Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1818 / 2012    (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 1818/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Δ' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Γιαννούλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Κουτσόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή, Δημητρούλα Υφαντή, Βασίλειο Λαμπρόπουλο, Αρεοπαγίτες.
ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 23 Νοεμβρίου 2012, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Τσιουρή, για να δικάσει μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας :Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρίας με την επωνυμία GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε, η οποία εδρεύει στην ... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεώργιο Τασσόπουλο, βάσει δηλώσεως κατ' άρθρο 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και κατέθεσε προτάσεις.
Των αναιρεσιβλήτων: 1. J. X. του G., 2. Z. συζ. J. X., κατοίκων ..., οι οποίοι δεν εμφανίσθηκαν και δεν εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο, 3. Ι. Ν. του Ρ., για τον εαυτό της, και ως εκπροσώπου και ασκούσας την γονική μέριμνα του άρρενος ανηλίκου τέκνου της Β., κατοίκων ..., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Ανδρέου και κατέθεσε προτάσεις, 4. Μ. Λ. του Ι., κατοίκου ..., ο οποίος δεν εμφανίσθηκε και δεν εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με τις από 20-9-2005, 2-10-2006 αγωγές, από 5-10-2006 πλαγιαστική αγωγή και από 15-1-2007 παρεμπίπτουσα αγωγή, των διαδίκων της αναιρέσεως, που κατατέθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων. Αφού συνεκδικάσθηκαν, εκδόθηκαν οι αποφάσεις:249/2010 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 180/2011 του Εφετείου Ιωαννίνων. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 11-10-2011 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης, Παναγιώτης Ρουμπής, ανέγνωσε την από 13-11-2012 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή του από το άρθρο 559 αρ.14 ΚΠολΔ λόγου αναιρέσεως και την απόρριψη των λοιπών λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως.
Ο πληρεξούσιος της 3ης των αναιρεσιβλήτων ζήτησε την απόρριψή της αιτήσεως και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τις διατάξεις του άρθρου 134 παρ.1 και 3 ΚΠολΔ, αν το πρόσωπο στο οποίο γίνεται η επίδοση διαμένει ή έχει την έδρα του στο εξωτερικό, η επίδοση γίνεται στον Εισαγγελέα του δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η δίκη, αυτός δε όταν παραλάβει το έγγραφο, οφείλει να το αποστείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στον υπουργό των εξωτερικών, ο οποίος έχει την υποχρέωση να το διαβιβάσει σε εκείνον προς τον οποίον γίνεται η επίδοση. Κατά δε διάταξη του άρθρου 136 παρ.1 ΚΠολΔ, η επίδοση που γίνεται κατά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 134 θεωρείται ότι συντελέστηκε μόλις παραδοθεί το έγγραφο στον αρμόδιο εισαγγελέα, ανεξάρτητα από το χρόνο της αποστολής και της παραλαβής του από το πρόσωπο για το οποίο προορίζεται. Οι πιο πάνω διατάξεις, με τις οποίες καθιερώνεται νόμιμη πλασματική κλήτευση του διαδίκου, με πραγματική επίδοση του εγγράφου στον εισαγγελέα, όταν εκείνος προς τον οποίο γίνεται η επίδοση έχει γνωστή διεύθυνση στο εξωτερικό, εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την κύρωσή της από 15 Νοεμβρίου 1965 Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης με το Ν. 1334/1983. Η διεθνής αυτή σύμβαση δεν καταργεί τις περί επιδόσεως διατάξεις του εσωτερικού δικαίου των Χωρών που την υπέγραψαν, αλλά αποκλείει να θεωρηθεί η επίδοση πλασματικώς ολοκληρωθείσα με την απλή παράδοση του επιδοτέου εισαγωγικού της δίκης ή άλλου ισοδύναμου δικογράφου στον Εισαγγελέα, όπως ορίζει το άρθρο 136 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. δηλαδή ανεξάρτητα από το αν παραλήφθηκε από το πρόσωπο προς το οποίο απευθύνεται, κατά τον οριζόμενο στο άρθρο 15 της συμβάσεως τρόπο. Και τούτο, για να διασφαλίζεται η περιέλευση του εγγράφου στον παραλήπτη του και να αποφεύγονται έτσι οι πλασματικές επιδόσεις και η ερήμην του διαδίκου διεξαγωγή της δίκης. Ειδικότερα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 της πιο πάνω Διεθνούς Σύμβασης, την οποία έχει επικυρώσει και η Αλβανία, με έναρξη ισχύος γι' αυτήν από την 1.7.2007, με τη διατυπωθείσα επιφύλαξη εκ μέρους της Ελλάδος ως προς την επικύρωση των εγγράφων καθόσον αφορά τη γνησιότητα της υπογραφής των οργάνων του Κράτους της Αλβανίας που τα υπογράφουν σε σχέση με την επίδοση, σχετικά με την επίδοση και κοινοποίηση στο εξωτερικό δικαστικών και εξώδικων πράξεων που αφορούν αστικές και εμπορικές υποθέσεις και η οποία, σύμφωνα με την 3/17.8.1983 ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, τέθηκε σε ισχύ και ως προς την Ελλάδα από 18.9.1983, η απόδειξη της επιδόσεως των διαβιβαζόμενων, για σκοπό επίδοσης ή κοινοποίησης, στο εξωτερικό εγγράφων, πρέπει να προκύπτει είτε από το χρονολογημένο και δεόντως επικυρωμένο αποδεικτικό παραλαβής, από αυτόν προς τον οποίον απευθύνεται, είτε με πιστοποιητικό της αρχής του κράτους προς το οποίο η αίτηση, που να εμφαίνει το γεγονός, τον τόπον και τη χρονολογία της επίδοσης, έτσι που να βεβαιώνεται, όπως ήδη έχει προαναφερθεί, ότι αυτός προς τον οποίο γίνεται η επίδοση ή η κοινοποίηση έλαβε γνώση του προς επίδοση εγγράφου (ΑΠ 1342/2007).
Περαιτέρω η διάταξη του άρθρου 134 του Κ.Πολ.Δ. εκτοπίζεται και από την μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας υπογραφείσα την 17-5-1993 Σύμβαση δικαστικής αρωγής επί αστικών και ποινικών υποθέσεων, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2311 της 16/19-6-1995 (ΦΕΚ τ. Α' 119/1995) και άρχισε να ισχύει από 15-9-1995 (ΦΕΚ τ. Α' 194/1995), χωρίς η εφαρμογή της να αποκλείεται από τη μεταγενέστερη ισχύ μεταξύ των μερών δηλαδή της Ελλάδας και της Αλβανίας της Σύμβασης της Χάγης κατ' άρθρ. 25 της τελευταίας (Ολ.ΑΠ 22/2009 και ΑΠ 1840/2008). Ειδικότερα, το άρθρο 9 αυτής ορίζει, ότι "1. Η αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση πραγματοποιεί την επίδοση σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει στο Κράτος της, αν το προς επίδοση έγγραφο έχει συνταχθεί στην εθνική γλώσσα ή συνοδεύεται από κυρωμένη μετάφραση σε αυτή τη γλώσσα ή στη γαλλική γλώσσα". Περαιτέρω, το επόμενο άρθρο 10 με τον τίτλο "απόδειξη της επιδόσεως" αναφέρει, ότι "Η αρχή προς την οποία απευθύνεται η αίτηση οφείλει να παράσχει απόδειξη της επιδόσεως, σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους της. Το έγγραφο αυτό θα αναφέρει τον τόπο, την ημερομηνία της επιδόσεως και το όνομα του προσώπου στο οποίο παραδόθηκαν τα έγγραφα". Από τις ως άνω διατάξεις σαφώς προκύπτει: 1) ότι η επίδοση πρέπει να αποδεικνύεται από τη βεβαίωση της Αρχής του Κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, που να εμφαίνει τον τρόπο, την ημερομηνία της επιδόσεως και τα στοιχεία του παραλήπτη και 2) ότι με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται η αρχή της πραγματικής περιελεύσεως του επιδοτέου εγγράφου στον παραλήπτη, η οποία αποδεικνύεται κατά τον μνημονευθέντα τρόπο, και, επομένως, δεν ισχύει κάθε άλλη αντίθετη ρύθμιση. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη άρθρου 576 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ. αν ο αντίδικος εκείνου που επέσπευσε τη συζήτηση δεν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ή εμφανιστεί και δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, ο Άρειος Πάγος εξετάζει αυτεπαγγέλτως ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο απολειπόμενος διάδικος, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι, αν όμως την επισπεύδει ο αντίδικος του, τότε ερευνάται αν ο απολειπόμενος ή ο μη παριστάμενος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα. Αν η κλήση για τη συζήτηση δεν επιδόθηκε ή επιδόθηκε αλλά όχι νόμιμα και εμπρόθεσμα, ο Άρειος Πάγος κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση. Τέλος, αν μετέχουν στη δίκη για την αναίρεση περισσότεροι και δεν κλητεύθηκε κάποιος από αυτούς, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 576 παρ.3 ΚΠολΔ, η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη για όλους.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου αυτού κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πινάκιο της δικασίμου που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας παραστάθηκαν η αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρεία με δήλωση που κατέθεσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Γεώργιος Τασσόπουλος κατά το άρθρο 242 παρ.2 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 573 παρ.1 ΚΠολΔ, δεν εμφανίστηκαν όμως ούτε εκπροσωπήθηκαν έστω με παρόμοια με την προαναφερθείσα δήλωση πληρεξουσίου δικηγόρου τους ο πρώτος, δεύτερος και τέταρτος αναιρεσίβλητοι, ενώ η τρίτη αναιρεσίβλητη παρέστη μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Ανδρέου. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από την αναιρεσείουσα υπ' αρ. 226Β/11-7-2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών ..., σε συνδυασμό με την από 11-7-2012 απόδειξη παραλαβής αντιγράφου θυροκολληθέντος εγγράφου από το Α.Τ. Νέας Ερυθραίας Αττικής και την από 11-7-2012 βεβαίωσης αποστολής συστημένης επιστολής του Ταχυδρομικού Γραφείου Ομονοίας, ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης με την πράξη ορισμού της παραπάνω αναφερόμενης δικασίμου και την κλήση για παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα προς τον τέταρτο αναιρεσίβλητο. Όσο αφορά όμως τους δύο πρώτους των αναιρεσιβλήτων (J. X. και Z. συζ. J. X.), όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες και επικαλούμενες από την αναιρεσείουσα υπ' αριθμ. 245Β και 246Β/17-7-2012 εκθέσεις επίδοσης της αυτής ως άνω δικαστικής επιμελήτριας, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης με την πράξη ορισμού δικασίμου και την κλήση για παράσταση κατά τη συζήτηση αυτής επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για περαιτέρω αποστολή και επίδοση στους δύο πρώτους αναιρεσιβλήτους που είναι κάτοικοι της πόλης των Αγίων Σαράντα Αλβανίας. Εξάλλου από τα λοιπά έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία και ιδίως τη μεταξύ του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Ελληνικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των αρμοδίων Αρχών της Αλβανίας αλληλογραφία δεν προκύπει ότι το παραπάνω δικόγραφο επιδόθηκε πραγματικά στους δύο πρώτους αναιρεσιβλήτους και ειδικότερα δεν προκύπτει αυτό από το περιεχόμενο του υπ' αρ. 1867/2012 σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, ούτε από οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Επομένως πρέπει, σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα, να κηρυχθεί η με επιμέλεια της αναιρεσείουσας επισπευδόμενη, συζήτηση της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης απαράδεκτη για όλους.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της από 11-10-2011 αίτησης της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία "GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε", για αναίρεση της υπ' αριθμ. 180/2011 απόφασης του Εφετείου Ιωαννίνων.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Δεκεμβρίου 2012. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 28 Δεκεμβρίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή