Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1063 / 2012    (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 1063 /2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α1' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Γιαννούλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ Καλούδη), Βασίλειο Φούκα, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο Κράνη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 21 Μαΐου 2012, με την παρουσία και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "INEXCO N.V. S. A", με έδρα στην πόλη ..., νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο της Ροζάνα Δακτυλίδη.
Των αναιρεσίβλητων: 1. Aνώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε", με έδρα την Αθήνα, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Μάρκου, που δεν κατέθεσε προτάσεις, 2. Aνώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε", με έδρα τη ..., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Παναγιώτη Πετρόπουλο, 3. Eταιρίας με την επωνυμία "KENNETT TRADING Co ltd", με έδρα προηγουμένως τη ... και ήδη άγνωστης έδρας, νόμιμα εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε, 4. Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που εκπροσωπήθηκε από την Ξανθή Μπασάκου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και 5. Ελληνικού, πρώην Υπουργείου Γεωργίας και νυν Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο δεν εκπροσωπήθηκε.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με α) την από 14-10-1999 αγωγή της δεύτερης ήδη αναιρεσίβλητης, β) την από 22-2-2000 αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας, γ) την από 30-3-2000 προσεπίκληση και παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης της πρώτης αναιρεσίβλητης τραπεζικής εταιρείας "ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε", δ) την από 5-2-2002 προσεπίκληση και παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης της ήδη αναιρεσείουσας και ε) την από 10-2-2003 πρόσθετη παρέμβαση της δεύτερης αναιρεσίβλητης εταιρείας "ΦΑΓΕ Α.Ε", που κατατέθηκαν όλες στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 4144/2004 μη οριστική, 5921/2009 οριστική του ιδίου Δικαστηρίου και 5313/2010 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 1 Φεβρουαρίου 2011 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Δημήτριος Κράνης ανέγνωσε την από 29 Μαρτίου 2012 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης.
Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, οι πληρεξούσιοι των παραστάντων αναιρεσίβλητων την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου του στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρ. 108, 110§2, 498§1, 568§§1-3 και 576§§1-3 ΚΠολΔ προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης δεν εμφανισθεί ή εμφανισθεί, αλλά δεν μετάσχει με τον προσήκοντα τρόπο σ' αυτή κάποιος διάδικος, το δικαστήριο ερευνά αυτεπαγγέλτως ποιος από τους διαδίκους επέσπευσε τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης και αν μεν τη συζήτησή της επέσπευσε εγκύρως ο απολειπόμενος διάδικος κλητεύοντας νόμιμα και εμπρόθεσμα τους λοιπούς ή κλητεύθηκε ο ίδιος νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση άλλο διάδικο, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι, διαφορετικά, αν δηλαδή δεν προκύπτει έγκυρη επίσπευση της συζήτησής της ή δεν μπορεί να διαπιστωθεί ποιος διάδικος επέσπευσε τη συζήτησή της, αυτή κηρύσσεται απαράδεκτη ως προς όλους τους διαδίκους και η υπόθεση επαναφέρεται για συζήτηση με νέα κλήση. Εξ άλλου κατά τις διατάξεις του άρθρ. 226§4 εδ.γ' και δ' ΚΠολΔ, που εφαρμόζονται κατά το άρθρ. 575 εδ.β' ΚΠολΔ και στην αναιρετική δίκη, αν η συζήτηση αναβληθεί, ο γραμματέας οφείλει αμέσως μετά το τέλος της συνεδρίασης να μεταφέρει την υπόθεση στη σειρά των υποθέσεων, που πρέπει να συζητηθούν κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε, κατά την οποία δεν χρειάζεται νέα κλήση του διαδίκου προς εμφάνιση και η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Ωστόσο κατά την έννοια των τελευταίων αυτών διατάξεων, η αναβολή της υπόθεσης και η αναγραφή της στο πινάκιο του δικαστηρίου για τη μετ' αναβολή δικάσιμο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων για τη δικάσιμο αυτή και επομένως δεν χρειάζεται νέα κλήση του απολειπόμενου κατ' αυτή διαδίκου, εφόσον αυτός είτε είχε επισπεύσει ο ίδιος τη συζήτηση της υπόθεσης κατά την αρχική δικάσιμο είτε είχε νόμιμα κλητευθεί να παραστεί κατά την αρχική δικάσιμο είτε είχε σε κάθε περίπτωση νόμιμα παραστεί κατ' αυτή, οπότε με τη νόμιμη παράστασή του χωρίς εναντίωσή του καλύφθηκε η τυχόν ακυρότητα της κλήτευσής του για την αρχική δικάσιμο. Διαφορετικά η αναβολή της υπόθεσης και η αναγραφή της στο πινάκιο του δικαστηρίου για τη μετ' αναβολή δικάσιμο, δεν ισχύει ως κλήτευση του απολειπόμενου κατ' αυτή διαδίκου (ΑΠ 136/1999, 12/2011). Περαιτέρω ο Κανονισμός (ΕΚ) 1393/13.11.2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που ρυθμίζει τις επιδόσεις και κοινοποιήσεις στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, ορίζει στο άρθρ. 1§2 αυτού ότι οι διατάξεις του δεν εφαρμόζονται όταν η διεύθυνση του παραλήπτη της πράξης είναι άγνωστη. Όμοια είναι και η διάταξη του άρθρ. 1§2 της από 15.11.1965 Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης, που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 1334/1983, ενώ και η Σύμβαση Νομικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, που κυρώθηκε στην Ελλάδα με το ν. 1548/1985, δεν καλύπτει επιδόσεις σε πρόσωπα άγνωστης διεύθυνσης (άρθρ. 6§3 της Σύμβασης). Έτσι, στην περίπτωση που πρέπει για εκκρεμή δίκη στην Ελλάδα να γίνει επίδοση σε εταιρεία που είχε έδρα στην Κύπρο, ήδη όμως είναι άγνωστης έδρας, ισχύει η διάταξη του άρθρ. 135§1 ΚΠολΔ, κατά την οποία, αν είναι άγνωστος ο τόπος ή η ακριβής διεύθυνση διαμονής εκείνου προς τον οποίο πρέπει να γίνει η επίδοση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρ. 134 ίδιου Κώδικα, δηλαδή η επίδοση γίνεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί η δίκη, ενώ συγχρόνως περίληψη του δικογράφου που επιδόθηκε, δημοσιεύεται, ύστερα από υπόδειξη του αυτού εισαγγελέα, σε δυο ημερήσιες εφημερίδες, από τις οποίες η μια πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα και η άλλη στην έδρα του δικαστηρίου, διαφορετικά και η άλλη πρέπει να εκδίδεται στην Αθήνα, συντάσσεται δε και υπογράφεται η περίληψη από εκείνον που ενεργεί την επίδοση και πρέπει να αναφέρει το ονοματεπώνυμο των διαδίκων, το είδος και το αίτημα του δικογράφου που επιδόθηκε, το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η δίκη και επιπλέον, αν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση καλείται να εμφανισθεί ή να ενεργήσει ορισμένη πράξη, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος και ο χρόνος εμφάνισης, καθώς και το είδος της πράξης. Τέλος, από τη δημοσίευση της ως άνω περιλήψεως θεωρείται κατά το άρθρ. 136§1 ΚΠολΔ ότι ολοκληρώθηκε η επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η υπό κρίση αίτηση για αναίρεση της υπ' αριθ. 5313/2007 απόφασης του Εφετείου Αθηνών προσδιορίστηκε να συζητηθεί αρχικά κατά τη δικάσιμο της 2.4.2012, κατά την οποία, με επιμέλεια της αναιρεσείουσας, που επέσπευσε τη συζήτησή της, κλήθηκε να παραστεί και η τρίτη των αναιρεσιβλήτων εταιρεία με την επωνυμία KENNETT TRADING Co LTD, που είχε έδρα στη ... και ήδη είναι άγνωστης έδρας. Προς το σκοπό αυτό η αναιρεσείουσα, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη από την ίδια υπ' αριθ. 8172/6.5.2011 έκθεση της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ..., επέδωσε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για λογαριασμό της τρίτης αναιρεσίβλητης ακριβές αντίγραφο του δικογράφου της αίτησης αναίρεσης με πράξη κατάθεσής της στη γραμματεία του Εφετείου Αθηνών και προσδιορισμένο χρόνο συζήτησής της στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου με αριθμό πινακίου 1 την παραπάνω δικάσιμο της 2.4.2012. Κατά τη δικάσιμο αυτή, κατά την οποία δεν παρέστη η τρίτη αναιρεσίβλητη, η υπόθεση με αίτημα της πληρεξούσιας δικηγόρου της αναιρεσείουσας αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης δικάσιμο της 21.5.2012, όπως αυτό προκύπτει από τα αντίστοιχα πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου. Ωστόσο, η επίδοση για λογαριασμό της τρίτης αναιρεσίβλητης αντιγράφου του δικογράφου της αίτησης αναίρεσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών δεν είναι έγκυρη, αφού κατά τις παραπάνω διατάξεις έπρεπε να γίνει προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (βλ. και ΑΠ 420/1996), ενώ εξ άλλου η αναιρεσείουσα δεν προσκόμισε ούτε τα επικαλούμενα απ' αυτή φύλλα των ημερήσιων εφημερίδων ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, στα οποία, κατά τους ισχυρισμούς της, δημοσιεύθηκε με υπόδειξη του ως άνω Εισαγγελέα περίληψη του αναιρετηρίου.
Συνεπώς, αφού η τρίτη αναιρεσίβλητη δεν κλήθηκε νόμιμα να παραστεί και δεν παρέστη κατά την αρχική δικάσιμο της 2.4.2012, δεν μπορεί να ισχύσει η αναγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο του Δικαστηρίου για τη μετ' αναβολή δικάσιμο της 21.5.2012 ως κλήτευσή της για τη δικάσιμο αυτή και πρέπει έτσι, σύμφωνα με τις νομικές σκέψεις που προηγήθηκαν, να κηρυχθεί απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης ως προς όλους τους διαδίκους.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της υπό κρίση από 1.2.2011 αίτησης για αναίρεση της υπ' αριθ. 5313/2010 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2012. Και
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 21 Ιουνίου 2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή