Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1027 / 2011    (Α2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Περίληψη:
Αναίρεση. Πρόσθετοι λόγοι. Πρέπει να απευθύνονται όπως και η αναίρεση, κατά των διαδίκων- αντιδίκων του αναιρεσείοντος στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και να επιδίδονται εμπροθέσμως στο στον αναιρεσίβλητο. Αλλιώς απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και αυτεπαγγέλτως. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων κατά τη Σύμβαση των Βρυξελών της 27-9-1968 (ήδη κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου. Πότε ιδρύεται για τις διαφορές από σύμβαση και τις ενοχές από αδικοπραξία (αναιρεί την υπ’ αριθμ. 31/2006 απόφαση του Εφετείου Αθηνών Μεταβατκή έδρα Χαλκίδας.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1027/2011ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΑ2' Πολιτικό ΤμήμαΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ρένα Ασημακοπούλου, Αντιπρόεδρο, Αθανάσιο Κουτρομάνο, Χρυσόστομο Ευαγγέλου, Ευφημία Λαμπροπούλου και Αργύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 17 Ιανουαρίου 2011, με την παρουσία και της γραμματέως Αικατερίνης Σιταρά, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:Της αναιρεσείουσας: Ομόρρυθμης Εταιρίας με την επωνυμία "Π. Κ. και Σια ΟΕ", που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ευάγγελο Βασιλακάκη.

Της αναιρεσίβλητης: Aλλοδαπής εταιρίας με την επωνυμία "DUMECO LIVESTOCK", που εδρεύει στην Ολλανδία και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Παρασκευή Βασιλοπούλου.Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 2-2-2004 αγωγή της ήδη αναιρεσείουσας, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αυλωναρίου. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 2/2005 του ίδιου Δικαστηρίου, 125/2006 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας λόγω αρμοδιότητας και 31/2008 του Εφετείου Αθηνών (μεταβατική έδρα Χαλκίδας). Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητά η αναιρεσείουσα με την από 2-9-2008 αίτησή της και τους από 1-2-2010 πρόσθετους λόγους.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο εισηγητής Αρεοπαγίτης Αργύριος Σταυράκης ανέγνωσε την από 26-4-2010 έκθεση του ήδη αποχωρήσαντος από την υπηρεσία Αρεοπαγίτη Ιωάννη Ιωαννίδη, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης.

Ο πληρεξούσιος της αναιρεσείουσας ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και των προσθέτων λόγων, η πληρεξούσια της αναιρεσίβλητης την απόρριψη τους, καθένας δε την καταδίκη της αντιδίκου του στη δικαστική δαπάνη.ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά το άρθρο 558 εδ. α' του ΚΠολΔ, η αναίρεση απευθύνεται κατά εκείνων οι οποίοι ήταν διάδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση ή των καθολικών διαδόχων τους ή των κληροδόχων τους, κατά δε το άρθρο 569 § 2 του ΚΠολΔ οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως ασκούνται μόνο με δικόγραφο που κατατίθεται στη γραμματεία του Αρείου Πάγου τριάντα τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση της αναίρεσης, κάτω από το οποίο συντάσσεται έκθεση, αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων επιδίδεται πριν από την ίδια προθεσμία στον αναιρεσίβλητο και στους άλλους διαδίκους (...). Τέλος, κατά το άρθρο 577 του ίδιου ΚΠολΔ το δικαστήριο πρώτα συζητεί για το παραδεκτό της αναίρεσης (§ 1), αν η αναίρεση δεν ασκήθηκε νόμιμα ή λείπει κάποια προϋπόθεση για να είναι παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος την απορρίπτει και αυτεπαγγέλτως (§ 2), αν δε ο Άρειος Πάγος κρίνει νόμιμη και παραδεκτή την αναίρεση, εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο των λόγων της (§ 3). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων αναιρέσεως, που κατατίθεται στη γραμματεία του Αρείου Πάγου και επιδίδεται ως ανωτέρω, πρέπει να απευθύνεται, όπως και η αναίρεση, κατά εκείνων που ήταν διάδικοι στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, ή των καθολικών διαδόχων τους ή των κληροδόχων τους, είναι δε διάδικοι κατά την έννοια των διατάξεων αυτών εκείνοι που από την προσβαλλόμενη απόφαση προκύπτει ότι δικάστηκαν με αυτήν (Ολομ.ΑΠ 11/1992) και ήταν αντίδικοι του αναιρεσείοντος. Εάν το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων δεν απευθύνεται κατά διαδίκου, υπό την προεκτεθείσα έννοια, αλλά απευθύνεται κατά άλλου προσώπου, μη διαδίκου, οι πρόσθετοι αυτοί λόγοι είναι απορριπτέοι και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτοι, χωρίς να είναι απαραίτητο να προτείνεται το απαράδεκτο αυτό με προτάσεις που κατατίθενται εντός της προθεσμίας του άρθρου 570§1 του ΚΠολΔ, το ίδιο δε ισχύει και όταν δεν επιδόθηκε ή δεν επιδόθηκε εμπρόθεσμα αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων στον αναιρεσίβλητο (ΑΠ 990/2002, 572/2010).

Εν προκειμένω, η υπό κρίση αίτηση για αναίρεση της υπ' αριθμ. 31/2008 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών / Μεταβατική έδρα Χαλκίδας απευθύνεται κατά της εταιρείας με την επωνυμία "DUMECO LIVESTOCK" που εδρεύει στην Ολλανδία και η οποία, ως εφεσίβλητη, ήταν διάδικος και αντίδικος της αναιρεσείουσας - εκκαλούσης στην ενώπιον του Εφετείου δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η ανωτέρω προσβαλλόμενη απόφαση, όπως τούτο προκύπτει από την τελευταία αυτή απόφαση. Όμως το από 1-2-2010 δικόγραφο πρόσθετων λόγων αναιρέσεως κατά της ίδιας προσβαλλόμενης απόφασης, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Αρείου Πάγου την 1-2-2010 (υπ' αριθμ. 30/2010 έκθεση καταθέσεως της αρμόδιας γραμματέως κάτω από το δικόγραφο αυτό), απευθύνεται όχι κατά της ανωτέρω διαδίκου - αναιρεσίβλητης εταιρείας, αλλά κατά της εταιρείας με την επωνυμία "DUMECO FARMING B.V.", που επίσης εδρεύει στην Ολλανδία, χωρίς η αναιρεσείουσα να αποδεικνύει ότι πρόκειται για την ίδια ως άνω διάδικο εταιρεία, αφού δεν επικαλείται (η αναιρεσείουσα) και δεν αποδεικνύει τυχόν τροποποίηση του καταστατικού της αναιρεσίβλητης ως προς την κατά τα ανωτέρω επωνυμία της, με αποτέλεσμα η καθ' ης οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως εταιρεία να είναι τρίτο (νομικό) πρόσωπο - μη διάδικο στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. Ενόψει τούτου και του γεγονότος ακόμη ότι αντίγραφο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων δεν έχει επιδοθεί στην αναιρεσίβλητη εταιρεία, αφού τα επικαλούμενα από την αναιρεσείουσα σχετικά έγγραφα επιδόσεως αφορούν όχι την αναιρεσίβλητη αλλά την ως άνω καθ'ης οι πρόσθετοι λόγοι μη διάδικο εταιρεία, οι πρόσθετοι αυτοί λόγοι αναιρέσεως είναι, σύμφωνα με την προηγηθείσα μείζονα σκέψη, απαράδεκτοι και ως εκ τούτου απορριπτέοι και αυτεπαγγέλτως, αφού το απαράδεκτο αυτό προκύπτει από τα ως άνω διαδικαστικά έγγραφα και χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι οι προτάσεις της αναιρεσίβλητης με τις οποίες προτείνεται η σχετική ένσταση δεν έχουν κατατεθεί εντός της προθεσμίας που τάσσει το άρθρο 570 § 1 του ΚΠολΔ.

ΙΙ. Κατά το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 44/2001 της 22-12-2000 του Συμβουλίου, ο οποίος αντικατέστησε από 1-3-2002 τη Σύμβαση των Βρυξελλών της 27-9-1968 που κυρώθηκε με τον ν. 1814/1988 και έχει αυξημένη τυπική ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 28 § 1 του Συντάγματος, "πρόσωπο που έχει την κατοικία του στο έδαφος κράτους μέλους μπορεί να εναχθεί σε άλλο κράτος μέλος: 1. α) ως προς διαφορές εκ συμβάσεως, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου εκπληρώθηκε ή οφείλει να εκπληρωθεί η παροχή? β) για τους σκοπούς της εφαρμογής της παρούσας διάταξης και εφόσον δεν συμφωνήθηκε διαφορετικά, ο τόπος εκπλήρωσης της επίδικης παροχής είναι: εφόσον πρόκειται για πώληση εμπορευμάτων, ο τόπος του κράτους μέλους όπου δυνάμει της σύμβασης έγινε ή έπρεπε να γίνει η παράδοση των εμπορευμάτων (...), γ) το στοιχείο α' εφαρμόζεται εφόσον δεν εφαρμόζεται το στοιχείο β'. 2. ... 3). Ως προς ενοχές εξ αδικοπραξίας ή οιονεί αδικοπραξίας, ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου όπου συνέβη ή ενδέχεται να συμβεί το ζημιογόνο γεγονός". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι Α) για τις διαφορές από τη σύμβαση πωλήσεως εμπορευμάτων μεταξύ προσώπων - κατοίκων των χωρών που έχουν προσχωρήσει στην ανωτέρω Σύμβαση των Βρυξελλών (ήδη Κανονισμός (ΕΚ) 44/2001 του Συμβουλίου), όπως η Ολλανδία και η Ελλάδα, ιδρύεται δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων εφόσον η παράδοση των εμπορευμάτων κατά τη σύμβαση έγινε ή έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα και δεν ορίζεται διαφορετικά στη σύμβαση, και ότι Β) για τις ενοχές από αδικοπραξία ή οιονεί αδικοπραξία ιδρύεται δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων εφόσον στην Ελλάδα συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, υπό την έννοια της απ' ευθείας παραγωγής στην Ελλάδα των ζημιογόνων αποτελεσμάτων του γεγονότος αυτού εις βάρος του αμέσως ζημιωθέντος, και όχι της τυχόν περαιτέρω ζημίας, ως συνέπειας της αρχικώς επελθούσης στο άλλο συμβαλλόμενο κράτος, που υπέστη ο ενάγων στην Ελλάδα (ΑΠ 18/2006, 1865/2009).

Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από την ένδικη από 2-2-2004 αγωγή της αναιρεσείουσας, η τελευταία εξέθετε σ' αυτήν ότι με σύμβαση πωλήσεως που κατήρτισε προφορικά την 24-1-1999 με την αναιρεσίβλητη - εναγομένη εταιρεία που εδρεύει στην Ολλανδία, αγόρασε από αυτήν είκοσι επτά (27) αγελάδες, με τα αναφερόμενα στην αγωγή χαρακτηριστικά, αντί συνολικού τιμήματος 15.660.000 δραχμών, ότι τα ζώα αυτά μεταφέρθηκαν και παραδόθηκαν την 2-3-1999 στην κτηνοτροφική μονάδα της αναιρεσείουσας, στο ..., που είχε συμφωνηθεί ως τόπος παραδόσεώς τους, ότι μετά την πάροδο λίγων ημερών από την άφιξη των ζώων στην ανωτέρω μονάδα μερικά από αυτά εμφάνισαν τα προβλήματα υγείας που αναφέρονται στην αγωγή, ότι από τις σχετικές κτηνιατρικές εξετάσεις προέκυψε ότι σε δείγματα αίματος ζώων που είχαν ληφθεί την 16-3-1999, 14-4-1999 και 12-5-1999 διαπιστώθηκε ότι τα ζώα αυτά είχαν προσβληθεί από τον ιό BVD (ιογενής διάρροια βοοειδών), ότι η ενάγουσα ενημέρωσε αμέσως την εναγομένη για την ανωτέρω ασθένεια των αγορασθέντων ζώων και συνέχισε τις μικροβιολογικές τους εξετάσεις, ότι από τις εξετάσεις αυτές προέκυψε ότι ένα από τα πωληθέντα ζώα ήταν ήδη από τον κατά τα ανωτέρω χρόνο παραδόσεώς τους φορέας του ειρημένου ιού BVD, τον οποίο μετέδωσε σε όλα τα ζώα της μονάδας, ήτοι τόσον στα πωληθέντα από την αναιρεσίβλητη όσον και στα λοιπά που προϋπήρχαν της πωλήσεως, ότι από τον ιό αυτόν απέθαναν εν συνόλω 168 αγελάδες της αναιρεσείουσας, μεταξύ των οποίων και οι ανωτέρω 27 αγορασθείσες, και 97 μοσχάρια, και ότι η αναιρεσίβλητη είναι υπαίτια για την πρόκληση της ζημίας αυτής στην αναιρεσείουσα, διότι κατά παράβαση της καλής πίστεως και των χρηστών συναλλακτικών ηθών παρέλειψε να υποβάλει τα προς αποστολήν ζώα (πωληθέντα) σε έλεγχο για την ύπαρξη του θανατηφόρου ιού BVD. Και βάσει του ιστορικού αυτού ζήτησε η αναιρεσείουσα - ενάγουσα να υποχρεωθεί η αναιρεσίβλητη - εναγομένη να καταβάλει σ' αυτήν τα αναφερόμενα στην αγωγή ποσά και συνολικά το ποσό των 2.292.127 ευρώ ως αποζημίωση για τη θετική και αποθετική (διαφυγόν κέρδος) ζημία την οποία υπέστη από τον κατά τα ανωτέρω θάνατο των ειρημένων ζώων και την οποία προσδιορίζει ειδικότερα στην αγωγή, καθώς και το ποσό των 100.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, συνισταμένης στη μείωση της επιχειρηματικής αξιοπιστίας της από την ανωτέρω συμπεριφορά της αναιρεσίβλητης και τις ειρημένες συνέπειές της. Ενόψει του περιεχομένου αυτού της ένδικης αγωγής και σύμφωνα με την προηγηθείσα μείζονα σκέψη ιδρύεται εν προκειμένω δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων προς εκδίκαση της αγωγής αυτής και δη και ως προς τις δύο βάσεις της, δηλαδή και ως προς τη βάση της συμβάσεως πωλήσεως και ως προς τη βάση της αδικοπραξίας, που κατά τις παραδοχές τής αναιρεσιβαλλομένης περιέχονται στην αγωγή, αφού, και αντιστοίχως, α) κατά τα ιστορούμενα στην αγωγή, ως τόπος παραδόσεως των πωληθέντων ζώων είχε συμφωνηθεί μεταξύ των συμβληθέντων διαδίκων η κτηνοτροφική μονάδα της αναιρεσείουσας στο ..., όπου και πράγματι παραδόθηκαν τα ζώα, και β) στο ίδιο αυτό μέρος συνέβη το ζημιογόνο γεγονός, ήτοι η εμφάνιση του θανατηφόρου ιού στην προσβεβλημένη αγελάδα που παρήγαγε απ' ευθείας τα ειρημένα ζημιογόνα αποτελέσματα, την εξάπλωση δηλαδή της ασθένειας σε όλη τη μονάδα της αναιρεσείουσας και τον εντεύθεν θάνατο των προαναφερθέντων ζώων της τελευταίας. Επομένως το Εφετείο, που με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε τα αντίθετα, ότι δηλαδή δεν υφίσταται εν προκειμένω δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για την εκδίκαση της αγωγής, και ως προς τις δύο ως άνω βάσεις της, και απέρριψε κατ' ουσίαν την έφεση της αναιρεσείουσας - ενάγουσας κατά της πρωτόδικης υπ' αριθμ. 125/2006 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδος, που είχε δεχθεί τα ίδια και είχε απορρίψει την αγωγή της αναιρεσείουσας ως απαράδεκτη, ελλείψει δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων προς εκδίκασή της, αφ' ενός μεν παρά το νόμο δεν έλαβε υπόψη πράγματα που προτάθηκαν και έχουν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, ήτοι τον αγωγικό ισχυρισμό ότι κατά τη συμφωνία των διαδίκων τόπος παραδόσεως των πωληθέντων ζώων ήταν η κτηνιατρική μονάδα της αναιρεσείουσας στο ..., όπου και παραδόθηκαν τα πωληθέντα ζώα στην αγοράστρια αναιρεσείουσα, η συμφωνία δε αυτή ιδρύει, κατά τα προεκτεθέντα, δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων προς εκδίκαση της εκ της συμβάσεως πωλήσεως βάσεως της αγωγής, αφ' ετέρου δε παρά τον νόμο κήρυξε απαράδεκτο και ως προς τις δύο βάσεις της αγωγής, με το να επικυρώσει ως ανωτέρω την πρωτόδικη απόφαση που την είχε απορρίψει ως απαράδεκτη για έλλειψη δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων προς εκδίκασή της, και υπέπεσε έτσι (το Εφετείο) στις αναιρετικές πλημμέλειες του άρθρου 559 αρ. 8 και 14 του ΚΠολΔ, κατά τους βάσιμους περί τούτου, από τις διατάξεις αυτές, πρώτου, δεύτερου και τρίτου, αντιστοίχως (ως προς τις βάσεις της αγωγής), λόγους του αναιρετηρίου.

Κατ' ακολουθίαν και κατά παραδοχήν των προβαλλόμενων αυτών λόγων αναιρέσεως πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 31/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, να παραπεμφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, αφού είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές (άρθρ. 580§3 του ΚΠολΔ), και να καταδικασθεί η αναιρεσίβλητη στην αναφερόμενη στο διατακτικό δικαστική δαπάνη της αναιρεσείουσας, κατά το νόμιμο αίτημα (άρθρ. 176 και 183 του ΚΠολΔ) της τελευταίας.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει ως απαράδεκτους τους από 1-2-2010 πρόσθετους λόγους αναιρέσεως.

Αναιρεί την υπ' αριθμ. 31/2008 απόφαση του Εφετείου Αθηνών / Μεταβατική Έδρα Χαλκίδος.

Παραπέμπει την υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο ως άνω Εφετείο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές. Και

Καταδικάζει την αναιρεσίβλητη στη δικαστική δαπάνη της αναιρεσείουσας, την οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Απριλίου 2011.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 17 Ιουνίου 2011.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ<< Επιστροφή