Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 661 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Σωματική βλάβη από αμέλεια, Παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας.
Περίληψη:
Σωματική βλάβη εξ αμελείας οπό υπόχρεο. Έγκλημα παραλείψεως. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Μέτρο ασφαλείας ΚΟΚ. Πραγματικά περιστατικά. Αυτοκινητικό ατύχημα. Μη τοποθέτηση μέτρων σήμανσης πριν από την ζώνη έργων και δη τόσο στη ζώνη προειδοποίησης όσο και στη ζώνη προσαρμογής εισόδου από τον υπεύθυνο ασφαλείας της υπεργολάβου του έργου Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επαρκής αιτιολογία. Απορρίπτει αναίρεση. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα και την πληρωμή της δικαστικής δαπάνης του παρασταθέντος πολιτικώς ενάγοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 661/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαϊρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου,- Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 19 Μαρτίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Πλιώτα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέα Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Κ. Μ. του Δ., κατοίκου ... που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Φίλιππο Κωστάρα, περί αναιρέσεως της 4162/2012 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγοντα τον Μ. Κ. του Γ., κάτοικο ... που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο του Δέσποινα Παγίδα.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων -κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25 Σεπτεμβρίου 2012 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1115/12.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 314 παρ.1 εδ. α` του ΠΚ, "όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του άλλου, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών". Από το συνδυασμό της διατάξεως αυτής προς εκείνη του άρθρου 28 του ΠΚ, κατά την οποία "από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν", προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόμενου από τις ανωτέρω διατάξεις εγκλήματος της σωματικής βλάβης από αμέλεια, απαιτείται αφενός μεν πρόκληση σε άλλον σωματικής κακώσεως ή βλάβης της υγείας, αφετέρου δε α) μη καταβολή από τον δράστη της επιβαλλομένης, κατ` αντικειμενική κρίση, προσοχής, την οποία κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες πραγματικές περιστάσεις να καταβάλει, βάσει των νομικών κανόνων, των συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές, της κοινής πείρας και λογικής και της συνήθους πορείας των πραγμάτων, β) δυνατότητα αυτού βάσει των προσωπικών του περιστάσεων, γνώσεων και δυνατοτήτων να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα, το οποίο από έλλειψη της προαναφερόμενης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως αμέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όμως ότι δεν θα επερχόταν (συνειδητή αμέλεια), και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πράξεως ή της παραλείψεως του δράστη και του επελθόντος αποτελέσματος. Η παράλειψη, ως έννοια, ενυπάρχει σε κάθε είδος αμελείας, εφόσον το ένα σκέλος της ποινικής ευθύνης θεμελιούται στην μη καταβολή της προσήκουσας, κατά την προδιαληφθείσα νομική έννοια, προσοχής, δηλαδή σε μία παράλειψη. Όταν, όμως, η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη πράξη (ενέργεια ή παράλειψη), από την οποία επήλθε το αξιόποινο αποτέλεσμα, αλλά συνιστά σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε αυτού, τότε, για τη θεμελίωση της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ως εγκλήματος δια παραλείψεως τελουμένου, απαιτείται και η συνδρομή των ουσιαστικών όρων του άρθρου 15 ΠΚ, σύμφωνα με το οποίο "όπου ο νόμος για την ύπαρξη αξιόποινης πράξης απαιτεί να έχει επέλθει ορισμένο αποτέλεσμα, η μη αποτροπή του θεωρείται όπως η πρόκλησή του με ενέργεια, αν ο υπαίτιος της παράλειψης είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του αποτελέσματος". Από την τελευταία διάταξη συνάγεται ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος που τελέστηκε με παράλειψη δεν αρκεί η ύπαρξη κάποιας γενικής νομικής υποχρεώσεως προς παροχή συνδρομής για την πρόληψη του εγκληματικού αποτελέσματος, ούτε και απλής ηθικής προς τούτο υποχρεώσεως, αλλ`απαιτείται να υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, της οποίας το περιεχόμενο συνίσταται ειδικώς στην αποτροπή του εγκληματικού αποτελέσματος δι`ιδίων ενεργειών του δράστη αμέσως επενεργουσών, ως επέχοντος, έναντι της εννόμου τάξεως, θέση εγγυητή της διαφυλάξεως του δια του άνω αποτελέσματος προσβαλλόμενου εννόμου αγαθού. Η ιδιαίτερη αυτή νομική υποχρέωση προς παρεμπόδιση της επελεύσεως του βλαπτικού για ορισμένο έννομο αγαθό αποτελέσματος, δύναται να πηγάζει κυρίως α) από ρητή, επιτακτικού χαρακτήρα, διάταξη του νόμου, β) από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων, συνδεομένων με ορισμένη έννομη θέση του υπόχρεου προς ενέργεια, γ) από ειδική σχέση, δυναμένη να θεμελιωθεί είτε σε συμβατικό δεσμό, είτε και σε προηγουμένη ενέργεια του υπαιτίου της παραλείψεως, δια της οποίας αυτός αναδέχθηκε εκουσίως την αποτροπή κινδύνων στο μέλλον, δ) από ορισμένη προηγηθείσα συμπεριφορά του υπαιτίου, από την οποία δημιουργήθηκε ο κίνδυνος επελεύσεως του βλαπτικού αποτελέσματος.
Εξάλλου η καταδικαστική απόφαση, έχει την απαιτουμένη από τις διατάξεις των άρθρων 93 § 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ` ιδίου Κώδικος, όταν αναφέρονται σ` αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά τα οποία απoδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και από τα οποία το Δικαστήριο που την εξέδωσε συνήγαγε την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών στην εφαρμοσθείσα ουσιαστική ποινική διάταξη. Για την ύπαρξη τοιαύτης αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο, αρκεί δε να αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα κατ` είδος γενικώς. Δεν αποτελούν όμως λόγο αναιρέσεως ή εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των μαρτυρικών καταθέσεων ή παράλειψη αναφοράς του τι προέκυψε χωριστά εξ ενός εκάστου των αποδεικτικών αυτών μέσων ως και η παράλειψη συσχετίσεως και συγκρίσεως όλων αυτών μεταξύ τoυς, διότι στις περιπτώσεις αυτές, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που αποτελεί λόγο αναιρέσεως, κατ' άρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Ε! του ΚΠΔ, υπάρχει όταν δεν αναφέρονται στην απόφαση κατά τρόπο σαφή, πλήρη και χωρίς λογικά κενά, τα προκύψαντα πραγματικά περιστατικά ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει αντίφαση, είτε στην ίδια αιτιολογία, είτε μεταξύ αυτής και του διατακτικού, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος από τον ’ρειο Πάγο ο έλεγχος για την ορθή ή μη εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόσθηκε , οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση με την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, προσβάλλεται η υπ` αριθμ. 4162/2012 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου(Πλημμελημάτων) Αθηνών, που δίκασε κατ' έφεση, με την οποία ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, καταδικάσθηκε για την αξιόποινη πράξη της σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο. Ειδικότερα, δέχθηκε κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, ότι "από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης, που εξετάσθηκαν ενόρκως ενώπιον του, την ανώμοτη κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος, τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία του κατηγορουμένου και την όλη αποδεικτική διαδικασία αποδείχθηκε ότι: Στα …στις 24-10-2005 και περί ώρα 19:00 μμ ,ενώ ήταν υπόχρεος λόγω του επαγγέλματος του, ως μηχανικού ασφαλείας της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία "ΕΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Τ.Ε.", να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, ώστε στα εκτελούμενα απ' αυτήν οδικά έργα να εξασφαλίζεται η αποφυγή ατυχημάτων σε βάρος όσων χρησιμοποιούν τον δρόμο, στον οποίο εκτελούνταν τα έργα, από έλλειψη της προσοχής (αμέλεια) την οποία όφειλε και μπορούσε να καταβάλει κατά τις περιστάσεις, δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που ήταν δυνατό να προκληθεί και τελικά προκλήθηκε , από την ελλιπή λήψη μέτρων ασφαλείας σε εκτελούμενο στην περιοχή έργο της εταιρείας, σε βάρος του Μ. Κ. του Γ., κατ. Ελληνικού Αττικής (παθόντος) ο οποίος από το ατύχημα αυτό υπέστη σωματικές κακώσεις. Ειδικότερα από τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα, προέκυψε ότι: ενώ η ανωτέρω εταιρεία με το από 21-7-2005, ιδιωτικό συμφωνητικό υπεργολαβίας είχε αναλάβει ως εγκεκριμένος υπεργολάβος από την αρχική εργολήπτρια και ανάδοχο του έργου κοινοπραξία με την επωνυμία " …. " την εκτέλεση εργασιών τμήματος του έργου "Συμβάσεις περιόδου έργων Δίκτυο Διανομής (Κεντρική Περιοχή -χπ)2002-2005"και ειδικότερα την πλήρη κατασκευή 600 παροχών 25 mbar και 4 mbar όλων των τύπων πελατών (Β2Β και Β 26) συμπεριλαμβανομένων και των επεκτάσεων δικτύου, που εξυπηρετούν τις περιοχές Βοτανικού, Κεραμικού, Ρούφ, Θησείου, Μακρυγιάννη, Μετς, Καλλιθέα, Παγκρατίου, 'Ανω και Κάτω Πετραλώνων, Ν. Κόσμου, Ακρόπoλις Παλ. Φαλήρου, Κουκακίου, καθώς και την πλήρη κατασκευή επεκτάσεως δικτύου 25 mbar, με όλα τα τερματικά εγκαταστάσεων και συνδέσεων προϋπολογισμού, μήκους 2197 m. διαφόρων διαμέτρων στην περιοχή του Μακρυγιάννη και Πετραλώνων, ο κατηγορούμενος ως μηχανικός ασφαλείας της ως άνω υπεργολάβου εταιρείας, δεν φρόντισε ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων με παράκαμψη των εκτελούμενων έργων επί της οδού ... και μέχρι την πλατεία Μ.Μερκούρη. Συγκεκριμένα δεν έδωσε οδηγίες, ούτε επόπτευσε, ώστε να τοποθετηθούν κατάλληλες πινακίδες σήμανσης εκτελέσεως έργων, φανοί και προειδοποιητικοί κώνοι, πινακίδες μείωσης ταχύτητος, των διερχομένων οχημάτων και εκτροπής της κυκλοφορίας για τους ερχόμενους από Κουκάκι οδηγούς προς τα αριστερά με είσοδο στο αντίθετο ρεύμα, αλλά αρκέσθηκε μόνο στην τοποθέτηση, κατά πλάτος προς την πλατεία Μερκούρη ρεύματος, ενός πλαστικού πλέγματος, μη αντανακλαστικού στο φώς, προσδεδεμένου από την πλευρά του πεζοδρομίου σε ένα δένδρο και προς την πλευρά του δρόμου σε μία μπετόβεργα μπηγμένη στο μέσο του οδοστρώματος. Αποτέλεσμα των ελλείψεων αυτών ήταν ότι ο παθών ερχόμενος με μοτοσικλέτα από το Κουκάκι, να μην αντιληφθεί έγκαιρα τα προ αυτού εκτελούμενα έργα και το ανωτέρω πλέγμα , που λειτούργησε ως παγίδα γι αυτόν, δηλαδή, πηγαίνοντας με 30 χ.λ.μ. την ώρα, δεν πρόλαβε να φρενάρει ούτε να κάνει αποφευκτικό ελιγμό αλλά επέπεσε στο ως άνω πλέγμα και ανατράπηκε, με τελική συνέπεια να τραυματισθεί και να υποστεί κάταγμα του διαϋποτροχαντηρίου του αριστερού ισχίου. Η περασμένη βραδινή ώρα 19.00μμ με έλλειψη φυσικού φωτισμού που συνεπαγόταν κατά μήνα Οκτώβριο, σε συνδυασμό με την έλλειψη τεχνητού φωτισμού επέτειναν την επικίνδυνη κατάσταση που είχε δημιουργηθεί από τις παραλείψεις του κατηγορουμένου, ανεξάρτητα από το ότι ο παθών δεν κατέβαλε όλη τη δέουσα προσοχή του κατά την οδήγηση. Τα ανωτέρω δεν αναιρούνται από όσα κατέθεσαν οι μάρτυρες υπερασπίσεως, που δε κρίνονται αξιόπιστοι, καθόσον ο μεν πρώτος ήταν εργάτης στο επίδικο έργο και όργανο εκτελέσεως των μέτρων ασφαλείας, που έπρεπε να είχαν ληφθεί, ο δε δεύτερος μάρτυρας υπεράσπισης εμπειρογνώμονας, συνήγαγε συμπεράσματα αρκετό χρόνο μετά την επέλευση του ατυχήματος, ενώ τέλος, ο 3ος μάρτυρας ήταν ο υπεύθυνος του έργου από πλευράς του φορέα του έργου "Ε.Π.Α.".Με όλα τα ανωτέρω δεδομένα, κρίνεται ότι ο κατηγορούμενος έχει τελέσει την πράξη που του αποδίδεται, της σωματικής βλάβης από αμέλεια , η οποία προβλέπεται από τις αναφερόμενες στο διατακτικό διατάξεις και πρέπει, συνεπώς, να κηρυχθεί ένοχος αυτής. Στη συνέχεια το Δικαστήριο με την προσβαλλόμενη απόφαση του κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο του ότι: "Στα …την 24-10-2005 και περί ώρα 19.00 από αμέλεια του, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής την οποία όφειλε να καταβάλει, δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του και έτσι προξένησε σωματικές κακώσεις στον Μ. Κ. του Γ., κάτοικο ... αν και ήταν υπόχρεος λόγω του επαγγέλματος του, ως μηχανικού ασφαλείας της τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία "ΕΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Τ.Ε. "να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Συγκεκριμένα,ενώ η παραπάνω εταιρία με το από 21-7-2005 ιδιωτικό συμφωνητικό υπεργολαβίας, είχε αναλάβει ως εγκεκριμένος υπεργολάβος από την εργολάβο και ανάδοχο κοινοπραξία με την επωνυμία " …" την εκτέλεση εργασιών τμήματος του έργου Συμβάσεις περιόδου έργων Δίκτυο διανομής ( Κεντρική περιοχή -Χ.Π.2002-2005) και ειδικότερα την πλήρη κατασκευή εξακοσίων παροχών 25mbar και 4 bar, όλων των τύπων πελατών (b2b και b2c), συμπεριλαμβανομένων και των επεκτάσεων δικτύου που εξυπηρετούν τις παροχές στις περιοχές Βοτανικού, Κεραμικού, Ρούφ, Θησείου, Μακρυγιάννη, Μέτς, Παγκρατίου, Καλλιθέας, ’νω και Κάτω Πετραλώνων, Μοσχάτου, Ν. Κόσμου, Ακρόπολης, Π. Φαλήρου, Κουκακίου, καθώς και την πλήρη κατασκευή επεκτάσεων δικτύου 25 mbar, με όλα τα τερματικά εγκαταστάσεων και συνδέσεων προϋπολογισμού, μήκους 2.195 m διαφόρων διαμέτρων, στην περιοχή Πετραλώνων και Μακρυγιάννη, ο κατηγορούμενος, ως μηχανικός ασφαλείας, της παραπάνω υπεργολάβου εταιρείας, δεν φρόντισε ώστε να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, από το σημείο της οδού ... και της Πλατείας Μερκούρη , που εκτελούνταν τα παραπάνω έργα , και ειδικότερα δεν έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες ώστε να τοποθετηθούν οι κατάλληλες πινακίδες σήμανσης εκτέλεσης έργων, μείωσης της ταχύτητας και αλλαγής πορείας προς τα αριστερά, με αποτέλεσμα όταν ο εγκαλών ο οποίος κινούνταν με την υπ'αρ. κυκλοφορίας ... δίκυκλη μοτοσικλέτα επί της οδού …προς την πλατεία Μ. Μερκούρη, έφθασε στο ύψος του οικοδομικού τετραγώνου 60, να γλιστρήσει η μοτοσικλέτα που οδηγούσε και να ανατραπεί. Αποτέλεσμα του παραπάνω τροχαίου ατυχήματος, ήταν να τραυματισθεί ο εγκαλών και να υποστεί κάταγμα διαϋποτροχαντήριο του αριστερού ισχίου". Ακολούθως, του επέβαλε ποινή φυλακίσεως 3 μηνών, την οποία ανέστειλε επί τριετία και επιδίκασε στον παρασταθέντα πολιτικώς ενάγοντα (παθόντα ) το ποσό των 44 Ευρώ, ως χρηματική του ικανοποίηση, για την ηθική του βλάβη, από την σε βάρος του τελεσθείσα αδικοπραξία. Με αυτά που δέχθηκε, το Δικαστήριο της ουσίας, διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τις ανωτέρω διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ` αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του άνω εγκλήματος της σωματικής βλάβης από αμέλεια παρ`υποχρέου σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή, για το οποίο καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε και δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου, με ελλιπή, δηλαδή, ή αντιφατική αιτιολογία. Ειδικότερα, στην προσβαλλόμενη απόφαση εξειδικεύεται η στη συγκεκριμένη περίπτωση ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του αναιρεσείοντος που πηγάζει από την ιδιότητά του ως μηχανικού ασφαλείας της υπεργολάβου του έργου εταιρείας, επομένως, έχοντος, το καθήκον πρόνοιας, για τη λήψη των αναγκαίων προστατευτικών μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων από τους κυκλοφορούντες στην οδό που λάμβανε χώρα αυτό, όπως ορίζουν οι διατάξεις του ΚΟΚ (άρθρ. 9 και 10 αυτού) και η διαπιστωθείσα παράλειψη της υποχρεώσεως τηρήσεως αυτών, αναφορικά με το επελθόν αποτέλεσμα. Επίσης, προσδιορίζεται το είδος της αμέλειας (μη συνειδητή τοιαύτη) του κατηγορουμένου και παρατίθενται όλα τα επί μέρους περιστατικά που συγκροτούν τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της αμελούς συμπεριφοράς αυτού και του επελθόντος αποτελέσματος της σωματικής βλάβης του παθόντος. Επαρκώς, επίσης, αιτιολογείται, η κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, ότι δεν διακόπηκε ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ των παραλείψεων του κατηγορουμένου και του αποτελέσματος που επήλθε, από την αμελή συμπεριφορά του παθόντος, με την παραδοχή ότι "ανεξάρτητα από το ότι ο παθών δεν κατέβαλε όλη τη δέουσα προσοχή κατά την οδήγηση". Επομένως, οι, από το άρθρο 510§1 στοιχ. Δ! και Ε! του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για έλλειψη νόμιμης βάσης λόγω αντιφατικών παραδοχών στο αιτιολογικό αυτής, συνεπεία των οποίων να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της, για την ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων των άρθρων 26παρ. 1α,15, 28,314παρ. 1α, 315παρ. 1β ΠΚ, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Αντιθέτως, υπό την επίκληση του άνω λόγου, ο αναιρεσείων, παραπονείται σαφώς για κακή εκτίμηση των αποδείξεων και επιχειρεί διαφορετική εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων, απαραδέκτως, διότι τοιουτοτρόπως, πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας περί τα πράγματα. Μετά ταύτα, και αφού δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως προς έρευνα,η κρινομένη αίτηση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της, να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα (άρθρ. 583 § 1 ΚΠΔ) και να καταδικασθεί αυτός στη πληρωμή της δικαστικής δαπάνης του παρασταθέντος κατά την εκφώνηση της υπόθεσης πολιτικώς ενάγοντος( άρθρ. 583παρ. 1 ΚΠΔ, 176,183Κ. Πολ. Δ.), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει, την υπ' αρ. πρωτ. 6363/ 25-9-2012 αίτηση, του Κ. Μ. του Δ., κατοίκου ... οδός …άνευ αριθμού, που επιδόθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για αναίρεση της υπ' αρ. 4162/2012 απόφασης του Γ! Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων ) Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ και στη δικαστική δαπάνη του παρασταθέντος πολιτικώς ενάγοντος που την ορίζει σε πεντακόσια (500) Ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Απριλίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, 26 Απριλίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή