Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 175 / 2005    (Α, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Αριθμός 175/2005

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

A' Πολιτικό Τμήμα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές : Δημήτριο Σουλτανιά, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ελευθέριο Τσακόπουλο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Ιωάννη Βερέτσο και Χρήστο Γεωργαντόπουλο, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του την 15η Νοεμβρίου 2004 με την παρουσία και της Γραμματέως Ευθυμίας Μαντζάνα, για να δικάσει μεταξύ :
Του αναιρεσείοντος : Χ1, κατοίκου ..., ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Στυλιανό Σταματόπουλο.
Της αναιρεσιβλήτου : Ψ1, κατοίκου ..., η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Η ένδικη διαφορά έχει εισαχθεί με την από 7 Δεκεμβρίου 2000 αγωγή του ήδη αναιρεσείοντος, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Καλλιθέας. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις : 43/2001 οριστική του ίδιου δικαστηρίου και 2130/2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας αποφάσεως ζητεί ο αναιρεσείων, με την από 29 Δεκεμβρίου 2003 αίτησή του. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, παραστάθηκε μόνον ο αναιρεσείων, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Κωνσταντίνος Βαρδαβάκης ανέγνωσε την από 8 Νοεμβρίου 2004 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή της αναιρέσεως. Ο πληρεξούσιος του αναιρεσείοντος ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως αναιρέσεως και την καταδίκη της αντιδίκου στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή, η αναιρεσίβλητη, η οποία δεν παραστάθηκε κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του πινακίου στη σημειούμενη στην αρχή της αποφάσεως δικάσιμο, κλήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως να παραστεί στη συζήτηση ... έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή ...
Συνεπώς η απουσία της δεν κωλύει τη συζήτηση για την αναίρεση, που πρέπει να γίνει ως εάν ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρο 576 §1 Κ.Πολ.Δ.).
Επειδή, από την προσβαλλόμενη απόφασή του προκύπτει ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο δέχθηκε την έφεση της αναιρεσίβλητης εναγομένης και εξαφάνισε την απόφαση 43/2001 του Ειρηνοδικείου Καλλιθέας το οποίο, δικάζοντας κατά την τακτική διαδικασία όπως ρητώς σημειώνεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, είχε δεχθεί την από 7/12/2000 αγωγή του αναιρεσείοντος για προσβολή της προσωπικότητάς του και είχε υποχρεώσει την εναγομένη να παραλείπει στο μέλλον άλλη προσβολή και να καταβάλλει στον ενάγοντα το ποσό των 100.000 δραχμών για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης. Ο πρώτος λόγος της αναιρέσεως από το άρθρο 560 παρ.3 Κ.Πολ.Δ., που αποδίδει στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι όπως έκρινε το Πρωτοδικείο υπερέβη την καθ' ύλην αρμοδιότητά του διότι η αγωγή, ως προς το αίτημα επιδικάσεως χρηματικής ικανοποιήσεως, εκδικάσθηκε στο Ειρηνο-δικείο κατά τις ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές και άρα ανεκκλήτως ( Κ.Πολ.Δ.512), στηρίζεται σε ανακριβή προϋπόθεση. Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρου 230 παρ.1ζ'του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Λαυρίου, ο οποίος επέχει ισχύ αστυνομικής διατάξεως και εγκρίθηκε με την απόφαση 1046/1978 του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία ζώων καθώς και το λούσιμο αυτών σε χώρους λουομένων. Η απαγορευτική αυτή διάταξη αποσκοπεί στην προστασία, εκτός του γενικού, και του ατομικού συμφέροντος των λουομένων και η παράβασή της συνιστά αδικοπραξία κατά την έννοια του άρθρου 914 Α.Κ εφόσον συντρέχουν και οι λοιποί όροι της διατάξεως, έχει δε εφαρμογή, ενόψει του γενικού σκοπού προστασίας από ασθενειών που μεταδίδονται με ζώα και του ότι δεν γίνεται διάκριση, σε όλους τους χώρους λουομένων της περιφέρειας που ισχύει ο κανονισμός και όχι μόνο σε χώρους που υπάρχουν οργανωμένες λουτρικές του εγκαταστάσεις. 'Όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφασή του το Πρωτοδικείο, κρίνοντας ως Εφετείο επί της ανωτέρω αγωγής του αναιρεσείοντος, δέχεται ανελέγκτως ότι την 3/9/2002 η αναιρεσίβλητη προέβη στο λούσιμο του χωρίς περιλαίμιο εμβολίων σκύλου της στην παραλία του συνοικισμού ..., παρά το .. χιλιόμετρο της ...και εντός περιοχής που ισχύει ο ανωτέρω κανονισμός, καθώς και ότι αυτή αρνήθηκε μετά πείσματος να αποδεχθεί παράκληση τόσο του ενάγοντος, όσο και λιμενικού οργάνου, για να απόσχει από την ενέργειά της αυτή και έτσι παρέβη την ανωτέρω απαγορευτική διάταξη, υποχρεώνοντας τον ενάγοντα να αποφύγει την κολύμπηση, εμμέσως και σαφώς δεχόμενο το Πρωτοδικείο παρακώλυση του δικαιώματός του προς ασφαλή χρήση και απόλαυση του κοινοχρήστου πράγματος κατά τον προορισμό του. Με τις παραδοχές αυτές το Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή, κρίναν ότι ο κανονισμός ισχύει μόνο επί λουτρικών εγκαταστάσεων και δεν ιδρύεται παράνομη συμπεριφορά με την ανωτέρω ενέργεια της αναιρεσίβλητης, επικουρικώς δε και διότι η παράβαση της διατάξεως αυτής δεν αποτελεί αντικειμενικά παράνομη προσβολή της προσωπικότητας των άλλων λουομένων, κατά την έννοια του άρθρου 57 Α.Κ. 'Όπως όμως έκρινε το Πρωτοδικείο, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφήρμοσε την ανωτέρω απαγορευτική διάταξη, σε συνδυασμό με τις διατάξεις ουσιαστικού δικαίου των άρθρων 57 και 914 Α.Κ., έτσι δε υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρου 560 αριθ.1 του Κ.Πολ.Δ. Οι δεύτερος και τρίτος λόγοι της αναιρέσεως, που αποδίδουν την πλημμέλεια αυτή στην προσβαλλόμενη απόφαση, είναι βάσιμοι.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την απόφαση 2130 / 2003 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ως Εφετείου.

Παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές. Και.
Επιβάλλει στην αναιρεσίβλητη τη δικαστική δαπάνη του αναιρεσείοντος, την οποία ορίζει σε χίλια πεντακόσια ( 1500) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 28 Δεκεμβρίου 2004. Και

Δημοσιεύθηκε στο ακροατήριό του στις 31 Ιανουαρίου 2005.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή