Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 9 / 2014    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 9/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Παπαντωνοπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βιολέττα Κυτέα, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά, Δήμητρα Μπουρνάκα και Αγγελική Αλειφεροπούλου - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Οκτωβρίου 2013 με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Γεράσιμου Βάλσαμου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Σ. Γ. του Ι., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παναγιώτη-Κοσμά Βασιλακόπουλο, για αναίρεση της υπ' αριθ 3264/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με πολιτικώς ενάγον το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών και το οποίο εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο από τον Πάρεδρο Ν.Σ.Κ. Δημήτρη Φαρμάκη.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Ιανουαρίου 2012 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 620/2012.
Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Φαινoμένη κατ' ιδέα συρροή ή απλή συρροή νόμων, επί της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 94 Π.Κ. περί συρροής εγκλημάτων, υπάρχει, όταν εμφανίζονται, κατ' αρχήν, για την ίδια ή περισσότερες αξιόποινες πράξεις, περισσότεροι ποινικοί νόμοι, ως εφαρμοστέοι, πλην όμως από τη λογική και αξιολογική σχέση μεταξύ τους προκύπτει, ότι τελικά ένας από αυτούς είναι εφαρμοστέος, ο οποίος έτσι αποκλείει την εφαρμογή των λοιπών, που φαινομενικά μόνο συρρέουν. Με την έννοια αυτή, φαινομένη κατ' ιδέα συρροή υπάρχει στην περίπτωση, κατά την οποία περισσότεροι ποινικοί νόμοι καλύπτουν την όλη απαξία και υπόσταση (αντικειμενική και υποκειμενική) της αξιόποινης πράξεως και τελούν μεταξύ τους σε σχέση γενικού και ειδικού, οπότε ισχύει η αρχή της ειδικότητας, κατά την οποία ο ειδικός νόμος αποκλείει την εφαρμογή του γενικού, με βάση τον κανόνα "τα ειδικά των γενικών επικρατέστερα". Ο ειδικός νόμος υπερισχύει του γενικού, εκτός αν διαλαμβάνεται σ' αυτόν (ειδικό) ρήτρα επικουρικότητας, γιατί τότε η εξακρίβωση της αξιολογικής σχέσεως των υπό σύγκριση ποινικών νόμων έγινε ήδη και μάλιστα κατά τρόπο αυθεντικό από το νομοθέτη. Έτσι, σε περίπτωση υπάρξεως ρήτρας επικουρικότητας στον ειδικό νόμο, εφαρμοστέος είναι ο νόμος που προβλέπει τη βαρύτερη ποινή, η οποία προσδιορίζεται από το είδος αυτής και τα νομοθετικά πλαίσια του ανώτατου και κατώτατου ορίου, αλλιώς, σε περίπτωση ανυπαρξίας τέτοιας ρήτρας, εφαρμοστέος είναι ο επιεικέστερος ειδικός ποινικός νόμος (Ολ.Α.Π. 179/1990, 643-644/1988). Εξάλλου, κατά τη διάταξη του άρθρου 375 παρ.1 Π.Κ., όπως αυτή ίσχυε κατά τον κρίσιμο στην προκειμένη περίπτωση χρόνο, "όποιος ιδιοποιείται παρανόμως ξένο (ολικά ή εν μέρει) κινητό πράγμα που περιήλθε στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών και, αν το αντικείμενο της υπεξαίρεσης είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους", ενώ σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950, όπως ισχύει (όταν, δηλαδή, το εν λόγω αδίκημα στρέφεται κατά του Δημοσίου κλπ), απειλείται ποινή βαρύτερη και, μάλιστα, σε βαθμό κακουργήματος. Από την ανωτέρω διάταξη συνάγεται, ότι το έγκλημα της υπεξαιρέσεως πραγματούται, αντικειμενικώς μεν, με την από το δράστη παράνομη, ήτοι χωρίς τη συναίνεση του ιδιοκτήτη ή χωρίς άλλο δικαίωμα που παρέχεται σ' αυτόν από το νόμο, ιδιοποίηση ξένου (ολικά ή εν μέρει) κινητού πράγματος, που περιήλθε και βρίσκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή αυτού, υποκειμενικώς δε με τη γνώση, έστω και με την έννοια της αμφιβολίας, ότι το πράγμα είναι ξένο, δηλαδή δεν ανήκει στην κυριότητα του δράστη, κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα, και τη θέληση ή την αποδοχή αυτού να το ενσωματώσει στην περιουσία του, χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 18 παρ.1 του Ν. 2523/1997, το έγκλημα της φοροδιαφυγής διαπράττει και όποιος, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), δεν αποδίδει ή αποδίδει ανακριβώς αυτόν, καθώς και όποιος διακρατεί τέτοιο φόρο. Η ειδική αυτή διάταξη, που αναφέρεται στην αξιόποινη φοροδιαφυγή, ενόψει των εκτεθέντων στην αρχή, επικρατεί και αποκλείει την εφαρμογή της πιο πάνω γενικής περί υπεξαιρέσεως διατάξεως του άρθρου 375 Π.Κ., έστω κι αν η τελευταία, λόγω του χαρακτήρα του κακουργήματος που προσλαμβάνει, ως εκ της συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 1 του Ν. 1608/1950, απειλεί βαρύτερη ποινή, γιατί δεν διαλαμβάνει ρήτρα επικουρικότητάς της. Άλλωστε, η διάταξη του άρθρου 63 Ν. 1731/1987 ρητά ορίζει, ότι για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 31 του Ν. 1591/1986, αντίστοιχο των άρθρων 17, 18 και 19 του ισχύσαντος στη συνέχεια για τη φοροδιαφυγή ως άνω Ν. 2523/1997, επιβάλλονται οι οριζόμενες σ` αυτό ποινές και αποκλείεται η εφαρμογή οποιασδήποτε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης νόμου. Περαιτέρω, έλλειψη της απαιτούμενης από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Ποιν.Δ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της δικαστικής αποφάσεως, η οποία ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' Κ.Ποιν.Δ. λόγο αναιρέσεως, υπάρχει, όταν δεν αναφέρονται σ' αυτή με πληρότητα και σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά, που λήφθηκαν υπόψη από το δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσεώς του περί της συνδρομής των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι σκέψεις, με τις οποίες έγινε η υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, που εφαρμόστηκαν. Τέλος, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη, που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, που αποτελεί λόγο αναιρέσεως, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' Κ.Ποιν.Δ., υπάρχει και όταν η παράβαση γίνεται εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός από τον Άρειο Πάγο ο έλεγχος για την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως.- Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης 3264/2011 αποφάσεώς του, το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, μετά από συνεκτίμηση και αξιολόγηση όλων των αποδεικτικών μέσων, που προσδιορίζονται κατ' είδος σ' αυτή, δέχθηκε ανελέγκτως, ότι: "O νυν εκκαλών κατηγορούμενος Σ. Γ. (ήδη αναιρεσείων) και ο Δ. Μ., ένας εκ των συγκατηγορούμένων του - συμπαραπεμφθέντων με υπ' αριθ. 937/2002 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, που φυγοδίκησε), από τις αρχές της δεκαετίας 1990 ανέπτυξαν έντονη δραστηριότητα στον τομέα της εμπορίας πολυτίμων μετάλλων, κυρίως με την εισαγωγή από το εξωτερικό και τη διάθεση στο εσωτερικό χρυσού και αργύρου. Τη δραστηριότητα αυτή ασκούσαν μέσω διαφόρων εταιρειών, στις οποίες μετείχαν αυτοί ή συγγενικά και φιλικά τους πρόσωπα ή αυτοί ήσαν αποκλειστικοί διαχειριστές, όπως ήταν : η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΝΑΝΤΙ ΑΕ", την οποία ουσιαστικά ίδρυσε ο νυν κατ/νος, έχοντα στην διοίκηση ως διευθύνοντα σύμβουλο τον Δ. Μ., (η εταιρεία αυτή άρχισε τη δραστηριότητα της στην εμπορία πολυτίμων μετάλλων από το 1992), η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΜΕΜΑΦΙΝ ΑΕ",. που ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο 1994 και από τον Απρίλιο του ίδιου έτους δραστηριοποιήθηκε στην εισαγωγή και εμπορία χρυσού, διευθυνόμενη .από τον ειρημένο Δ. Μ., η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΜΟΡΟ ΑΕ", που ιδρύθηκε το τέλος Μαΐου 1994 από τους ως άνω Δ. Μ. και Ε. Λ., με σκοπό, μεταξύ άλλων και την εισαγωγή και την εμπορία πολυτίμων μετάλλων. Στα πλαίσια της δραστηριότητος τους αυτής, μέσω των εν λόγω εταιρειών, ο νυν κατ/νος και ο Δ. Μ. από κοινού τέλεσαν κατ' εξακολούθηση την αξιόποινη πράξη της απάτης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του Ελληνικού Δημόσιου, για την οποία ο νυν κατ/νος καταδικάστηκε τελεσιδίκως με την υπ' αριθ. /2011 απόφαση του δικαστηρίου τούτου σε κάθειρξη 12 ετών. Έτσι ο παρών κατ/νος και ο Δ. Μ., έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην εισαγωγή και εμπορία πολυτίμων μετάλλων και εκμεταλλευόμενοι την κοινοτική νομοθεσία για την επιβολή και είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και συγκεκριμένα το γεγονός ότι από 1-1-19931 η διακίνηση των κοινοτικών εμπορευμάτων μεταξύ κρατών μελών γινόταν χωρίς την τήρηση, των ] προϋφισταμένων τελωνειακών διατυπώσεων και διαδικασιών και χωρίς πλέον υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ στο τελωνείο κατά την εισαγωγή, αλλά σε μεταγενέστερο χρόνο στην αρμοδία ΔΟΥ, συνέλαβαν το σχέδιο εισαγωγής χρυσού και αργύρου από χώρες της Ενώσεως επ' ονόματι των παρακάτω εταιρειών, που συνέστησαν οι Θ. Α., Σ. Δ. και Θ. Α., αλλά και από τρίτες χώρες και διαθέσεως στην Ελληνική αγορά χωρίς να καταβάλλουν τον αναλογούντα ΦΠΑ και τον αναλογούντα δασμό για τις εκ τρίτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρών εισαγωγές, στο Ελληνικό Δημόσιο και να ιδιοποιηθούν αυτοί περαιτέρω τον ΦΠΑ, που θα εισέπρατταν από τις πωλήσεις στην Ελληνική αγορά Πρέπει εδώ να σημειωθεί σχετικά με την καταβολή του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 91/680 Οδηγία της ΕΟΚ (εσωτ. νόμος 2093/1992), τα αγαθά από 1-1-1993 θα κυκλοφορούν στην εσωτερική αγορά χωρίς διατυπώσεις και ελέγχους στα σύνορα. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι οποίοι θεωρήθηκαν ότι έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, αφού από 1-1-1997 επρόκειτο να διαμορφωθεί ένα οριστικό καθεστώς για τον ΦΠΑ, στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ είναι ο αγοραστής στην χώρα προορισμού των αγαθών, ενώ ο πωλητής για τις παραδόσεις που κάνει σε άλλα κράτη - μέλη απαλλάσσεται του ΦΠΑ, υπό τον όρο όμως ότι τα αγαθά διακινούνται από το ένα κράτος -μέλος σε άλλο και ο πελάτης να έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ. Αρχικά είχε γεννηθεί ζήτημα για το φορολογικό καθεστώς ως προς τον ΦΠΑ για κοινοτικά εμπορεύματα, το τιμολόγιο των οποίων όμως είχε εκδοθεί σε τρίτη χώρα. Όμως, μετά από κοινοτικές διευκρινίσεις έγινε δεκτό και από τις Ελληνικές Φορολογικές Αρχές (σχετ. η υπ' αριθ. Π. 6782/534/Α.0019 Π.Ε./7/4/1994 ΔΟΥ) ότι στις περιπτώσεις που κοινοτικά εμπορεύματα αποστέλλονται στη χώρα μας από άλλο κράτος μέλος, το τιμολόγιο πώλησης των οποίων έχει εκδοθεί σε τρίτη χώρα και επί του οποίου αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του φορολογικού αντιπροσώπου του σε κράτος μέλος ο αναλογούν στα εμπορεύματα ΦΠΑ θα καταβάλλεται από τον Έλληνα παραλήπτη αυτών στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. και όχι στο Τελωνείο, όπως καταβαλλόταν μέχρι τότε. Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις (εισαγωγές), και οι λοιπές φορολογητέες εκροές (πωλήσεις αγαθών, παροχή υπηρεσιών κλπ), οι οποίες καταχωρούνται κατ' ιδίαν στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ επιβαρύνονται με ΦΠΑ 18 % επί της αξίας, ο οποίος καταβάλλεται δια των δηλώσεων αυτών. Οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις και οι λοιπές εισροές (αγορές αγαθών, λήψη υπηρεσιών κλπ), οι οποίες επίσης καταχωρούνται κατ' αξία στις ανωτέρω δηλώσεις ΦΠΑ, όχι μόνο δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, αλλά αντιθέτως ο αναλογών σ' αυτές ΦΠΑ (18% επί της αξίας) εκπίπτεται από τον προς καταβολή ΦΠΑ. Γνωρίζοντας λοιπόν παρών ο εκκαλών κατηγορούμενος καθώς και οι Δ. Μ., Θ. Α., Σ. Δ. και Θ. Α. τα ως άνω ισχύοντα στην Κοινότητα εν σχέσει με τον ΦΠΑ, και έχοντας ως αποκλειστικό σκοπό να ιδιοποιηθούν παράνομα τον ΦΠΑ, που όφειλαν να αποδώσουν νια κάθε εισαγωγή χρυσού και αργύρου και την διάθεσή τους στην Ελληνική αγορά, ίδρυσαν τις παρακάτω επιχειρήσεις:
1. την ατομική επιχείρηση *…*. Η Επιχείρηση αυτή υπέβαλε δήλωση ενάρξεως εργασιών τον Μάιο του 1997 στην Α' Δ.Ο.Υ. Αθηνών, με ημερομηνία ενάρξεως εργασιών την 14-5-1997, αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία πολυτίμων μετάλλων και έδρα την … οδός ... αριθμός …, 5ος όροφος, σύμφωνα με το από 14-5-1997 μισθωτήριο συμφωνητικό, που κατέθεσε στην πιο πάνω Δ.Ο.Υ. Στην εν λόγω Δ.Ο.Υ. καταχωρήθηκε με ΑΦΜ ... και προέβη στην θεώρηση βιβλίων σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλου 1-50 και στην θεώρηση στοιχείων (τιμολογίων, δελτίων αποστολής), κυρίως σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλων 1-1200. Στην ίδια Δ.Ο.Υ. η επιχείρηση αυτή είχε υποβάλλει περιοδικές μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα Μαΐου 1997 έως Αυγούστου 1998, στις οποίες, μεταξύ των άλλων πράξεων δήλωσε αξίες ενδοκοινοτικών συναλλαγών με συνολικό δηλωθέν ποσό 1.138.338.565 δρχ για τις αποκτήσεις (εισαγωγές) και 1.173.895.181 δρχ για τις απαραδόσεις εξαγωγές. Σε καμμία από τις προεκτεθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, στις οποίες είναι καταχωρημένες εκροές και εισροές της επιχείρησης δεν αναγράφεται ποσό ΦΠΑ για την καταβολή και φυσικά κανένα τέτοιο ποσό δεν καταβλήθηκε στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. αφού οι καταχωρηθείσες ως άνω εισροές - εκροές είναι σχεδόν ισοσκελισμένες. Βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι συντάκτες της αναγνωσθείσης πορισματικής αναφοράς Σ. Τ. και Α. Ξ., υπάλληλοι της Δ/νσεως Ειδικών Οικονομικών Ερευνών του ΣΔΟΕ, η επιχείρηση *…* παρουσιάζει τις εξής εισαγωγές από την κοινότητα (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις): Με τριάντα τιμολόγια του Γερμανικού Οίκου *VAFI HANDELS* και πέντε τιμολόγια του Αγγλικού οίκου *ELITE PRODIGY* εισήχθησαν 262,5 κιλά χρυσού συνολικής αξίας 761.666.280 δρχ. και αναλογούντα ΦΠΑ στην αξία αυτή (ΦΠΑ εισαγωγής), 137.099.930 δρχ. Με 16 τιμολόγια του Γερμανικού Οίκου ALLGEMEINE εισήχθησαν από την Γερμανία 8.100 κιλά αργύρου, συνολικής αξίας 336.181.305 δρχ. και αναλογούντα ΦΠΑ στην αξία εισαγωγής 60.512.634 δρχ. ήτοι η συνολική αξία των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χρυσό και άργυρο της εν λόγω επιχείρησης ανήλθε σε 1.097.847.585 δρχ., ο δε αναλογών στην αξία αυτή ΦΠΑ εισαγωγής ανήλθε σε ,197.612.564-,δρχ. Περαιτέρω η επιχείρηση αυτή κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου 1997 - Οκτωβρίου 1998 διέθεσε στην εσωτερική αγορά με 525 τιμολόγια δελτία αποστολής 1.114,4 κιλά χρυσού και εισέπραξε το συνολικό ποσό των 3.306.276.950 δρχ. Πλέον της αξίας αυτής εισέπραξε και τον αναλογούντα σ' αυτή ΦΠΑ (18% επί της αξίας), ο οποίος ανήλθε στο ποσό των 595.129.851 δρχ. και ο οποίος αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και έπρεπε να αποδοθεί σ' αυτό, δια των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που υποβλήθηκαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η επιχείρηση όμως αυτή παρά ταύτα ουδέποτε κατέβαλε ΦΠΑ, αφού σε όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υπέβαλε στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. παρουσίασε μηδενικό προς καταβολή ΦΠΑ. Επίσης με 261 τιμολόγια -Δελτία Αποστολής η επιχείρηση Α. διέθεσε στην κατανάλωση 10.975,5 κιλά αργύρου και εισέπραξε το συνολικό ποσό των 613.393.113 δρχ. Πλέον της αξίας αυτής εισέπραξε και τον αναλογούντα σ' αυτή ΦΠΑ, ο οποίος ανήλθε σε 110.410.760 δρχ., ο οποίος αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, που έπρεπε να αποδοθεί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, γεγονός που ουδέποτε συνέβη.
2. την εταιρεία *MANILA FASHION ΕΠΕ*. Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με το υπ' αριθ. …/4-6-1997 καταστατικό και μέλη τους Θ. Α. και Σ. Δ.. Υπέβαλε δήλωση ενάρξεως εργασιών τον Μάιο του 1997 στην Α' Δ.Ο.Υ Πειραιώς, αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία πολυτίμων μετάλλων και έδρα τον …. οδός …αριθμός …, 7ος όροφος, σύμφωνα με το από 28-5-1997 μισθωτήριο συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης. Στην εν λόγω Δ.Ο.Υ όπου καταχωρήθηκε με ΑΦΜ ..., προέβη στην θεώρηση βιβλίων σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλων 1-50 και στην θεώρηση στοιχείων (τιμολογίων, δελτίων αποστολής), επίσης σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλων 1-300. Στην ίδια ως άνω Δ.Ο.Υ η εταιρεία αυτή είχε υποβάλλει περιοδικές μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα Ιουλίου 1997 - Σεπτεμβρίου 1998, στις οποίες, μεταξύ των άλλων πράξεων της δήλωσε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και ενδοκοινοτικές παραδόσεις, κατ' αξία με συνολικό δηλωθέν ποσό 1.361.633.389 δρχ. για τις αποκτήσεις (εισαγωγές) και 1.031.107.319 για τις παραδόσεις. Σε καμμία από τις προεκτεθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, στις οποίες είναι καταχωρημένες εκροές και εισροές της επιχείρησης δεν αναγράφεται ποσό ΦΠΑ για την καταβολή και φυσικά κανένα τέτοιο ποσό δεν καταβλήθηκε στην αρμοδία Δ.Ο.Υ. Βάσει των ανακεφαλαιοτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (τριμηνιαίων καταστάσεων), τις οποίες η εταιρεία αυτή υπέβαλε στην αρμοδία Δ.Ο.Υ , οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις της προέρχονται από την Γερμανία κυρίως και ειδικότερα από την Γερμανική εταιρεία με ΑΦΜ/ΦΠΑ ..., ενώ οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις έχουν προορισμό την Αγγλία και ειδικότερα τις Αγγλικές εταιρείες με ΑΦΜ/ΦΠΑ .... Ειδικότερα η εταιρεία αυτή πραγματοποίησε τις εξής εισαγωγές από την κοινότητα (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις): Με 25 τιμολόγια του Αγγλικού Οίκου ELITE PRODIGY LTD εισήγαγε 179 κιλά χρυσού συνολικής αξίας 466.931.520 δρχ και αναλογούντα ΦΠΑ στην αξία αυτή (ΦΠΑ εισαγωγής), 84.047.674 δρχ.(18% επί της αξίας). Με 68 τιμολόγια των Γερμανικών Οίκων ΑLLGEMEINE και ΒRANDEIS, εισήγαγε, από την Γερμανία 37.650 κιλά αργύρου, συνολικής αξίας 1.988.650.000 δρχ και αναλογούντα ΦΠΑ στην αξία εισαγωγής 357.957.556 δρχ . Ήτοι η συνολική αξία των εισαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ενωση σε χρυσό και άργυρο της εν λόγω εταιρείας ανήλθε σε 2.455.566.619 δρχ, ο δε αναλογών στην αξία αυτή ΦΠΑ εισαγωγής ανήλθε σε 442.005.230 δρχ. Περαιτέρω η εταιρεία αυτή κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 1997 - Οκτωβρίου 1998 διέθεσε στην εσωτερική αγορά με 16 τιμολόγια- δελτία αποστολής νομίμως θεωρημένα από την Α' Δ.Ο.Υ Πειραιώς 9,1 κιλά χρυσού και εισέπραξε το συνολικό ποσό των 31.262.500 δρχ. Πλέον της αξίας αυτής εισέπραξε και τον αναλογούντα σ' αυτή ΦΠΑ (18% επί της αξίας), ο οποίος ανήλθε στο ποσό των 5.627.250 δρχ και ο οποίος αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και έπρεπε να αποδοθεί σ' αυτό, δια των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που υποβλήθηκαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η επιχείρηση όμως αυτή παρά ταύτα ουδέποτε κατέβαλε ΦΠΑ. Επίσης με 75 τιμολόγια - Δελτία Αποστολής σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, νομίμως θεωρημένα από την παραπάνω Δ.Ο.Υ, η εταιρεία αυτή διέθεσε στην κατανάλωση 2.124 κιλά αργύρου και εισέπραξε το συνολικό ποσό των 112.057.625 δρχ. Πλέον της αξίας αυτής εισέπραξε και τον αναλογούντα σ' αυτή ΦΠΑ, ο οποίος ανήλθε σε 20.170. 372 δρχ., ο οποίος αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, που έπρεπε να αποδοθεί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, γεγονός που ουδέποτε συνέβη.
3. την εταιρεία *…*. Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με το υπ' αριθ. …/4-6-1997 καταστατικό και μέλη τους Θ. Α. και Σ. Δ.. Υπέβαλε δήλωση ενάρξεως εργασιών τον Ιούνιο του 1997 στην Γ' Δ.Ο.Υ Αθηνών, με αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία πολυτίμων μετάλλων και έδρα την …οδός αριθμός ... αριθμός …, 50ς όροφος, σύμφωνα με το από 23-5-1997 μισθωτήριο συμφωνητικό, που κατέθεσε στην πιο πάνω Δ.Ο.Υ. Στην εν λόγω Δ.Ο.Υ καταχωρήθηκε με ΑΦΜ ... και προέβη στην θεώρηση βιβλίων σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλου 1-50 και στην θεώρηση στοιχείων (τιμολογίων , δελτίων αποστολής), με α.α φύλλων 1-180. Στην ίδια Δ.Ο.Υ η επιχείρηση αυτή είχε υποβάλλει περιοδικές μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα Ιουνίου 1997 έως Ιουλίου 1998, σε μερικές από τις οποίες δήλωσε αξίες ενδοκοινοτικών συναλλαγών με συνολικό δηλωθέν ποσό 353.249.404 δρχ για τις αποκτήσεις (εισαγωγές) και δρχ 373.240.556 για τις παραδόσεις - εξαγωγές. Σε καμμία από τις προεκτεθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, στις οποίες είναι καταχωρημένες εκροές και εισροές της επιχείρησης δεν αναγράφεται ποσό ΦΠΑ για την καταβολή και φυσικά κανένα τέτοιο ποσό δεν καταβλήθηκε στην αρμοδία Δ.Ο.Υ, αφού οι καταχωρηθείσες ως άνω εισροές - εκροές είναι σχεδόν ισοσκελισμένες. Βάσει των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών (τριμηνιαίων καταστάσεων) τους οποίους η εταιρεία υπέβαλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις προέρχονται από την Γερμανία και ειδικότερα από την Γερμανική εταιρεία με ΑΦΜ/ΦΠΑ ..., ενώ οι ενδοκοινοτικές παραδόσεις έχουν προορισμό την Αγγλία και ειδικότερα τις εταιρείες με ΑΦΜ/ΦΠΑ .... Πλέον συγκεκριμένα η εταιρεία αυτή εισήγαγε από την Γερμανία με 19 τιμολόγια του Γερμανικού Οίκου ALLGEMEINE 5.600 κιλά άργυρο, συνολικής αξίας 3.43.453.211δρχ και αναλογούντα ΦΠΑ στην αξία αυτή (ΦΠΑ εισαγωγής), 61.84.577 δρχ. Επώλησε δε κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου 1998 Φεβρουαρίου 1999 και διάθεσε στην εσωτερική αγορά με 47 τιμολόγια - δελτία αποστολής νομίμως θεωρημένα από την Γ'. Δ.Ο.Υ Αθηνών, 197,7 κιλά χρυσό και εισέπραξε 541.908.250 δρχ. Πλέον της αξίας αυτής εισέπραξε και τον αναλογούντα σ' αυτή ΦΠΑ (18% επί της αξίας), ο οποίος ανήλθε στο ποσό των 97.543.485 δρχ και ο οποίος αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και έπρεπε να αποδοθεί σ' αυτό, δια των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που υποβλήθηκαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Η εταιρεία όμως αυτή παρά ταύτα ουδέποτε κατέβαλε ΦΠΑ, αφού σε όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που υπέβαλε στην αρμοδία Δ.Ο.Υ παρουσίασε μηδενικό προς καταβολή ΦΠΑ. Επίσης με 52 τιμολόγια - Δελτία Αποστολής η εν λόγω εταιρεία διέθεσε στην κατανάλωση 1.864 κιλά αργύρου και εισέπραξε το συνολικό ποσό των 90.137.000 δρχ. Πλέον της αξίας αυτής εισέπραξε και τον αναλογούντα σ' αυτή ΦΠΑ, ο οποίος ανήλθε σε 16.224.840 δρχ., ο οποίος αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, που έπρεπε να αποδοθεί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, γεγονός που ουδέποτε συνέβη.
4. την εταιρεία *ELMADOR ΕΠΕ *. Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με το υπ' αριθ. …/4-6-1997 καταστατικό και μέλη τους Θ. Α. και Σ. Δ.. Υπέβαλε δήλωση ενάρξεως εργασιών τον Ιούλιο του 1997 στην Α' Δ.Ο.Υ Αθηνών, με αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία πολυτίμων μετάλλων και έδρα την …οδός ... αριθμός …, 70ς όροφος, σύμφωνα με το από 1-7-1997 μισθωτήριο συμφωνητικό, που κατέθεσε στην πιο πάνω Δ.Ο.Υ. Στην εν λόγω Δ.Ο.Υ καταχωρήθηκε με ΑΦΜ ... και προέβη στην θεώρηση βιβλίων σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλου 1-100 και στην θεώρηση στοιχείων (τιμολογίων , δελτίων αποστολής). Στην ίδια Δ.Ο.Υ η επιχείρηση αυτή είχε υποβάλλει περιοδικές μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ για το χρονικό διάστημα Ιουλίου 1997 έως Σεπτεμβρίου 1998, σε μία εκ των οποίων (του μηνός Ιουνίου 1998), στις οποίες, μεταξύ των άλλων πράξεων δήλωσε αξίες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εισαγωγή από την κοινότητα αξίας 10.447.344 δρχ., ενδοκοινοτική παράδοση (εξαγωγή στην κοινότητα) αξίας 10.969.711 δρχ. Σε καμμία από τις προεκτεθείσες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, στις οποίες είναι καταχωρημένες εκροές και εισροές της επιχείρησης δεν αναγράφεται ποσό ΦΠΑ για την καταβολή και φυσικά κανένα τέτοιο ποσό δεν καταβλήθηκε στην αρμοδία Δ.Ο.Υ, αφού οι καταχωρηθείσες ως άνω εισροές^ εκροές είναι σχεδόν ισοσκελισμένες. Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, η εταιρεία αυτή παρουσιάζει την ακόλουθη δραστηριότητα : Κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 1998 με 6 τιμολόγια του Γερμανικού Οίκου ALLGEMEINE εισήχθησαν από την Γερμανία 2.550 κιλά αργύρου, συνολικής αξίας 120.361. 891 δρχ. και αναλογούντα ΦΠΑ στην αξία εισαγωγής 21.665.104 δρχ. Τις ενδοκοινοτικές αυτές αποκτήσεις δεν δήλωσε η εταιρεία αυτή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, αφού δεν υπέβαλε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για τους μήνες που πραγματοποιήθηκαν οι εισαγωγές αυτές (Οκτώβριος - Νοέμβριος 1998). Βάσει των συνολικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που κατέθεσε η εταιρεία αυτή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, Το διάστημα Ιουλίου 1997-Σεπτεμβρίου 1998, οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας αυτής το ανωτέρω διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 181.938.344 δρχ. και ο αναλογών στην αξία αυτή ΦΠΑ ανήλθε στο ποσό των 32.748.902 δρχ., το οποίο ανήκε στο Δημόσιο και παράνομα δεν αποδόθηκε.
5. την επιχείρηση *…*. Η εταιρεία αυτή υπέβαλε δήλωση ενάρξεως εργασιών τον Μάιο του 1998 στην ΙΒ' Δ.Ο.Υ Αθηνών, με ημερομηνία ενάρξεως εργασιών την 18-5-1998, αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή -εξαγωγή και εμπορία πολυτίμων μετάλλων και έδρα την … οδός ... αριθμός …, σύμφωνα με το από 155-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης. Στην εν λόγω Δ.Ο.Υ καταχωρήθηκε με ΑΦΜ ... και προέβη στην θεώρηση βιβλίων σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλου 1-50 και στην θεώρηση στοιχείων (τιμολογίων, δελτίων αποστολής), κυρίως σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλων 1-120. Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν η επιχείρηση αυτή κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου 1998 - Απριλίου 1999, παρουσίασε την ακόλουθη δραστηριότητα σχετικά με τις εισαγωγές και πωλήσεις χρυσού και αργύρου από την κοινότητα : Με ένα τιμολόγιο του Αγγλικού οίκου *ELITE PRODIGY* η επιχείρηση αυτή εισήγαγα από την Αγγλία 5 κιλά χρυσό συνολικής αξίας 12.777.773 δρχ. και αναλογούντα στην αξία αυτή ΦΠΑ εισαγωγής 2.299.999 δρχ. Επίσης με δύο τιμολόγια του Αγγλικού οίκου *REPUBLIC NATIONAL* και 27 τιμολόγια του Γερμανικού οίκου *BRADEIS* η επιχείρηση εισήγαγε 490 κιλά άργυρο από την Αγγλία και 19.308 κιλά επίσης άργυρο από την Γερμανία , συνολικής αξίας 980.875.096 δρχ. και αναλογούντα στην αξία αυτή ΦΠΑ εισαγωγής 176.557.517 δρχ. Ήτοι η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (εισαγωγών από την κοινότητα) σε χρυσό και άργυρο της επιχείρησης αυτής ανήλθε σε 993.652.869 δρχ. και ο αναλογών στην αξία αυτή ΦΠΑ εισαγωγής (18% επί της αξίας), ανήλθε σε 178.157.516 δρχ. Κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου 1998 - Απριλίου 1999 η επιχείρηση αυτή διέθεσε στην εσωτερική κατανάλωση με 37 τιμολόγια - δελτία αποστολής νομίμως θεωρημένα από την ΙΒ Δ.Ο.Υ Αθηνών 78 κιλά χρυσό και 1.350 κιλά άργυρο και εισέπραξε συνολικά 317.974.800 δρχ, που αποτελεί την αξία των εν λόγω πωλήσεων και είναι έσοδο της επιχείρησης. Πλέον της αξίας αυτής εισέπραξε και τον αναλογούντα σ' αυτή ΦΠΑ (18% επί της αξίας), ο οποίος ανήλθε σε 57.235.464 δρχ και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, στο οποίο ουδέποτε αποδόθηκε με τις περιοδικές δηλώσεις του ΦΠΑ, αφού οι δηλώσεις που αυτή υπέβαλε παρουσίαζαν σχεδόν ισοσκελισμένες τις εκροές με τις εισροές (πωλήσεις-αγορές), και μηδενικό προς καταβολή ΦΠΑ.
6. την επιχείρηση *ΑΣΗΜΟΜΕΤΑΛ ΕΠΕ*. Η εταιρεία συνεστήθη με το υπ' αριθ. …/5- 8-1998 καταστατικό και μέλη τους Σ. Δ. και Θ. Α., Υπέβαλε δήλωση ενάρξεως εργασιών τον Αύγουστο του 1998 στην Α' Δ.Ο.Υ Πειραιώς, με, αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία πολυτίμων μετάλλων και έδρα τον …οδός … αριθμός …, ημιόροφος, σύμφωνα με το από 8-8-1998 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής μίσθωσης, που κατέθεσε στην πιο πάνω Δ.Ο.Υ. Στην εν λόγω Δ.Ο.Υ καταχωρήθηκε με ΑΦΜ ... και προέβη στην θεώρηση βιβλίων σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλου 1-50 και στην θεώρηση στοιχείων (τιμολογίων, δελτίων αποστολής), με α.α φύλλων 1-100. Βάσει των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, η επιχείρηση αυτή κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 1998 - Ιουνίου 1999 παρουσίασε την ακόλουθη δραστηριότητα σχετικά με τις εισαγωγές και πωλήσεις χρυσού και αργύρου από την κοινότητα: Εισήγαγε από την κοινότητα (ενδοκοινοτικές αποκτήσεις) με οκτώ τιμολόγια του Γερμανικού οίκου ALLGEMEINE και 9 τιμολόγια του επίσης Γερμανικού οίκου BRANDEIS από την Γερμανία 11.800 κιλά άργυρο, συνολικής αξίας 576.162.013 δρχ και αναλογούντα στην αξία αυτή ΦΠΑ εισαγωγής 103.709.163 δρχ . Επίσης με 1 τιμολόγιο του Γερμανικού οίκου ΒRANDEIS εισήγαγε από την Γερμανία 16,5 κιλά χρυσό, συνολικής αξίας 46.858.579 δρχ και αναλογούντα στην αξία αυτή ΦΠΑ εισαγωγής 8.443.544 δρχ. Επώλησε δε περαιτέρω με 17 τιμολόγια - δελτία αποστολής νομίμως θεωρημένα από την αρμοδία Δ.Ο.Υ και διέθεσε στην εσωτερική κατανάλωση, κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1998 , 99,8 κιλά χρυσό και 2.840 κιλά άργυρο και εισέπραξε συνολικά 388.100.700 δρχ που αποτελεί την αξία των πωλήσεων αυτών. Πλέον δε της αξίας αυτής εισέπραξε τον αναλογούντα σ' αυτή ΦΠΑ, ο οποίος ανήλθε στο ποσό των 69. 858.126 δρχ , που αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, το οποίο ουδέποτε απέδωσε.
7. την επιχείρηση *ΑΣΗΜΟΚΙΝΗΣΗ ΕΠΕ*. Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με το υπ' αριθ. …/25-6-1998 καταστατικό και μέλη τους Σ. Δ. και Θ. Α.. Υπέβαλε δήλωση ενάρξεως εργασιών τον Ιούλιο του 1998 στην Α' Δ.Ο.Υ Αθηνών, με, αντικείμενο εργασιών την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία πολυτίμων μετάλλων και έδρα την … οδός …αριθμός … , 1ος όροφος, σύμφωνα με το από 26-6-1998 μισθωτήριο συμφωνητικό, που κατέθεσε στην πιο πάνω Δ.Ο.Υ. Στην εν λόγω Δ.Ο.Υ καταχωρήθηκε με ΑΦΜ ... και προέβη στην θεώρηση βιβλίων σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλου 1-50 και στην θεώρηση στοιχείων (τιμολογίων , δελτίων αποστολής), με α.α φύλλων 1-40. Κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 1998 - Ιανουαρίου 1999 εισήγαγε από την κοινότητα και δη από την Γερμανία με δύο τιμολόγια του Γερμανικού οίκου ΒRANDEIS 1.200 κιλά άργυρο, συνολικής αξίας 56.565.681 δρχ και αναλογούντα στην αξία αυτή ΦΠΑ εισαγωγής 10.181.822 δρχ και περαιτέρω επώλησε -διέθεσε στην εσωτερική κατανάλωση κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 1998 -Ιανουαρίου 1999, με 5 τιμολόγια - δελτία αποστολής 525 κιλά άργυρο και εισέπραξε συνολικά 24.400.000 δρχ . Πλέον της αξίας αυτής εισέπραξε και τον αναλογούντα σ' αυτή ΦΠΑ, ο οποίος ανήλθε σε 4.392.000 δρχ και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και δεν αποδόθηκε σ' αυτό, αφού η εταιρεία αυτή δεν υπέβαλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ δηλώσεις περιοδικές (μηνιαίες) ΦΠΑ.
8. την εταιρεία *CYPRUS DE DEVELORMENT ΕΠΕ*. Η εταιρεία αυτή συστήθηκε με το υπ' αριθ. …/4-6-1997 καταστατικό και μέλη τους Θ. Α. και Σ. Δ.. Υπέβαλε δήλωση ενάρξεως εργασιών τον Ιούνιο του 1997 στην Β' Δ.Ο.Υ Αθηνών, με, αντικείμενο εργασιών α. την εισαγωγή - εξαγωγή και εμπορία τροφίμων και κρεάτων , β. την εισαγωγή και εμπορία φαρμακευτικού υλικού και γ. την εισαγωγή και εξαγωγή αναλωσίμων αγαθών. Έδρα της εταιρείας ορίστηκε η … οδός … αριθμός …, 3ος όροφος, σύμφωνα με το από 28-5-1997 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως καταστήματος, που κατέθεσε στην πιο πάνω Δ.Ο.Υ. Στην εν λόγω Δ.Ο.Υ καταχωρήθηκε με ΑΦΜ ... και προέβη στην θεώρηση βιβλίων σε ενιαίο μηχανογραφικό έντυπο, με α.α φύλλου 1-50 και στην κυρίως σε ενιαίο θεώρηση στοιχείων (τιμολογίων - δελτίων αποστολής) με α.α φύλλων 1-700. Σύμφωνα με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, τις οποίες η ίδια η εταιρεία υπέβαλε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, οι υποκείμενες σε ΦΠΑ εκροές αυτής ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 454.618.108 δρχ και ο αναλογών στην αξία αυτή ΦΠΑ ανήλθε στο ποσό των 61.289.131 δρχ, ποσό το οποίο ουδέποτε αποδόθηκε στο Δημόσιο. Στις ανωτέρω διευθύνσεις που φέρονταν ότι ήταν η έδρα της κάθε μίας των παραπάνω εταιρειών και στα γραφεία που για υποτιθέμενη δραστηριότητά τους μίσθωσαν οι παραπάνω αναφερόμενοι, ουδεμία επιχειρηματική δραστηριότητα ανέπτυξαν, όπως προέκυψε από τον έλεγχο που διενήργησαν οι υπάλληλοι της Δ/νσης Ειδικών Οικονομικών Ερευνών του ΣΔΟΕ, όπου περίοικοι και εκμισθωτές διαβεβαίωσαν ότι γραφεία αυτά ήσαν πάντα κλειστά. Στις εν λόγω επιχειρήσεις και εταιρείες εφέροντο β λειτουργούσαν τα ακόλουθα τηλέφωνα, τα οποία ήσαν καταχωρημένα στα τιμολόγια -δελτία αποστολής αυτών: Στην επιχείρηση *Θ. Α. το τηλέφωνο με αριθμό κλήσης ..., στην εταιρεία *MANILA FASHION ΕΠΕ*. Το τηλέφωνο ..., στην εταιρεία *…*, το τηλέφωνο ..., στην επιχείρηση *Θ. Α. του Θ.* το τηλέφωνο ..., στην εταιρεία ΑΣΗΜΟΜΕΤΑΛ ΕΠΕ* το τηλέφωνο ... και στην εταιρεία ΑΣΗΜΟΚΙΝΗΣΗ ΕΠΕ, το τηλέφωνο .... Όλα αυτά τα σταθερά τηλέφωνα του ΟΤΕ είχαν εκτροπή των κλήσεων τους στο με αριθμό κλήσεως ... κινητό τηλέφωνο της εταιρεία ΡΑΝΑFΟΝ, ύστερα από σχετικές αιτήσεις των ιδιοκτητών τους εκπροσώπων των παραπάνω εταιρειών -επιχειρήσεων προς τον ΟΤΕ. Ανήκε δε το κινητό αυτό τηλέφωνο στην εταιρεία CYPRUS DEVELORMENT ιδιοκτησίας του Θ. Α. και Σ. Δ. και χορηγήθηκε σ' αυτή κατόπιν αιτήσεως του Θ. Α.. Ήταν λοιπόν το τηλέφωνο αυτό σημείο αναφοράς του κατ/νου και των Δ. Μ., Θ. Α., Σ. Δ. και Θ. Α., αφού, μετά την παραπάνω εκτροπή των κλήσεων των προαναφερομένων σταθερών τηλεφώνων, σ' αυτό κατέληγαν όλες οι κλήσεις τους και δι' αυτού εδίδοντο οι κατευθύνσεις της έκνομης δραστηριότητός τους, την οποία από κοινού όλοι αυτοί από κοινού αποφάσιζαν και πραγματοποιούσαν. Επομένως, συμμετοχή με δεσπόζουσα θέση στο κύκλωμα αυτό της υπεξαιρέσεως του ΦΠΑ από τους Θ. Α., Σ. Δ. και Θ. Α., οι οποίοι εμφανίζοντο να εκπροσωπούν τις πιο πάνω επιχειρήσεις και εταιρείες είχε ο νυν εκκαλών κατ/νος και ο Δ. Μ., οι οποίοι κατηύθυναν και χρησιμοποιούσαν αυτούς. Είναι ενδεικτική η κατάθεση του δικηγόρου Αθηνών Νικολάου Καστέλλη ενώπιον των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ, ότι ο νυν εκκαλών Σ. Γ. χρησιμοποιούσε τους ως άνω στις εταιρείες του και ότι γι' αυτούς του είχε ζητήσει να απευθυνθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για να εκδοθεί φορολογική ενημερότητα. Οι εταιρείες δε αυτές είναι προφανές ότι ήσαν οι παραπάνω αναφερόμενες με φερόμενους ιδιοκτήτες τους πιο πάνω έλληνες Κυπρίους. Από το με ημερομηνία 2-4-1998 σημείωμα θεώρησης βιβλίων και στοιχείων της εταιρείας του Θ. Α. και Σ. Δ. *…*, το οποίο θεωρήθηκε στη Δ.Ο.Υ Γ' Αθηνών με πράξη θεώρησης …/2-4-1999, προκύπτει ότι τη θεώρηση αυτή έκανε ο Δ. Μ., ύστερα από εξουσιοδότηση του Θ. Α., γεγονός που αποδεικνύει τη σχέση και συμμετοχή στην όλη αυτή εγκληματική δραστηριότητα και του Δ. Μ.. Επίσης απεδείχθη ότι οι Σ. Δ. και Θ. Α. χρησιμοποιούσαν και τα κινητά τηλέφωνα ... και ..., τα οποία ανήκαν στην εταιρεία *ΜΕΜΑFΙΝ ΑΕ*, με διεύθυνση την οδό … αριθμός …, την οποία διηύθυνε ο κατ/νος Δ. Μ.. Ακόμη το υπ' αριθ. ... τηλέφωνο που ανήκε στην Ε. Λ. και ευρίσκετο στην οδό …αριθμός … .., όπου ήταν η έδρα της εταιρείας *CORSA ΕΠΕ*, ιδιοκτησίας του Δ. Μ., βρέθηκε στην εταιρεία *MANILA FASION ΕΠΕ,*, στην οδό …στον .., ιδιοκτησίας των κατ/νων Θ. Α. και Σ. Δ. με νέο αριθμό κλήσεως ..., γεγονός που αποδεικνύει την στενή σχέση όλων των παραπάνω προσώπων στην προπεριγραφόμενη εγκληματική τους δραστηριότητα, κατά την οποία διέθεσαν στην εσωτερική κατανάλωση κατά το από μηνός Μαΐου 1997- τον Μάιο 1999 χρονικό διάστημα 1529 κιλά χρυσό και 19.677 κιλά άργυρο. Από την ποσότητα δε αυτή , όλη η ποσότητα αργύρου καθώς και η ποσότητα των 463 κιλών χρυσού εισήχθη νομίμως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης , ενώ το υπόλοιπο αυτής των 1066 κιλών χρυσού είναι προϊόν λαθρεμπορίας, εισαχθέν στη χώρα μας από τρίτες χώρες χωρίς να καταβληθεί ο αναλογών δασμός. Διατέθηκε δε και η ποσότητα αυτή του χρυσού των 1.066 κιλών στην εσωτερική κατανάλωση χωρίς να αποδοθεί στο Δημόσιο ο εισπραχθείς ΦΠΑ. Οι αναλογούντες δε δασμοί και λοιποί φόροι στην λαθραία αυτή εισαγωγή των 1.066 κιλών χρυσού ανέρχονται σε 674.061.142 δρχ. Ενώ ο συνολικά παρακρατηθείς και παράνομα ιδιοποιηθείς από τα ως άνω αναφερόμενους (νυν εκκαλούντα κατ/νο Σ. Γ. Δ. Μ., Σ. Δ., Θ. Α. και Θ. Α.), ΦΠΑ στο ποσό των 1.070.629.274 δρχ. Ο προσδιορισμός του ΦΠΑ αυτού έγινε από στοιχεία πώλησης χρυσού και αργύρου που υπάρχουν στη δικογραφία, τα οποία οι υπάλληλοι της Δ/νσεως Ειδικών Οικονομικών Ερευνών του ΣΔΟΕ παρέλαβαν από εμπόρους πολυτίμων μετάλλων και εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας της περιοχής Αθηνών και από τους συλλόγους αργυροχρυσοχοΐας των Αθηνών, Θεσ/κης, Κρήτης και λοιπών περιοχών της Ελλάδος. Οι όποιες δε εξαγωγές χρυσού και αργύρου στην κοινότητα εμφάνισαν οι υπό των κατ/νων Σ. Δ., Θ. Α. και Θ. Α. εκπροσωπούμενες παραπάνω εταιρείες, προς δικαιολόγηση του ισοσκελισμού του ΦΠΑ, που εισέπραξαν από τις πωλήσεις χρυσού και αργύρου στην εσωτερική κατανάλωση και μη απόδοσης του στο Δημόσιο με τις περιοδικές μηνιαίες δηλώσεις ΦΠΑ που συνέταξαν, γεγονός που είχε ως συνέπεια την εμφάνιση έκπτωσης από τον προς καταβολή ΦΠΑ των πωλήσεων, του ΦΠΑ που αναλογούσε στις αξίες των ενδοκοινοτικών παραδόσεων, απεδείχθησαν ανύπαρκτες. Χαρακτηριστικές δε είναι οι παραδόσεις (εξαγωγές), που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν προς τις μνημονευόμενες Αγγλικές εταιρείες *ELITE PRODIGY*, με ΑΦΜ/ ΦΠΑ ... και *MIKERON LDT* με ΑΦΜ/ΦΠΑ ..., οι οποίες βάσει των παραληφθεισών από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ανέρχονται στο ποσό των 2.952.461.791 δρχ. Από τις σχετικές δε έρευνες τις οποίες διενέργησαν αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών της Μεγάλης Βρετανίας , ύστερα από αίτημα της 14ης Δ/νσεως ΦΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών της χώρας μας προς την οποία η Δ/νση Ειδικών Οικονομικών Ερευνών του ΣΔΟΕ είχε αποστείλει σχετικό έγγραφο, απεδείχθη ότι ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν οι παραπάνω εξαγωγές, ότι αυτές ήσαν εικονικές και οι Αγγλικές εταιρείες *ELITE PRODIGY LTD*, και *MIKERON LDT* είναι ουσιαστικά ανυπόστατες στην Αγγλία. Με τις εικονικές δε αυτές εξαγωγές προς τις αναφερόμενες Αγγλικές εταιρείες οι παραπάνω επιχειρήσεις και εταιρείες των ως άνω προσώπων (νυν εκκαλούντος κατ/νου Σ. Γ. Δ. Μ., Σ. Δ., Θ. Α. και Θ. Α.), απέφυγαν να καταβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο τον ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των παραπάνω εικονικών εξαγωγών ποσοτήτων χρυσού και αργύρου, οι οποίες ποσότητες αληθινά διατέθηκαν στην εσωτερική κατανάλωση, που ανέρχεται στο ποσό των 531.443.122 δρχ. Αναλυτικά η εισαγωγή από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρυσού και αργύρου από κάθε μία των παραπάνω αναφερομένων επιχειρήσεων και εταιρειών που οι παραπάνω συνέστησαν, φαίνεται στις παρατιθέμενες στο διατακτικό καταστάσεις και περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, : με ειδικότερη αναφορά ανά συγκεκριμένη εισαγωγή και επί μέρους πώληση και διάθεση στην εσωτερική κατανάλωση, και μνεία του είδους και του αριθμού του παραστατικού, του αριθμού θεώρησης, της ημερομηνίας εκδόσεως, των στοιχείων κάθε αγοραστού, της πωληθείσης κάθε φορά ποσότητος χρυσού και αργύρου, της εισπραχθείσης αξίας και του εισπραχθέντος ΦΠΑ. Συνολικά οι παραπάνω (νυν εκκαλών κατ/νος Σ. Γ., Δ. Μ., Σ. Δ., Θ. Α. και Θ. Α.), που εξακολούθησαν την εκτέλεση της εγκληματικής τους πράξης, καθ' όλο το προαναφερόμενο ιδιαίτερα μακρό χρονικό διάστημα, εισέπραξαν για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου ΦΠΑ, το συνολικό ποσό των 1.070.630.181δρχ (705.540.611 + 25.797.622 + 113.768.325 + 32.748.902 + 57.235.464 +69.858.126 +4.392.000 + 61.289.131), τον οποίο και ιδιοποιήθηκαν παράνομα, ζημιώνοντας ισόποσα το Ελληνικό Δημόσιο. Το ποσό δε αυτό της ζημίας του Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνει τα 50.000.000 δρχ. και είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Η ανωτέρω περιγραφόμενη ενέργεια του νυν εκκαλούντος κατ/νου, ο οποίος πραγματικά (όπως κατόπιν συναποφάσεως και η ενέργεια και των προμνησθέντων συναυτουργών του), όχι μόνο στην μη απόδοση του αναλογούντος και οφειλομένου ΦΠΑ, αλλά και στην φοροδιαφυγή του ιδίου, (και των συναυτουργών του), περαιτέρω δε, στην παράνομη ωφέλειά τους δια της μη υποβολής δηλώσεως εισοδήματος, αλλά και στην πρόκληση και άλλης περαιτέρω ζημίας ή βλάβης του Δημοσίου αφού οι εν λόγω εταιρείες αδυνατούσαν να καταβάλλουν τον αναλογούντα ως άνω ΦΠΑ, το δε Δημόσιο αδυνατούσε να τον εισπράξει ελλείψει λόγω ελλείψεως οποιουδήποτε περιουσιακού τους στοιχείου. Επομένως οι ειδικές διατάξεις περί αξιόποινης φοροδιαφυγής δεν εκτοπίζουν εξ' ολοκλήρου την εφαρμογή των γενικών περί κακουργηματικής υπεξαιρέσεως διατάξεων των άρθρων 375 ΠΚ, γιατί τα αντικειμενικά και υποκειμενικά στοιχεία της φοροδιαφυγής στην περίπτωση αυτή δεν συμπίπτουν με εκείνα της υπεξαιρέσεως, η οποία, πέραν των στοιχείων της φορόόιαφυγης, περιέχει και την ποινικώς κολάσιμη εγκληματική δραστηριότητα της υπεξαιρέσεως. Επομένως οι περί του εναντίου ισχυρισμοί του κατηγορουμένου, αν και αναφέρονται σε συρροή απάτης και φοροδιαφυγής, είναι ουσιαστικά αβάσιμοι και απορριπτέοι. Επομένως ο εκκαλών κατ/νος πραγμάτωσε αντικειμενικά και υποκειμενικά την αξιόποινη πράξη που του αποδίδεται (υπεξαίρεση από κοινού και κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από την οποία το όφελος που πέτυχε μαζί με τους αναφερόμενους συναυτουργούς του και η ζημία που προξενήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 50.000.000 δρχ. ενώ, η εκτέλεση του ως άνω εγκλήματος εξακολούθησε για μακρό χρόνο και το αντικείμενό του είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας". Στη συνέχεια, το παραπάνω Δικαστήριο της ουσίας κήρυξε, σε δεύτερο βαθμό, τον αναιρεσείοντα ένοχο (κακουργηματικής) υπεξαιρέσεως, από κοινού, κατ' εξακολούθηση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 50.000.000 δραχμών, για την οποία του επέβαλε κάθειρξη δώδεκα ετών. Με αυτά που δέχθηκε το Δικαστήριο της ουσίας δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφαση την απαιτούμενη από τις προαναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του Κ.Ποιν.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανεπαρκής, διότι, αφενός μεν δεν αιτιολογείται γιατί δέχθηκε, ότι τα πραγματικά περιστατικά, που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο, συγκροτούν το έγκλημα της υπεξαιρέσεως και όχι το έγκλημα της φοροδιαφυγής του άρθρου 18 Ν. 2523/1997, το οποίο, ως ειδικό, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην προηγηθείσα νομική σκέψη, κατισχύει, αφού, κατά τα γενόμενα δεκτά στο σκεπτικό της άνω αποφάσεως, η μόνη συγκεκριμένη ζημία του Δημοσίου και η αντίστοιχη ωφέλεια του αναιρεσείοντος, από την εκ μέρους του τελευταίου (αναιρεσείοντος) παράνομη ιδιοποίηση του εισπραχθέντος για λογαριασμό του πρώτου (Δημοσίου) Φ.Π.Α., προέρχονταν από τη μη απόδοση του εν λόγω φόρου, τον οποίο αυτός, από κοινού με τους αναφερόμενους συναυτουργούς, εισέπραξε από τη διάθεση στην αγορά εισαγόμενων από το εξωτερικό (χώρες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως) πολύτιμων μετάλλων (χρυσού και αργύρου), αφετέρου δε, προκειμένου να αιτιολογήσει την παραδοχή της αυτή, εντελώς αντιφατικά αναφέρεται στο έγκλημα της απάτης, για το οποίο ο αναιρεσείων δεν κατηγορείται στην εξεταζόμενη υπόθεση, στα πλαίσια της οποίας καταδικάστηκε για το έγκλημα της υπεξαιρέσεως. Ενόψει τούτων, η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει από έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και στερείται νόμιμης βάσεως, αφού, εξαιτίας των ανωτέρω ελλείψεων και αντιφάσεως των αιτιολογιών της, καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής, επί του προκειμένου, της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 375 Π.Κ., η οποία έτσι παραβιάσθηκε εκ πλαγίου. Επομένως, είναι βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' Κ.Ποιν.Δ. σχετικοί λόγοι αναιρέσεως, με τους οποίους αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι πλημμέλειες αυτές.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, ενόψει των πλημμελειών που προεκτέθηκαν, πρέπει, κατά παραδοχή της υπό κρίση αιτήσεως, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, στη συνέχεια δε, αφού παρέλκει πλέον, ως αλυσιτελής, η έρευνα των λοιπών λόγων του αναιρετηρίου, να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, που εξέδωσε την αναιρεθείσα απόφαση, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους, οι οποίοι είχαν δικάσει προηγουμένως (άρθρ. 519 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 3264/2011 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 1 Νοεμβρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Ιανουαρίου 2014.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή