύματος που δεν υπόκειται σε αναίρεση και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Εξάλλου ο αναιρεσείων άσκησε και εκπροθέσμως την υπό κρίση αναίρεση ενώπιον του Γραμματέως του Εφετείου Πειραιώς στις 5/5/2008, ημέρα Δευτέρα, ενώ το προσβαλλόμενο βούλευμα 93/2008, επεδόθη νομίμως, στη διεύθυνση κατοικίας του ....., την 22/4/2008 (βλ. συνημμ. αποδεικτικό επίδοσης), ήτοι μετά την παρέλευση της δεκαήμερης νόμιμης προθεσμίας (άρθρ. 473 παρ. 1 ΚΠΔ), χωρίς στην έκθεση αναίρεσης να επικαλείται ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη ως άνω άσκηση αναίρεσης (βλ. έκθ. αναίρεσης).
-Συνεπώς, η υπό κρίση αναίρεση πρέπει ν'απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα νόμιμα δικαστικά έξοδα (αρ. 476 παρ. 1, 513 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).
Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ω
(Α) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ'αρ. 4/5-5-2008 αίτηση του Χ για αναίρεση του υπ'αρ. 93/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς και
(Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
Αθήνα 30 Ιουνίου 2008 Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 482 παρ.1 ΚΠΔ, όπως αντικ.και ισχύει με το άρθρο 41 παρ.1 Ν. 3160/2003 "ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναίρεση του βουλεύματος όταν α) τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα... Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, αναγνωρίζεται στον κατηγορούμενο δικαίωμα αναίρεσης, μόνον όταν παραπέμπεται για κακούργημα, χωρίς ο περιορισμός αυτός να αντίκειται στο Σύνταγμα 9άρ. 4,20 παρ.1, 25 παρ.1), στο άρθρο 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, στο άρθρ. 14 παρ.5 του Διεθνούς Συμφώνου ή το άρ. 2 παρ.1 του 7ου πρωτοκόλλου της Ευρ. Σ.Δ.Α. Εξάλλου, κατά το άρθρο 476 παρ.1 ι ΚΠΔ, "το ένδικο μέσα απορρίπτεται ως απαράδεκτο, εκτός των άλλων περιπτώσεων, και όταν ασκείται από πρόσωπο που δεν έχει σχετικό δικαίωμα. Στην προκειμένη περίπτωση η υπ'αρ. 4/5-5-2008 ένδικη αίτηση αναίρεσης στρέφεται κατά του υπ'αρ. 93/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, με το οποίο ο αναιρεσείων δικηγόρος παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Πειραιώς προκειμένου, να δικασθεί ως υπαίτιος των πράξεων, α) της απιστίας δικηγόρου, β) της πλαστογραφίας με χρήση και γ) της απάτης, δηλαδή για πράξεις οι οποίες φέρουν το χαρακτήρα πλημμελήματος (άρθρο 216 παρ.1, 233 και 386 παρ.1 α ΠΚ). Επομένως, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η υπό κρίση αναίρεση είναι απαράδεκτη, καθόσον στρέφεται κατά βουλεύματος το οποίο δεν υπόκειται σε αναίρεση και ως τοιαύτη πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρ. 476 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ'αρ. 4/5-5-2008 αίτηση του Χ για αναίρεση του υπ'αρ. 93/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετείου Πειραιώς. Και

Επιβάλλει σε βάρος του αναιρεσείοντος τα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή