Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1017 / 2015    (Δ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 1017/2015

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Δ’ Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Σακκά, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Μαρία Χυτήρογλου και Ειρήνη Καλού, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 22 Μαΐου 2015, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:
Του αναιρεσείοντος: ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικού διαδόχου των καταργηθέντων ΝΠΔΔ με την επωνυμία "Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)" και "Οργανισμός Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)", υπεισελθόντος σ’ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 1 και 2 του Ν. 4144/2013, το οποίο εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Χρήστο Θλιβέρη και Ιωάννη Κυμιωνή με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.
Του αναιρεσιβλήτου: Γ. Φ. του Δ., κατοίκου ..., ο οποίος δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο.
Κοινοποιουμένη η αναίρεση στις: 1) Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (πρώην "EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ") και το διακριτικό τίτλο "EUROBANK ERGASIAS", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα. 2) Ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 10-10-2012 αίτηση του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Σπάρτης. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 17/2013 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 420/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί το αναιρεσείον με την από 2-1-2015 αίτησή του.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκε μόνο το αναιρεσείον όπως σημειώνεται πιο πάνω. Η Εισηγήτρια Αρεοπαγίτης Μαρία Χυτήρογλου διάβασε την από 30-4-2015 έκθεσή της, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της με αύξοντα αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 1/2015 αίτησης αναίρεσης της υπ’ αριθμ. 420/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης (διαδικασία εκουσίας δικαιοδοσίας).

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις του άρθρου 576 Κ.Πολ.Δ. προκύπτει ότι αν κατά τη συζήτηση της αναιρέσεως δεν εμφανιστεί ή εμφανιστεί και δεν λάβει μέρος με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος κάποιος από τους διαδίκους, ο Άρειος Πάγος εξετάζει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση. Αν την επισπεύδει ο διάδικος που απουσιάζει, η υπόθεση συζητείται σαν να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Αν, όμως, την επισπεύδει ο αντίδικός του, ερευνάται αν ο διάδικος ο οποίος δεν εμφανίστηκε ή αν και εμφανίστηκε δεν έλαβε μέρος στη συζήτηση με τον τρόπο που ορίζει ο νόμος, κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα από τον επισπεύδοντα τη συζήτηση. Στην περίπτωση που δεν κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα η συζήτηση κηρύσσεται απαράδεκτη και η υπόθεση επαναφέρεται με νέα κλήτευση. Στην αντίθετη περίπτωση, ο Άρειος Πάγος προχωρεί στη συζήτηση παρά την απουσία εκείνου που έχει κλητευθεί. Στην προκειμένη περίπτωση από την προσκομιζόμενη με επίκληση με αριθμό ...12-2-2015 έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Σπάρτης Α. Φ. προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης με πράξη ορισμού δικασίμου για την σημειούμενη στην αρχή της παρούσας και κλήση να παραστεί κατ’ αυτήν επιδόθηκε στον αναιρεσίβλητο, ο οποίος δεν εμφανίστηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από την σειρά του οικείου πινακίου.
Συνεπώς θα πρέπει να προχωρήσει η έρευνα της υπόθεσης ως εάν ήταν αυτός παρών.
Σύμφωνα με το άρθ. 35 ν. 4144/2013 ο Ο.Α.Ε.Δ. καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργηθέντων από 14.2.2012 με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012, όπως ισχύει, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου με τις επωνυμίες "Οργανισμός Εργατικής Εστίας" (Ο.Ε.Ε.) και "Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας" (Ο.Ε.Κ.). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου λήγει η θητεία των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ΠΥΣ 7/28.2.2012 (Α’ 39). Οι πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής θεωρούνται νόμιμες. Εκκρεμείς δίκες των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες "Οργανισμός Εργατικής Εστίας" (Ο.Ε.Ε.) και "Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας" (Ο.Ε.Κ.) συνεχίζονται από τον "Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού" (Ο.Α.Ε.Δ.), χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. Απαιτήσεις, υποχρεώσεις και πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μεταφέρονται από τα ως άνω καταργηθέντα Ν.Π.Δ.Δ. στον Ο.Α.Ε.Δ. Με βάση τα ανωτέρω ο πρώτος λόγος αναίρεσης για πλημμέλεια εκ του αριθμού 1 άρθ. 560 Κ.Πολ.Δ. για παραβίαση των διατάξεων του άρθ. 35 ν. 4144/2012 περί παθητικής νομιμοποίησης του Υπουργείου Εργασίας, ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, ως μόνου νομιμοποιούμενου παθητικά για την άσκηση της ένδικης αίτησης, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος αφού, μετά την θέση σε ισχύ του άνω νόμου (4144/2013) ο αναιρεσείων οργανισμός, ως καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., υπεισήλθε σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και οι πάσης φύσεως εκκρεμείς υποθέσεις που υφίστανται, κατά την έναρξη ισχύος του μεταφέρονται σ’ αυτόν, (αναιρεσείοντα οργανισμό), ο οποίος και νομίμως ενάγεται. Περαιτέρω, η νομική αοριστία της αγωγής, δηλαδή, εκείνη που συνδέεται με τη νομική εκτίμηση του κανόνα ουσιαστικού δικαίου που πρέπει να εφαρμοστεί, ελέγχεται ως παράβαση από το άρθρο 559 αριθ. 1 ΚΠολΔ, ή, αντίστοιχα σε αναίρεση κατά απόφασης πρωτοδικείου που εκδόθηκε σε έφεση κατά απόφασης του Ειρηνοδικείου, από το άρθρο 560 αριθ. 1 ΚΠολΔ, αν το δικαστήριο της ουσίας, για την κρίση του, ως προς το νόμω βάσιμο της αγωγής, είτε αξίωσε περισσότερα στοιχεία από όσα ο νόμος απαιτεί, για τη θεμελίωση του ασκούμενου δικαιώματος, είτε, αρκέστηκε σε λιγότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία. Αντιθέτως, η ποσοτική ή ποιοτική αοριστία του δικογράφου της αγωγής υπάρχει, αν ο ενάγων δεν αναφέρει στην αγωγή με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την εφαρμογή του κανόνα δικαίου, στον οποίο στηρίζεται το αίτημα της αγωγής. Στην περίπτωση αυτή η αγωγή απορρίπτεται ως αόριστη και η σχετική παράβαση ελέγχεται αναιρετικά με τους λόγους του άρθρου 559 αρ. 8 ή 14 ΚΠολΔ, η οποία όμως, δεν ιδρύει λόγο αναίρεσης κατά αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων. Σε κάθε, όμως, περίπτωση για να δημιουργηθεί λόγος αναιρέσεως πρέπει η αοριστία του δικογράφου της αγωγής να προτείνεται στο δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με το άρθρο 562 παρ. 2 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι, ο σχετικός ισχυρισμός δεν είναι από εκείνους οι οποίοι, κατ’ εξαίρεση, λαμβάνονται υπόψη και χωρίς να προταθούν στο δικαστήριο της ουσίας και ειδικώς δεν αφορά τη δημόσια τάξη. Επομένως, για να είναι ορισμένος ο σχετικός λόγος αναιρέσεως πρέπει να αναφέρεται στο αναιρετήριο ότι ο ισχυρισμός επί του οποίου στηρίζεται είχε νόμιμα προταθεί στο δικαστήριο της ουσίας (Ολ.ΑΠ 15/2002). Στην προκειμένη περίπτωση, με τον δεύτερο λόγο αναίρεσης πλήττεται η 420/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σπάρτης η οποία εκδόθηκε επί εφέσεως κατά αποφάσεως του οικείου Ειρηνοδικείου για πλημμέλεια εκ του αριθμού 1 άρθ. 560 Κ.Πολ.Δ., ορθώς όμως εκ του αριθμ. 14 άρθ. 559 ΚΠολΔ, διότι, η αίτηση επί της οποίας εκδόθηκε είναι αόριστη αφού δεν αναφέρονται όλα τα κατά νόμο, (ν. 3869/2010), απαραίτητα στοιχεία για την στοιχειοθέτησή της, ήτοι την πραγματική εισοδηματική του κατάσταση με τον προσδιορισμό της αξίας των προσωπικών του αντικειμένων, το ύψος του δηλωθέντος εισοδήματός του, η κατάσταση των ακινήτων του, των γενικότερων εισοδημάτων του τραπεζικές καταθέσεις κ.λπ. Ο λόγος αυτός, (ανεξάρτητα της βασιμότητάς του ή όχι), είναι, προεχόντως, απορριπτέος ως απαράδεκτος διότι, εκτός του ότι δεν προτείνεται επί αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν γίνεται επίκληση στο αναιρετήριο της πρότασης ή επίκλησής του στο δικαστήριο της ουσίας.
Κατά την διάταξη του άρθ. 1 παρ. 1 και 2 ν. 3869/2010 φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών τους, (εφεξής οφειλέτες), δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο την αίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 για την ρύθμιση "των οφειλών τους" και απαλλαγή. Την ύπαρξη δόλου αποδεικνύει ο πιστωτής. Δεν επιτρέπεται η ρύθμιση οφειλών οι οποίες: α) έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης για την έναρξη της διαδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 4, είτε β) προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, τέλη προς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εισφορές προς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, είτε γ) προέκυψαν από χορήγηση δανείων από φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθ. 15 και 16 του ν. 3586/2007 (Θεσμικό πλαίσιο επενδύσεων - αξιοποίησης περιουσίας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης), όπως ισχύουν (Α’ 151). Ειδικότερα, εμπίπτουν οι οφειλές από δάνεια από όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., καθώς και κάθε άλλο φορέα ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής, που χορηγεί περιοδικές παροχές υπό τύπο κύριων και επικουρικών συντάξεων, βοηθημάτων ή μερισμάτων ή παροχές ασθένειας, εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός πόρος. Στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη απόφαση έγινε δεκτό ότι, χρέη εκ δανείων προς τον ήδη καταργηθέντα Ο.Ε.Κ. δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθ. 1 παρ. 2 ν. 3869/2010 διότι οι ειδικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπιστεί με νομοθετικές διατάξεις, όπως αυτή για την εγγύηση και επιδότηση του επιτοκίου από το Ελληνικό Δημόσιο δεν μεταβάλει τον χαρακτήρα της σχέσης, η οποία διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, όπως η σχέση κάθε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ως τέτοιο δε, λειτουργεί, κατά την χορήγηση στεγαστικών δανείων και ο Ο.Ε.Κ. Με τον εκ του αριθμού 1 άρθ. 559 Κ.Πολ.Δ. λόγο αναίρεσης πλήττεται η άνω απόφαση διότι, με την κρίση της περί εφαρμογής του ν. 3869/2010 και στα δάνεια του καταργηθέντος Ο.Ε.Κ., που έχει υποκατασταθεί από τον αναιρεσείοντα Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), παραβίασε τις διατάξεις των άρθ. 1 και 2 του άνω νόμου με τις οποίες εξαιρούνται τα δάνεια του τέως Ο.Ε.Κ. από τις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010. Με δεδομένο ότι, ο λόγος αυτός αναιρέσεως άπτεται ζητήματος, που, κατά την κρίση του παρόντος δικαστηρίου, είναι γενικότερου ενδιαφέροντος, γιατί αφορά όχι μόνο την παρούσα υπόθεση αλλά ικανό αριθμό δανειοληπτών συντρέχει περίπτωση, εφαρμογής της διάταξης των άρθρων 563 παρ. 2 του ΚΠολΔ και 23 παρ. 2 εδ. γ’ και δ’ του ν. 1756/1988 του "Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών", όπως το δεύτερο τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 2331/1995, και παραπεμφθεί η επίλυση του συγκεκριμένου θέματος στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου προκειμένου να κριθεί, αν τα στεγαστικά δάνεια που χορήγησε ο Ο.Ε.Κ., στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του οποίου υποκαταστάθηκε ο αναιρεσείων Οργανισμός, εξαιρούνται της εφαρμογής του άρθ. 1 παρ. 2 ν. 3869/ 2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 άρθ. 20 ν. 4019/2011 ως οφειλόμενα σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης κατά την έννοια των παραπάνω διατάξεων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει στην πλήρη Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τον εκ του αριθμού 1 άρθ. 559 Κ.Πολ.Δ. λόγο της αίτησης αναίρεσης, ως θέμα γενικότερου ενδιαφέροντος, προκειμένου να κριθεί, αν, τα στεγαστικά δάνεια που χορήγησε ο Ο.Ε.Κ. σε δανειολήπτες, εξαιρούνται ή όχι της ρύθμισης που προβλέπεται στην διάταξη του άρθ. 1 παρ. 2 ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 άρθ. 20 ν. 4019/2011 μετά την υποκατάσταση του αναιρεσείοντα οργανισμού (Ο.Α.Ε.Δ.) στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του (άρθ. 35 ν. 4144/2013), ως δάνεια, οφειλόμενα σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, κατά την έννοια των άρθ. 15 - 16 ν. 3586/2007. ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Μαΐου 2015.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 16 Ιουλίου 2015.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή