Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1654 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Βούλευμα παραπεμπτικό, Υπεξαίρεση.
Περίληψη:
Κακουργηματική υπεξαίρεση. Αναίρεση για ασαφή αιτιολογία και εκ πλαγίου παράβαση. Παραπέμπει.
ΕΛΣ.Μ.

Αριθμός 1654/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -----
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη - Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή και Αναστάσιο Λιανό, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Απριλίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ, κατοίκου ..., περί αναιρέσεως του με αριθμό 1833/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγουσα την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητά τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Οκτωβρίου 2007 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1817/2007. Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 151/3.4.2008 έγγραφη πρότασή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, σύμφωνα με το άρθρο 485§1 Κ.Π.Δ., την παραδεκτώς, κατά τις συνδεδυασμένες διατάξεις των άρθρ. 465 § 1, 474, 482 §1 στοιχ. α' και 484§1 στοιχ. β', δ' Κ.Π.Δ., την με αριθμ. 218/19-10-2007 αίτησιν αναιρέσεως, ασκηθείσαν υπό της κατηγορουμένης Χ, κατοίκου ..., δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της δυνάμει του από 18-10-2007 πληρεξουσίου, κατά του υπ'αριθ. 1833/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, που εξεδόθη κατόπιν εφέσεώς της κατά του υπ'αριθ. 169/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και επάγομαι τα ακόλουθα: Ι) Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών με το υπ'αριθ. 169/2007 βούλευμά του, παρέπεμψε την κατηγορουμένη εις το ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (επί κακουργημάτων) για να δικασθεί για την αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, του οποίου η συνολική αξία υπερβαίνει του ποσού των 73.000 ευρώ (άρθρ. 375 §§ 1, 2 Π.Κ., ως αντικ. δι'άρθρ. 1 § 9 ν. 2408/96 και συνεπληρώθη δι'άρθρ. 14 § 3β ν. 2721/99). Κατά του ως άνω βουλεύματος ησκήθη η με αριθ. 195/23-4-2007 έφεση της κατηγορουμένης επί της οποίας εξεδόθη το προσβαλλόμενο βούλευμα δια του οποίου απερρίφθη κατ'ουσίαν η παραπάνω έφεσις και επεκυρώθη το εκκαλούμενο ως άνω βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών. Η υπό κρίσιν αίτησις αναιρέσεως ησκήθη νομοτύπως και εμπροθέσμως δια δηλώσεως του πληρεξουσίου δικηγόρου της κατηγορουμένης ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου του Εφετείου Αθηνών και περιέχει συγκεκριμένους λόγους αναίρεσης και δη: α) της έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρ. 484§1 στοιχ. Β' και δ' Κ.Π.Δ.) και επομένως πρέπει να εξετασθεί κατ'ουσίαν.
ΙΙ) Κατά το άρθρ. 375/1 όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, ενώ κατά το εδαφ. β' της παρ. 1 του άρθρ. 375, όπως προσετέθη δι'άρθρ. 14 § 3α ν. 2721/99, που ισχύει από 3-6-99, αν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαίρεσης απαιτούνται: α)το κινητό πράγμα να είναι ξένο ολικά ή μερικά, τέτοιο δε θεωρείται αυτό που βρίσκεται σε ξένη, σε σχέση με τον δράστη, κυριότητα, όπως αυτή διαπλάσσεται εις το αστικό δίκαιο, β)να έχει περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του δράστη, γ)να έγινε παράνομη ιδιοποίηση αυτού από τον δράστη, δηλαδή να έγινε χωρίς συναίνεση του ιδιοκτήτη, ή χωρίς άλλο δικαίωμα που παρέχεται εις αυτόν από τον νόμο. Ιδιοποίηση δε αποτελεί κάθε ενέργεια ή παράλειψη του δράστη, η οποία καταδηλώνει την θέληση αυτού να εξουσιάσει και διαθέτει το πράγμα σαν να ήτο κύριος, δ)η συνολική αξία του αντικειμένου της υπεξαίρεσης να υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και ε)να υπάρχει δολία προαίρεσης του δράστη, η οποία εκδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργειά του το ξένο κινητό πράγμα που βρίσκεται στην κατοχή του.
Συνεπώς και ο μισθωτής κινητού πράγματος, ο οποίος υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρ. 599§1 Α.Κ., να αποδώσει στον εκμισθωτή κατά την λήξη της μίσθωσης το μίσθιο πράγμα στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαπράττει υπεξαίρεση, εάν, χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο, αρνείται μετά την λήξη του χρόνου της μίσθωσης την απόδοση στον εκμισθωτή του πράγματος, το οποίο κατακρατεί έτσι με πρόθεση ιδιοποιήσεώς του (Α.Π. 321/98 Ποιν.Χρ. ΜΗ' σελ. 972, Α.Π. 9/2003 Ποιν.Χρ. ΝΓ' σελ.831. Περαιτέρω το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτουμένη από τα άρθρ. 93/3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγον αναιρέσεως από το άρθρ. 484§1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ., όταν αναφέρονται σ'αυτό με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση για τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή στην ουσιαστική διάταξη όπου εφηρμόσθη και εκρίθη ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Η επιβαλλομένη αυτή από τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγματος και του Κ.Π.Δ. αιτιολογία, γίνεται δεκτό ότι υπάρχει και όταν το Συμβούλιο αναφέρεται εξ ολοκλήρου στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση, αφού η τελευταία αποτελεί τμήμα του ίδιου βουλεύματος και το Συμβούλιο αποδέχεται όλα τα διαλαμβανόμενα σ'αυτή, με την προϋπόθεση ότι εκτίθενται στην πρόταση με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ανάκριση ή την προανάκριση, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνάγονται και οι σκέψεις που στηρίζουν την παραπεμπτική πρόταση, με την οποία συντάσσονται και η κρίση του Συμβουλίου, ώστε θα ήταν άσκοπη και τυπολατρική η επανάληψη από το Συμβούλιο των ίδιων περιστατικών, αποδείξεων και συλλογισμών. Όταν, όμως, ασκείται έφεση από τον κατηγορούμενο κατά του πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος, το Συμβούλιο Εφετών έχει μεν την δυνατότητα για να στηρίξει τις δικές του σκέψεις να παραπέμπει συμπληρωματικώς στο πρωτόδικο βούλευμα, δεν συγχωρείται όμως το Συμβούλιο Εφετών να μη διαλαμβάνει τίποτα για τα προκύψαντα πραγματικά περιστατικά και τις σκέψεις με τις οποίες απεφάνθη ότι υπάρχουν αποχρώσες (επαρκείς) ενδείξεις και υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά στις διατάξεις που εφήρμοσε αλλά απλώς να αναφέρεται εξ ολοκλήρου στα πραγματικά περιστατικά, τις αποδείξεις και τις σκέψεις του πρωτοδίκου βουλεύματος ή και στην ενσωματωμένη σ'αυτό (πρωτόδικο βούλευμα) εισαγγελική πρόταση, κατά μείζονα δε λόγο όταν ο εκκαλών κατηγορούμενος έχει υποβάλλει υπόμνημα προς το Συμβούλιο εφετών, δια του οποίου προβάλλονται συγκεκριμένοι λόγοι που αναιρούν την εις βάρος του κατηγορία και παραλείπεται η συγκριτική αξιολόγησις των μετά των λοιπών αποδείξεων (Α.Π. 732/2005 Ποιν.Χρ. ΝΕ' σελ. 1014, Α.Π. 1074/2006 Ποιν.Χρ. ΝΖ' σελ. 405 και τις υπ'αυτήν παραπομπές, (Α.Π. 2179/2003 Ποιν.Χρ. ΝΔ' σελ. 791). Με τον τρόπο αυτό εκμηδενίζεται η δικαιοδοτική του εξουσία και απεκδύεται αυτό της προβλεπόμενης από τον νόμο δευτέρου βαθμού κρίσεως, η οποία έχει ανάγκη δικής της αιτιολογίας για την αντιμετώπιση των παραπόνων του κατηγορουμένου κατά της παραπεμπτικής κρίσεως του πρωτοδίκου βουλεύματος, με αποτέλεσμα στην περίπτωση αυτή το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών να στερείται παντελώς της επιβαλλόμενης από το Σύνταγμα και τον νόμο ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Περαιτέρω εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει εκείνη που έχει πραγματικά, ενώ εσφαλμένη είναι η εφαρμογή της όταν το Συμβούλιο δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που εδέχθη ότι προέκυψαν στην διάταξη που εφηρμόσθη, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παρεβιάσθη εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα του βουλεύματος, που περιλαμβάνεται στο διατακτικό και στον συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό που ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειας, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου οπότε το βούλευμα δεν έχει νόμιμη βάση (Α.Π. 614/2000 Ποιν.Χρον. ΝΑ' σελ. 19).

ΙΙΙ) Στην προκειμένη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το προσβαλλόμενο βούλευμά του, δια της καθολικής αναφοράς στην εισαγγελική πρόταση, έκρινε ότι προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις από τα στοιχεία της δικογραφίας που συγκεντρώθηκαν κατά την κυρία ανάκριση και ειδικότερον από τα αναφερόμενα κατ'είδος και κατηγορία αποδεικτικά στοιχεία, για την παραπομπή της κατηγορουμένη εις το ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (επί κακουργημάτων), ως αρμοδίου καθ'ύλην και κατά τόπον δικαστηρίου, δια την πράξιν της υπεξαίρεσης, αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, που υπερβαίνει του ποσού των 73.000 ευρώ, ενώ παράλληλα απέρριψε την με αριθ. 195/23-4-2007 έφεση της αναιρεσείουσας και επεκύρωσε, ως προς τις λοιπές διατάξεις του το προαναφερόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, για τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "... Η κατηγορουμένη, Χ, υπήρξε νόμιμος εκπρόσωπος και διευθύνουσα Σύμβουλος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "JURBI INTERNATIONAL ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Α.Ε.", που είχε έδρα το Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφ. Κηφισίας αριθ. 250-254 και η οποία είναι νομίμως εγγεγραμμένη στο μητρώο ανωνύμων εταιριών. Με την ανωτέρω ιδιότητά της η κατηγορουμένη στις 21-1-2002 συνήψε με την μηνύτρια εταιρία με την επωνυμία "Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Μεσογείων αριθ. 109-111) την με αριθ. 3097/21-1-2002 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και τα παραρτήματα αυτής Α και Β. Με την σύμβαση αυτή η μηνύτρια εκμίσθωσε στην ανωτέρω εταιρία, που εκπροσωπείται από την κατηγορουμένη τα παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενα αντικείμενα επί των οποίων η μηνύτρια διετήρησε την κυριότητά τους καθόλη την διάρκεια της μίσθωσης, ενώ η μισθώτρια εταιρία είχε μόνο δικαίωμα χρήσης των πραγμάτων αυτών. Η διάρκεια δε της σύμβασης αυτής και του σχετικού παραρτήματος ορίστηκε σε πέντε έτη και το μίσθωμα διαιρέθηκε σε 60 μηνιαία μισθώματα. Έτσι βάσει της ανωτέρω σύμβασης η κατηγορουμένη ως εκπρόσωπος της ως άνω εταιρίας έλαβε στην κατοχή της τα παρακάτω κινητά πράγματα συνολικής αξίας 862.604,37 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. εκ 18%, τα οποία, όπως προαναφέραμε ανήκουν κατά κυριότητα στην εκμισθώτρια ως άνω εταιρία. Ειδικώτερα τα αντικείμενα αυτά είναι α εξής:
Περιγραφή ειδώντεμάχιαΜνήμη 128 ΜΒ Dim 100 M22Εκτυπωτής STAR3Εκτυπωτής STARLL 1003Εκτυπωτής HEROX LASER1Εκτυπωτής PRIML 521 ELITE3Εκτυπωτής EPSON ST 440 COLDA4CPUT III 500 M21CPUT III 550 M24CPUT III 600 M26CPUCELIERON 335 HaD DISK6, 5GBFU5SUPER SONIC BASE1Πολυθρόνα Relax1Σκαμπό με πλάτη1Μηχάνημα Over Simol1Εξοπλισμός789Trans1Κρεββάτι σπαστό2Συσκευή lipotherm1NEW pro 20 unit1Τραπεζάκι1Bella ηλεκτροθερμ.
1Πολυθρόνα relax1Σκαμπό με πλάτη1Μηχάνημα Over Stimol1Θερμοκουβέρτα1Εξοπλισμός2709Over stimol μηχάνημα1Μηχάνημα body reflect1Mηχάνημα over stimol2Μηχάνημα Over stimol1Quiqk slim1Μηχάνημα laser1Beam με οθόνη lcdΘάλαμος υπερβαρικός1Κρεββάτι9Πολυθρόνα relax3New pro 20 units1Pulse ultra sound1Super sonic base1Τραπεζάκι11Interslim1Αναστημόμετρο1Πολυθρόνα relax1Σκαμπό με πλάτη1Νηχάνημα over stimol4Μηχάνημα Lift master1Συσκευή ιονισμού1Υψίσυχνα επιτραπέζ.
2Συσκευή lipotherm3Επιτρ. Μεγεθυντής2Τροχήλατες βάσεις2Κεριέρα depileve1Avon 800 6rcold1Κλίβανοι αποστείρωσης ster 3no3008022630313Υπερβαρικό Pantliermal10Βελόνες Τα-3200Κλίβανοι αποστείρωσης ster-sn106190, 106208106203, 101186, 7180, 10080224, 223, 222, 22510Συσκευή cobinal1Thermotherapy tonnel1Εξ/μα περιφέρειας 12014Εξ/μα μηρών 12014Ηλεκτρόδιο ολόσωμο κομπλέ3Παραβάν τρίφυλλα5May pealing7Συσκευή lipotherm sn 1116046010New pro 20 unit sn 2613-14, 2617, 2618, 261515Συσκευή lipmaster sn15Συσκευή αποτρίχωσης210Τραπεζάκι pc10Xpup-rvl1Sterilisator ps uv, ακτίνες sn13May pealling sn3Κεριέρα τύπου xanitalia4Super pro 20 unit2Linfopres kalos2Τερμ.ρολ.παρουσ. in time1Αριθμ. casio dr 320 gr.
1Αριθμ. casio dr 320 gr.
1Αριθμ. casio dr 320 gr.
1Γραφείο 160 Χ 8 Χ 753Καθίσματα εργασίας9Καθίσματα εργασίας3Καθίσματα εργασίας4Καθίσματα εργασίας4Ερμάρια4Ερμάρια2Τροχήλατα συρταροθήκη6Τραπεζάκι με κρύσταλλο1Βιβλ. Μελ.οξιάς 4 Χ 2,619Γραφείο 1,2 Χ 0,821Ερμάρια13Έπιπλα recption1Καλόγερος1Πολυθρόνα luc buffalo3Συρταριέρα 3 συρτ. μεγάλα3Συρταριέρα 2 συρτ.
1Συρταριέρα τροχήλατη3Ψυχγείο1Αριθμομηχανές18Φωτ/φο μηχ/των herox1Πληκτρολόγιο W-982Τηλεφ. Συσκευή3Dorphone Kx-T30865X1Τηλεφ. Συσκ. KY-T55MX W2Man power μισθοδοσία1Ηλεκτρονικός υπολογιστής1Οθόνη 17, rel. 770 G MPR1Εκτυπωτής Epson 890 strhot1Ms widowsς 98 dsp greek1Ms Office 2000 prodse greek1Fax panasonic1Fax panasonic1Fax panasonic1Τηλ. General elecric19Οθόνη 17 view sonic10Οθόνη 151Προγρ. Eurofasma1Προγρ. Μητρώο παγίων1Eurofasma γεν.α1Eurofasma διαχ. Παγ.αναβ.
1Αριθμομηχανές casio pr-320 g gr4Συσκευή κεριού1Lis1Κρεββάτι σπαστό13Πολυθρόνα relax2New pro 20 unit3Bella ηλεκ.
2Quick slim2Lipomax2Body analyzer1Ηλεκτρ. Ζυγαριά2Ionavat3Σκαμπό με πλάτη5Σκαμπό χωρίς πλάτη5Sterilux1Pulse ultra sound1Super sonic base1Linfopress Kalos1Τραπεζάκι ps9Συσκευή αποτρίχωσης1Θάλαμος υπερβαρικός1Hard disk8, 4 gb4Hard 13,5 gb w2Hard " 27,2 6BW7Hard disk1Hard disk 96B IBM1Mouse ps/2addison13Mouse ps/" microintel2Mouse ps/" quiqkchic 203Mouse ps/clever 25 122Οθόνη 141Οθόνη 152Οθόνη 15 hudai3Οθόνη 17 tatung3Πληκτρολόγιο 10411Πληκτρολόγιο 65123MTEK ps 1123Κάρτα ορυκτού ΝΕ 200010/1005Κάρτα ορυκτού ΝΕ 200010/100 RL-13Κάρτα ορυκτού ΝΕ 200010/100 c.etherlin7Κάρτα ορυκτού ΝΕ 200010/100 ead2Κάρτα ορυκτού ΝΕ 200010/100 im pcl2Κάρτα ορυκτού 1Μνήμη 64MZ dim100 MHZ6Mνήμη 128 ΜΒ9Μνήμη 128 64 ΜΒ1Μνήμη 128 ΜΒSP ram2Max peeling10Κεριέρα τύπου Xanitalia16Serilisator ps uv auriv6Supper pro 20 unit13Συσκευή lipotherm2Ολόσωμο ηλεκτρόδιο2Κομπλέ Συσκευή lipotherm8Εξ/μα περιφερείας 12016Εξ/μα μηρών 12016Linfopress Kalos8Παραβάν τρίφυλλο35Tunelie lux3Συσκευή cobinal3 Όμως επειδή η ανωτέρω μισθώτρια εταιρία της οποίας, όπως αναφέρθηκε η κατηγορουμένη είναι νόμιμη εκπρόσωπος, παρά το γεγονός ότι παρέλαβε τα ανωτέρω πράγματα, δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τα συμφωνημένα μισθώματα που αφορούν το από 21-4-2002 έως 23-5-2003 χρονικό διάστημα και τα οποία ανέρχονται εις το ποσό των 42.55,29 ευρώ. Μετά ταύτα η εκμισθώτρια εταιρία με την από 10-6-2003 εξώδικη καταγγελία - δήλωση της προέβη σε καταγγελία της εν λόγω σύμβασης, η οποία της επιδόθηκε την 13-6-2003 και ζήτησε με αυτήν να της αποδοθούν τα ανωτέρω κινητά πράγματά της. Πλην όμως η κατηγορουμένη απομάκρυνε αυτά από την έδρα της μισθώτριας εταιρίας της και έτσι όταν η μηνύτρια προσήλθε για να παραλάβει τα εν λόγω κινητά πράγματα την 11-7-2003, διαπίστωσε ότι αυτή τα είχε εξαφανίσει και τα είχε ιδιοποιηθεί παράνομα σαν να ήταν δικά της...". Έτσι όμως που το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών εστήριξε την απορριπτική της εφέσεως της κατηγορουμένης κρίσιν του, με την τυπική αυτή καθολική αναφορά εις τα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που περιέχονται στην ενσωματωμένη εις αυτό εισαγγελική πρόταση, χωρίς να προκύπτει εξ αυτής ότι ελήφθη υπ'όψιν και αξιολογήθηκε το περιεχόμενον του υπό της κατηγορουμένης υποβληθέντος, ενώπιον του ως άνω Συμβουλίου, υπομνήματος και οι δι'αυτού προβληθέντες αυτοτελείς ισχυρισμοί της και επί πλέον, χωρίς να διαλαμβάνεται καμία σκέψη που να στηρίξει την δευτεροβάθμια κρίση του Συμβουλίου Εφετών, έτσι που να υπάρχει ανεπίτρεπτη υποκατάσταση της δικαιοδοτικής του εξουσίας, κατά παράβαση της αρχής της δίκαιης δίκης, το προσβαλλόμενο βούλευμα στερείται της επιβαλλομένης από το Σύνταγμα και τον Κ.Π.Δ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και πρέπει να αναιρεθεί κατά παραδοχή, ως ουσιαστικώς βασίμων, των εκ του άρθρ. 484§1 στοιχ. Δ' και ε' Κ.Π.Δ. λόγω αναιρέσεως και να παραπεμφθεί για νέα κρίση στο ίδιο Συμβούλιο Εφετών, διότι είναι δυνατή η σύνθεση του από άλλους δικαστάς (άρθρ. 485 και 519 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω: Να αναιρεθεί το υπ'αριθ. 1833/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, δια του οποίου παρεπέμφθη η αναιρεσείουσα εις το ακροατήριον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (επί κακουργημάτων) για να δικασθεί για την πράξιν της υπεξαίρεσης αντικειμένων, η συνολική αξία των οποίων υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο Δικαστικό Συμβούλιο, συντιθέμενο από άλλους δικαστάς. Αθήναι τη 20-3-2008
Ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Aντώνιος Μύτης".

Αφού άκουσε τον παραπάνω Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερόμενη έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Κατά το άρθρο 375 παρ. 1 του ΠΚ, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 14 παρ. 3α του Ν. 2721/1999, "όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα, που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, και, αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους". Περαιτέρω, κατά την παρ. 2 του ίδιου άρθρου, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 παρ. 9 του Ν. 2408/1996 και στη συνέχεια συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 εδ. β' του άνω ν. 1721/1999 "αν η συνολική αξία υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Αν πρόκειται για αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω ανάγκης ή λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, επιτρόπου ή κηδεμόνα του παθόντος, ή ως μεσεγγυούχου ή διαχειριστή ξένης περιουσίας, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Αν το συνολικό αντικείμενο της πράξης του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει σε ποσό τα είκοσι πέντε εκατομμύρια [25.000.000] δραχμές, τούτο συνιστά επιβαρυντική περίπτωση". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι για τη στοιχειοθέτηση της κακουργηματικής υπεξαίρεσης απαιτείται: α) το υλικό αντικείμενο της υπεξαίρεσης να είναι κατά τη φυσική αντίληψη κινητό πράγμα, όπως είναι και το χρήμα β) να είναι αυτό ολικά ή μερικά ξένο, με την έννοια ότι η κυριότητα αυτού, όπως αυτή διαπλάσσεται στον Αστικό Κώδικα, ανήκει, κατά το αστικό δίκαιο, σε άλλον, εκτός από τον δράστη, γ) η κατοχή του πράγματος αυτού, κατά το χρόνο που τελέστηκε η αξιόποινη πράξη, να έχει περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο στο δράστη, δ) παράνομη ιδιοποίηση του πράγματος, από τον υπαίτιο, που υπάρχει, όταν αυτή γίνεται χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς την ύπαρξη άλλου νόμιμου δικαιολογητικού λόγου. Η δυνάμει συμβάσεως κατοχή του πράγματος και η μη επιστροφή του στον κύριο, μετά την παρέλευση συμβατικής προθεσμίας, δεν αρκεί για να πραγματωθεί η υπεξαίρεση. Απαιτείται η κατακράτηση του ξένου πράγματος και η άρνηση της αποδόσεως αυτού παρά τη γενόμενη προς τούτο όχληση του κυρίου, και ε) το αντικείμενο της υπεξαίρεσης να είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, να συντρέχει δε επιπλέον στο πρόσωπο του υπαιτίου κάποια από τις περιοριστικά στο ανωτέρω άρθρο διαλαμβανόμενες καταστάσεις ή ιδιότητες, όπως εκείνη του εντολοδόχου ή του διαχειριστή ξένης περιουσίας ή ανεξαρτήτως αυτών, η συνολική αξία του αντικειμένου της υπεξαίρεσης να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) δραχμών. Υποκειμενικά απαιτείται δόλια προαίρεση του δράστη, που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια, η οποία εμφανίζει εξωτερίκευση της θέλησής του να ενσωματώσει το πράγμα, χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο, στη δική του περιουσία. Περαιτέρω, το παραπεμπτικό βούλευμα έχει την απαιτούμενη από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναίρεσης από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' του ίδιου Κώδικα, όταν αναφέρονται σ' αυτό με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν, από την ανάκριση ή προανάκριση και θεμελιώνουν την ύπαρξη επαρκών ενδείξεων ενοχής του κατηγορουμένου για το έγκλημα για το οποίο ασκήθηκε κατ' αυτού ποινική δίωξη, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις και οι συλλογισμοί βάσει των οποίων το συμβούλιο έκρινε ότι από τα περιστατικά αυτά προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα, πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη όλα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνον από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κ.λ.π.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε από καθένα. Τέλος, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει τον λόγο αναίρεσης του άρθρου 484 παρ. 1 στοιχ. β' Κ.Ποιν.Δ., υπάρχει όταν το συμβούλιο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την προδικασία, στη διάταξη που εφάρμοσε. Περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης υπάρχει και όταν η διάταξη αυτή παραβιάζεται εκ πλαγίου, δηλαδή όταν το πόρισμα του συμβουλίου, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού με το σκεπτικό του βουλεύματος και ανάγεται στα στοιχεία και στην ταυτότητα του οικείου εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου και να μην έχει το βούλευμα νόμιμη βάση.
ΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με το προσβαλλόμενο υπ' αριθμ. 1.833/2007 βούλευμα , με καθολική αναφορά του στην ενσωματωμένη σ' αυτό πρόταση του Αντεισαγγελέα Εφετών και μετά από την εκτίμηση και την αξιολόγηση των αναφερομένων αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι αποδείχθηκαν τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά:
"Η κατηγορουμένη, Χ, υπήρξε νόμιμος εκπρόσωπος και διευθύνουσα σύμβουλος της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "JURBY INTERNAΤΙΟΝΑL ΔΙΑΙΤΟΛΟΠΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ Α.Ε.", που είχε έδρα το Χαλάνδρι Αττικής επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 250- 254 και η οποία είναι νομίμως εγγεγραμμένη στο μητρώο ανωνύμων εταιριών. Με την ανωτέρω ιδιότητα της η κατηγορουμένη στις 21/1/2002 συνήψε με την μηνύτρια εταιρία με την επωνυμία "Γενική Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε", που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων αρ. 109- 111) τη με αριθ. 3097/21-1-2002 σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (ΐ638Ϊη§) και τα παρατήματα αυτής Α και Β.
Με την σύμβαση αυτή η μηνύτρια εκμίσθωσε στην ανωτέρω εταιρία, που εκπροσωπείται από την κατηγορουμένη τα παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενα αντικείμενα επί των οποίων η μηνύτρια διατήρησε την κυριότητα τους καθόλη την διάρκεια της μίσθωσης, ενώ η μισθώτρια εταιρία είχε μόνο το δικαίωμα χρήσης των πραγμάτων αυτών. Η διάρκεια δε της σύμβασης αυτής και του σχετικού παραρτήματος ορίστηκε σε πέντε έτη και το μίσθωμα διαιρέθηκε σε 60 μηνιαία μισθώματα. Έτσι βάσει της ανωτέρω σύμβασης η κατηγορουμένη ως εκπρόσωπος της ως άνω εταιρίας έλαβε στην κατοχή της τα παρακάτω κινητά πράγματα συνολικής αξίας 862.604,37 Ευρώ πλέον (18% ΦΠΑ), τα οποία όπως προαναφέραμε ανήκουν κατά κυριότητα στην εκμισθώτρια ως άνω εταιρία. Ειδικότερα τα αντικείμενα αυτά είναι τα εξής:
Περιγραφή ειδώντεμάχιαΜνήμη 128 ΜΒ Dim 100 M22Εκτυπωτής STAR3 Εκτυπωτής STARLL 100 3 Εκτυπωτής HEROX LASER 1 Εκτυπωτής PRIML 521 ELITE 3 Εκτυπωτής EPSON ST 440 COLDA 4 CPUT III 500 M2 1 CPUT III 550 M2 4 CPUT III 600 M2 6 CPUCELIERON 33 5 HaD DISK6, 5GBFU 5 SUPER SONIC BASE 1 Πολυθρόνα Relax 1 Σκαμπό με πλάτη 1 Μηχάνημα Over Simol 1 Εξοπλισμός 789 Trans 1 Κρεββάτι σπαστό 2 Συσκευή lipotherm 1 NEW pro 20 unit 1 Τραπεζάκι 1 Bella ηλεκτροθερμ.
1 Πολυθρόνα relax 1 Σκαμπό με πλάτη 1 Μηχάνημα Over Stimol 1 Θερμοκουβέρτα 1 Εξοπλισμός 2709 Over stimol μηχάνημα 1 Μηχάνημα body reflect 1 Mηχάνημα over stimol 2 Μηχάνημα Over stimol 1 Quiqk slim 1 Μηχάνημα laser 1 Beam με οθόνη lcd Θάλαμος υπερβαρικός 1 Κρεββάτι 9 Πολυθρόνα relax 3 New pro 20 units 1 Pulse ultra sound 1 Super sonic base 1 Τραπεζάκι 11 Interslim 1 Αναστημόμετρο 1 Πολυθρόνα relax 1 Σκαμπό με πλάτη 1 Νηχάνημα over stimol 4 Μηχάνημα Lift master 1 Συσκευή ιονισμού 1 Υψίσυχνα επιτραπέζ.
2 Συσκευή lipotherm 3 Επιτρ. Μεγεθυντής 2 Τροχήλατες βάσεις 2 Κεριέρα depileve 1 Avon 800 6rcold 1 Κλίβανοι αποστείρωσης ster 3no 300802263031 3 Υπερβαρικό Pantliermal 10 Βελόνες Τα-3 200 Κλίβανοι αποστείρωσης ster-sn 106190, 106208 106203, 101186, 7180, 10080224, 223, 222, 225 10 Συσκευή cobinal 1 Thermotherapy tonnel 1 Εξ/μα περιφέρειας 120 14 Εξ/μα μηρών 120 14 Ηλεκτρόδιο ολόσωμο κομπλέ 3 Παραβάν τρίφυλλα 5 May pealing 7 Συσκευή lipotherm sn 11160460 10 New pro 20 unit sn 2613-14, 2617, 2618, 2615 15 Συσκευή lipmaster sn 15 Συσκευή αποτρίχωσης 210 Τραπεζάκι pc 10 Xpup-rvl 1 Sterilisator ps uv, ακτίνες sn 13 May pealling sn 3 Κεριέρα τύπου xanitalia 4 Super pro 20 unit 2 Linfopres kalos 2 Τερμ.ρολ.παρουσ. in time 1 Αριθμ. casio dr 320 gr.
1 Αριθμ. casio dr 320 gr.
1 Αριθμ. casio dr 320 gr.
1 Γραφείο 160 Χ 8 Χ 75 3 Καθίσματα εργασίας 9 Καθίσματα εργασίας 3 Καθίσματα εργασίας 4 Καθίσματα εργασίας 4 Ερμάρια 4 Ερμάρια 2 Τροχήλατα συρταροθήκη 6 Τραπεζάκι με κρύσταλλο 1 Βιβλ. Μελ.οξιάς 4 Χ 2,6 19 Γραφείο 1,2 Χ 0,8 21 Ερμάρια 13 Έπιπλα recption 1 Καλόγερος 1 Πολυθρόνα luc buffalo 3 Συρταριέρα 3 συρτ. μεγάλα 3 Συρταριέρα 2 συρτ.
1 Συρταριέρα τροχήλατη 3 Ψυχγείο 1 Αριθμομηχανές 18 Φωτ/φο μηχ/των herox 1 Πληκτρολόγιο W-98 2 Τηλεφ. Συσκευή 3 Dorphone Kx-T30865X 1 Τηλεφ. Συσκ. KY-T55MX W 2 Man power μισθοδοσία 1 Ηλεκτρονικός υπολογιστής 1 Οθόνη 17, rel. 770 G MPR 1 Εκτυπωτής Epson 890 strhot 1 Ms widowsς 98 dsp greek 1 Ms Office 2000 prodse greek 1 Fax panasonic 1 Fax panasonic 1 Fax panasonic 1 Τηλ. General elecric 19 Οθόνη 17 view sonic 10 Οθόνη 15 1 Προγρ. Eurofasma 1 Προγρ. Μητρώο παγίων 1 Eurofasma γεν.α 1 Eurofasma διαχ. Παγ.αναβ.
1Αριθμομηχανές casio pr-320 g gr 4 Συσκευή κεριού 1 Lis 1 Κρεββάτι σπαστό 13 Πολυθρόνα relax 2 New pro 20 unit 3 Bella ηλεκ.
2 Quick slim 2 Lipomax 2 Body analyzer 1 Ηλεκτρ. Ζυγαριά 2 Ionavat 3 Σκαμπό με πλάτη 5 Σκαμπό χωρίς πλάτη 5 Sterilux 1 Pulse ultra sound 1 Super sonic base 1 Linfopress Kalos 1 Τραπεζάκι ps 9 Συσκευή αποτρίχωσης 1 Θάλαμος υπερβαρικός 1 Hard disk8, 4 gb 4 Hard 13,5 gb w 2 Hard " 27,2 6BW 7 Hard disk 1 Hard disk 96B IBM 1 Mouse ps/2addison 13 Mouse ps/" microintel 2 Mouse ps/" quiqkchic 20 3 Mouse ps/clever 25 12 2 Οθόνη 14 1 Οθόνη 15 2 Οθόνη 15 hudai 3 Οθόνη 17 tatung 3 Πληκτρολόγιο 104 11 Πληκτρολόγιο 6512 3 MTEK ps 112 3 Κάρτα ορυκτού ΝΕ 200010/100 5 Κάρτα ορυκτού ΝΕ 200010/100 RL-1 3 Κάρτα ορυκτού ΝΕ 200010/100 c.etherlin 7 Κάρτα ορυκτού ΝΕ 200010/100 ead 2 Κάρτα ορυκτού ΝΕ 200010/100 im pcl 2 Κάρτα ορυκτού 1 Μνήμη 64MZ dim 100 MHZ 6 Mνήμη 128 ΜΒ 9 Μνήμη 128 64 ΜΒ 1 Μνήμη 128 ΜΒSP ram 2 Max peeling 10 Κεριέρα τύπου Xanitalia 16 Serilisator ps uv auriv 6 Supper pro 20 unit 13 Συσκευή lipotherm 2 Ολόσωμο ηλεκτρόδιο 2 Κομπλέ Συσκευή lipotherm 8 Εξ/μα περιφερείας 120 16 Εξ/μα μηρών 120 16 Linfopress Kalos 8 Παραβάν τρίφυλλο 35 Tunelie lux 3 Συσκευή cobinal 3 Όμως επειδή η ανωτέρω μισθώτρια εταιρία της οποίας, όπως αναφέρθηκε η κατηγορουμένη είναι νόμιμη εκπρόσωπος, παρά το γεγονός ότι παρέλαβε τα ανωτέρω πράγματα, δεν κατέλαβε εμπρόθεσμα τα συμφωνημένα μισθώματα που αφορούν το από 21/4/2002 έως 23/5/2003 χρονικό διάστημα και τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 42.555,29 Ευρώ.
Μετά ταύτα η εκμισθώτρια εταιρία με την από 10/6/2003 εξώδικη καταγγελία- δήλωση της προέβη σε καταγγελία της εν λόγω σύμβασης, η οποία της επιδόθηκε την 13/6/2003 και ζήτησε με αυτήν να της αποδοθούν τα ανωτέρω κινητά πράγματα της. Πλην όμως η κατηγορουμένη απομάκρυνε αυτά από την έδρα της μισθώτριας εταιρίας της και έτσι όταν η μηνύτρια προσήλθε για να παραλάβει τα εν λόγω κινητά πράγματα την 11-7-2003, διαπίστωσε ότι αυτή τα είχε εξαφανίσει και τα είχε ιδιοποιηθεί παράνομα σαν να ήταν δικά της.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω που εκθέσαμε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος της κατηγορουμένης που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 Ευρώ, η οποία θεμελιώνεται κατά την αντικειμενική και υποκειμενική της υπόσταση και προβλέπεται από τις διατάξεις 26 §1α, 27§1, 375 §1 εδ β ΠΚ όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με νόμο 2721/1999.
Συνεπώς η υπό κρίση έφεση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσία,'να επικυρωθεί το εκκαλούμενο βούλευμα και να επιβληθούν στην εκκαλούσα τα δικαστικά έξοδα Με βάση τα πιο πάνω περιστατικά, το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, προκειμένου να δικαστεί, κατά τα διαλαμβανόμενα στο υπ' αριθμ. 169/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, το οποίο και επικύρωσε απορρίπτοντας την έφεση αυτής. Με αυτά, όμως, που δέχθηκε το Συμβούλιο Εφετών, δεν διέλαβε, στο προσβαλλόμενο βούλευμα, την απαιτούμενη από το Σύνταγμα και τον ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, καθ' όσον δεν εκθέτει με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία προέκυψαν από την ανάκριση και από τα οποία συνήγαγε την κρίση για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων της αξιόποινης πράξεως της κακουργηματικής υπεξαίρεσης. Ειδικότερα, ενώ δέχεται ότι η μηνύτρια εκμισθώτρια εταιρία για την μη καταβολή των μισθωμάτων από 21-4-2003 (από προφανή παραδρομή αναγράφεται 21-4-2002) μέχρι 23-5-2003 κατήγγειλε τη σύμβαση μισθώσεως την 13-6-2003, με επίδοση σχετικής εξώδικης δήλωσης, και ζήτησε από την κατηγορουμένη την απόδοση των κινητών πραγμάτων που αποτέλεσαν το αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι εξετίμησε όλα τα έγγραφα της δικογραφίας και τους απολογητικούς ισχυρισμούς της κατηγορουμένης που διαλαμβάνονται στο υποβληθέν από 25-7-2007 υπόμνημά της, σύμφωνα με τους οποίους, κατά τους όρους της έγγραφης σύμβασης για να παρέχεται δικαίωμα καταγγελίας εκ μέρους της εκμισθώτριας, έπρεπε η καθυστέρηση να είναι μεγαλύτερη από τις 90 ημέρες από τότε που το πρώτο οφειλόμενο μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμό, χρόνος που ως επικαλείται η αναιρεσείουσα κατηγορουμένη δεν είχε παρέλθει κατά την άνω καταγγελία της συμβάσεως. Υπάρχει, συνεπώς, ασάφεια ως προς την έκθεση των περιστατικών, που αποτελούν προϋπόθεση για τη θεμελίωση της αντικειμενικής υποστάσεως της πράξεως για την οποία παραπέμπεται η κατηγορουμένη και για το λόγο αυτό, καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος ως προς το αν εφαρμόσθηκε ορθώς το άρθρο 375 παρ. 1γ ΠΚ. Επομένως οι από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ.β'και δ' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση του άρθρου 375 του Π.Κ. είναι βάσιμοι. Ακολούθως, πρέπει, να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο Συμβούλιο, αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που έκριναν προηγουμένως. (άρθρ.485 παρ.1, 519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί το υπ' αριθμ.1.833/2007 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Και.

Παραπέμπει την υπόθεση προς νέα κρίση στο αυτό Συμβούλιο, συντιθέμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που αποφάνθηκαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιουνίου 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή